MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Kl 18:00 Felles orientering i kommunestyresalen: Rapportering 2. tertial 2014 SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING 30/14 RAPPORTERING 2. TERTIAL /14 KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRKELANGEN GANGS BEHANDLING 32/14 KOMMUNALSJEFEN ORIENTERER - KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING /14 EVENTUELT - KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Bjørkelangen, Per B. Jacobsen leder (sign.)

2 SAK NR.: 29/14 Utvalg: KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Lnr.: 14752/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2746 Saksbeh.: Evy Holth Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Vedlegg: 1. Protokoll fra møte Rådmannens innstilling:. Protokoll fra møte godkjennes.

3 SAK NR.: 30/14 Utvalg: KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Lnr.: 14365/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2667 Saksbeh.: Anne Kristin Næss Arkivnøkkel.: 210 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /14 Komite for helse og rehabilitering /14 Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet / Kommunestyret / RAPPORTERING 2. TERTIAL 2014 Vedlegg: 1. Tertialrapport 2 med 4 vedlegg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Økonomiplan Saksopplysninger: Dette er årets 2. tertialrapportering på økonomiplan Oppbyggingen av rapporten er i henhold til økonomiplan og omfatter følgende områder: Personal Fokusområder Tjenesteproduksjon Investeringer Finanskapittel Konklusjon Konklusjon: Se rapporten: pkt 6 konklusjon vedlegg 2 hovedoversikt drift sektor og stab vedlegg 3 investeringer

4 Rådmannens innstilling:. Rapportering på Økonomiplan 2014, 2. tertial godkjennes med følgende endringer i driftsbudsjett: Forslag til endring av driftsbudsjett andre tertial 2014 Sektor/stab Tiltak Sum Finans Redusert rammetilskudd 445 Finans Økt inntekt integreringstilskudd Finans Reduserte renteutgifter Finans Økte renteinntekter Finans Økt inntekt ressurskrevende tjenester Finans Reduserte utgifter eiendomsskatt -200 Oppvekst og utdanning Styrking av ramme Helse og rehabilitering Ressurskrevende tjenester Helse og rehabilitering Styrking av ramme Tekniske tjenester og kultur Styrking av ramme Finans Redusert overskudd Sum 0 Investeringer Forventet merforbruk på enkelt prosjekter søkes løst innenfor den enkelte sektor/stabs ramme. 4

5 SAK NR.: 31/14 Utvalg: KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Lnr.: 12735/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 12/2532 Saksbeh.: Tessa Barnett Arkivnøkkel.: L12 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for teknisk drift og kultur /14 Komite for oppvekst og utdanning /14 Komite for helse og rehabilitering /14 Formannskapet / Kommunestyret / KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRKELANGEN GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Revirdertforslag til kommunedelplan for Bjørkelangen plankart og bestemmelser datert Revirdertforslag til kommunedelplan for Bjørkelangen planbeskrivelse datert Notat: Oppsummering av innspill til forslag til kommunedelplan for Bjørkelangen datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Planprogram, vedtatt av kommunestyre den Kommuneplanens arealdel Tettsteder K-sak 55/12, Bjørkelangen skole valg av alternativer for utredning Mulighetsstudie for ny Bjørkelangen Skole Planfaglige vurderinger med konsekvensutredning for nye byggeområder datert Medvirkningsnotat datert Stedsanalyse for Bjørkelangen datert Trafikkanalyse fra Norconsult datert Forslag til kommunedelplan for Bjørkelangen planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i K-sak 55/12, , Bjørkelangen skole valg av alternativer for utredning, å gi administrasjonen fullmakt til å utarbeide forslag til planprogram for kommunedelplan på Bjørkelangen (KDP).

6 Planarbeidet for kommunedelplan Bjørkelangen ble satt i gang i høsten 2012 og planprogrammet ble vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre den Målet for planarbeidet var å bidra til positiv vekst og utvikling på Bjørkelangen. Kommunedelplanen skal være en helhetlig og langsiktig plan for videre utvikling av kommunesenteret og gi forutsigbare rammer for sentrumsutviklingen, både for private og offentlige aktører. Planarbeidet har vært en omfattende prosess med store muligheter for medvirkning. Det er gjennomført grundige analyser av temaer fastsatt i planprogrammet. Revirdertforslag til kommunedelplan for Bjørkelangen (vedlegg 1, 2) baserer seg på faglige vurderinger samt tilbakemeldinger fra kommunens innbyggere og interessegrupper. Planen anses som helhetlig og langsiktig med klare rammer for sentrumsutvikling, noe som var målet i planprogrammet. Forslag til planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i formannskapet den 10. mars Planen var lagt ut på høring fra 4. april 19. mai Kommunen fikk 26 innspill til planforslaget. En tabell med oppsummering av mottatt innspill og noe kommentar fra administrasjonen finnes i vedlegg 3. Etter analyse av innspill til planen anbefales det følgende endringer til planen: Avgrensingen av framtidig næringsformål i nord er endret. Endring i bestemmelse 1.5, sikring mot flom, parkering i 1. etasje i flomutsatte områder i sentrum tillates. Ny bestemmelse 1.6, kvikkleireskredfare. Endring i bestemmelse 4.1, for bygging i S3 for å inkludere kulturformål. Fjerne foreslåtte bestemmelser for området B2, bestemmelser fra eksisterende reguleringsplan skal fortsatt gjelder. Relevante bestemmelser: Plan- og bygningsloven Vurderinger: Kommunen ønsker å tilrettelegge for positiv vekst og utvikling på Bjørkelangen, og å bidra til økt attraktivitet for kommunesenteret både for innbyggere, besøkende og næringsaktører. Vurdering av endringer til plankartet Framtidig næringsformål i nord Etter mottatt innspill fra fylkesmannen har vi foretatt ny befaring og en ny vurdering av næringsarealene nord i planområdet. Arealer som ikke egner seg til næring foreslås tatt ut. Vurdering av endringer til bestemmelser Endring til bestemmelse 1.5, sikring mot flom 6

7 Det ble mottatt innspill om bekymringer for framtidig flom og eventuelle vannskader i kjeller fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NVE, og Bygg Med Oss As og GLS Eiendom As. Etter diskusjon internt med kommunal teknisk drift (KTD) anbefales det at bestemmelse 1.5 endres til: «1.5 Sikring mot flom Bygge- og anleggstiltak under kote 127,7 er ikke tillatt. Ved bygge- og anleggstiltak under kote 128,7 må det legges fram dokumentasjon og gjennomføres tiltak som sikrer mot flom. I områder avsatt til sentrumsformål under kote 128,7 kan parkering i 1.etasje tillates. Gjeldende høydegrunnlag er NN2000.» Ny bestemmelse 1.6, kvikkleireskredfare NVE fremmet innsigelse til planen med krav om at kommunen fastsetter en generell bestemmelse eller på annen måte sikrer at områdestabiliteten vil være tilstrekkelig og i samsvar med kravene i byggetekninsk forskrift (TEK 10) 7-3, NVE s retningslinjer 2/2011 og tilhørende veileder NVE NVE oversendt et eksempel på mulig formulering til en slik bestemmelse og bekrefter at innsigelsen trekkes ved å ta inn følgende bestemmelse: «1.6 Kvikkleireskredfare I områder under marin grense der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, må det ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller ved byggesaksbehandling (i uregulerte områder), gjennomføres en geoteknisk utredning av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten for faresonen dokumenteres i henhold til NVEs retningslinjer 2/2011 med vedlegg. Vurderingen må også inkludere den delen av kvikkleiresonen som eventuelt ligger utenfor reguleringsplanområdet. Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må komme fram hva den beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye den vil endres. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives, virkningen av dem dokumenteres og de må innarbeides i reguleringsplan/byggesak. Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift 7-3.» Endring til bestemmelse 4.1 for S3 I planforslaget som ble sendt på høring ble det foreslått at framtidens kulturbehov kunne løses hovedsakelig i sentrumsarealene ved Bjørkelangen stasjon, og at området S3 kunne utvikles til parkeringshus. Området S3 er et område som kommunen tidligere har avsatt til framtidig kulturhustomt. Det ble mottatt innspill om kulturhus og kulturaktiviteter i sentrum fra: Eva M. Langseth, Bjørkelangen næringsforeningen, Anne Ch. Og Endre Havnås. Etter intern diskusjon av innspillet ble det vurdert at selv om det ønskes at kultursatsning og aktiviteter skal skje rundt stasjonen, er det likevel viktig å sikre en sentral plassering for framtidig kulturhus. Det anbefales at bestemmelse 4.1, der det gjelder bygging i S3 endres til: 7

8 «Utøver nevnte sentrumsfunksjoner kan bygning på S3 også inneholde parkeringsetasjer. Bygning på S3 kan ikke finne sted uten at areal til kulturformål blir integrert i prosjektet. Første etasje i S3 mot Tusenårsparken er forbeholdt forretning, servering eller andre publikumsrettede sentrumsfunksjoner.» Fjerne bestemmelser for området B2 (boligområdet i sentrum øst for Stasjonsveien) fra bestemmelse 5.1. Kommunen mottok innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NVE, og Bygg Med Oss As og GLS Eiendom As om bekymringer for framtidig flom og eventuelle vannskader i kjeller parkerings/boder i flomutsatte områder i sentrum. Kommunen mottok også innspill fra Bjørkelangen velforening og familien Ida Larmo og Jarle Frivold som understrekker verdien av å bevare karakteren i boligområdet øst for Stasjonsveien. Området er nært tilknyttet det historiske stasjonsområdet som i dag preges av småhusbebyggelse. Det foreslås at bestemmelser som gjelder B2 i planforslaget slettes og at påskriften B2 på plankartet fjernes. Bestemmelser i eksisterende reguleringsplan, med bland annet maksimal gesims- og mønehøyde (7m og 9m) og BYA (30%), skal fortsatt gjelde for området. Det revirdertplanforslaget er basert på utredninger, innspill og medvirkning med sentrale aktører lokalt. Kommunedelplan for Bjørkelangen fremmes som en helhetlig og langsiktig plan med klare rammer for sentrumsutvikling i Aurskog-Høland kommunens største tettsted, Bjørkelangen. Planen vil også gi direkte hjemmel for flere samfunnsviktige prosjekter på offentlige tomter. Konklusjon: Etter offentlig ettersyn er følgende endringer blitt gjort: Avgrensingen av framtidig næringsformål i nord er endret. Endring i bestemmelse 1.5, sikring mot flom, parkering i 1. etasje i flomutsatte områder i sentrum tillates. Ny bestemmelse 1.6, kvikkleireskredfare. Endring i bestemmelse 4.1, for bygging i S3 for å inkludere kulturformål. Fjerne foreslåtte bestemmelser for området B2, bestemmelser fra eksisterende reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme forslaget til kommunedelplan for Bjørkelangen inklusiv endringene som er gjort etter offentlig ettersyn, til endelig godkjenning i kommunestyret. Rådmannens innstilling:. Aurskog-Høland kommune godkjenner forslaget til Kommunedelplan for Bjørkelangen Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens

9 SAK NR.: 32/14 Utvalg: KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Lnr.: 14753/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2747 Saksbeh.: Evy Holth Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /14 KOMMUNALSJEFEN ORIENTERER - KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

10 SAK NR.: 33/14 Utvalg: KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Lnr.: 14757/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2749 Saksbeh.: Evy Holth Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /14 EVENTUELT - KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 02.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Obs - Tirsdag Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 21.10.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer