Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: FSK-55/09 2. TERTIALMELDING 2009 FSK-56/09 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEIER UTTALELSE FRA SKI KOMMUNE FSK-57/09 NÆRINGSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-58/09 VEDTAKSOPPFØLGNING-TILBAKEMELDING TIL KOMMUNESTYRET FSK-59/09 KOMITE FOR STORT MØTE I DEN NORDISKE KRETS AV VENNSKAPSKOMMUNER 2010 FSK-60/09 POLITKERKONTOR/PARTIKONTOR-1. NOTAT TIL FORMANNSKAPET FSK-61/09 SØKNAD OM FRITAK FOR RESTEN AV INNEVÆRENDE PERIODE-GORM KJERNLI FSK-62/09 OPPRYKK OG NYVALG ETTER MAGNHILD HUSE FSK-63/09 NYTT VARAMEDLEM TIL PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET ETTER HANNE SKJØNSBERG LIE

2 FSK-64/09 NY 5. VARAMEDLEM TIL TJENESTEUTVALGET ETTER SILJE VIKTORIA KLEIVDAL FSK-65/09 NYTT MEDLEM TIL ELDRERÅDET ETTER KJELL MATHISEN FSK-66/09 HELHETLIG STYRING - PLAN FOR IVERKSETTING PR. 2. TERTIAL FSK-67/09 SØKNAD OM PERMISJON - KRISTIN SOLBERG HYLLIN Ski, Anne-Gunn Steen Røse varaordfører

3 Saksbehandler: Hilde Bakke Arknr.: 200 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg / Formannskapet 55/ Kommunestyret / TERTIALMELDING 2009 Forslag til vedtak: 1. Framlagt 2. tertialmelding 2009 tas til orientering 2. Det tas opp ytterligere 20 mill. kroner i startlån i Budsjettet endres i tråd med vedlagte budsjettendringsskjemaer Sammendrag Virksomhetene melder om merforbruk for året 2009 på til sammen 32,7 mill. kroner som det ikke er funnet dekning for. Dette er 7,4 mill. kroner mer enn det som ble meldt i 1. tertialmelding. 20 mill. kroner av merutgiftene er knyttet til sosialhjelp og barnevern. Rådmannen ser svært alvorlig på situasjonen og vil sammen med kommunalsjefene og de aktuelle virksomhetslederne fortsatt arbeide for å finne tiltak som kan redusere merutgiftene. Rådmannen har ikke funnet dekning for budsjettert effekt av HMS-tiltak på 3,6 mill. kroner. Prognostisert netto merutgift etter dette vil dermed være ca 36,3 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett gis kommunene en økning i rammetilskuddet for Dette utgjør rundt 5 mill kroner for Ski kommune. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan den store skattemåneden november vil slå ut for kommunen, men det er nå lite som tyder på at årets skatteinngang vil gi kommunen merinntekter. Rådmannen anslår nå at kommunen oppnår besparelser knyttet til årets lønnsoppgjør i størrelsesorden 5 mill. kroner for Rentenivået er nå lavere enn forutsatt i budsjettet. Rentenedgangen gir imidlertid ikke positiv effekt for kommunens netto renteutgifter siden størrelsen på lån med flytende rente er lavere enn prognostisert gjennomsnittslikviditet for året. I tillegg fører rentenedgangen til en inntektssvikt for rentekompensasjon fra staten knyttet til sykehjem, omsorgsboliger, skolebygg og kirkebygg. Rådmannen anslår nå at disse forholdene kan veie opp for hverandre. Det kan bli nødvendig å bruke årets merinntekter, anslagsvis 10 mill. kroner, fra momskompensasjon på investeringsutgifter og mindreutgifter avdrag, 1,5 mill. kroner, til å dekke det varslede merforbruk. Dette blir vurdert i forbindelse med årsavslutningen for Dersom kommuneregnskapet for 2009 avsluttes med et regnskapsmessig merforbruk må dette dekkes innen to år for å unngå å bli registrert i ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll). Innenfor investeringsbudsjettet meldes det om merutgifter på kr som foreslås dekket av generelt fond investeringsmidler. Side 3

4 Innrapportert sykefravær for første halvår er på 9,8 %. Sammenlignet med sykefraværet på samme tid i 2008, er det en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Det er i hovedsak langtidssykefraværet som er redusert. Imidlertid har det egenmeldte korttidsfraværet økt noe. Det er nå satt sterkt fokus på reduksjon av sykefraværet i Ski kommune, og det blir framlagt egen sak om sykefravær i Ski kommune høsten Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i Ski kommune per 2. tertial med årsprognose når det gjelder driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og nøkkel-/plantall for tjenestene. Status for drift når det gjelder virksomhetene og virksomhetsovergripende konti er omtalt i saksframlegget, mens status vedrørende investeringer og nøkkel-/plantall følger saken som vedlegg. Rapporter vedrørende driftsbudsjettet er vedlegg som ligger i saksmappen. I tillegg er det vedlagt budsjettendringsskjemaer som gjelder endringer der kun kommunestyret har fullmakt til å endre. Formålet med endringen er omtalt i selve skjemaet. Vurdering: Driftsregnskapet: Nedenfor redegjøres det for den økonomiske situasjonen i virksomheter som anslår avvik for 2009 samt status for virksomhetsovergripende driftskonti. Anslåtte budsjettavvik (netto merog mindreutgifter) i virksomhetene for 2009 er markert med understreking. Budsjettavvik under kr kommenteres ikke. Grunnskolene Takstene for transport har økt med ca. 10 % i Dette vil kunne medføre en merutgift på ca 1,4 mill. kroner. Utgifter og inntekter knyttet til kjøp og salg av skoleplasser i og til andre kommuner er vanskelig å prognostisere. Med utgangspunkt i det antallet barn som det i dag kjøpes og selges skoleplass til vil dette medføre en merutgift på kr Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) melder om et mindreforbruk på - kr som følge av stilling som ble besatt senere enn forutsatt i budsjettet. Siggerud skole melder om merutgifter på kr knyttet til vikarbruk som følge av høyt kortidsfravær i perioden april-juni. Kråkstad skole melder om et forventet merforbruk på kr bl.a. knyttet til erstatning av utstyr etter tyveri/innbrudd på skolen. Kommunens egenandel på tyveriforsikring er på kr Follo barne- og ungdomsskole vil få besparelse i størrelsesorden - kr Det er erfaringsmessig vanskelig å budsjettere hvor mange elever fra Ski skolen får det enkelte år. Dette skoleåret er det færre elever fra Ski en forutsatt og det forventes dermed et mindreforbruk. Finstadtunet Avdelingene som ble overført fra Solborg i forbindelse med oppussingen der, har hatt en høyere bemanning enn budsjettert. Det ble satt inn ekstra ressurser i innflyttingsperioden, noe som først er belastet 2009-regnskapet. I tillegg påløper det ekstrautgifter til brannvakt om natten. Det er satt i gang effektiviseringstiltak for å redusere merforbruket, blant annet omlegging av turnus, arbeidsmiljøtiltak og redusert vikarbruk. Ventet merforbruk for året er etter dette kr Side 4

5 Solborg Det meldes om mindreforbruk på - kr som følge av ubesatte sykepleiestillinger. Follo omsorgsboliger Det meldes om netto mindreutgift - kr knyttet til salgsplass, refusjoner og ubesatt stilling. Personlig assistanse og avlastningsbolig Virksomheten melder om et merforbruk for året på 1,7 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at det er fattet nye og utvidede vedtak uten at midler er fulgt med, økte utgifter til kjøp av tjenester til brukere og sommeravlastning i avlastningsbolig for å hindre slitasje på foreldre. Virksomhetens tiltak for å redusere merforbruket har resultert i en lavere årsprognose enn meldt tidligere. NAV sosialtjenesten Utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker kraftig. Den viktigste grunnen er utviklingen av ledigheten. Ledigheten i Ski er fordoblet på ett år. Et anslag for økningen i forhold til budsjett er på ca. 11,2 mill. kroner i Økte tilskudd for ekstraordinært mottak av flyktninger og derav følgende utgifter, forventes å gi en merinntekt på 2,3 mill. kroner. Etter dette anslås netto merutgifter innenfor sosialbudsjettet til å bli ca 8 mill. kroner. Barnevernet Barnevernet melder nå om ventede merutgifter på rundt 12 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er økning i antall barn som får hjelp, samt at det er benyttet private tiltak/konsulenter bl.a. for å redusere ventetiden. Ny virksomhetsleder som tiltrådte vil fortsette arbeidet med å finne effektive løsninger innenfor barnevernet i Ski. Bestillerkontoret kjøp av sykehjemsplasser Det anslås at kommunen får netto merutgifter innenfor bestillerkontoret på 3,9 mill. kroner. Dette er knyttet til kjøp av 10 eksterne sykehjemsplasser fra og med april, kjøp av plasser på forsterkede botiltak, utbetaling av omsorgslønn og transport av brukere. Samlet gir dette en brutto merutgift på 5,4 mill. kroner. Imidlertid ventes en merinntekt knyttet til institusjonsopphold på 1,5 mill. kroner. Denne inntekten er foreløpig usikker. Boligkontoret Boligkontoret får mindreinntekt på kr som følge av ombygging av Solborgveien 2, 4 og 6. Eiendom Eiendomsavdelingen melder nå om en merutgift på 1,2 mill. kroner knyttet til husleier nye lokaler i 2009 og endringer i energi- og avgiftsprisene. Kommunalteknisk virksomhet (vei, idrett, park) Det ventes merutgifter på 2 mill. kroner knyttet til brøyting og strøing. Kommunalteknisk virksomhet (vann, avløp, renovasjon, avfall) Det ventes merutgifter på til sammen 2,8 mill. kroner knyttet til kjøp av vann fra Oslo (avregning fra 2008) og økt kostnad pga. vannlekkasjer, brudd på avløpspumpeledning, rengjøring av vannbasseng og brøyting av brannkummer. I tillegg ventes mindreinntekt årsog tilknytningsgebyr VA på 6,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Hovedårsaken til dette er mindreforbruk av vann blant innbyggerne. Det er usikkerhet rundt inntekten når det gjelder tilknytningsgebyr da det påvirkes av byggeaktiviteten i kommunen. Merutgiftene/mindreinntektene dekkes av VA-fond. I tillegg ventes en mindreinntekt på renovasjon på kr , som dekkes av fond. Side 5

6 Kontra kulturskole Virksomheten melder om merutgifter på kr for året. Årsaken er redusert utgiftsramme fra og med budsjettåret Det har ikke vært mulig å finne innsparingstiltak uten å redusere aktivitetsnivået ved skolen. I tillegg er elevinntektene kr lavere enn forutsatt. Det vil bli fremmet en egen sak til formannskapet om kulturskolen i Ski i november Servicetorg Virksomhetene anslår nå at merutgiftene vil bli kr knyttet til drift av nytt sentralbord, leasing, reparasjoner av maskiner på trykkeriet og større vikarbehov enn forutsatt. Rådmannskontor Rådmannen melder om ekstrautgifter på anslagsvis kr særlig knyttet til opplæring av virksomhetsledere og til juridisk bistand i forbindelse med flere saker, bl.a. kvartal 6, Markaloven og pensjonsforsikring. Kommunestyre og formannskap Utgiftene knyttet til kommunestyre og formannskap ventes å bli ca. kr høyere enn budsjettert. Kantine rådhuset Personalavdelingen melder om at drift av kantina i rådhuset vil få netto merutgifter på kr Avviket skyldes et urealistisk inntektskrav i budsjettet. I 2010-rammen (rammesaken) er inntektskravet justert ned til et realistisk nivå. Effekt av HMS-tiltak Kommunestyret vedtok i sak om lovlighetskontroll av budsjett-/økonomiplanvedtak (K-sak 5/09) at satsning på HMS-tiltak skal medføre lavere utgifter knyttet til sykefravær på totalt 3,6 mill. kroner i Det er satt sterkt fokus på reduksjon av sykefraværet i Ski kommune. Det er tilsatt friskvernrådgiver (stilling finansiert av Vital) som arbeider systematisk med FRISKprosjektet. I tillegg blir hver enkelt langtidssyk arbeidstaker kontaktet for å finne alternative løsninger, enten tilbake i jobb eller andre muligheter. Dette gjøres i samarbeid med de respektive lederne, NAV og bedriftshelsetjenesten HJELP 24. Det utarbeides statistikker og hver enkelt virksomhetsleder tar kontakt eller kontaktes for råd og veiledning i oppfølging av langtidssyke arbeidstakere. Videre vil det bli gitt opplæring til virksomhetsledere i helse-,miljø- og sikkerhetsarbeidet. I dette inngår også rutiner for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Ansatte og nyansatte i Ski kommune skal være orientert om hvilke rettigheter og plikter som gjelder både for arbeidsgiver og arbeidstaker ved sykefravær. Når det satses på reduksjon av sykefraværet vil dette få oppmerksomhet hos den enkelte ansatte, og det kan i seg selv medføre en positiv utvikling av sykefraværet. Rådmannen anslår likevel at det ikke vil oppnås besparelser knyttet til effekt av dette arbeidet allerede i Det vil derfor være vanskelig å inndra midler fra virksomhetene i inneværende år. Tilskudd til interkommunale virksomheter Tilskuddet til interkommunale virksomheter vil gi merutgifter på 1,7 mill. kroner knyttet til Nordre Follo renseanlegg IKS. Merutgiften gjelder i hovedsak en avregning vedrørende 2008 og vil bli finansiert fra avløpsfond (selvkost). Side 6

7 Oppsummering driftsbudsjettet - virksomhetene: Nedenfor vises prognostisert budsjettavvik for 2009 i virksomhetene: Prognose årsavvik per 2. terial Prognose årsavvik per 1. terial Endring i prognose (i kr) Skoleskyss Gjesteelever Pedagogisk psykologisk tjeneste Hebekk skole Siggerud skole Kråkstad skole Follo barne- og ungdomsskole Finstadtunet Kråkstadtunet Solborg bo- og aktiviseringss Hjemmetjenesten Follo omsorgsboliger Dagsenter Pers. ass. og avl.bolig NAV Ski kommune Barnevern Bestillerkontor Boligkontor Eiendom Kommunalteknisk ordinær Kontra kulturskole Servicetorg Rådmannskontor Kommunestyre/formannskap Kantine rådhuset Sum virksomhetene Manglende effekt HMS-tiltak Sum netto merutgufter: Merutgifter med positivt fortegn Rådmannen ser svært alvorlig på det varslede merforbruket og vil sammen med kommunalsjefene og virksomhetslederne fortsette å jobbe med tiltak for å redusere budsjettavvikene i virksomhetene. Rådmannen minner om at kommunens videreføringsordning forutsetter at 25 % av besparelser/merforbruk i virksomhetene for året, begrenset opp til kr , videreføres til bruk/dekning på virksomhetenes budsjett det påfølgende år. Skatt og rammetilskudd Informasjon om skatteinntektene for september gir ingen optimisme med hensyn på årsprognosen; akkumulert inntektssvikt per september anslås til 1,2 mill. kroner. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan den store skattemåneden november vil slå ut for kommunen, men det er nå lite som tyder på at årets skatteinngang vil gi kommunen merinntekter. Som meldt i 1.tertialmelding anslås det at kommunens rammetilskudd vil gi merinntekter på rundt 5 mill. kroner for 2009 som følge av styrkingen av kommunenes frie midler som ble gitt ved framleggelse av RNB. Side 7

8 Finansutgifter og inntekter, rentekompensasjon Rentenivået er nå lavere enn forutsatt i budsjettet. Rentenedgangen gir imidlertid ingen positiv effekt for kommunens netto renteutgifter siden størrelsen på lån med flytende rente er lavere enn prognostisert gjennomsnittslikviditet for året. Rådmannen anslår en besparelse på anslagsvis 9 mill. kroner i renteutgifter. Dette må imidlertid sees i sammenheng med en inntektssvikt i innenfor renteinntekter på kommunens likviditet og en inntektssvikt vedrørende rentekompensasjon fra staten knyttet til sykehjem, omsorgsboliger, skolebygg og kirkebygg. Rådmannen anslår nå at disse forholdene kan veie opp for hverandre. Den totale lånegjelden per er lavere enn det som er forutsatt i budsjettet. Dette gir en mindreutgift i 2009 på ca 1,5 mill. kroner, forutsatt 30 års nedbetalingstid. Gjelden i Ski kommune er høy, og vil fortsette å stige i økonomiplanperioden. I 1. tertialmelding anbefalte rådmannen at hele avdragsbudsjettet benyttes til avdragsbetaling dersom det er økonomisk rom for det ved avslutning av årsregnskapet for Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for kommunen i 2009 vil rådmannen også vurdere om det kan bli nødvendig å benytte besparelsen til å dekke det varslede merforbruket. Lønnsoppgjør og pensjon Det sentrale oppgjøret for ansatte i hovedavtalens kapittel 4 endte med datolønnsvekst på 3,6 % fra som gir en årslønnsvekst på 4,8 % inklusive overhenget fra Dette er noe lavere enn forutsatt i budsjettet. Lokale forhandlingene for ansatte i kapittel 3 (ledere) og kapittel 5 er gjennomført i september. Rådmannen anslår nå at kommunen oppnår besparelser knyttet til årets lønnsoppgjør i størrelsesorden 5 mill. kroner for Foreløpig informasjon fra kommunens leverandør av tjenestepensjon tilsier at kommunen kan få et overskudd i størrelsesorden 3 mill. kroner knyttet til årets premieavvik pensjon. Den eksakte pensjonskostnaden og premieavvik for 2009 er imidlertid ikke kjent før ved utgangen av januar Momskompensasjon knyttet til investeringsutgifter Momskompensasjon knyttet til investeringsutgifter anslås å gi kommunen merinntekter i størrelsesorden 10 mill. kroner i Årsaken til dette er det høye investeringsnivået i 2009 med stort etterslep fra tidligere år. Dette er inntekter som svinger betydelig fra år til år, og rådmannen har tidligere foreslått at disse merinntektene i størst mulig grad avsettes til fond momskompensasjon ved årsavslutningen. Dette er særlig viktig med tanke på regelendringene som medfører at momskompensasjonen fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet fra år 2010 med en overgangsperiode over 5 år. Kommunens momskompensasjonsfond kan da disponeres i driftsregnskapet som en buffer for å håndtere den reduserte driftsinntekten fra år Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for kommunen i 2009 vil rådmannen også vurdere om det kan bli nødvendig å benytte merinntekten til å dekke det varslede merforbruket. Oppsummering kommunebudsjettet 2009: Sum progn.netto merutgufter: Prosgnostisert netto mindreutg.: Økt rammetilskudd - RNB Mva.komp Avdrag Pensjon Lønnsoppgjør Progn.regnskapsm.merforbruk Merutgifter med positivt fortegn Side 8

9 Et eventuelt regnskapsmessig merforbruk må dekkes innen to år (budsjettårene 2010 og 2011) for å unngå at kommunen blir registrert i ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll). Rådmannen foreslår ingen justering av budsjettene knyttet til de varslede budsjettavvikene. Dette vil føre til relativt store budsjettavvik for enkeltposter i kommunens årsregnskap for 2009, men gir samtidig en god informasjon om kostnads- og inntektsutviklingen sett i forhold til det opprinnelige budsjettet for Investeringsregnskapet: Det meldes om merforbruk ved Solborg bo- og aktiviseringssenter som følge av lynnedslag. Etter lynnedslag er det behov for reparasjoner og erstatning av ødelagt materiell på rundt 1,5 mill. kroner. Utgiftene vil i hovedsak bli erstattet av forsikringsselskapet. Kommunen vil likevel få en netto merutgift tilsvarende forsikringens egenandel på kr Merutgiften foreslås dekket av generelt fond investeringsmidler (GFI). I tillegg meldes det om merforbruk på prosjekter som kan dekkes av omdisponeringer innefor investeringsbudsjettet: Avdeling for multifunksjonshemmede Ved prekvalifisering var det ingen som meldte seg og ved totalentreprise var det ingen som ga tilbud. Kommunen har forhandlet direkte med én av de som fik dokumentene vedr. totalentreprise, men som ikke leverte. Det er inngått avtale om ombygging av eksisterende skole som ferdigstilles Det er fremforhandlet et tilbud som innebærer at rammen må økes med 2,2 mill for at prosjektet skal være fullfinansiert. Uten denne bevilgningen kan kommunen ikke signere kontrakt for tilbygget. Kråkstad skole rehabilitering og inneklima Del 1 av prosjektet er gjennomført. Del 2 har vært ute på anbud og det kom inn to tilbud. Ved det laveste tilbudet er det bare kr til reserve/uforutsette utgifter. Det bør være 3,4 mill til reserver/uforutsett utgifter for å kunne gjennomføre prosjektet på en trygg måte. Rådmann anbefaler at rammen økes med 3 mill kroner. Merutgiften på til sammen 5,2 mill. kroner foreslått dekket av tilsvarende besparelse knyttet til Finstad skole kapasitetsutvidelse. Spillemidler Ski kunstgress Kommunen har mottatt spillemidler på kr for Ski kunstgress. Iht. K-sak 24/05 skulle Ski kommune forskuttere for spillemidlene som skulle tilbakeføres når disse ble tildelt. I tillegg til bruk av lån, ble det i 2006 lånt 2 mill. kroner fra fond (GFI) for å finansiere påløpte investeringsutgifter det ikke var dekning for. Prosjektet er nå avsluttet. Av mottatte spillemidler foreslås 2 mill. kroner tilbakeført GFI og 1 mill. kroner benyttes til reduksjon av låneopptak. Innfrielse av lånegaranti til Follo fotballklubb Som beskrevet i K-sak 56/09 er kommunens garanti for lån til Follo fotballklubb blitt gjort gjeldene som følge av at klubben ikke lenger klarte å betjene det aktuelle lånet. Kommunestyret vedtok at kommunen setter inn et beløp tilsvarende lånekravet mot klubben på sperret konto i Handelsbanken fram mot endelig behandling hos Namsmannen. Dette ble gjort den , og kravet inklusive renter endte på kr Namsmannen har behandlet saken og konkludert med at det er tatt utlegg i 550 tribuneseter. Inkassoselskapet anser utlegget som svært lite av nytteverdi. Etter finansavtaleloven er kommunens kausjonsansvar nå forfalt og Handelsbanken har kallet på kausjonsansvaret overfor alle kausjonistene. Kommunen har derfor innfridd sitt kausjonsansvar på kr Side 9

10 Kommunen har sendt et regresskrav til Follo fotballklubb på beløpet slik at man sikrer seg rettigheter i konkurranse med eventuelt andre kreditorer. Når alle kausjonister har innfridd sine forpliktelser vil tribuneanlegget bli frigitt slik at en eventuell overtakelse av disse kan diskuteres med Follo fotballklubb og de øvrige kausjonistene. Rådmannen vil ta initiativ til en dialog med Follo fotballklubb om veien videre. Rådmannen foreslår at beløpet finansieres ved bruk av generelt fond investeringsmidler (GFI). Eiendomssalg Per 2. tertial er det bokført eiendomssalg på 24,9 mill. kroner. Revidert årsbudsjett for eiendomssalg er 22,8 mill. kroner. Det anslås nå at kommunen får salgsinntekter på 2,8 mill. kroner utover det reviderte budsjettet for Salgsinntektene er knyttet til salg av eneboligtomter på Bøleråsen og oppgjør for DPS-tomten fra Aker universitetssykehus. Alle de 41 eneboligtomtene på Bøleråsen er nå solgt. Merinntektene på 2,8 mill. kroner foreslås avsatt til generelt fond investeringsmidler (GFI) for bruk til finansiering av investeringer i økonomiplanperioden. Låneopptak Det er ikke tatt opp nye lån til finansiering av årets investeringer. Det planlegges nytt låneopptak mot slutten av Det er tatt opp lån på til sammen 9,74 mill. kroner og mottatt 3,97 mill. kroner i boligtilskudd i 2009 til finansiering av kjøp av 6 utleieboliger. Finansutgiftene knyttet til dette dekkes av husleieinntekter. Vi har fått tilsagn på lån til videreutlån fra Husbanken på 60 mill. kroner. Disse utbetales til kommunen i desember. Det ble tatt opp lån i Kommunalbanken til finansiering av nye investeringer og til refinansiering av gamle lån, på til sammen 190,4 mill. kroner i desember Det ble avtalt p.t. rente som per september er 1,95 % p.a. Gjennomsnittsrenten på disse lånene hittil i år er på 3,3 % p.a. Innfrielse av lån Lånekunder som har etableringslån/startlån har per 2. tertial innfridd lån for til sammen 12,5 mill. kroner. Disse benyttes til å delinnfri kommunens etableringslån/startlån i Husbanken. Plassering av overskuddslikviditet og langsiktige midler Det er ikke foretatt plassering av overskuddlikviditet eller av langsiktige midler. Formidlingslån Bokført utlån per 2. tertial er 40 mill. kroner. Det er i tillegg gitt tilsagn for 50 mill. kroner. Bevilgningen i 2009, inkludert videreførte midler fra 2008, er på 62,3 mill. kroner. Det ventes at behovet i 2009 vil ligge på ca 80 mill. kroner. Det er avhengig av boligmarkedet. Det anbefales å søke Husbanken om en tilleggsbevilgning på 20 mill. kroner. Det vises til vedlagte budsjettendringsskjema for de foreslåtte endringene på investeringsbudsjettet. Sykefravær Det totale sykefraværet i Ski kommune pr. 30. juni 2009 var på 9,8 %. Sammenlignet med sykefraværet på samme tid i 2008, er det en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Det er i hovedsak langtidssykefraværet som er redusert. Imidlertid har det egenmeldte korttidsfraværet økt noe. Side 10

11 Det har ikke vært den ønskelige nedgangen i det totale sykefraværet i Ski kommune, og dette blir derfor et satsingsområde de neste to årene. Ski kommune har prioritert å disponere ressurser til systematisk arbeid med reduksjon av sykefraværet. Dette gjøres bl.a. gjennom FRISK-prosjektet og friskvernsrådgiver som skal utarbeide en strategi og handlingsplan for å øke nærværsprosenten i kommunen. I tillegg skal det arbeides systematisk med oppfølging av langtidssyke arbeidstakere, dette gjøres ved å implementere gode oppfølgingsrutiner og tilrettelegging for å få sykmeldte arbeidstakere tilbake i jobb, i samarbeid med den enkelte virksomhetsleder. Sykefraværsarbeidet skal ha forankring i ledelsen, arbeidsmiljøutvalget og de ansattes organisasjoner. Sykefravær i Ski kommune : 1. halvår 2007 Hele halvår 2008 Hele halvår 2009 Egenmedlt fravær dagsverk 1,20 % 1,30 % 0,90 % 1,23 % 1,29 % Sykemeldt fravær 1-3 dagsverk 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,16 % 0,13 % Sykemeldt fravær 4-16 dagsverk 1,10 % 1,10 % 1,00 % 1,05 % 1,08 % Sykemeldt fravær dagsverk 1,30 % 1,30 % 1,80 % 1,47 % 1,44 % Sykemeldt fravær > 56 dagsverk 4,70 % 4,70 % 6,00 % 5,65 % 5,87 % Totalt fravær 9,00 % 8,50 % 9,90 % 9,56 % 9,80 % Det vises til vedlagte oversikt som viser sykefravær per virksomhet i Ski kommune per 2. halvår Økonomiske konsekvenser: Se redegjørelse ovenfor Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader Ski, Audun Fiskvik rådmann Per Erik Andersen økonomisjef Vedlegg som følger saken: a) Statusrapport for investeringer b) Plantall med kommentarer fra virksomhetene c) Budsjettendringsskjemaer d) Sykefravær per virksomhet Vedlegg som ligger i saksmappen: Tertialmelding fra budsjettansvarlige i Ski kommune vedrørende driftsbudsjettet Side 11

12 Saksbehandler: Grethe Salvesvold Arknr.: Q10 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 56/ FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEIER UTTALELSE FRA SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Ski kommmune kan ikke akseptere at forslag til handlingsprogram for fylkesveier tungt nedprioriterer investeringer i Follo sammenlignet med de øvrige regionene i Akershus. Dette gjelder både de totale investeringene og andel nyanlegg. Ski kommune ber fylkeskommunen gjøre nødvendige endringer i handlingsprogrammet der Follo sine behov for investeringer i fylkesveinettet ivaretas på lik linje med de øvrige regionene i Akershus. 2. Ski kommune forutsetter at arbeidet med planprogrammet for skjer i en åpen og forutsigbar prosess der kommunene og regionene inviteres til aktiv deltagelse. 3. Ski kommune forutsetter at det settes av tilstrekkelige ressurser til planlegging av fylkesveiinvesteringene. Saksopplysninger: Akershus fylkeskommune ber i brev datert om kommunenes og regionrådene synspunkter på forslag til handlingsprogram for fylkesveier Høringsfristen er satt til 1.oktober Det er avklart med Akershus fylkeskommune at Ski kommune kan sende inn uttalelse etter fristen. Handlingsprogrammet gjelder fylkesveinettet slik det vil være fra og med Det nye fylkesveinettet i Follo vil bestå av eksisterende fylkesveier og øvrige riksveier. Samferdselsstrategi for Follo har følgende prioriteringer: nytt dobbelt jernbanespor Oslo-Ski samferdselsinvesteringer i jernbanetettstedene riksvei 152 Follosregionens stamvei (fylkesvei fra ) bedre og mer samordnet bussnett i regionen regionalt sykkelveisystem Forslag til handlingsprogram Foreløpig investeringsramme for perioden er 1,4 mrd kroner når man ser bort i fra store kollektivprosjekter (Kolsåsbanen og Fornebu på til sammen 1,5 mrd kroner). I underkant av 1,2 mrd kroner er bundne prosjekter (herunder Kolsåsbanen og Fornebu med 787 mill kroner) og gir dermed begrenset rom for endringer. Nye prosjekter må stort sett henvises til perioden Fylkeskommunen vil i tiden fremover utarbeide et planprogram for perioden og ønsker da å ta utgangspunkt i marginallistene som fremgår av handlingsprogrammet. Side 12

13 Handlingsprogramforslaget har følgende ressursfordeling av investeringsmidler mellom delregionene i Akershus: - Vestregionen: 391 mill kroner (her er ikke kollektivprosjektene Kolsåsbanen og Fornebu medregnet) tilsvarer 46% av totalt fordelte investeringsmidler i Akershus - Romerike (øvre og nedre): 344 mill kroner tilsvarer 41% av totalt fordelte investeringsmidler i Akershus - Follo: 105 mill kroner tilsvarer 13 % av totalt fordelt investeringsmidler i Akershus I tillegg er det avsatt samleposter som ikke er definert hvor skal benyttes. Midler til nye tiltak, dvs ikke bundne midler, fordeler seg slik mellom regionene: - Vestregionen: 241 mill kroner (Kolsåsbanen og kollektiv Fornebu er ikke tatt med her) dvs ca 61% av investeringene i Vestregionen - Romerike (øvre og nedre): 189 mill kroner dvs 55% av investeringene på Romerike - Follo: 24 mill kroner dvs ca 23% av investeringene i Follo. Investeringsprosjektene i Follo som er foreslått i handlingsprogrammet er (b=bundet): Rv 154 Søndre tverrvei (7 mill kr) (b) Rv 152 Ottarsrud-Gislerud (42 mill kr) (b) Rv 154 Nordbyveien (9 mill kr) (b) Utbedringer på fylkesvei Tusse-Holtbråtan (4 mill kr) (b) Utbedringer på Ustvedt bru (5 mill kr) Gang/sykkelvei Mastemyrveien (6 mill kr) (b) Trafikksikkerhetstiltak på Rv 156 (1 mill kr), Rv 155 (10 mill kr), Rv 157 (4 mill kr), Fv 2.01 (2 mill kr) Kollektivtiltak på Nesoddtangen terminal (13 mill kr) (b) Kollektivtiltak snuplass Drøbak ( 2 mill kr) Vurdering Oversikten over viser at forslag til investeringer i fylkesveiene i Follo i perioden er nedprioritert sammenlignet med de øvrige regionene i Akershus. Midlene går først og fremst til Romerike og Vestregionen. I tillegg foreslås svært få nye investeringstiltak i Follo sammenlignet med de andre regionene. Rv 152 er prioritert i samferdselsstrategien for Follo. I Oslopakke 3 sin skisse til utbyggingsrekkefølge som fikk politisk tilslutning for noen år siden var Rv 152 tiltenkt ca 100 mill kroner i perioden Handlingsprogrammet foreslår bare halvparten: 48 mill. kroner. Årsaken til dette er bl.a. at de store prosjektene i Oslopakke 3 er blitt langt dyrere enn forutsatt, og går på bekostning av sekkepostene. I lys av det økte vekstpresset i Follo som følge av nytt dobbeltspor Oslo Ski og ønsket fra Akershus fylkeskommune om at Folloregionen skal ta ansvar for en betydelig andel av fremtidig befolkningsvekst og lokalisering av nye arbeidsplasser er dette svært beklagelig. Follo er avhengig av disse sekkepostene til samferdselsinvesteringer i jernbanetettstedene og også strekningsvise tiltak, bl.a. på RV152. Planprogram for og prioritering av investeringsprosjekter i denne perioden skal det arbeides med i 2009/2010. Ski kommune vil fraråde at dette arbeidet ensidig tar utgangspunkt i marginallistene, slik det forutsettes i høringsbrevet. Akershus fylkeskommune Side 13

14 må legge til rette for en forutsigbar og åpen prosess der regionene og kommune kan delta i utformingen av planprogrammet. Prosjekter som skal realiseres i må planavklares i forkant og ofte i integrerte løsninger i knutepunkt og tettsteder. Det er viktig at det etableres god kontakt med kommunene i planprogramarbeidet fylket starter opp i Ski kommune har igangsatt rullering av kommuneplanen og arbeider med en kommunedelplan for Ski sentrum. Kvalitetssikring av langsiktige transportløsninger vil være et sentralt tema i disse planprosessene, og vil være viktige innspill til planprogram for fylkesveier i Akershus. Selv om fylkeskommunen overtar ansvaret for øvrige riksveier fra skal Statens vegvesen fortsatt bistå fylket i planlegging av fylkesveier. Det er viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser i Statens vegvesen til planlegging av fylkesveier med tilhørende kollektiv- og miljøtiltak, knutepunktutvikling og gang-/sykkelveier. Manglende planer må ikke bli årsaken til at prosjekter ikke prioriteres og realiseres. Ski, 6. oktober 2009 Audun Fiskvik rådmann Grethe Salvesvold Fagleder samfunnsplanlegging Vedlegg som følger saken: a) Brev av , Høring forslag til Handlingsprogram for fylkesveger , fra Akershus fylkeskommune b) Handlingsprogram for fylkesveier , høringsutkast, revidert Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 14

15 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 57/ Kommunestyret / NÆRINGSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Rådmannen utarbeider forslag til næringsstrategi for Ski kommune som en del av kommuneplanarbeidet. Som saksordfører oppnevnes. Saksopplysninger: I forbindelse med den igangsatte kommuneplanprosessen, har det blitt ytret ønske at det utarbeides en egen strategi for næring. Vurdering: Rådmannen foreslår at det oppnevnes en politisk saksordfører til denne prosessen. Arbeidet vil bli koordinert mot det pågående kommuneplanarbeidet og resultatet inngå i den endelige kommuneplanen. Fremdrift og utredningstema avklares med formannskapet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Side 15

16 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 58/ Kommunestyret / VEDTAKSOPPFØLGNING - TILBAKEMELDING TIL KOMMUNESTYRET Forslag til vedtak: Kommunestyret tar saken til orientering Saksopplysninger: Vedlagt følger oversikt over ikke avluttede/pågående/ikke påbegynte saker der kommunestyret tidligere har fattet vedtak. Oversikten tar sikte å å rapportere status og fremdrift i forhold til de fattede vedtakene slik at både rådmannen og kommunestyret har oversikt over dette. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a)oversikt over vedtak Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 16

17 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 59/ KOMITE FOR STORT MØTE I DEN NORDISKE KRETS AV VENNSKAPSKOMMUNER 2010 Forslag til vedtak: Formannskapet setter ned følgende komite for Det store møte i Saksopplysninger: Ski kommune er vertskap for Det store nordiske møte neste år. Møtet finner sted fra til For å planlegge og gjennomføre dette arrangementet, bes formannskapet oppnevne tre medlemmer, fortrinnsvis fra formannskapet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Side 17

18 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 60/ POLITKERKONTOR/PARTIKONTOR - 1. NOTAT TIL FORMANNSKAPET Forslag til vedtak: Formannskapet tiltrer skisse for saksutredning og fremdriftsplan. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 62/09 å utrede et samordnet parti/politikerkontor. Som saksordfører ble Arvid Herland AP oppnevnt. De premisser som ble gitt i sak om helhetlig styring samt i vedtak i sak 33/09 om samlokalisering, skal legges til grunn for det videre arbeidet. Vurdering: Som nevnt under avsnittet over, er det ønske om å etablere de politiske partiene i egnede lokaler til erstatning for lokalene de i dag benytter i Kirkeveien. Det er samtidig bedt om at det i denne forbindelse legges til rette for at politikerkontor, dvs. publikumsmottak kan skje på samme sted. Det ligger som forutsetning at lokalene er mulig å nå med kollektivtransport. Det er også en forutsetning at minimum publikumsmottak er tilgjengelig for alle. Alle tettstedene i Ski er i prinsippet tilgjengelig med kollektivtransport, dog i sterkt varierende grad. Ski sentrum er best dekket i så måte, dernest Lanhus (vevelstad). I første omgang er det lokaler i Ski sentrum som fremstår som aktuelle dersom alle kriteriene skal oppfylles. Det er tre alternativer som peker seg ut og som etter saksordførers oppfatning bør utredes nærmere. Disse er (ikke i prioritert rekkefølge): Waldemarhøy med 7-9 kontor i 1. og 2. etasje pluss diverse fellesareal (i kombinasjon med regulær utleie og kulturaktivitet) Ski bibliotek med muligheter for etablering av kontor i adm.fløyen Leie av private i ski sentrum. Tidsperspektiv for eventuell overtakelse vil komme frem i utredningen. På Waldemarhøy er det pr i dag kommunal virksomhet, barnehageseksjonen, og her vil overgangsordninger måtte etableres. Både Waldemarhøy og Biblioteket vil bli befart av saksordfører sammen med administrasjonen, og formannskapet vil i første omgang få en muntlig redegjørelse. Denne vil bli oppsummert skriftlig og vil følge saken. Saken bør også belyse forhold rundt driftskostnader, leie, kontormaskiner,telefon, internett med mer. Side 18

19 Fremdrift: Det er et mål at eventuelle kostnader skal innarbeidet ifb. budsjett for Det betyr at formannskapet bør arbeide etter følgende plan: 1. gangs behandling 21. oktober 2. gangs behandling og innstilling 25. november 3. kommunestyret behandler saken og evt. bevilger nødvendige midler 16. desember Økonomiske konsekvenser: Må utredes for alle alternativ Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det skal legges til rette bla. for at lokalene er tilgjengelige for alle Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef Side 19

20 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 61/ Kommunestyret / SØKNAD OM FRITAK FOR RESTEN AV INNEVÆRENDE PERIODE - GORM KJERNLI Forslag til vedtak: Gorm Kjernli fritas for sine politiske verv i Ski kommune for resten av inneværende valgperiode. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør. Som nytt medlem til utvalg for samfunn og miljø velges.... Saksopplysninger: Representanten Kjernli har søkt om permisjon ut komunestyreperioden, senere rettet til fritak pr. e-post. Kjernli er medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiets gruppe. Kjernli er også medlem av Utvalg for samfunn og miljø. Dersom kommunestyret gir representanten fritak, må valgstyret foreta nytt valgoppgjør med opprykk. Dette gjøres i egen sak. Når det gjelder utvalg, så skal det velges nytt medlem. Vurdering: Kommuneloven 15,2. ledd gir kommunestyret anledning til å gi fritak dersom vilkårene er tilstede. Lovens vilkår et at vervet ikke kan skjøttes forsvarlig uten uforholdsmessige vansker eller belastning. Representanten er valgt inn på stortinget og skriver i sin søknad at han vanskelig kan se at dette lar seg kombinere med å gjøre en fullgod jobb i kommunestyret. Konklusjon: Rådmannen legger til grunn at representanten selv mener det er vanskelig å kombinere disse to store vervene, og anser følgelig lovens vilkår for oppfylt. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir fritak. I tillegg har kommunestyret tidligere gitt fritak ved identisk søknad ved forrige stortingsvalg. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a)søknad av 17.oktober 09 Vedlegg som ligger i saksmappen: ingen Side 20

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid:

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: Vår ref.: 2016/4495 331.1 BOV Vår dato: 16.2.2017 Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Halden kommunes

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/446 Vår ref.: 2015/7679 331.1 BOV Vår dato: 5.4.2016 Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Marker

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer