Eldrerådet. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldrerådet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 18/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 19/10 Interpellasjoner og spørsmål PS 20/10 Økonomiplan og årsbudsjett 2011 PS 21/10 Meldinger og informasjon Bjørn Wilberg Leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 8

2 PS 18/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 8

3 PS 19/10 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 8

4 Hvaler kommune Saksnr 2010/ Økonomiplan og årsbudsjett Doknr 3 Arkivkode 152 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /10 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalget for miljø og teknikk Utvalget for kultur og personrettede tjenester /10 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Økonomiplan og årsbudsjett 2011 Sammendrag Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2011 bærer preg av en stram prioritering av driftsrammer og investeringer. Forventede driftsresultater utover i økonomiplanperioden tilsier at man må prioritere enda strammere fremover. Endringer i kommunenes inntektssystem medfører ulemper for Hvaler kommune og plasserer oss nest lavest i fylket når det gjelder nominell vekst i frie inntekter. Samtidig har utgiftsbehovet innen noen tjenester økt utover forventet pris- og lønnsvekst, slik at dette presser driftsrammene ytterligere. Rådmannen vil prioritere arbeid med forbedring og omstilling i tre kategorier med tilhørende underaktiviteter for å bedre økonomistyringen og utnyttelsen av ressursene. 1. Forbedring av kommunens styringssystem. a. Konkurranseeksponering. b. Rutiner og systemer for lovpålagt internkontroll. 2. Utvikling og endelig implementering av allerede vedtatte endringer. a. Etablering av eiendomsavdeling. b. Fastsettelse av endelig balanse for og resultatregnskap for havnekassen. c. Evaluere aktivitetene i årshjulet. d. Etablering av felles servicetorg, sentralborg og digitalt arkiv. 3. Økonomisk balanse i eksisterende drift På samme måte som forrige år vil rådmannen foreslå at Hvaler kommune gjennomfører en utredning i 2011 som kan gi oss informasjon om forutsetningene for og mulige virkninger av innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Saksopplysninger For overordnet styring av kommunens økonomi er tabell 1, oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune, og tabell 2, oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune, de to helt sentrale dokumentene. I dette driftsbudsjettet gjør kommunestyret blant annet vedtak om fastsettelse av kommunens inntekter og kommunens utgifter fordelt på ulike hovedformål. Her fordeles også bevilgningene til de fire driftsenhetene (tre seksjoner og sentral stab) som det etter delegeringsreglementet tilligger kommunestyret å gjøre vedtak om. I tabell 2 gjør kommunestyret vedtak om kommunens investeringer og hvordan disse skal finansieres. Møteinnkalling side 4 av 8

5 Videre fordeling av hver enkelt av de nevnte fire bevilgningene, til respektive virksomheter, gjøres som kjent i henhold til delegeringsreglementet av utvalget for kultur og personrettede tjenester, utvalget for miljø og teknikk, og formannskapet. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2011 kontrollutvalgets vedtak, jfr vedlegg 3 i denne saken, og budsjettforslag fra Hvaler Menighetsråd for jfr vedlegg 4, er i sin helhet innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Vedlegg Vedlegg 1 - Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser Vedlegg 2 - Statistikk for Hvaler kommune Vedlegg 3 - Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2011 kontrollutvalgets vedtak Vedlegg 4 - Hvaler menighetsråds budsjettforslag Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 44, om økonomiplan. Kommunelovens 45, om årsbudsjett. Vurdering Tabell 1, oversikt drift, viser for 2011 et beskjedent netto internt driftsresultat på kroner. Generelle kjøreregler for sunn kommunal økonomi tilsier at dette resultatet burde vært om lag 8 mill. kroner. For resten av økonomiplanperioden viser oversikten store negative interne driftsresultater som det vil bli vanskelig for kommunen å drive med. I hele økonomiplanperioden viser tabell 1 at vi må bruke oppsparte midler for å få til et lovlig budsjett i balanse. Dagens fondsbeholdning er såvidt tilstrekkelig for å dekke forventet bruk av oppsparte midler ut planperioden. Men blant disse fondsmidlene ligger også nødvendig buffer som forutsettes for å kunne håndtere en modell for videreføring av over- og underskudd. Skulle driftsresultatene som vist i tabell 1 bli en realitet videre i planperioden vil man måtte avvikle modell for videreføring av over- og underskudd allerede i budsjettbehandlingen for årsbudsjett Mindre inntekter økte utgifter Regjeringen varslet tidligere i år at kostnadsnøklene i kommunenes inntektssystem endres med virkning fra 1. januar Kostnadsnøkkelen i inntektssystemet fordeler tilskudd til kommunene etter deres varierende behov. Totalt sett forutsetter nye kostnadsnøkler en nedgang i kommunens behov og er ulempe for Hvaler kommune. Det innebærer en noe større omfordeling fra Hvaler til andre kommuner. Samlet utgjør dette en nedgang tilsvarende 4,2 mill kroner i utgiftsutjevning for Som en følge at tidligere øremerkede barnehagetilskudd innlemmes i rammetilskuddet fra 2011, er det utarbeidet en egen kostnadsnøkkel for barnehage. Ny kostnadsnøkkel består av de tre kriteriene; andel barn mellom 3-5 år, andel barn 1 2 år uten kontantstøtte og andel utdanning blant innbyggerne. Hvaler ligger godt under landsgjennomsnittet for alle tre kriteriene med mellom 11 til 20 prosent. Dette utgjør en nedgang på inntektene med om lag 4,2 mill kroner i Etablering av ny barnehageaktør er positivt for kommunens barnehagedekning, men utløser merkostnader i form av rett til kommunalt tilskudd tilsvarende mellom prosent av hva kommunens egne barnehager tildeles. Ny forskrift ble offentliggjort og man har frist til 1. februar 2011 med å utarbeide tilskuddssatser. Det er inneværende år fra sentrale myndigheter blitt innskjerpet på dokumentasjonskravene for definisjon av psykisk utviklingshemmende over 16 år. Hvaler kommune har siste år hatt registrert 22 personer, mens antallet blir redusert til 12 neste år. Dette utgjør isolert sett en mindreinntekt på nesten 5 mill kroner, samtidig som utgiftsbehovet er det samme. Andre elementer som medfører økte utgifter er bl.a økning i antall barn som har krav på spesialpedagogisk hjelp, behovet tilsier 11 prosent av elevmassen i grunnskole. Noe av ulempene som en følge av nye kostnadsnøkler vil bli kompensert i andre deler av inntektssystemet ved bl.a. inntektsgarantiordningen INGAR. INGAR skal sikre at kommuner ikke får for stor nedgang i rammetilskuddet fra år til år. Tidligere bidro Hvaler til ordningen, mens vi fra 2011 vil dra nytte av ordningen med om lag 4,7 mill kroner. Investeringer Møteinnkalling side 5 av 8

6 Tabell 2, oversikt investeringer, sammenholdt med kapitalutgiftene i tabell 1, viser at handlingsregel fra 2010 overholdes ved at kommunens gjeldsbyrde ikke øker. Kjennetegnet ved de foreslåtte investeringene er at disse ikke gir vesentlige økte driftsutgifter i form av personalkostnader. De store investeringsbehovene i pleie- og omsorgsektoren er ikke prioritert i økonomiplanperioden, fordi disse fører til økte personalkostnader i en grad som vanskelig kan håndteres innenfor eksisterende økonomiske rammer. I tiden fremover må Hvaler kommune fortsatt prioritere økonomistyringen, slik at vi kan forebygge økonomiske underskudd, samtidig som vi må anstrenge oss for å drive mest mulig i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. God økonomistyring og bedre utnyttelse av ressursene må med andre ord fortsatt være et hovedformål med alt forbedrings- og omstillingsarbeid som vi driver. I lys av dette vil rådmannen prioritere arbeid med forbedring og omstilling i tre kategorier i perioden Disse er: 1. Forbedring av kommunens styringssystem. a. Konkurranseeksponering. b. Rutiner og systemer for lovpålagt internkontroll. 2. Utvikling og endelig implementering av allerede vedtatte endringer. a. Etablering av eiendomsavdeling. b. Fastsettelse av endelig balanse for og resultatregnskap for havnekassen. c. Evaluere aktivitetene i årshjulet. d. Etablering av felles servicetorg, sentralborg og digitalt arkiv. 3. Økonomisk balanse i eksisterende drift. Nærmere beskrivelse av kategori med tilhørende underaktiviteter fremgår av tekstdokumentets kap. 3. Kommunens økonomi er såpass presset at rådmannen på samme måte som forrige år vil foreslå at Hvaler kommune gjennomfører en utredning i 2011 som kan gi oss informasjon om forutsetningene for og mulige virkninger av innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. I denne saken er det formannskapet som etter kommuneloven og kommunens delegeringsreglement innstiller til kommunestyret. Alle andre utvalg som behandler saken kan hvis ønskelig uttale seg til denne. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannens anbefaler Eldrerådet å gi følgende innstilling til vedtak: Økonomiplan for Hvaler kommune , og årsbudsjett for 2011 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 17, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 22, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringsregnskapet, tilbakeføres til investeringsregnskapet med gjeldende regelverks laveste minimumssats (40 % i 2011). 7. Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i samsvar med vedlegg Rammen for bruk at bundne fond settes til 2,5 mill kroner. 9. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak til kommunestyret med forslag til mandat for en utredning om innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Møteinnkalling side 6 av 8

7 Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 7 av 8

8 PS 21/10 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 8 av 8

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer