Regnskapsrapport 2. tertial for. Overhalla kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune"

Transkript

1 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune

2 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr Hovedårsaken knyttes til underbudsjettering av godtgjørelse folkevalgte som følge av høyere møteaktivitet enn antatt. Pensjon Årets reguleringspremie ble lavere enn prognosene for Klp. Faktisk lønnsvekst ble 3,5 %, mot anslag på 4,0 % (SSB og Norges Banks vurdering). I tillegg har en hatt en lavere økning i Grunnbeløpet enn antatt. Avskrivning Med utgangspunkt i nye tall fra Klp og Statens pensjonskasse har en beregnet en besparelse av arbeidsgivers andel av pensjon i forhold til budsjett med totalt kr (Budsjettert totalt kr 22,5 mill). Endringen i reguleringspremien har videre ført til at forfalt premie har blitt laver. Forskjell mellom det en skulle betalt og det en faktisk har betalt (premieavviket) viser en merkostnad på kr Prognosen for netto pensjonskostnader viser en antatt besparelse på kr 2,7 millioner. Rådmannen foreslår at besparelsen avsettes til disposisjonsfond. Og følgende budsjettjustering foretas. 0 Politiske styringsorganer Stabs- og støttefunksjoner Fagområde oppvekst Fagområde helse/sosial Fagområde kultur Fagområde teknisk Skatter, ram.tilsk, renter og avd (avsetning disp fond) I kommuneregnskapet blir både avdrag og avskrivning bokført for å synliggjøre kapitalkostnaden. Avskrivning har ingen netto effekt på kommunens driftsregnskap da en teknisk nullstiller kostnaden med en motpost. Til tross for dette vil avskrivningen endre seg noe fra år til år, og en vil ha behov for å foreta en budsjettjustering mellom fagområdene for avskrivning. Rådmannen foreslår følgende justering. Budsjett justering , ,- 1 Stabs- og støttefunksjoner Fagområde oppvekst Fagområde helse/sosial Fagområde kultur -4 6 Fagområde teknisk Skatter, ram.tilsk, renter og avd (avsetning disp fond) Rådmannen Foreløpig prognose viser at ansvarsområdet vil kunne gå i balanse.

3 1200 IKT-ansvarlig Det forventes at en skal kunne holde seg innenfor gitte ramme Servicesenteret Det forventes at en skal kunne holde seg innenfor tildelte ramme og vedtatt innsparingsmålene for bibliotek og servicesenteret forventes å kunne nås Rektor Obus Ved første tertial ble det meldt inne økte behov ved enheten og det ble foretatt en styrking med 3,08 årsverk (kr ). Nye behov har videre ført til at en vil få et ytterligere behov med 2,4 årsverk. Økningen medfører ingen endring i rammen da utgiften knyttes til gjesteelever som dekkes av andre kommuner. Det ble i forbindelse med årsbudsjettet avsatt kr til styrking av minoritets språklige elever. Nye beregninger viser at en totalt vil ha behov for 3,4 årsverk som gir en kostnad på kr som gir et behov for en økning på kr Økningen dekkes av flyktige fondet (disposisjonsfond) og får sådan ingen resultat effekt Rektor Hunn skole Det var i forbindelse med årets budsjett forutsatt at en skulle reduserer den totale lønnsrammen fra høstsemesteret med kr for ordinær undervisning. Prognosen viser at en ikke vil kunne nå dette målet. Prognosen før iverksettelse av tiltak for å redusere overbruket er beregnet å bli kr Kort perioden igjen av kalenderåret gir ikke store muligheter for og sett i gang tiltak. Antatt effekt av tiltak anslås å kunne bli ca kr Det forventes at driften er på forventet ramme fra årsskifte Rektor Øysletta skole Barnehagen er flyttet over til nytt ansvarsområde, Moamarka barnehage. Elevene på SFO og Grunnskole er overflyttet til OBUS. Endelig regnskap viser at ordinær undervisning får et overforbruk på kr , hvorav kr er relatert til lønn og sosiale utgifter. Sfo viser etter avslutting av regnskapet et overforbruk på kr Styrer Ranemsletta barnehage Prognosen viser en total besparelse på kr En har klart å unngå innleie av vikar ved noe av fraværet hvor en har mottatt refusjon og tilretteleggings tilskudd Styrer Skage barnehage Prognosen viser at enheten vil kunne få et overforbruk på ca kr Årsaken knyttes til overforbruk på sykevikar og ferievikar Moamarka barnehage Moamarka barnehage er en nyopprettet enhet som er en sammenslåing av Moamarkabarnhage (Øysletta skole) og Barlia barnehage (Skage barnehage). Som følge av at det har en styrket ledelsen fra 35 % til 60 % stilling. Dette gir en økt kostnad med ca kr inkl sosial kostander. Den øvrige delen av driften bør kunne holdes innenfor gitt rammer hvis en innfører vesentlige reduksjoner på innleie av vikar og redusert innkjøpet til et minimum Fagsjef oppvekst Prognosen viser at en med unntak av flyktning tjenesten vil kunne holde seg til gitt rammer. Det er gjennomført en omorganisering av flyktningetjenesten i løpet av høsten. Ansvaret er nå flyttet fra fagsjef oppvekt til kultursjefen ,- Dette medfører et behov for budsjettjustering mellom to rammeområder som må godkjennes av kommunestyret. Rådmannen fremmer derfor forslag om at tjenestene

4 Prognosen for tjenesten administrasjon viser en besparelse på som følge av refusjon sykepenger og vakanse i stilling. Prognosen for tjenesten hjemmehjelp viser en besparelse på kr som knyttes til vakanse i stilling og refusjon sykepenger. Prognostisk besparelse på ca kr så fremt drift ut året blir som antatt Helse og familie Prognosene fra tjenestene viser at de fleste vil kunne holde seg innenfor de rammer som er satt. Det var i forbindelse med behandling av årsbudsjettet forutsatt at en reduksjon innenfor fysioterapi. Målet er ikke nådd, men en vakanse i stilling ved helsestasjonen dekker målet. Voksenopplæring, sosialrådgivnign flyktninger og flyktningmottak mindreårige flyttes fra ansvar fagsjef oppvekt til kultursjefen med en ramme eks foreslåtte justeringer nedenfor med kr ,- eksklusive bruk og avsetning til flyktningefondet. Flyktningetjenesten Ved 1. tertial ble budsjettet for den ordinære flyktningetjenesten økt med kr Utgangspunktet for dette var at en hadde antatt at en skulle motta flere flyktninger tidligere i året. Det vesentligste av besparelsen knyttes til en dobbelbudsjettering av en post på kr Antatt prognose med en besparelse på kr Flyktningemottakmindreåreige Tjenesten ble ved 1. tertial styrket med kr 1,1 millioner. Prognosen for 2. tertial viser at en har mottatt ca mer i tilskudd fra det Statlige barnevernet enn budsjettert. I tillegg viser flere av driftspostene noe mindre behov enn tidligere antatt. Antatt besparelse på kr Voksen opplæring flyktninger Tjenesten er budsjettert med mer i tilskudd enn hva en faktisk har hatt i kostnader i kalenderåret. En gjennomgang viser at en trolig vil få noe høyere utgifter enn antatt. Rådmannen anbefaler at avsetningen til fond reduseres med kr Påvirker ikke den ordinære driften Overhalla sykeheim Prognosen viser noe overforbruk på sykevikar som i det vesentligste dekke med økt vederlagsbetaling. Med framskrivning av dagens drift ligger det an til et netto overforbruk på ca kr Det iverksettes tiltak for å redusere dette og målsettingen er at en skal kunne gå i balanse Hjemmetjenester Støtte kontakt og inn på tunet viser en besparelse på fastlønn. Dette som en følge av at en har klart å kombinere stilling med hjemmesykepleien i tillegg til manglende rekruttering av støttekontakter Det er jobbet en god del med ansettelse av ny lege. Flere løsninger er forsøkt. Stillingen er nå besatt. Prognosen for tjenesten viser at vedtatt budsjettramme ikke vil holde og det ligger an til et overforbruk på ca

5 Videre viser tertialgjennomgangen at en vil kunne motta mer i tilskudd for ressurs krevende brukere enn antatt. Dette vil kunne dekke overforbruket på den kommunale legetjenesten. Kompensasjon moms pålagt i investeringsregnskapet Det er for 2013 budsjettert med kr i momskompensasjon av investeringer. Inntekten påvirkes av framdriften i de fleste av investeringsprosjektene. Foreløpig prognoser viser at en vil kunne holde budsjettrammen Renter, avdrag m.v. Beregninger av rente og avdrags kostnader viser at en vil med utgangspunkt i dagens rente vil kunne oppnå en besparelse. Beregninger av prognosen for Startlån viser en inntektssvikt i forhold til budsjett. Mindre likvider på drifts konto gir mindre rente inntekter. Samlet prognose for ansvarsområdet vil være at en skal gå i balanse hvis det ikke skulle dukke opp utforutsette hendelser Fagsjef helse Prognosene viser at en vil kunne holde seg innen for gitte rammer Kultursjefen Prognosen for 2013 viser at en pr d.d. vil kunne gå i balanse på den ordinære driften og at innsparingsmålene vil kunne gjennomføres Teknisk sjef Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor 6005 Feietjeneste Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor 6010 Vannforsyning Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor 6020 Avløp Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor 6025 Avfallsbehandling Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor 6027 Slambehandling Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor 6030 Kommunal bygningsmasse Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor Barlia barnehage (bygg) Barnehagelokalet leies av Overhalla næringsbygg. Har i løpet av året fått noe større behov for areal og leien er utvidet. Det er i tillegg blitt satt i gang noen tiltak med bygget/ uteområdet som har medført noe økte kostnader. Blant annet er gjerde. Prognosen viser at en vil få et behov for økning i rammen på kr Samferdselsformål Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor 6500 Næringssjefen Prognosen viser pr d.d at vil kunne holde seg innenfor 8000 Skatter, rammetilskudd Det foreligger ikke nye prognosetall for skatt og rammetilskudd fra 1. tertial. Rådmannen vil derfor anbefale at tallene står uendret inntil andre prognoser skulle foreligge Bruk av bundne fond Samlet prognose tyder på at en vil kunne få en besparelse på kr Bundne fond knyttes til tilskudd/ midler en har mottatt fra eksterne til øremerkede prosjekter. Administrasjonen kan ikke bruke av

6 midlene med mindre det er vedtatt av kommunestyret, men avsetting kan gjøre administrativt. En har en god del prosjekter som en har fond knyttet til og har behov for å kunne få en fullmakt til å ta inn fondsmidlene. Dette for at kostnader med prosjektene ikke skal påvirke kommunens ordinære driftsbudsjett. Minnesmarker på Berg, harer det avsatt kr 3981,30 på fond og det planlegges en markering/ restaurering av minnesmerket. Ordfører disponerer posten. Forflytnings teknikk fondets beholdning er 16491,18 og tas inn i sin helhet Nye muligheter (barnefattigdom) fondets beholdning ,37 og tas inn i driftsregnskapet i sin helhet. Rekrutteringspatrulje fondets beholdning er kr ,46 og tas inn i sin helhet. 3981, , , ,46 Ufrivillig deltid (1414) beholdningen er kr ,39 og tas inn i sin helhet ,39 Premis (rus) 1418 beholdning er kr ,86 og anbefales tatt inn i sin helhet ,86 Lindrende (1409) beholdning er kr ,- Overforbruk ordinær drift

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer