Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg av aksjer Plan for evaluering av Nore og Uvdal næringsselskap Konsesjonskraft; arbeid med inngåelse av avtaler Nore Energi AS og Uvdal Kraftforsyning A/L Til drøfting: Folkevalgtopplæring Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 54/11 PS 55/11 Sakstittel Salg av kommunale boliger. Ny behandling. Opprettelse av fond for innløsing av kommunale festetomter. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 613 Saksmappe : 2009/989 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Salg av kommunale boliger. Ny behandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret Saken gjelder: Ny behandling vedrørende salg av kommunale utleieboliger. Fakta: Kommunestyret vedtok i K-sak 6/10 å selge 4 kommunale utleieboliger. Dette var Lærerboligen på Langodden, Stein (Tannlegevegen 14/16), Bakketun (Bergtunvegen 1) og Svingen (Liavegen 31/33). Ved kommunestyrets behandling av økonomiplan for i K-sak 94/10, ble det vedtatt å ikke selge Lærerboligen på Langodden. Det er i 2010 og 2011 vedtatt å bosette inntil 25 flyktninger i Nore og Uvdal, og det antas at kommunen vil bli oppfordret om ytterligere bosetting av flyktninger i Kommunen har i dag 36 ordinære utleieenheter, og av disse er 34 egnet til utleie. Av disse 34 enhetene disponerer flyktninger og leietakere med særlige behov for hjelp til å skaffe bolig, 15 enheter. På Rødberg disponerer de 10 av 20 enheter. Dette er grupper av boligsøkere kommunen har et særskilt ansvar for å tilby bolig. Det er til enhver tid søkere på venteliste for leie av kommunal bolig, og behovet er spesielt stort på Rødberg.

4 Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har forpliktet seg til å skaffe bolig til de flyktningene kommunestyret har vedtatt å bosette. Nærhet til butikk og andre offentlige tjenestetilbud har vært viktig ved kommunens valg av bosted for flyktningene. De har derfor fått tilbud om bolig først og fremst på Rødberg, men nå i vår også på Norefjord. I tillegg har kommunen et ansvar for å tilby bolig til boligsøkere med særlige behov, enten i det private utleiemarkedet eller i kommunens egne utleieboliger. Det private utleiemarkedet er tilbakeholdne med å inngå slike leiekontrakter. Det er i tillegg stor etterspørsel etter leie av kommunale boliger fra andre, spesielt på Rødberg. Det er for inneværende år budsjettert salg av kommunal eiendom med 2 mill. kroner. Eiendommen Skjønne skole er solgt, og sammen med salg av boligen Svingen antar en at budsjettrammene for salg av kommunal eiendom i 2011 kan opprettholdes. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune selger boligen Svingen, gnr. 109, bnr. 141, Liavegen 31/33, 3630 Rødberg innen utgangen av Salg av følgende boliger utsettes: Bakketun, gnr. 109, bnr. 75, Bergtunvegen 1, 3630 Rødberg Stein, gnr. 109, bnr. 37, Tannlegevegen 14/16, 3630 Rødberg

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 611 Saksmappe : 2011/446 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Opprettelse av fond for innløsing av kommunale festetomter. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /11 Kommunestyret Saken gjelder: Opprettelse av fond for innløsing av kommunale festetomter. Fakta: Nore og Uvdal kommune fester i dag bort ca. 365 fritidstomter på Imingfjell i Uvdal, Tunhovdåsen, Tunhovdmogen og Breivikåsen i Tunhovd. Tomtefesteloven gir fester rett til å løse inn festetomta etter bestemte regler. Denne retten er stadfestet ved rettskraftige dommer. Kommunen har pr. i dag mottatt ca. 60 krav om slik innløsing. Kravene som er mottatt har iht. festekontraktene forskjellige innløsingstidspunkt, varierende fra år 2006 og fram til Innen utgangen av 2011 vil ca. 20 festetomter være løst inn. Inntekter fra skogsdrift i Nore og Uvdal kommuneskoger og utleie av jakt og skogshusvære, gir etter fratrekk av utgifter til vedlikehold og investeringer et økonomisk overskudd. Sammen med inntektene fra tomtefeste gir dette ytterligere et økonomisk overskudd som inngår i kommunens ordinære regnskap. Saksbehandlers vurdering: Inntektene kommunen får ved innløsing av festetomter kan settes på fond. Kommunestyret må da vedta å opprette fondet med vedtekter, vedta reglement for

6 disponering av den årlige avkastning av fondsmidlene, vedta hvem som skal forvalte fondet og om hele eller deler av inntektene ved innløsing skal settes av på fondet. Avkastningen fra fondet vil komme til erstatning for bortfallet av festeinntektene på de innløste tomtene. Nivået på festeavgiftene varierer fra ca kr. 40,- til kr ,- pr. år, og innløsingssummen beregnes enten ut fra 25 ganger festeavgift eller 40 % av festetomtas takstgrunnlag. Takstgrunnlaget får vi ved at det avholdes takst over festetomta, og dette danner grunnlag for forhandlinger mellom fester og bortfester. Verdien av festetomtene vil variere mye fra for eksempel høyfjellstomter på Imingfjell til skogstomter i Tunhovd. Avkastningen vil derfor gi mer tilbake til kommunen i enkelte tilfeller og mindre i andre. Det er styret for Nore og Uvdal kommuneskog som i dag i første omgang disponerer inntektene fra festetomtene og driftsoverskuddet fra hogst og utleie. Regnskapsresultatet for Nore og Uvdal kommuneskog gir deretter rom for årlige disposisjoner i kommunens ordinære regnskap. Det foreslås at detaljert reglement for disponering av avkastningen utarbeides av styret for Nore og Uvdal kommuneskog. Reglementet behandles deretter i fondsstyret/formannskapet, før kommunestyret får saken til endelig behandling. Fondets vedtekter må være i overensstemmelse med Reglement for Nore og Uvdal kommunes finansforvaltning (finansreglement). Rådmannens forslag til vedtak: 1. Nore og Uvdal kommunale tomtefestefond opprettes. 2. Vedtekter for Nore og Uvdal kommunale tomtefestefond vedtas som følger: Vedtekter for Nore og Uvdal kommunale tomtefestefond. Vedtatt av kommunestyret i sak 1. Navn. Fondets navn er Nore og Uvdal kommunale tomtefestefond. 2. Formål. Fondets formål er å ta vare på de verdier som oppstår etter innløsing og salg av festetomter på kommunalt eiet grunn. 3. Grunnlag. Fester av festet tomt kan i henhold til LOV om tomtefeste, kreve festetomten innløst. Fondets kapital oppstår ved at netto salgssum etter innløst festetomt i sin helhet skytes inn i fondet. Ikke disponert avkastning av fondets midler legges til fondets formue hvert år. Nore og Uvdal kommune er eier av fondet. 4. Forvaltning. Fondet forvaltes av et fondsstyre. Fondsstyret er formannskapet, og fondsstyret kan delegere ansvar videre til rådmannen. 5. Retningslinjer. Fondets årlige avkastning forvaltes i henhold til Reglement for disponering av Nore og Uvdal kommunale tomtefestefond. Reglementet vedtas av kommunestyret, og skal inneholde retningslinjer for hva fondets avkastning kan brukes til, herunder at avkastningen kan nyttes til tilretteleggingstiltak, drift- og investeringsoppgaver i kommuneskogen og i de områder kommunen er bortfester, i tillegg til ordinære kommunale drift- og investeringsoppgaver.

7 Plassering av fondets kapital skal skje i henhold til kommunens vedtatte Reglement for Nore og Uvdal kommunes finansforvaltning (finansreglement). 6. Rapportering og kontroll. Fondsstyret rapporterer til kommunestyret hvert år sammen med øvrige årsmeldinger og årsregnskap. Rapporten skal inneholde årsmelding og regnskap for fondet siste år i tillegg til budsjett for kommende år. 7. Vedtektsendring. Fondsstyret kan foreslå endringer i fondets vedtekter. Forslaget legges fram for kommunestyret for endelig vedtak. 8. Oppløsning. Kommunestyret vedtar oppløsning av fondet. 3. Styret for Nore og Uvdal kommuneskog legger fram for fondsstyret forslag til reglement for disponering av den årlige avkastning av fondets kapital. Vedlegg: Utdrag av Reglement for Nore og Uvdal kommunes finansforvaltning (finansreglement).