RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018"

Transkript

1 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Opprinnelig budsjett Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar politisk -100 Utgifter til valg og politikeropplæring Energibudsjett legges sentralt Pensjon buffer Forvaltningsrevisjon i tråd med vedtak i kontrollutvalget 250 Økte utgifter kontrollutvalget/revisjon Budsjett til sorg og kriseteam Omstillingsutgifter personal Informasjonsavd. Etablert uten tilstrekkelige rammer % stilling personal Innsparinger Redusere 20 % bemanning på PPT Innsparing energi/eiendomsutgifter Filtvet skole (samlokalisering) Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Skoler Opprinnelig budsjett Budsjettendringer vedtatt politisk 1. tertial - BPA ordning 34 % stilling Styrking tilpasset opplæring redusert (kun lagt inn for ) Nedtrapping styrking (vedtatt i plan ) Rådmannens innstilling Klar ferdig gå prosjektet - bidrag politisk 100 Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Reduksjon i en klasse på ungdomstrinnet (halvårsvirkning) Sammenslå 1 klasse ved Filtvet / Tofte (halvårsvirkning) Besparelse adm ved sammenslåing av skoler Befolkningsutvikling Reduksjon i timer til tilpass opplæring/deling Mottaksklasse finansieres av skoleområdet SFO gebyrer ( 3 % utover deflator) Fjerning frukt/grønt, helårsvirkning Opptrapping valgfag u. trinnet Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Stryke tilpasset opplæring

2 Forslag til ramme for ny planperiode Barnehager Opprinnelig budsjett Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Kommuneprop. Årseffekt opptrapping 96% til 98 % Nedjustering færre barnehageplasser som følge av kontantstøtte Økt makspris barnehage Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage Rammer tilpasset antall barn med barnehageplass Reduksjon i bemanning med 0,15 årsverk per avdeling (Tilsvarer 6,7 barn per voksen - omregnet -600 til store) Befolkningsutvikling Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V Innsparingskrav bemanning fjernes Omstrukturering Inndek økning i budsjettavtale (fleksibelt opptak) Forslag til ramme for ny planperiode Helse, omsorg, rehabilitering/habilitering Opprinnelig budsjett Kommuneøkprop. Avvikling kommunal medfinansiering Brukerstyrt personlig assistent Adm vedtak. Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Prosjektstilling bestiller/utfører-modell Effektivisering ved tildeling av tjenester Befolkningsvekst Trygghetsalarmer leasing avtale Økt volum hjemmetjenesten Tilførsel FUH BPA, omsorgslønn og avlastning Bemanning Klokkarstua helsetun - økning antall rom Kreftkoordinator Lønnsøkning legevakt Redusert kommunal bostøtte (ligger romslig i dag) Nye rutiner kjøkken - innsparing innkjøp mat Redusere 30 % stilling hjemmehjelp

3 Redusert vedtak omsorgslønn hjemmetj Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Barn, ungdom og voksne Opprinnelig budsjett Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Renter formidlingslån Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og jordmortjenesten Styrking rustiltak og psykisk helse Økt pris i statlige barnevernsinst Innsparinger Utsette styrking av skolehelsetjenesten (kom. Prop. 2015) Behov Budsjettbehov barneverner (fosterhjem) Psykisk helse - kjøp av institusjonsplasser Mindreårige flyktninger oppfølging (NAV og BUV) Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V - Uttrekk rus Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V - Styrking helsestasjon Innsparing Styrking helsestasjonen Styrking helsestasjonen innarbeides innenfor egen ramme Forslag til ramme for ny planperiode NAV Opprinnelig budsjett Budsjettendringer vedtatt politisk: Åmlie-prosjektet avsluttes Vedtak 1. tertial - Husleie Hurum Eiendomsselskap Behov: Økonomisk sosialhjelp Egenandel revisor Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til

4 Innsparing Forslag til ramme for ny planperiode Hurum kompetansesenter Opprinnelig budsjett Adm. endring: Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Redusere anslått budsjett per capita tilskudd fra staten Mottaksklasser grunnskolen Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Plan og bygg Opprinnelig budsjett Sætre-plan Økte gebyrer fra økt planstilling Styrking planavdelingen Stillingsressurs oppmåling Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Styrking 1/2 stilling Forslag til ramme for ny planperiode Kirken Opprinnelig budsjett Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Kultur og idrett Opprinnelig budsjett Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Øke gebyrer med 15 % (12 % utover deflator) Frivillighetskoordinator reduseres med 40 %, sekretariatsbistand nærmiljøforum Bokbussen fjernes

5 20 % koordinatorstilling S3 legges ned Ung i Hurum fjernes (30 %) + driftsmidler Lokalhistorisk arkiv fjernes For høyt inntektskrav kulturskolen Kulturskolen styrkes med 20 % Styrking idrett/frivillige organisasjoner Malermesternes feriehjem, drift Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Frivillighetskoordinator opprettholdes Forslag til ramme for ny planperiode Teknisk sektor og brann( tidl. Hurum drift eks VA) Opprinnelig budsjett Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Budsjettendringer vedtatt politisk 1. tertial - Brannsjefsstilling tertial - Reversering innsparingskrav Generell styrking brann Energifond - andel vei Indirekte kostnader vei -VIVA Veivedlikehold Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Hurum Drift VA Opprinnelig budsjett Momentum Rådmannens innstilling Endringer fra vedtatt plan Konsekvensjustert ramme i 2014-priser

6 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 Forslag til ramme for ny planperiode Husleie Eiendomselskap KF Opprinnelig budsjett Budsjettendringer vedtatt politisk Vedtak 1. tertial - Flytting av husleie NAV Økte rammer til området park og friluft - økte lønnskostnader og materialkostnader Redusere 3 % Renhold Div. innsparinger Filtvet skole / barnehager Selvfinansiering av investeringer i HEKF (leieinntekter) Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Budsjettskjema 1 A endringer Opprinnelig budsjett Deponiavgifter Oredalen Utbytte Oredalen Økt utbytte e-verket Egenkapitalinnskudd (engangs) Egenkapitalinnskudd årlig Skatt Rammetilskudd (inkl. inntektsutj) Integreringstilskudd Tilskudd ressurskrevende brukere Rentekomp skolebygg Rentekomp omsorgsboliger Redusert avsetning til dispfond Avsetning til fond integreringstilskudd Reduserte overføringer til inv. (mva komp) Endring finans - renter Endring finans - avdrag Avsetning disp fond Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 Forslag til ramme for ny planperiode

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

Virksomhetskatalog. Handlingsprogram 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2014

Virksomhetskatalog. Handlingsprogram 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2014 Virksomhetskatalog Handlingsprogram 2015-2018 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2014 Forord Virksomhetskatalogen er et dokument som gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10. Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Løten kommune Løten kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 2 Innhold 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 4 2 NOEN

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 31. oktober 2014 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 Der de vedtatte tiltak er tatt inn Vedtatt av kommunestyret 11.12.14, sak 43/14-0- Innhold... - 0 - RÅDMANNENS KOMMENTARER... - 2 - Statsbudsjett... - 2 - Statsbudsjettets

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3 Stokke kommune Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009 Vedtatt 15.12.2008 Innhold: U1. INNLEDNINGU... 3 U2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGERU... 6 U3. TOPPLEDELSE OG STABU... 14 U4. GRUNNSKOLEU...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/14...

Detaljer