Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Partssammensatt utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: 15:00-17:30 Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: PSU-8/14 HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSMILJØ I SKI KOMMUNE PSU-9/14 ÅRSRAPPORT HMS 2013 PSU-10/14 HELTIDSKULTUR I SKI KOMMUNE PSU-11/14 PROSESS RUNDT BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Ski, André Kvakkestad

2 Saksbehandler: Elisabeth Goverud Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/66-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 3/ Partssammensatt utvalg 8/ HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSMILJØ I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Handlingsplanen for arbeidsmiljøet i Ski kommune tas til orientering Ingress/hovedbudskap: I henhold til Arbeidsmiljøloven kapittel 3 og kapittel 4 har det blitt laget en handlingsplan for arbeidsmiljøet i Ski kommune. Saksopplysninger: Handlingsplanen er utarbeidet på grunnlag av de lokale handlingsplanen som sendes HR med frist 1 november. Oppstart av handlingsplanearbeidet starter hvert år i forbindelse med arbeidsmiljødagen som arrangeres i april/mai. Deltagere på arbeidsmiljødagen er leder med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte. I henhold til Arbeidsmiljøloven kapittel skal det tilrettelegges for medvirkning/involvering av de ansatte i arbeidsmiljøprosesser. Som et ledd i dette ble det på fjorårets arbeidsmiljødag presentert verktøy som fremmer involvering av de ansatte når de lokale handlingsplanene skal utformes. HR, Arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten har tilbudt seg å være prosesskjørere ut i de enkelte virksomheter for å legge til rette for involverende prosesser i dette arbeidet. HMS aktiviteter som legges til grunn for tiltak knyttet opp mot handlingsplanen er. 1. Medarbeiderundersøkelsen 2. Medarbeidersamtaler 3. Vernerunder 4. HMS-samtalen 5. Aktuelle risikovurderinger Når alle de lokale handlingsplanene foreligger HR, innkalles hovedverneombudet, hovedtillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten til arbeidsmøter hvor den endelige handlingsplanen for Ski kommune utarbeides. Handlingsplanen for 2014 ble vedtatt i SAMU Ski, Audun Fiskvik rådmann Elisabeth Goverud HMS rådgiver Side 2

3 3 Vedlegg som følger saken: 1. Handlingsplan for arbeidsmiljøet i Ski kommune 2014 Vedlegg som ligger i saksmappen:

4 Saksbehandler: Elisabeth Goverud Arkiv: 420 &14 Arkivsaksnr.: 13/966-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 12/ Arbeidsmiljøutvalget 12/ Partssammensatt utvalg 9/ ÅRSRAPPORT HMS 2013 Forslag til vedtak: Årsrapporten tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: En viktig forutsetning for det gode arbeidsmiljøet er et systematisk HMS-arbeid som reduserer risiko for sykdom og ulykker med basis i holdningsskapende arbeid og organisasjonskulturer der dialog og åpne prosesser står i sentrum. I det systematiske HMS-arbeidet ønsker Ski kommune å rette fokus på helsefremmende arbeider med stor grad av deltagerstyrte prosesser. For å oppnå god helse og trivsel i virksomhetene i kommunen er det nødvendig å følge de lover og forskrifter som gjelder i arbeidslivet. Saksopplysninger: Årsrapporten for HMS-arbeidet i 2013 gir en oversikt over hvordan dette arbeidet sikres og hvilke aktiviteter som er gjennomført i henhold til vedtatte handlingsplaner Ski, Audun Fiskvik rådmann Elisabeth Goverud HMS-rådgiver Vedlegg som følger saken: 2. Årsrapport 2013 HMS Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 4

5 Saksbehandler: Morten Gulbrandsen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 14/307-4 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 10/ HELTIDSKULTUR I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering Ingress/hovedbudskap: Følgende mandat og mål er vedtatt av rådmannen: Utarbeide en strategiplan med mål om å etablere en heltidskultur og prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Ski kommune. Saksopplysninger: Presisering og avgrensning av mandatet: Det vil i mandatet ligge at arbeidsgruppa motiverer og koordinerer en igangsettelse av handlingsplaner hos de virksomhetene som har deltidsstillinger i mer enn ca. 70 % av sine stillinger. Det vil si innen Pleie og omsorg; Sykehjemmene, hjemmetjenesten og de avdelingene av miljøarbeidertjenesten og botjenester som har døgnturnus. Mål 3. Det er et hovedmål i løpet av 2017 å ha redusert antall deltidsstillinger med minimum 5 % poeng pr. år i de berørte virksomhetene. Et delmål er å gi alle ansatte som går i ufrivillig deltidsstilling tilbud om ønsket stillingsstørrelse. 4. I løpet av 2014 vil arbeidsgruppen stimulere til lokale tiltak i nevnte virksomheter for å redusere omfanget av deltidsstillinger. Samtidig vil vi inspirere til en heltidskultur, og koordinere arbeidet med å få lagd handlingsplaner for de berørte virksomhetene. Foreløpig framdriftsplan. 1. Mandat, mål og milepælsplan legges fram for rådmannens ledergruppe i mars. 2. Vi har foreløpig vurdert det som tilstrekkelig med 3 deltakere i gruppa, men vil lage en «sparringsgruppe» bestående av de deltagende virksomhetslederne og tillitsvalgte fra FO og sykepleierforbundet. (April). 3. Gruppa skal be om å få være med på fagnettverk PLO for å presentere vårt mandat. (April). 4. Det vil bli gjort undersøkelser og kartlegginger både internt og eksternt rundt erfaringer og holdninger til endring fra deltid til heltidskultur. (April juni). 5. En inspirasjonsdag for utvalgte ansatte i de nevnte virksomhetene. KS er kontaktet for om mulig å være med på dette arrangementet. (Mai). Side 5

6 6 6. Gruppa vil sørge for at det i lokale planer innarbeides personalmessige og økonomiske konsekvenser for både Ski kommune og ansatte, samt nye arbeidstidsmodellers tjenestemessige konsekvenser. Det henvises til Fafo-rapport. 7. Foreløpig møtefrekvens ca. 1 gang pr. uke. 8. Rapport til HR-sjef jevnlig, og gjennom ham vil rådmannen holdes oppdatert om arbeidet. Det rapporteres ved rådmannens prosjektmøte 16.juni Økonomiske konsekvenser: En økonomiplan vil bli lagt fram for rådmannen i juni når man vet mer om tiltak og omfang av prosjektet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Morten Gulbrandsen rådgiver HR Vedlegg som følger saken: a) Vedlegg som ligger i saksmappen:

7 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/778-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget 14/ Partssammensatt utvalg 11/ PROSESS RUNDT BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Budsjett og handlingsplan (BHP) skal fastsette innsatsområder for de neste fire årene, budsjett for kommende år og økonomiplan for fireårsperioden. I utarbeidelsen og behandlingen av BHP skal det tas hensyn til de overordnede styringssignalene kommunen allerede har vedtatt, blant annet gjennom kommuneplanen for Ski. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i desember budsjett og handlingsplan som innebærer at Ski kommune skal øke driftsbalansen med kr 75 millioner i I budsjettrundskriv som ble sendt ut i februar ble virksomhetslederne bedt om å komme med konkrete tiltak som gir varige reduksjoner av utgifter, eller varige inntektsøkninger innen 10. april. Virksomhetslederne skal presentere sine forslag til løsning i sitt fagnettverk. Ut i fra hva nettverket anser som de beste løsningene kan virksomhetsleder komme til å endre sine prioriteringer for så å ta en ny runde i LSU. Det understrekes at det er i virksomhetene det reelle arbeidet med budsjettet skal foregå. Den reelle drøftingen i henhold til hovedavtalen skjer i virksomhetenes samarbeidsutvalg (LSU/LAMU) og når rådmann drøfter sine prioriteringer i Sentralt samarbeidsutvalg der alle hovedtillitsvalgte er representert. For å styrke medvirkning og ivaretakelse av ansattes rettigheter har rådmann invitert TMU til å stille med to hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i nettverksmøtene. Rådmann anser at den valgte modellen rundt budsjett og handlingsplan fremmer lokal medvirkning, styrking av nettverksfunksjonen, samt medvirkning fra hovedtillitsvalgte. Side 7

8 8 Prosessbeskrivelse: Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef Vedlegg som følger saken: a) Vedlegg som ligger i saksmappen:

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina Rådhuset, 5. et. Møtedato: 29.04.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer