Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: FSK-55/09 2. TERTIALMELDING 2009 FSK-56/09 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEIER UTTALELSE FRA SKI KOMMUNE FSK-57/09 NÆRINGSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-58/09 VEDTAKSOPPFØLGNING-TILBAKEMELDING TIL KOMMUNESTYRET FSK-59/09 KOMITE FOR STORT MØTE I DEN NORDISKE KRETS AV VENNSKAPSKOMMUNER 2010 FSK-60/09 POLITKERKONTOR/PARTIKONTOR-1. NOTAT TIL FORMANNSKAPET FSK-61/09 SØKNAD OM FRITAK FOR RESTEN AV INNEVÆRENDE PERIODE-GORM KJERNLI FSK-62/09 OPPRYKK OG NYVALG ETTER MAGNHILD HUSE FSK-63/09 NYTT VARAMEDLEM TIL PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET ETTER HANNE SKJØNSBERG LIE

2 FSK-64/09 NY 5. VARAMEDLEM TIL TJENESTEUTVALGET ETTER SILJE VIKTORIA KLEIVDAL FSK-65/09 NYTT MEDLEM TIL ELDRERÅDET ETTER KJELL MATHISEN FSK-66/09 HELHETLIG STYRING - PLAN FOR IVERKSETTING PR. 2. TERTIAL FSK-67/09 SØKNAD OM PERMISJON - KRISTIN SOLBERG HYLLIN Ski, Anne-Gunn Steen Røse varaordfører

3 Saksbehandler: Hilde Bakke Arknr.: 200 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg / Formannskapet 55/ Kommunestyret / TERTIALMELDING 2009 Forslag til vedtak: 1. Framlagt 2. tertialmelding 2009 tas til orientering 2. Det tas opp ytterligere 20 mill. kroner i startlån i Budsjettet endres i tråd med vedlagte budsjettendringsskjemaer Sammendrag Virksomhetene melder om merforbruk for året 2009 på til sammen 32,7 mill. kroner som det ikke er funnet dekning for. Dette er 7,4 mill. kroner mer enn det som ble meldt i 1. tertialmelding. 20 mill. kroner av merutgiftene er knyttet til sosialhjelp og barnevern. Rådmannen ser svært alvorlig på situasjonen og vil sammen med kommunalsjefene og de aktuelle virksomhetslederne fortsatt arbeide for å finne tiltak som kan redusere merutgiftene. Rådmannen har ikke funnet dekning for budsjettert effekt av HMS-tiltak på 3,6 mill. kroner. Prognostisert netto merutgift etter dette vil dermed være ca 36,3 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett gis kommunene en økning i rammetilskuddet for Dette utgjør rundt 5 mill kroner for Ski kommune. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan den store skattemåneden november vil slå ut for kommunen, men det er nå lite som tyder på at årets skatteinngang vil gi kommunen merinntekter. Rådmannen anslår nå at kommunen oppnår besparelser knyttet til årets lønnsoppgjør i størrelsesorden 5 mill. kroner for Rentenivået er nå lavere enn forutsatt i budsjettet. Rentenedgangen gir imidlertid ikke positiv effekt for kommunens netto renteutgifter siden størrelsen på lån med flytende rente er lavere enn prognostisert gjennomsnittslikviditet for året. I tillegg fører rentenedgangen til en inntektssvikt for rentekompensasjon fra staten knyttet til sykehjem, omsorgsboliger, skolebygg og kirkebygg. Rådmannen anslår nå at disse forholdene kan veie opp for hverandre. Det kan bli nødvendig å bruke årets merinntekter, anslagsvis 10 mill. kroner, fra momskompensasjon på investeringsutgifter og mindreutgifter avdrag, 1,5 mill. kroner, til å dekke det varslede merforbruk. Dette blir vurdert i forbindelse med årsavslutningen for Dersom kommuneregnskapet for 2009 avsluttes med et regnskapsmessig merforbruk må dette dekkes innen to år for å unngå å bli registrert i ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll). Innenfor investeringsbudsjettet meldes det om merutgifter på kr som foreslås dekket av generelt fond investeringsmidler. Side 3

4 Innrapportert sykefravær for første halvår er på 9,8 %. Sammenlignet med sykefraværet på samme tid i 2008, er det en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Det er i hovedsak langtidssykefraværet som er redusert. Imidlertid har det egenmeldte korttidsfraværet økt noe. Det er nå satt sterkt fokus på reduksjon av sykefraværet i Ski kommune, og det blir framlagt egen sak om sykefravær i Ski kommune høsten Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i Ski kommune per 2. tertial med årsprognose når det gjelder driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og nøkkel-/plantall for tjenestene. Status for drift når det gjelder virksomhetene og virksomhetsovergripende konti er omtalt i saksframlegget, mens status vedrørende investeringer og nøkkel-/plantall følger saken som vedlegg. Rapporter vedrørende driftsbudsjettet er vedlegg som ligger i saksmappen. I tillegg er det vedlagt budsjettendringsskjemaer som gjelder endringer der kun kommunestyret har fullmakt til å endre. Formålet med endringen er omtalt i selve skjemaet. Vurdering: Driftsregnskapet: Nedenfor redegjøres det for den økonomiske situasjonen i virksomheter som anslår avvik for 2009 samt status for virksomhetsovergripende driftskonti. Anslåtte budsjettavvik (netto merog mindreutgifter) i virksomhetene for 2009 er markert med understreking. Budsjettavvik under kr kommenteres ikke. Grunnskolene Takstene for transport har økt med ca. 10 % i Dette vil kunne medføre en merutgift på ca 1,4 mill. kroner. Utgifter og inntekter knyttet til kjøp og salg av skoleplasser i og til andre kommuner er vanskelig å prognostisere. Med utgangspunkt i det antallet barn som det i dag kjøpes og selges skoleplass til vil dette medføre en merutgift på kr Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) melder om et mindreforbruk på - kr som følge av stilling som ble besatt senere enn forutsatt i budsjettet. Siggerud skole melder om merutgifter på kr knyttet til vikarbruk som følge av høyt kortidsfravær i perioden april-juni. Kråkstad skole melder om et forventet merforbruk på kr bl.a. knyttet til erstatning av utstyr etter tyveri/innbrudd på skolen. Kommunens egenandel på tyveriforsikring er på kr Follo barne- og ungdomsskole vil få besparelse i størrelsesorden - kr Det er erfaringsmessig vanskelig å budsjettere hvor mange elever fra Ski skolen får det enkelte år. Dette skoleåret er det færre elever fra Ski en forutsatt og det forventes dermed et mindreforbruk. Finstadtunet Avdelingene som ble overført fra Solborg i forbindelse med oppussingen der, har hatt en høyere bemanning enn budsjettert. Det ble satt inn ekstra ressurser i innflyttingsperioden, noe som først er belastet 2009-regnskapet. I tillegg påløper det ekstrautgifter til brannvakt om natten. Det er satt i gang effektiviseringstiltak for å redusere merforbruket, blant annet omlegging av turnus, arbeidsmiljøtiltak og redusert vikarbruk. Ventet merforbruk for året er etter dette kr Side 4

5 Solborg Det meldes om mindreforbruk på - kr som følge av ubesatte sykepleiestillinger. Follo omsorgsboliger Det meldes om netto mindreutgift - kr knyttet til salgsplass, refusjoner og ubesatt stilling. Personlig assistanse og avlastningsbolig Virksomheten melder om et merforbruk for året på 1,7 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at det er fattet nye og utvidede vedtak uten at midler er fulgt med, økte utgifter til kjøp av tjenester til brukere og sommeravlastning i avlastningsbolig for å hindre slitasje på foreldre. Virksomhetens tiltak for å redusere merforbruket har resultert i en lavere årsprognose enn meldt tidligere. NAV sosialtjenesten Utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker kraftig. Den viktigste grunnen er utviklingen av ledigheten. Ledigheten i Ski er fordoblet på ett år. Et anslag for økningen i forhold til budsjett er på ca. 11,2 mill. kroner i Økte tilskudd for ekstraordinært mottak av flyktninger og derav følgende utgifter, forventes å gi en merinntekt på 2,3 mill. kroner. Etter dette anslås netto merutgifter innenfor sosialbudsjettet til å bli ca 8 mill. kroner. Barnevernet Barnevernet melder nå om ventede merutgifter på rundt 12 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er økning i antall barn som får hjelp, samt at det er benyttet private tiltak/konsulenter bl.a. for å redusere ventetiden. Ny virksomhetsleder som tiltrådte vil fortsette arbeidet med å finne effektive løsninger innenfor barnevernet i Ski. Bestillerkontoret kjøp av sykehjemsplasser Det anslås at kommunen får netto merutgifter innenfor bestillerkontoret på 3,9 mill. kroner. Dette er knyttet til kjøp av 10 eksterne sykehjemsplasser fra og med april, kjøp av plasser på forsterkede botiltak, utbetaling av omsorgslønn og transport av brukere. Samlet gir dette en brutto merutgift på 5,4 mill. kroner. Imidlertid ventes en merinntekt knyttet til institusjonsopphold på 1,5 mill. kroner. Denne inntekten er foreløpig usikker. Boligkontoret Boligkontoret får mindreinntekt på kr som følge av ombygging av Solborgveien 2, 4 og 6. Eiendom Eiendomsavdelingen melder nå om en merutgift på 1,2 mill. kroner knyttet til husleier nye lokaler i 2009 og endringer i energi- og avgiftsprisene. Kommunalteknisk virksomhet (vei, idrett, park) Det ventes merutgifter på 2 mill. kroner knyttet til brøyting og strøing. Kommunalteknisk virksomhet (vann, avløp, renovasjon, avfall) Det ventes merutgifter på til sammen 2,8 mill. kroner knyttet til kjøp av vann fra Oslo (avregning fra 2008) og økt kostnad pga. vannlekkasjer, brudd på avløpspumpeledning, rengjøring av vannbasseng og brøyting av brannkummer. I tillegg ventes mindreinntekt årsog tilknytningsgebyr VA på 6,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Hovedårsaken til dette er mindreforbruk av vann blant innbyggerne. Det er usikkerhet rundt inntekten når det gjelder tilknytningsgebyr da det påvirkes av byggeaktiviteten i kommunen. Merutgiftene/mindreinntektene dekkes av VA-fond. I tillegg ventes en mindreinntekt på renovasjon på kr , som dekkes av fond. Side 5

6 Kontra kulturskole Virksomheten melder om merutgifter på kr for året. Årsaken er redusert utgiftsramme fra og med budsjettåret Det har ikke vært mulig å finne innsparingstiltak uten å redusere aktivitetsnivået ved skolen. I tillegg er elevinntektene kr lavere enn forutsatt. Det vil bli fremmet en egen sak til formannskapet om kulturskolen i Ski i november Servicetorg Virksomhetene anslår nå at merutgiftene vil bli kr knyttet til drift av nytt sentralbord, leasing, reparasjoner av maskiner på trykkeriet og større vikarbehov enn forutsatt. Rådmannskontor Rådmannen melder om ekstrautgifter på anslagsvis kr særlig knyttet til opplæring av virksomhetsledere og til juridisk bistand i forbindelse med flere saker, bl.a. kvartal 6, Markaloven og pensjonsforsikring. Kommunestyre og formannskap Utgiftene knyttet til kommunestyre og formannskap ventes å bli ca. kr høyere enn budsjettert. Kantine rådhuset Personalavdelingen melder om at drift av kantina i rådhuset vil få netto merutgifter på kr Avviket skyldes et urealistisk inntektskrav i budsjettet. I 2010-rammen (rammesaken) er inntektskravet justert ned til et realistisk nivå. Effekt av HMS-tiltak Kommunestyret vedtok i sak om lovlighetskontroll av budsjett-/økonomiplanvedtak (K-sak 5/09) at satsning på HMS-tiltak skal medføre lavere utgifter knyttet til sykefravær på totalt 3,6 mill. kroner i Det er satt sterkt fokus på reduksjon av sykefraværet i Ski kommune. Det er tilsatt friskvernrådgiver (stilling finansiert av Vital) som arbeider systematisk med FRISKprosjektet. I tillegg blir hver enkelt langtidssyk arbeidstaker kontaktet for å finne alternative løsninger, enten tilbake i jobb eller andre muligheter. Dette gjøres i samarbeid med de respektive lederne, NAV og bedriftshelsetjenesten HJELP 24. Det utarbeides statistikker og hver enkelt virksomhetsleder tar kontakt eller kontaktes for råd og veiledning i oppfølging av langtidssyke arbeidstakere. Videre vil det bli gitt opplæring til virksomhetsledere i helse-,miljø- og sikkerhetsarbeidet. I dette inngår også rutiner for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Ansatte og nyansatte i Ski kommune skal være orientert om hvilke rettigheter og plikter som gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker ved sykefravær. Når det satses på reduksjon av sykefraværet vil dette få oppmerksomhet hos den enkelte ansatte, og det kan i seg selv medføre en positiv utvikling av sykefraværet. Rådmannen anslår likevel at det ikke vil oppnås besparelser knyttet til effekt av dette arbeidet allerede i Det vil derfor være vanskelig å inndra midler fra virksomhetene i inneværende år. Tilskudd til interkommunale virksomheter Tilskuddet til interkommunale virksomheter vil gi merutgifter på 1,7 mill. kroner knyttet til Nordre Follo renseanlegg IKS. Merutgiften gjelder i hovedsak en avregning vedrørende 2008 og vil bli finansiert fra avløpsfond (selvkost). Side 6

7 Oppsummering driftsbudsjettet - virksomhetene: Nedenfor vises prognostisert budsjettavvik for 2009 i virksomhetene: Prognose årsavvik per 2. terial Prognose årsavvik per 1. terial Endring i prognose (i kr) Skoleskyss Gjesteelever Pedagogisk psykologisk tjeneste Hebekk skole Siggerud skole Kråkstad skole Follo barne- og ungdomsskole Finstadtunet Kråkstadtunet Solborg bo- og aktiviseringss Hjemmetjenesten Follo omsorgsboliger Dagsenter Pers. ass. og avl.bolig NAV Ski kommune Barnevern Bestillerkontor Boligkontor Eiendom Kommunalteknisk ordinær Kontra kulturskole Servicetorg Rådmannskontor Kommunestyre/formannskap Kantine rådhuset Sum virksomhetene Manglende effekt HMS-tiltak Sum netto merutgufter: Merutgifter med positivt fortegn Rådmannen ser svært alvorlig på det varslede merforbruket og vil sammen med kommunalsjefene og virksomhetslederne fortsette å jobbe med tiltak for å redusere budsjettavvikene i virksomhetene. Rådmannen minner om at kommunens videreføringsordning forutsetter at 25 % av besparelser/merforbruk i virksomhetene for året, begrenset opp til kr , videreføres til bruk/dekning på virksomhetenes budsjett det påfølgende år. Skatt og rammetilskudd Informasjon om skatteinntektene for september gir ingen optimisme med hensyn på årsprognosen; akkumulert inntektssvikt per september anslås til 1,2 mill. kroner. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan den store skattemåneden november vil slå ut for kommunen, men det er nå lite som tyder på at årets skatteinngang vil gi kommunen merinntekter. Som meldt i 1.tertialmelding anslås det at kommunens rammetilskudd vil gi merinntekter på rundt 5 mill. kroner for 2009 som følge av styrkingen av kommunenes frie midler som ble gitt ved framleggelse av RNB. Side 7

8 Finansutgifter og inntekter, rentekompensasjon Rentenivået er nå lavere enn forutsatt i budsjettet. Rentenedgangen gir imidlertid ingen positiv effekt for kommunens netto renteutgifter siden størrelsen på lån med flytende rente er lavere enn prognostisert gjennomsnittslikviditet for året. Rådmannen anslår en besparelse på anslagsvis 9 mill. kroner i renteutgifter. Dette må imidlertid sees i sammenheng med en inntektssvikt i innenfor renteinntekter på kommunens likviditet og en inntektssvikt vedrørende rentekompensasjon fra staten knyttet til sykehjem, omsorgsboliger, skolebygg og kirkebygg. Rådmannen anslår nå at disse forholdene kan veie opp for hverandre. Den totale lånegjelden per er lavere enn det som er forutsatt i budsjettet. Dette gir en mindreutgift i 2009 på ca 1,5 mill. kroner, forutsatt 30 års nedbetalingstid. Gjelden i Ski kommune er høy, og vil fortsette å stige i økonomiplanperioden. I 1. tertialmelding anbefalte rådmannen at hele avdragsbudsjettet benyttes til avdragsbetaling dersom det er økonomisk rom for det ved avslutning av årsregnskapet for Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for kommunen i 2009 vil rådmannen også vurdere om det kan bli nødvendig å benytte besparelsen til å dekke det varslede merforbruket. Lønnsoppgjør og pensjon Det sentrale oppgjøret for ansatte i hovedavtalens kapittel 4 endte med datolønnsvekst på 3,6 % fra som gir en årslønnsvekst på 4,8 % inklusive overhenget fra Dette er noe lavere enn forutsatt i budsjettet. Lokale forhandlingene for ansatte i kapittel 3 (ledere) og kapittel 5 er gjennomført i september. Rådmannen anslår nå at kommunen oppnår besparelser knyttet til årets lønnsoppgjør i størrelsesorden 5 mill. kroner for Foreløpig informasjon fra kommunens leverandør av tjenestepensjon tilsier at kommunen kan få et overskudd i størrelsesorden 3 mill. kroner knyttet til årets premieavvik pensjon. Den eksakte pensjonskostnaden og premieavvik for 2009 er imidlertid ikke kjent før ved utgangen av januar Momskompensasjon knyttet til investeringsutgifter Momskompensasjon knyttet til investeringsutgifter anslås å gi kommunen merinntekter i størrelsesorden 10 mill. kroner i Årsaken til dette er det høye investeringsnivået i 2009 med stort etterslep fra tidligere år. Dette er inntekter som svinger betydelig fra år til år, og rådmannen har tidligere foreslått at disse merinntektene i størst mulig grad avsettes til fond momskompensasjon ved årsavslutningen. Dette er særlig viktig med tanke på regelendringene som medfører at momskompensasjonen fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet fra år 2010 med en overgangsperiode over 5 år. Kommunens momskompensasjonsfond kan da disponeres i driftsregnskapet som en buffer for å håndtere den reduserte driftsinntekten fra år Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for kommunen i 2009 vil rådmannen også vurdere om det kan bli nødvendig å benytte merinntekten til å dekke det varslede merforbruket. Oppsummering kommunebudsjettet 2009: Sum progn.netto merutgufter: Prosgnostisert netto mindreutg.: Økt rammetilskudd - RNB Mva.komp Avdrag Pensjon Lønnsoppgjør Progn.regnskapsm.merforbruk Merutgifter med positivt fortegn Side 8

9 Et eventuelt regnskapsmessig merforbruk må dekkes innen to år (budsjettårene 2010 og 2011) for å unngå at kommunen blir registrert i ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll). Rådmannen foreslår ingen justering av budsjettene knyttet til de varslede budsjettavvikene. Dette vil føre til relativt store budsjettavvik for enkeltposter i kommunens årsregnskap for 2009, men gir samtidig en god informasjon om kostnads- og inntektsutviklingen sett i forhold til det opprinnelige budsjettet for Investeringsregnskapet: Det meldes om merforbruk ved Solborg bo- og aktiviseringssenter som følge av lynnedslag. Etter lynnedslag er det behov for reparasjoner og erstatning av ødelagt materiell på rundt 1,5 mill. kroner. Utgiftene vil i hovedsak bli erstattet av forsikringsselskapet. Kommunen vil likevel få en netto merutgift tilsvarende forsikringens egenandel på kr Merutgiften foreslås dekket av generelt fond investeringsmidler (GFI). I tillegg meldes det om merforbruk på prosjekter som kan dekkes av omdisponeringer innefor investeringsbudsjettet: Avdeling for multifunksjonshemmede Ved prekvalifisering var det ingen som meldte seg og ved totalentreprise var det ingen som ga tilbud. Kommunen har forhandlet direkte med én av de som fik dokumentene vedr. totalentreprise, men som ikke leverte. Det er inngått avtale om ombygging av eksisterende skole som ferdigstilles Det er fremforhandlet et tilbud som innebærer at rammen må økes med 2,2 mill for at prosjektet skal være fullfinansiert. Uten denne bevilgningen kan kommunen ikke signere kontrakt for tilbygget. Kråkstad skole rehabilitering og inneklima Del 1 av prosjektet er gjennomført. Del 2 har vært ute på anbud og det kom inn to tilbud. Ved det laveste tilbudet er det bare kr til reserve/uforutsette utgifter. Det bør være 3,4 mill til reserver/uforutsett utgifter for å kunne gjennomføre prosjektet på en trygg måte. Rådmann anbefaler at rammen økes med 3 mill kroner. Merutgiften på til sammen 5,2 mill. kroner foreslått dekket av tilsvarende besparelse knyttet til Finstad skole kapasitetsutvidelse. Spillemidler Ski kunstgress Kommunen har mottatt spillemidler på kr for Ski kunstgress. Iht. K-sak 24/05 skulle Ski kommune forskuttere for spillemidlene som skulle tilbakeføres når disse ble tildelt. I tillegg til bruk av lån, ble det i 2006 lånt 2 mill. kroner fra fond (GFI) for å finansiere påløpte investeringsutgifter det ikke var dekning for. Prosjektet er nå avsluttet. Av mottatte spillemidler foreslås 2 mill. kroner tilbakeført GFI og 1 mill. kroner benyttes til reduksjon av låneopptak. Innfrielse av lånegaranti til Follo fotballklubb Som beskrevet i K-sak 56/09 er kommunens garanti for lån til Follo fotballklubb blitt gjort gjeldene som følge av at klubben ikke lenger klarte å betjene det aktuelle lånet. Kommunestyret vedtok at kommunen setter inn et beløp tilsvarende lånekravet mot klubben på sperret konto i Handelsbanken fram mot endelig behandling hos Namsmannen. Dette ble gjort den , og kravet inklusive renter endte på kr Namsmannen har behandlet saken og konkludert med at det er tatt utlegg i 550 tribuneseter. Inkassoselskapet anser utlegget som svært lite av nytteverdi. Etter finansavtaleloven er kommunens kausjonsansvar nå forfalt og Handelsbanken har kallet på kausjonsansvaret overfor alle kausjonistene. Kommunen har derfor innfridd sitt kausjonsansvar på kr Side 9

10 Kommunen har sendt et regresskrav til Follo fotballklubb på beløpet slik at man sikrer seg rettigheter i konkurranse med eventuelt andre kreditorer. Når alle kausjonister har innfridd sine forpliktelser vil tribuneanlegget bli frigitt slik at en eventuell overtakelse av disse kan diskuteres med Follo fotballklubb og de øvrige kausjonistene. Rådmannen vil ta initiativ til en dialog med Follo fotballklubb om veien videre. Rådmannen foreslår at beløpet finansieres ved bruk av generelt fond investeringsmidler (GFI). Eiendomssalg Per 2. tertial er det bokført eiendomssalg på 24,9 mill. kroner. Revidert årsbudsjett for eiendomssalg er 22,8 mill. kroner. Det anslås nå at kommunen får salgsinntekter på 2,8 mill. kroner utover det reviderte budsjettet for Salgsinntektene er knyttet til salg av eneboligtomter på Bøleråsen og oppgjør for DPS-tomten fra Aker universitetssykehus. Alle de 41 eneboligtomtene på Bøleråsen er nå solgt. Merinntektene på 2,8 mill. kroner foreslås avsatt til generelt fond investeringsmidler (GFI) for bruk til finansiering av investeringer i økonomiplanperioden. Låneopptak Det er ikke tatt opp nye lån til finansiering av årets investeringer. Det planlegges nytt låneopptak mot slutten av Det er tatt opp lån på til sammen 9,74 mill. kroner og mottatt 3,97 mill. kroner i boligtilskudd i 2009 til finansiering av kjøp av 6 utleieboliger. Finansutgiftene knyttet til dette dekkes av husleieinntekter. Vi har fått tilsagn på lån til videreutlån fra Husbanken på 60 mill. kroner. Disse utbetales til kommunen i desember. Det ble tatt opp lån i Kommunalbanken til finansiering av nye investeringer og til refinansiering av gamle lån, på til sammen 190,4 mill. kroner i desember Det ble avtalt p.t. rente som per september er 1,95 % p.a. Gjennomsnittsrenten på disse lånene hittil i år er på 3,3 % p.a. Innfrielse av lån Lånekunder som har etableringslån/startlån har per 2. tertial innfridd lån for til sammen 12,5 mill. kroner. Disse benyttes til å delinnfri kommunens etableringslån/startlån i Husbanken. Plassering av overskuddslikviditet og langsiktige midler Det er ikke foretatt plassering av overskuddlikviditet eller av langsiktige midler. Formidlingslån Bokført utlån per 2. tertial er 40 mill. kroner. Det er i tillegg gitt tilsagn for 50 mill. kroner. Bevilgningen i 2009, inkludert videreførte midler fra 2008, er på 62,3 mill. kroner. Det ventes at behovet i 2009 vil ligge på ca 80 mill. kroner. Det er avhengig av boligmarkedet. Det anbefales å søke Husbanken om en tilleggsbevilgning på 20 mill. kroner. Det vises til vedlagte budsjettendringsskjema for de foreslåtte endringene på investeringsbudsjettet. Sykefravær Det totale sykefraværet i Ski kommune pr. 30. juni 2009 var på 9,8 %. Sammenlignet med sykefraværet på samme tid i 2008, er det en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Det er i hovedsak langtidssykefraværet som er redusert. Imidlertid har det egenmeldte korttidsfraværet økt noe. Side 10

11 Det har ikke vært den ønskelige nedgangen i det totale sykefraværet i Ski kommune, og dette blir derfor et satsingsområde de neste to årene. Ski kommune har prioritert å disponere ressurser til systematisk arbeid med reduksjon av sykefraværet. Dette gjøres bl.a. gjennom FRISK-prosjektet og friskvernsrådgiver som skal utarbeide en strategi og handlingsplan for å øke nærværsprosenten i kommunen. I tillegg skal det arbeides systematisk med oppfølging av langtidssyke arbeidstakere, dette gjøres ved å implementere gode oppfølgingsrutiner og tilrettelegging for å få sykmeldte arbeidstakere tilbake i jobb, i samarbeid med den enkelte virksomhetsleder. Sykefraværsarbeidet skal ha forankring i ledelsen, arbeidsmiljøutvalget og de ansattes organisasjoner. Sykefravær i Ski kommune : 1. halvår 2007 Hele halvår 2008 Hele halvår 2009 Egenmedlt fravær dagsverk 1,20 % 1,30 % 0,90 % 1,23 % 1,29 % Sykemeldt fravær 1-3 dagsverk 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,16 % 0,13 % Sykemeldt fravær 4-16 dagsverk 1,10 % 1,10 % 1,00 % 1,05 % 1,08 % Sykemeldt fravær dagsverk 1,30 % 1,30 % 1,80 % 1,47 % 1,44 % Sykemeldt fravær > 56 dagsverk 4,70 % 4,70 % 6,00 % 5,65 % 5,87 % Totalt fravær 9,00 % 8,50 % 9,90 % 9,56 % 9,80 % Det vises til vedlagte oversikt som viser sykefravær per virksomhet i Ski kommune per 2. halvår Økonomiske konsekvenser: Se redegjørelse ovenfor Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader Ski, Audun Fiskvik rådmann Per Erik Andersen økonomisjef Vedlegg som følger saken: a) Statusrapport for investeringer b) Plantall med kommentarer fra virksomhetene c) Budsjettendringsskjemaer d) Sykefravær per virksomhet Vedlegg som ligger i saksmappen: Tertialmelding fra budsjettansvarlige i Ski kommune vedrørende driftsbudsjettet Side 11

12 Saksbehandler: Grethe Salvesvold Arknr.: Q10 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 56/ FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEIER UTTALELSE FRA SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Ski kommmune kan ikke akseptere at forslag til handlingsprogram for fylkesveier tungt nedprioriterer investeringer i Follo sammenlignet med de øvrige regionene i Akershus. Dette gjelder både de totale investeringene og andel nyanlegg. Ski kommune ber fylkeskommunen gjøre nødvendige endringer i handlingsprogrammet der Follo sine behov for investeringer i fylkesveinettet ivaretas på lik linje med de øvrige regionene i Akershus. 2. Ski kommune forutsetter at arbeidet med planprogrammet for skjer i en åpen og forutsigbar prosess der kommunene og regionene inviteres til aktiv deltagelse. 3. Ski kommune forutsetter at det settes av tilstrekkelige ressurser til planlegging av fylkesveiinvesteringene. Saksopplysninger: Akershus fylkeskommune ber i brev datert om kommunenes og regionrådene synspunkter på forslag til handlingsprogram for fylkesveier Høringsfristen er satt til 1.oktober Det er avklart med Akershus fylkeskommune at Ski kommune kan sende inn uttalelse etter fristen. Handlingsprogrammet gjelder fylkesveinettet slik det vil være fra og med Det nye fylkesveinettet i Follo vil bestå av eksisterende fylkesveier og øvrige riksveier. Samferdselsstrategi for Follo har følgende prioriteringer: nytt dobbelt jernbanespor Oslo-Ski samferdselsinvesteringer i jernbanetettstedene riksvei 152 Follosregionens stamvei (fylkesvei fra ) bedre og mer samordnet bussnett i regionen regionalt sykkelveisystem Forslag til handlingsprogram Foreløpig investeringsramme for perioden er 1,4 mrd kroner når man ser bort i fra store kollektivprosjekter (Kolsåsbanen og Fornebu på til sammen 1,5 mrd kroner). I underkant av 1,2 mrd kroner er bundne prosjekter (herunder Kolsåsbanen og Fornebu med 787 mill kroner) og gir dermed begrenset rom for endringer. Nye prosjekter må stort sett henvises til perioden Fylkeskommunen vil i tiden fremover utarbeide et planprogram for perioden og ønsker da å ta utgangspunkt i marginallistene som fremgår av handlingsprogrammet. Side 12

13 Handlingsprogramforslaget har følgende ressursfordeling av investeringsmidler mellom delregionene i Akershus: - Vestregionen: 391 mill kroner (her er ikke kollektivprosjektene Kolsåsbanen og Fornebu medregnet) tilsvarer 46% av totalt fordelte investeringsmidler i Akershus - Romerike (øvre og nedre): 344 mill kroner tilsvarer 41% av totalt fordelte investeringsmidler i Akershus - Follo: 105 mill kroner tilsvarer 13 % av totalt fordelt investeringsmidler i Akershus I tillegg er det avsatt samleposter som ikke er definert hvor skal benyttes. Midler til nye tiltak, dvs ikke bundne midler, fordeler seg slik mellom regionene: - Vestregionen: 241 mill kroner (Kolsåsbanen og kollektiv Fornebu er ikke tatt med her) dvs ca 61% av investeringene i Vestregionen - Romerike (øvre og nedre): 189 mill kroner dvs 55% av investeringene på Romerike - Follo: 24 mill kroner dvs ca 23% av investeringene i Follo. Investeringsprosjektene i Follo som er foreslått i handlingsprogrammet er (b=bundet): Rv 154 Søndre tverrvei (7 mill kr) (b) Rv 152 Ottarsrud-Gislerud (42 mill kr) (b) Rv 154 Nordbyveien (9 mill kr) (b) Utbedringer på fylkesvei Tusse-Holtbråtan (4 mill kr) (b) Utbedringer på Ustvedt bru (5 mill kr) Gang/sykkelvei Mastemyrveien (6 mill kr) (b) Trafikksikkerhetstiltak på Rv 156 (1 mill kr), Rv 155 (10 mill kr), Rv 157 (4 mill kr), Fv 2.01 (2 mill kr) Kollektivtiltak på Nesoddtangen terminal (13 mill kr) (b) Kollektivtiltak snuplass Drøbak ( 2 mill kr) Vurdering Oversikten over viser at forslag til investeringer i fylkesveiene i Follo i perioden er nedprioritert sammenlignet med de øvrige regionene i Akershus. Midlene går først og fremst til Romerike og Vestregionen. I tillegg foreslås svært få nye investeringstiltak i Follo sammenlignet med de andre regionene. Rv 152 er prioritert i samferdselsstrategien for Follo. I Oslopakke 3 sin skisse til utbyggingsrekkefølge som fikk politisk tilslutning for noen år siden var Rv 152 tiltenkt ca 100 mill kroner i perioden Handlingsprogrammet foreslår bare halvparten: 48 mill. kroner. Årsaken til dette er bl.a. at de store prosjektene i Oslopakke 3 er blitt langt dyrere enn forutsatt, og går på bekostning av sekkepostene. I lys av det økte vekstpresset i Follo som følge av nytt dobbeltspor Oslo Ski og ønsket fra Akershus fylkeskommune om at Folloregionen skal ta ansvar for en betydelig andel av fremtidig befolkningsvekst og lokalisering av nye arbeidsplasser er dette svært beklagelig. Follo er avhengig av disse sekkepostene til samferdselsinvesteringer i jernbanetettstedene og også strekningsvise tiltak, bl.a. på RV152. Planprogram for og prioritering av investeringsprosjekter i denne perioden skal det arbeides med i 2009/2010. Ski kommune vil fraråde at dette arbeidet ensidig tar utgangspunkt i marginallistene, slik det forutsettes i høringsbrevet. Akershus fylkeskommune Side 13

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2009 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

5.6 Kommunalområde samfunn

5.6 Kommunalområde samfunn 5.6 Kommunalområde samfunn Tabellen viser endringer fra budsjett 2011 på virksomhetsnivå: (i 1000) Virksomhetsområde Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Boligkontor -2 050-4 100-6 150-8

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 16:00 Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10 Ved behov for grupperom,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer