Møteprotokoll. Formannskapet Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FSK-39/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - AMBULANSETJENESTEN I SKI FSK-40/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-41/10 ENDRINGER I SENIORPOLITIKKEN FSK-42/10 FORSKRIFT OM GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 2009 FSK-43/10 FREMGANGSMÅTE VED SALG AV "ELLOSTOMTEN" OG VEVELSTAD UNGDOMSSKOLE TOMTEN FSK-44/10 EVALUERING AV NY DRIFTSMODELL FOR KONTRA KULTURSKOLE FSK-45/10 KRÅKSTADHALLEN - BYGGEREGNSKAP MV.

2 FSK-46/10 SKI KINOSENTER - KONSESJON FSK-47/10 AKTIV PÅ DAGTID FSK-48/10 SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER I SKI KOMMUNE FSK-49/10 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 Protokoll Forfall: Nina Didriksen (FRP) Arvid Herland (AP) Vara: Knut T. Steenersen (FRP) Hanne Opdan (AP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen ble godkjent i møtet. Referatsaker: - Nordre Follo Renseanlegg Referat fra styremøte nr. 1/10 - Nordre Follo renseanlegg IKS Innkalling til representantskapsmøte nr. 1/10 Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Rapport fra NAV Ski pr. mai Rapport fra Barnevernet pr. mai Brev til M. Wennersgaard v/g. Paulshus, Vestby regnskapskontor datert vedr. lagring av hestegjødsel på Søndre Ski - Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert vedr. tilbakemelding på Ski kommunes handlingsplan - Notat til formannskapet datert vedr redegjørelse streik. - Melding om vedtak fra utvalg for tjenesteutvikling i følgende saker: o Årsmelding med årsberetning 2009 o Årsregnskap 2009 o Bosetting av flyktninger i Melding om vedtak fra utvalg for samfunn og miljø i følgende saker: o Årsmelding med årsberetning 2009 o Årsregnskap 2009 o Salgs- og skjenkekontroller i Ski kommune o Aktiv på dagtid Rådmannen gav to orienteringer etter at møtet ble hevet. Orienteringen ble gitt for lukkede dører jf. Kml. 31 jf. Fvl. 13 (personopplysninger). Side 2

3 FSK-35/10 1. TERTIALMELDING Framlagt 1. tertialmelding 2010 tas til orientering 2. Det foretas omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettet slik det framgår av saken 3. Budsjettet endres i tråd med vedlagte budsjettendringsskjemaer Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag: Sakene 35, 36, 37, 38 og 41 utsettes. Formannskapet innkalles til kl den (før kommunestyret). Sakene 35, 36, 37, 38 og 41 ble utsatt. FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 Årsmelding 2009 med årsberetning for Ski kommune tas til orientering. Saken ble utsatt. FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP Foretatte meravsetninger/mindreforbruk til/av disposisjonsfond i forhold til budsjett 2009 vedtas. 2. Mer-/mindreforbruk i virksomhetene for 2009 videreføres ikke til Merforbruk knyttet til investeringsprosjekter i 2009 finansieres slik det framgår av saken. 4. Samlet udisponert mindreforbruk på avsluttede invsteringsprosjekter, tilsammen kr , videreføres til nytt prosjekt Etterabeider kommunale bygg. 5. Det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2009 vedtas. Saken ble utsatt. Side 3

4 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Økonomsk redegjørelse vedrørende driftsbudsjettet for perioden tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett for vedtas Saken ble utsatt. FSK-39/10 OSLO UNIVERSITETSYKEHUS HF - AMBULANSETJENESTEN I SKI 1. Det igangsettes omregulering av Vardåsveien 8 med sikte på å regulere 2,5 dekar til ambulanseformål og 1,1 dekar til boligformål. 2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med Oslo universitetssykehus HF med det formålet å utarbeide et forprosjekt med tilhørende leieavtale som dekker alle drifts og kapitalkostnader Ski kommunen får ved å investere i omregulering og bygging av nye lokaler til ambulansetjenesten i Ski. 3. Rådmannen fremmer ny sak for kommunestyret når forprosjekt med tilhørende leieavtale er fullført og fremmer forslaget i investeringsbudsjettet for planperioden Gudmund Nyrud (H) fratrådte som inhabil. Ingen vara. 10 representanter behandlet saken. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 8 mot 2 stemmer (2FRP). FSK-40/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Gebyrvedtaket er hjemlet i Ski kommunes gebyrregulativer for plansaker, og i plan- og bygningsloven 109. Formannskapet har ingen innvendinger til rådmannens skjønnsmessige fastsetting av gebyret. Klage på vedtak om plangebyr på reguleringsplan for Haugland golf inneholder ingen momenter som ikke er vurdert tidligere i saksbehandlingen. Klagen tas derfor ikke til følge, og oversendes Fylkesmannen for endelig klagebehandling. Formannskapets behandling : André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Saken ble enstemmig utsatt. Side 4

5 André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Gebyret settes til selvkost som er beregnet til kr Vedtak: 1. Forslag til vedtak ble vedtatt med 9 (3H, 1KRF, 3AP, 1SP, 1SV) mot 2 stemmer. 2. Kvakkestads forslag til vedtak fikk 2 (2FRP) stemmer og falt. Formannskapets vedtak er: Gebyrvedtaket er hjemlet i Ski kommunes gebyrregulativer for plansaker, og i plan- og bygningsloven 109. Formannskapet har ingen innvendinger til rådmannens skjønnsmessige fastsetting av gebyret. Klage på vedtak om plangebyr på reguleringsplan for Haugland golf inneholder ingen momenter som ikke er vurdert tidligere i saksbehandlingen. Klagen tas derfor ikke til følge, og oversendes Fylkesmannen for endelig klagebehandling. FSK-41/10 ENDRINGER I SENIORPOLITIKKEN Med bakgrunn i kommunestyrevedtaket 16. desember 2009 fremmer rådmann følgende forslag til vedtak: Redusere kronetillegget for seniortiltak 3, fra kr ,- til kr ,- per år for aldersgruppen år fom Kronetillegget er ikke pensjonsgivende. Seniortiltak som gir alle seniorer fra år et mer likeverdig tilbud. Det settes ned en partsammensatt arbeidsgruppe som skal evaluere kommunens seniorpolitikk innen Saken ble utsatt. FSK-42/10 FORSKRIFT OM GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV Forskrift om gebyr for behandling av byggesaker vedtas av Ski kommunestyre i medhold av plan- og bygningsloven Regulativene tar til å gjelde fra Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 5

6 FSK-43/10 FREMGANGSMÅTE VED SALG AV "ELLOSTOMTEN" OG VEVELSTAD UNGDOMSSKOLE TOMTEN 1. Det bevilges 10 mill til VVA for Ellostomten. Beløpet finansieres med låneopptak som betales tilbake når tomtene er solgt. 2. Det bevilges 16 mill til rundkjøringer for Vevelstad ungdomsskole tomten. Beløpet finansieres med låneopptak som betales tilbake når tomtene er solgt. 3. VVA og rundkjøringer opparbeides så raskt som mulig og salget gjennomføres etterpå. Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles med 10 mot 1 stemme (1KRF). 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. FSK-44/10 EVALUERING AV NY DRIFTSMODELL FOR KONTRA KULTURSKOLE 1. Kontra kulturskole jobber videre med den påbegynte omstillingen. 2. Kulturskolens budsjett bør i fremtiden følge skoleåret for å unngå for store endringer midt i skoleåret. 3. Budsjettet for skoleåret blir iht rammen for Anne Marie Dranger Bachen (AP) og Anne Marit Holene (SP) fremmet følgende forslag til alternativt pkt. 3: Budsjettet for Kontra kulturskole fastsettes iht. vedtatt budsjett for Ber om punktvis avstemming. 1. Innstilling: 2. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 2 fikk 0 stemmer. 4. Forslag til vedtak pkt. 3 fikk 0 stemmer. 5. Endringsforslag fra Bachen og Holene innstilles enstemmig. Side 6

7 FSK-45/10 KRÅKSTADHALLEN - BYGGEREGNSKAP MV. 1. Byggeregnskap for Kråkstadhallen - sum utgifter kr tas til orientering. Finansieringen er avsluttet slik: Bruk av lånemidler kr Spillemidler som mottas iht. fylkeskommunens tilsagn anvendes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-46/10 SKI KINOSENTER - KONSESJON Ski Kinosenter AS v/daglig leder Christian Hein innvilges konsesjon for kinodrift i Ski kommune, i deres lokaler i Ski sentrum 5 år fra 10. juni Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Ski Kinosenter AS v/daglig leder Christian Hein innvilges konsesjon for kinodrift i Ski kommune, i deres lokaler i Ski sentrum 5 år fra 10. juni FSK-47/10 AKTIV PÅ DAGTID Det settes av kr ,- til drift av Aktiv på Dagtid ut året. Beløpet dekkes ved å redusere årets budsjetterte overskudd. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 7

8 FSK-48/10 SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER I SKI KOMMUNE Sak vedrørende salgs- og skjenkekontroller i Ski kommune tas til orientering. Utvalg for samfunn og miljøs behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Utvalg for samfunn og miljøs innstilling til formannskapet: Sak vedrørende salgs- og skjenkekontroller i Ski kommune tas til orientering. Enstemmig vedtak: Utvalg for samfunn og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Sak vedrørende salgs- og skjenkekontroller i Ski kommune tas til orientering. FSK-49/10 BOSETTING AV FLYKTNINGER I Ut fra foreliggende situasjon vil Ski kommune tilby IMDI å bosette 25 flyktninger i Det skal utarbeides en strategisk plan for mottak av flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i Ski kommune. Planen legges fram for politisk behandling november Utvalg for tjenesteutviklings behandling : André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Ski kommune finner ikke å kunne bosette flyktninger i Votering: 1. Forslag til vedtak fikk 8 stemmer (3AP, 1V, 1Rødt, 2H, 1KRF). 2. Kvakkestads forslag til vedtak fikk 2 stemmer (2FRP). Utvalg for tjenesteutviklings uttalelse til formannskapet: 1. Ut fra foreliggende situasjon vil Ski kommune tilby IMDI å bosette 25 flyktninger i Det skal utarbeides en strategisk plan for mottak av flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i Ski kommune. Planen legges fram for politisk behandling november Mindretallsuttalelse med 2 stemmer (2FRP): Ski kommune finner ikke å kunne bosette flyktninger i Side 8

9 André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak (mindretallsuttalelsen fra utvalg for tjenesteutvikling): Ski kommune finner ikke å kunne bosette flyktninger i Innstilling: 1. Kvakkestads forslag til vedtak innstilles med 2 stemmer (2FRP). 2. Forslag til vedtak innstilles med 9 (3H, 1KRF, 3AP, 1SP, 1SV) mot 2 stemmer. Side 9

10

11 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 FRA SAKSNR: 30/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 18:45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 08:30-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer