Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Partssammensatt utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: PSU-2/13 PROSEDYRE FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD PSU-3/13 PERMISJONSREGLEMENT PSU-4/13 KOMPETANSEPLAN PSU-5/13 TILSYNSRAPPORT - OPPFYLLELSE AV PÅLEGG PSU-6/13 STATUS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 PSU-7/13 SYKEFRAVÆR I 2012 Ski, *

2 Saksbehandler: Linda Maalen Andersen Arknr.: 006 Arkivsak: 13/811-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 2/ PROSEDYRE FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD Forslag til vedtak: Tas til orientering Ingress/hovedbudskap: Ski kommune har manglet et overordnet dokument for likestilling og mangfold. Det er viktig å ha en prosedyre som legger føring for hvordan man kan hindre diskriminering i kommunen. Målet for prosedyren er å fremme likestilling, sikre lik behandling og å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, etnisk tilhørighet, seksuell orientering og funksjonshemminger mv. Saksopplysninger: Prosedyren tar utgangspunkt i gjeldende lovverk (Likestillingsloven, Diskrimineringsloven osv.), samt Hovedavtalen del B 7 og retningslinjer gitt av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Prosedyren tar for seg områder som rekruttering, likelønn, deltid, livsfasepolitikk, tilrettelegging av arbeidsplassen for de med nedsatt funksjonsevne og trakassering. Prosedyren har blitt behandlet i SSU og ble vedtatt Vurdering: Det er Ski kommunes ansvar som arbeidsgiver å arbeide aktivt og målrettet for likestilling mellom kjønnene og også arbeide for å hindre diskriminering på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne mv. For å fremstå som en åpen og inkluderende kommune er det viktig å ha en prosedyre som setter fokus på likestilling og ikke-diskrimminering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Linda Maalen Andersen sekretær Vedlegg som følger saken: a) Prosedyre for likestilling og mangfold Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 2

3 3

4 Saksbehandler: Hilde Pedersen Karlsen Arknr.: 460 &00 Arkivsak: 13/813-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 3/ PERMISJONSREGLEMENT Forslag til vedtak: Tas til orientering Ingress/hovedbudskap: Dette reglementet gir en mer samlet oversikt over de permisjonsreglene som vi har i Ski kommune. Det har vært et ønske om å gi lederne en bedre mulighet til å bruke skjønn i å godkjenne permisjon. Saksopplysninger: Det er et ønske om å la lederen kunne disponere de 12 dagene til velferdspermisjon friere enn tidligere. Det har vært ett ønske om å legge en mer positiv tilnærming til permisjon enn tidligere. Permisjonsreglementet ble behandlet og tatt til orientering i SAMU Saken ble også behandlet i SSU med disse kommentarene: a) Permisjonsreglement Arbeidsgiver innledet saken og åpnet for drøfting med utgangspunkt i tilsendt permisjonsreglement med merknader fra organisasjonene (e-post av 24. januar). Arbeidsgiver redegjorde for at korrekturen vil bli gjennomgått, og ba om drøfting av innhold. Følgende ble drøftet: - Pkt. 1.4 Saksbehandling 3. avsnitt: Ordet normalt fjernes - Pkt. 1.5 Klageadgang: Endre slik at rådmann blir klageinstans i de tilfeller HR-sjef innvilger permisjonen. - Velferdspermisjoner, innledning 3. avsnitt: Vurdere fjerning av avsnittet da innholdet anses dekket av øvrig i innledningen. - Pkt. 2.1 Ved dødsfall: Hva er nærmeste familie? Håndtering av tidsrom mellom dødsfall og begravelse. Hva med deltakelse i begravelse utenfor familie? - Pkt. 2.2 Tilvenning av barn i barnehage/ved skolestart: Betydning av at det er en forutsetning at ikke andre familiemedlemmer kan være tilstede. - Pkt. 2.3 Permisjon på egne barns konfirmasjonsdag: Det ble avklart at flyttbare begivenheter som dåp og navnefest ikke skal implementeres i dette pkt. - Pkt. 2.6 Flytting: Arbeidsgiver skal vurdere å fjerne ordet nødvendig. - Pkt Omsorg for og pleie av nære pårørende: Arbeidsgiver redegjorde for at organisasjonenes antakelse om at 5 dager permisjon med lønn til hjelp/stell av gamle/syke foreldre, ektefelle/samboer eller andre slektninger ikke inngår i dette pkt. og evt. må vurderes under pkt Andre velferdspermisjoner. - Pkt. 5.5 Offentlige tillitsverv og ombud: Det ble reist spørsmål om det heter lagrettsmann. Side 4

5 5 - Pkt. 5.7 Andre tillitsverv: Uklart om alt i denne bestemmelsen er uten lønn, og hva som menes med normalt uten lønn. - Pkt. 6.0 Generelt: Forutsetter harmoni med stipendordningen. - Pkt. 6.5 Permisjonslengde: Enighet om å fjerne vekttall. - Pkt. 7.3 Spesielle oppdrag og engasjementer: Enighet om omskriving i tråd med innspill fra organisasjonene. Vedtak: SSU anbefaler at revidert permisjonsreglement for Ski kommune implementeres i erstatning for dagens reglement. Kommentarene er innarbeidet i vedlagt permisjonsreglement. Ski, Audun Fiskvik rådmann Hilde Pedersen Karlsen personalkonsulent Vedlegg som følger saken: a) Permisjonsreglementet Vedlegg som ligger i saksmappen:

6 Saksbehandler: Hilde Pedersen Karlsen Arknr.: 430 &30 Arkivsak: 13/814-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 4/ KOMPETANSEPLAN Forslag til vedtak: Kompetanseplanen tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Ski kommunes kompetanseplan skal ivareta lovens krav og ansvaret for å uarbeide de virksomhetsvise ligger til virksomhetsleder. Saksopplysninger: Kompetanseplan er noe alle arbeidsplasser er pliktig å utarbeide i hht AML Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. (2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid, b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar, d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver, e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. (3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vurdering: Side 6

7 7 Kompetanseplanen er gjennomført på lik måte som tidligere år. Ble behandlet AMU med innstilling tas til orientering, og ble drøftet i SSU Kompetanseplanen godkjennes i opplæringsutvalget i april Det har tidligere år stått ett avsnitt om at kompetanseplanen skal evalueres. Dette skal bli forsøkt gjennomført en enkel evaluering i løpet av februar. Det vi vil se etter er hvordan prosessen går og om spørsmålene til refleksjon treffer slik det er ønskelig. Ski, Audun Fiskvik rådmann Hilde Pedersen Karlsen personalkonsulent Vedlegg som følger saken: a) Kompetanseplan 2013 Vedlegg som ligger i saksmappen:

8 Saksbehandler: Hilde Pedersen Karlsen Arknr.: 440 &58 Arkivsak: 13/819-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 5/ TILSYNSRAPPORT - OPPFYLLELSE AV PÅLEGG Forslag til vedtak: Tas til orientering Ingress/hovedbudskap: Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i Ski kommune 19. oktober Dette var en del av Arbeidstilsynets prosjekt Arbeid og helse. Temaet for tilsynet var virksomhetens gjennomføring av systematisk HMS arbeid, med spesiell fokus på psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. I etterkant av dette tilsynet har Ski kommune fått tilsendt en tilsynsrapport med pålegg datert Frist for å gi en tilbakemelding på dette er satt til 15. november Saksopplysninger: Følgende pålegg ble gitt med frist 15. november : Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse, - miljø og sikkerhetsarbeid, herunder informasjon om endringer,jf. internkontrollforskriften 5 annet ledd nr 2. 2: Arbeidsgiver må sørge for at verneombudet tas med på råd under både planleggingen og gjennomføringen av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, jm. Arbeidsmiljøloven 6-2 fjerde ledd. 3. Virksomheten skal gjennomføre en gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5 andre ledd nr 8. Gjennomgangen skal særlig se på hvilke rutiner som ikke er implementert i virksomhetens HMS-system, og hvilke mangler det eventuelt er ved medarbeiderundersøkelsen når det gjelder utforming, gjennomføringen og oppfølgingen. Ble fremlagt i SAMU møte og tatt til orintering. Konklusjon: Side 8

9 I brev fra Arbeidstilsynet datert ansees samtlige pålegg av som oppfylt og saken lukkes. 9 Ski, Audun Fiskvik Rådmann Hilde Pedersen Karlsen personalkonsulent Vedlegg som følger saken: a) Tilbakemelding fra arbeidstilsynet gjennomføring/oppfyllelse av pålegg. Datert

10 Saksbehandler: Hilde Pedersen Karlsen Arknr.: 440 &32 Arkivsak: 13/828-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 6/ STATUS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 Forslag til vedtak: Tas til orintering Ingress/hovedbudskap: Den 25. februar ble medarbeiderundersøkelsen sendt ut til alle ansatte i Ski kommune. Svarfristen er 1. april. PSU registrerer at medarbeiderundersøkelsen går som planlagt og at Rådmann har plan for oppfølging av undersøkelsen. Saksopplysninger: Rådmann orienterte PSU i høst om den kommende medarbeiderundersøkelsen. Erfaringsmessig har det vært vanskelig å få høy svarprosent blant de ansatte på disse undersøkelsene. Mulige årsaker til lav deltakelse kan være: Mange ga opp fordi de mistet passordet, eller kanskje ikke fikk passordet i tide. Lav stillingsprosent medførte at de enten ikke rakk å svare fordi de måtte prioritere kjerneoppgavene eller fordi turnusen gjorde at de ikke var på jobb de 14 dagene undersøkelsen var tilgjengelig For å få høyere deltakelse har derfor Rådmann laget en identisk undersøkelse som er helelektronisk og administrert fra administrasjonen. Fordelen med dette er: Den ansatte trenger ikke passord. De får undersøkelsen tilsendt pr epost. De som ikke har svart får en purring tilsendt hver uke Administrasjonen kan fortløpende hente ut statistikk over status i virksomhetene og purre opp lederne i de virksomhetene som ligger an til lav deltakelse. Personer i flere stillinger får gitt sitt synspunkt på alle arbeidsplassene (svare flere ganger) Sikkerheten (anonymiteten) til den enkelte ansatt er ivaretatt fra leverandør av verktøyet, og undersøkelsen er tilgjengelig i 5 uker (inklusiv påske). Pr 8. mars (2 uker) er det 1079 som har svart, og administrasjonen forventer at det kommer inn svar til før fristen går ut. I 2012 var det 1252 som svarte på undersøkelsen. Responslogg Side 10

11 11 HR-sjefen har annonsert at den virksomheten som har høyest deltakelse vil få en positiv oppmerksomhet. Pt er det 3 virksomheter som har 100% deltakelse, men administrasjonen har ikke landet på om det skal være andre kriterier enn deltakelse som skal ligge til grunn for positiv oppmerksomhet til virksomheten. Rådmannen vil vie oppfølgingsarbeidet stor plass på ledersamlingen i april, hvor forventinger til medvirkning, kvalitet og tidsperspektiv blir tema. Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR - sjef

12 Saksbehandler: Øyvind Kramer Arknr.: 460 Arkivsak: 13/829-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 7/ SYKEFRAVÆR I 2012 Forslag til vedtak: Tas til orientering Ingress/hovedbudskap: PSU registrerer at sykefraværet er lavere enn tidligere rapportert og at der er en fallende trend. Saksopplysninger: I PSU-møtet i januar presenterte Rådmann sykefraværstatistikk som var beregnet på en annen måte enn kva kommunens lønn/personaldatasystem har beregnet. Rådmannens utrekning er identisk med den som KS anbefaler, og er derfor mer riktig når Ski kommune skal sammenlikne sykefraværet med omliggende kommuner. PSU ba på sist møte om en kvartalsvis framstilling av sykefraværet i Ski kommune, samt splitte fraværet opp i varighet. Vurdering: Statistikken viser at langtidsfraværet utgjør en stor del av sykefraværet. Rådmannen har derfor gjort omfattende grep for å ta tak i dette fraværet ved at: 1. Alle virksomhetsledere og verneombud fra 2012 deltar på en dagssamling der HMS er tema personer ble omplassert i Ski i Dette var personer som av helsemessige årsaker ikke kunne fortsette i sitt opprinnelige arbeid. 3. HR deltar sammen med nærmeste leder på alle dialogmøter med NAV/sykemeldt for å raskest mulig se løsninger på tvers av organisasjonen. 4. Sykefravær og helsefremmende ledelse er et gjentakende tema på virksomhetslederforum. 5. Det er satt inn målrettete tiltak mot virksomheter med høyt sykefravær. (Eks barnehager, hjemmetjenesten, Solborg, kommunalteknisk). 6. Jevnlige samarbeidsmøter med NAV 7. I budsjett 2013 satt Rådmann av kr 1 mill til å stimulere virksomheter som tar i mot ansatte som må omplasseres men som ikke kan fylle 100% av stillingens krav til leveranser. Statistikken er basert på tall fra ERV (lønn og personaldatasystemet) og er beregnet etter følgende formel: Antall dagsverk sykefravær Antall planlagte dagsverk (25/(5*52) x antall planlagte dagsverk) Side 12

13 13 Tallene er bare basert på ansatte som mottar månedslønn. 8,3 9,1 8,6 6,3 Ski, Audun Fiskvik rådmann Øyvind Kramer HR-sjef

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer