LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& På investeringsbudsjettet gjøres følgende endringer: Sykehjem Nytt kjøkkengulv økt utgift 170.,- Kjøp av bil - utgår redusert utgift Kjøp av bil - psykiatri 300., Bruk av ubundet invest.fond Finansiering av nytt gulv 170., Bruk av lån Reduseres med 300.,- På driftsbudsjettet gjøres følgende økninger i driftsutgifter/reduksjoner i inntekter: Konto Navn på konto Møtegodtgjørelse folkevalgte organ kr Opplæring folkevalgte kr Brukerundersøkelser kr Kommunesiden (internettsiden) kr IKT-samarbeid HALD kr Konsulenttjenester (NFK innkjøp/travel/delegering/stoffk) kr Husleie - Leirfjord sokn kr Husleie inntekt - Leirfjord sokn kr Reservert (stillingskutt) kr Inventar og utstyr - ungd.klubb kr Inventar og utstyr - Leines barnehage kr Lønn i faste stillinger LBU kr Pensjonsinnskudd STP - LBU kr Arbeidsgiveravgift - LBU kr Ref. barnevernsinstitusjon kr Bidrag til livsopphold - NAV kr Kjøp av tjenester fra staten - barnevern kr Leasing medisinsk utstyr - legekontoret kr Statstilskudd driftsutgifter - rus kr Leasing inventar utstyr - sykehjemmet kr Prosjekt vannområde kr Vedlikehold - uteområde kr 80

2 Inntektsutjevning kr Utbytte av aksjer og andeler kr 400., Avdrag lån kirken kr 20 Sum kr På lønnsbudsjettet gjøres følgende reduksjoner i utgifter/økning i inntekter:: Konto Navn på konto 2013 kr Refusjon sykepenger - O&K kr Lønn i faste stillinger - fellesutg. barneh. 800 kr Pensjonsinnskudd KLP 300 kr Arbeidsgiveravgift kr Lønn lærere - LBU kr Pensjonsinnskudd STP kr Arbeidsgiveravgift kr Lønn minoritetsspråklige - Tverlandet sk. kr Lønn i faste stillinger - legetjenester kr Lønn i faste stillinger - psykiatri (rus) kr Pensjonsinnskudd KLP 700 kr Arbeidsgiveravgift Lønn i faste stillinger - hjemmesykepleie kr -39 kr Lønn i faste stillinger - hjemmesykepleie kr Pensjonsinnskudd KLP kr Arbeidsgiveravgift kr Lønn i faste stillinger - flyktningforv. kr Pensjoninnskudd KLP 600 kr Arbeidsgiveravgift 400 kr Refusjon omsorgspermisjon R&U Sum stillingskutt/vakanser kr

3 På driftsbudsjettet for øvrig gjøres følgende reduksjon i driftsutgifter/økning i inntekter: Konto Navn på konto 2013 kr Reserverte bevilgninger kr Overføring til staten - samhandlingsref. kr Gebyr kart- og oppmåling kr Driftstilskudd veterinær kr Husleie inntekter - kommunale boliger kr Avsetning til disp.fond - premieavvik kr Skatt på formue og inntekt kr Eiendomsskatt kr Kompensasjon kr Renter på lån kr Avdrag på lån Sum andre innsparingstiltak kr ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Saksutredning: I K-sak 74/12 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan ble det bl. a vedtatt å kutte totalt syv årsverk fordelt over økonomiplanperioden med to årsverk hvert år i årene 2013, 2014 og 2015 samt ytterligere et i I tillegg ble det lagt frem et detaljert forslag fordelt på områdene det skulle kuttes ytterligere på. Det ble valgt et politisk utvalg som sammen med rådmannen fikk ansvar for å fremlegge forslag til kuttene som skulle godkjennes av kommunestyret i aprilmøte Det blir fremmet egen sak om stillingskuttene til kommunestyre, men de budsjettmessige konsekvensene er også tatt med i denne budsjettreguleringen. Listen på til sammen 50 kuttforslag er i all vesentlig grad tatt inn i detaljbudsjett for 2013, men fire av dem tas opp igjen til ny vurdering i budsjettreguleringen. Dette skyldes i vesentlig grad at allerede inngåtte avtaler ikke kan avvikles før tidligst i I tillegg til disse fire punktene er det en rekke andre forhold som rådmannen finner det riktig å ta med i denne budsjettreguleringen. Dette gjelder bl. a uteglemmelsen av lønn til to stillinger på LBU i budsjett for 2013, samt nye forhold som har dukket opp i løpet av slutten av 2012 og begynnelsen av 2013 som har økonomiske konsekvenser. En ny prognosemodell fra KS gir også grunn til uro når det gjelder kommunens inntekter.

4 I K-sak 53/10 vedtok kommunestyre at formannskapet gis fullmakt til å foreta budsjettregulering mellom de enkelte rammeområdene, og at rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettregulering innenfor det enkelte rammeområde, og fra konto reservert bevilgning lønnsoppgjør og til de ulike rammeområdene. Selve budsjettreguleringen gjøres kun for budsjettåret 2013, men i saksutredningen er det tatt med effekten for Dette for å vise helårseffekten av tiltak som blir igangsatt i løpet av Siden vi ikke har et detaljbudsjett for de tre siste årene i økonomiplanen gjøres det heller ingen detaljregulering nå. Vi kunne tatt opp selve økonomiplanen også til ny behandling, men det synes ikke nødvendig. Detaljreguleringen som blir gjort nå vil uansett ligge til grunn for neste økonomiplanperiode og detaljbudsjettet for Ved en inkurie ble det fra administrasjonen uteglemt lønn til rektor og assisterende rektor ved LBU. Dette beløper seg totalt til kr ,- inkl. sosiale kostnader. Likeledes ble det budsjettert med et øremerket tilskudd til rusarbeid 550.,- som det viste seg var lagt inn i rammetilskuddet. Forslaget til 50 detaljkutt i budsjettet ble fremmet direkte i kommunestyremøte og følgelig ikke drøftet med administrasjonen på forhånd. Derfor var ikke konsekvensene kjent for kommunestyre. Noen av kontoene ble redusert så mye at det ikke er dekning for kostnader som likevel vil komme i Det er derfor nødvendig å tilbakeføre nødvendige midler til disse kontoene. Totalt beløper dette seg til ca. 150.,- Av nye forhold som har dukket opp de siste månedene kan nevnes: Økte kostnader til IKT-samarbeid i HALD (100.,-), økt husleie til prestekontoret (50.,-), reduksjon i inntekter fra Storåsen (160.,-), økte kostnader til sosialhjelp i forbindelse med permisjoner (stipulert beløp.,-), økte kostnader til barnevern (stipulert beløp 250.,-). I tillegg viser det seg at investeringskostnadene ved restaurering av Leirfjord kirke blir 2..,- høyere enn budsjettert. Rådmannen har også valgt å legge inn et mindre beløp til ungdomsklubben og barnehagen på Leines til inventar/utstyr. Når det gjelder skatteinntekter så har situasjonen på Leines Seafood ført til en større usikkerhet, men siste prognosemodell fra KS viser en økning i skatteinntekter på kr. 441.,- og en reduksjon i inntektsutjevningen på kr. 855.,-. Selv om dette kun er en prognose finner rådmannen det riktig å ta med disse tallene i budsjettreguleringen. I tillegg blir kommunens utbytte fra HelgelandsKraft AS kr 400,- mindre enn budsjettert. Dette ble meddelt kommunen via pressemelding i forbindelse med regnskap for Ved siden av stillingskutt og vakanser er inndekningen i vesentlig grad gjort ved inntektsøkning, reduksjon i renter og avdrag samt bruk av reserverte tilleggsbevilgninger og reduksjon i fondsavsetning til premieavvik. Det er ikke foreslått å bruke av de 680.,- som posisjonen foreslo til fondsavsetting/redusert bruk av fond. Rådmannen foreslår at følgende endringer blir gjort i investeringsbudsjettet: Investering Renter Avdrag Sykehjem Nytt kjøkkengulv. Pålegg fra mattilsynet. 170., Kjøp av transportmiddel - psykiatri Kjøp av bil - utgår 300., Vedlikehold uteområde - LBU Redusert låneopptak ved omprioritering av lån: : ,- og ; , Sum endring i renter og avdrag Gulvet på sykehjemmet er et krav fra mattilsynet og må utbedres i løpet av året. Kjøp av bil til psykiatritjenesten er et investeringstiltak som var med fra økonomiplan Behovet er fortsatt tilstede, men rådmannen tilrår at kjøpet blir utsatt et par år. For å redusere behovet for nye låneopptak foreslår rådmannen at vi omdisponerer andre allerede opptatte lån. Av et samlelån som ble tatt opp i desember 2009 står det udisponert ,- som kan

5 omprioriteres. I tillegg viser foreløpige regnskapstall at kommunehuset ble ,- rimeligere enn budsjettert, og et restlån på ,- kan omprioriteres. Ved å gjøre disse endringene vil lånebehovet reduseres med over ,- i Dette vil medføre reduserte renter på 53.,- og avdrag 75.,- pr. år, med halvårsvirkning i I driftsbudsjettet foreslås følgende endringer: Kostnadsøkninger/inntektsbortfall: Konto Navn på konto Forklaring Møtegodtgjørelse Økte kostnader - nye politiske utvalg Opplæring folkevalgte Feil i kutt vedtatt av K-styre Brukerundersøkelser Reduksjon av kutt vedtatt av K-styre pga avtale Kommunesiden (internettsiden) Reduksjon av kutt vedtatt av K-styre pga avtaler IKT-samarbeid HALD Ikke varslede merkostnader IT Konsulenttjenester Reduksjon av kutt vedtatt av K-styre pga. avtaler Husleie - Leirfjord sokn Økte kostnader pga nye lokaler Husleie inntekt - Leirfjord sokn Bortfall av husleie - prestebolig Nedbemanning/effektivisering Inventar og utstyr - ungd.klubb Nytt interiør, møbler og hvitevarer Inventar og utstyr - Leines barnehage Utstyr til ny friluftsavdeling Lønn i faste stillinger LBU Uteglemt Pensjonsinnskudd STP - LBU Uteglemt Arbeidsgiveravgift - LBU Uteglemt Ref. barnevernsinstitusjon Reduksjon i overføring fra Storåsen Bidrag til livsopphold - NAV Økte kostnader i forbindelse med økt ledighet Kjøp av tjenester fra staten - barnevern Økte kostnader / nye saker Leasing medisinsk utstyr - legekontoret Leasing av ultralyd (istedenfor investering) Statstilskudd driftsutgifter Bortfall av øremerket tilskudd Leasing inventar utstyr - sykehjemmet Leasing av møbler (istedenfor investering) Prosjekt vannområde Tilskudd budsjettert i 2012, men utbetales i Vedlikehold - uteområder Reduksjon av kutt vedtatt av K-styre pga. avtaler Utbytte av aksjer og andeler Helgelandskraft inntektsreduksjon Inntektsutjevning Reduksjon (KS progn.mod.) Avdrag lån Ekstra låneopptak - Leirfjord kirke Innsparingsbehov Endringer i lønnsbudsjett: Konto Navn på konto Forklaring Refusjon sykepenger - O&K Ikke bruk av vikar - adm. O&K Lønn i faste stillinger - fellesutg. barneh. Stillingskutt 80% - ped.konsulent Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Lønn lærere - LBU Stillingskutt 100% -> omplassering Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Lønn minoritetsspråklige - Tverlandet sk. Stillingskutt - bortfall av behov Lønn i faste stillinger - legetjenester Vakant 40% helsesekretær Lønn i faste stillinger - psykiatri (rus) Stillingskutt 100% -> omplassering fra Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Lønn i faste stillinger - hjemmesykepleie Vakant lederstilling (diff.i forhold til oppr. budsj.) Lønn i faste stillinger - hjemmesykepleie Vakant stilling 50% fra Pensjonsinnskudd KLP

6 Arbeidsgiveravgift Lønn i faste stillinger - flyktningforv. Ny stilling vakant 1. halvår Pensjoninnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Refusjon omsorgspermisjon R&U Vakant stilling 100% 9 mnd. - plan Sum stillingskutt/vakanser Andre innsparingstiltak, inntektsøkninger og bruk av fond: Konto Navn på konto Forklaring Reserverte bevilgninger Reduksjon i reserverte bevilgninger Overføring til staten - samhandlingsref. Reduserte anslag i forhold til budsjett Gebyr kart- og oppmåling Forventet økning Driftstilskudd veterinær Fjerne driftstilskuddet Husleie inntekter - kommunale boliger Gamle presteboligen Avsetning til disp.fond - premieavvik Redusere avsetting til premieavvik Skatt på formue og inntekt Økning i skatteanslag (KS progn.mod.) Eiendomsskatt Forventet økning Kompensasjon Rentekompensasjon Leirfjord kirke Renter på lån Redusert låneopptak -> lavere rentekostn Avdrag på lån Redusert låneopptak -> lavere avdrag Sum andre innsparingstiltak Vedlegg:... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Behandling sak nr.: 68/11 i Kommunestyret den 14.12.2011 Behandling: Uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede, behandlet

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer