Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015"

Transkript

1 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215

2 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert statsbudsjett viser samlet skatt og rammetilskudd en kr 54.. Prognosen for skatt viser en forventet merinntekt på kr 755., men som følge av skattesvikt på landsbasis blir inntektsutjevningen redusert med kr 1,366 millioner. Rammetilskuddet økes med 557. som en kompensasjon for tapte skatteinntekter i 214. Låneopptaket for 215 er pr d.d ikke gjennomført, men en har disponibelt ubrukte lånemidler fra 214 på kr 3 millioner. Budsjettert med 1,4 millioner i renteinntekter. Det forventes å bli noe høyere og en anbefaler at inntekten justeres opp med kr 16.. kr 1. gjelder renteinntekter av bankinnskudd og kr 6. for merinntekt av formidlingslån. Foreløpige beregninger av rentekostnadene viser at de blir noe mindre enn opprinnelig budsjettert. Budsjettert med kr 1,7 millioner, foreløpig prognose viser en utgift på kr 9,5 millioner. Av besparelsen knyttes 67. til startlån. Kommunestyret har vedtatt å betale minste tillatte avdrag i hht til kommuneloven. Beregningen foretas med utgangspunkt i balanseverdier fra året før og årets avskrivninger. Beregningen viser at en skal betale kr 9,9 millioner i 215. Det er opprinnelig budsjettert med kr 8,7 millioner. + = økt inntekt/ redusert kostnad Økt til fordeling drift Økning i finansiering av tjenesteproduksjon 136. Sum fordeling drift (fra Økning i kostnader til tjenenesteproduksjon 425. skjema 1B) Udisponert før saldering 561. Regnskapsskjema 1B Avskrivning Avskrivning blir i kommuneregnskapet synliggjort, men har ingen resultateffekt. Utgiftsføring av avdrag er det som viser kapitalslitasjen. Avskrivningen endrer seg i takt med investeringen. Endringen påvirker rammeområdene. Det ligger ingen politikk i dette, men skal likevel behandles av kommunestyret. Følgende endring foreslås. += økt kostnad. +/- ingen res eff +/ Rammeområde Budsjett Regnskap Avvik

3 Politiske styringsområder Pensjonskostnad klp/spk Lønnsoppgjør Drift politisk virksomhet Stabs- og støttefunksjoner Totalt Fagområde oppvekst OBUS Foreløpige prognoser viser at en vil få en høyere pensjonskostnad enn budsjettert. Erfaringer viser at det knytter seg noe usikkerhet rundt prognosene så tidlig i året. Netto pensjonskostnad er prognosert til kr 21 millioner. Det er budsjettert med kr 19,5 millioner. Foreløpig overforbruk er på kr 1,7 millioner. En vil i september mottatt sikrere prognoser fra pensjonskassene, og vil komme tilbake med eventuelle justeringer. Det er i budsjett 215 avsatt kr 3,9 millioner til lønnsoppgjøret. En del av potten skulle dekke lønnsøkning for 214 ble foretatt etter at budsjett 215 var utarbeidet. Det er disponert ca kr 2 millioner til dette og en har en rest pott på kr 1,9 millioner. Prognosene viser at en vil kunne holde seg innenfor rammene. Prognosen viser at en samlet sett vil kunne holde seg innenfor netto rammen. Høyt antall elever i 1.-2.trinn 215/216, og familiegjenforening med 9 stk barn øker behovet for ekstra ressurser. Familiegjenforente barn skaper behov frem til våren med kr Det er noe usikkerhet om hvordan behovet vil bli for høstsemestret. En vil komme tilbake med mer nøyaktige beregninger når behovet er kjent. Praksis har vært at en dekker slike kostnader med flyktningefondet og får derfor ikke resultat effekt. Hunn skole Ranemsletta barnehage Skage barnehage Prognosen viser at en totalt skal kunne holde seg innenfor enhetens budsjettramme på 27,7 millioner. Det er i årsbudsjettet forutsatt en høyere aktivitet ved vårsemestret enn høstsemestret. Dette innebærer at en skal redusere noe på bemanningen fra høsten med ca 1,4 årsverk. Prognosen med forutsetning om lavere aktivitet fra høsten viser at en vil kunne holde seg innenfor budsjettrammen på 1,9 millioner. Samlede prognoser for enheten er i hht til netto budsjettrammene på 9,3 millioner. Noe økte lønnskostnader som dekkes av refusjoner fra Nav. Høyt forbruk av sykevikar, dekkes av refusjoner fra NAV. Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden er over budsjett. Foreldrebetaling er mindre i års prognosen enn budsjettert. Usikkerhet rundt barnehageendringen

4 Moamarka barnehage Fagsjef oppvekst Fagområde helse/ omsorg Økonomisk sosialhjelp integreringsordningen Overhalla sykeheim Hjemmetjenesten som skal skje fra høsten av. Skage barnehage utvider og får inn barn som i dag har plass i andre kommuner. Har detaljer i løpet av sommeren og ser på dette i 2.tertial. Høyt forbruk av sykevikar, dekkes av refusjoner fra NAV. Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden er noe over budsjett. Høyere foreldrebetaling og noe innsparing på sykevikar, reduserer dette noe. Endring i fra høsten der noen barn og ansatte blir overført til Skage. Vanskelig å forutsi nøyaktig, tas i 2.tertial. Foreløpige prognose for den private barnehagen, Gammelstua, viser at det vil gå i balanse. Kommunen plikter i tillegg å betale for innbyggernes bruk av private barnehager i andre kommuner (tilskuddet). Det er budsjettert med 1,3 million i slike kostnader. Fra høsten av, skal man få flesteparten av disse barna inn i Skage barnehage, den blir utvidet. Det er budsjettert for lite ihht antall barn som har plass i andre kommuner, og man tror at med å få barna inn i Skage barnehage, blir merforbruket redusert, men vil ikke gå i,-. Dette må ses nærmere på til 2.tertial, når man har nøyaktige antall barn å beregne ut i fra, da en ikke har styring på disse opptakene (ikke bare rettighetsbarn får plass) kan det her komme økte kostnader en ikke kjenner pr d.d. Det er også en økning i barn under 3år, og disse plassene er dyrere enn barn over 3år. Styrket tilbud til barnehagene har økt over budsjettert, kostnadene er ukjente pr d.d. Kjøp og salg av grunnskoleundervisning for gjesteelever er pr d.d i balanse. Det knytter seg noe usikkerhet til posten da man tror at det har kommet til en elev til etter budsjettoppsett. Det er avsatt en ramme på kr 5. for økonomisk sosialhjelp integreringsordningen. Foreløpig prognose viser at en vil kunne holde seg innenfor rammen. Behovet varier og det kan være vanskelig så tidlig i året å forutse behovene utover i året. Prognosene ved utgangen av april viser at enheten vil kunne holde seg innenfor bevilget budsjettramme på 24,9 millioner. Belegget kan påvirke oppholdsbetalingen, men er vanskelig å fremskrive ut året. Prognosen viser at enheten vil få en besparelse innen for lønn som følge av vakanse i stillinger, redusert pensjonskostnad/ arbeidsgiveravgift og overtidsbruk. -6.

5 Helse og familie Fagsjef helse og omsorg Fagområde kultur Kultursjefen Fagområde teknisk Teknisk sjef Midtre Namdal samkommune Prognosen pr d.d viser en besparelse på 6.. Årsprognosen ved utgangen av april viser at enheten vil kunne få et mindre forbruk på 24.. Usikkerheten rundt uavklarte forhold til brukere, gjør at dette kan utjevne seg til høsten. Enheten vil holde seg innenfor bevilget budsjettramme på 26,3 millioner. Prognosen viser at en samlet sett vil kunne holde seg innenfor netto rammen. Prognosene viser at en vil ha et merforbruk på kulturskole, som skyldes mindre antall elever på ordinært tilbud enn budsjettert. Målet er å holde seg innenfor budsjett rammen, med å gjøre tiltak. Flykningetjenesten holder seg innenfor budsjett. Prognosene ved utgangen av april viser at enheten vil kunne holde seg innenfor bevilgede rammer. Etter et endelig budsjett fra samkommunen, er det økt totalt med Dette gjelder i hovedsak skatteoppkreveren og PPT Sum fordeling drift Redusert behov til tjenesteproduksjon Regnskapsskjema 2A Investeringer i anleggsmidler Reguleres i hht skjema 2B -13. Det er fra 214 kr 1,5 mill i ubrukte Startlån. Midlene disponeres Utlån og forskutteringer i 215 sammen med opprinnelig vedtatt låneramme for Startlån på 2 millioner. Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitaltilskudd fra Klp. Antas at det blir som budsjettert. Avdrag på lån Avdrag på lån som budsjettert på kr 2,6 millioner. Siste års Startlån er lånt med avdragsfritak i 1 år i husbanken. Dekning av tidligere års udekket Ingen tidligere underskudd som må dekkes Kommunestyret har vedtatt at salg av næringstomter skal 887. Avsetninger avsettes til eget investeringsfond. Pr d.d er det solgt tomter for kr Årets finansieringsbehov Disponering av ubrukt Startlån fra 214. Redusert Bruk av lånemidler investeringsbehov hvor bruk av lån reduseres tilsvarende (13 ). Inntekter fra salg av Solgt tomter for kr 1,4 millioner, budsjett kr 1,1 millioner. Av 36. anleggsmidler totalt solgte tomter utgjør kr 887. næringstomter. Kompensasjon for Økt momskompensasjon som følge av økte investeringskostnader 38. merverdiavgift jf 2B. Sum ekstern finansiering Udekket 543.

6 Regnskapsskjema 2A Ranemsletta barnehage - Planlegges sak til kommunestyret i løpet av året. utvikling av eiendom 21 Universell utforming kommunal Forskyvning av prosjektkostnader. Vedtatt tidligere år. Anbefaller 36 bygningsmasse budsjett justering. Prosjektering Obus - ny Prosjektet går som planlagt. Sluttfaktura i løpet av september, barneskole overtakelse av bygget i mai. Trykkøkningsanlegg for Prosjektet avsluttet i 214, mottatt kreditt nota i høydebasseng og 2 vannmålingspunkter på hovedledning Nytt varmeanlegg Hunn skole Prosjektet er i startfasen, antas å være ferdig i løpet av sommeren. Restaurering adm bygget - Utskifting av vinduer ved administrasjonsbygget er i gang. Antas stedsutvikling sluttført i juni. Kommunal vannledning Prosjektet sluttført. Mottatt sluttfaktura i påfølgende år 6 Grandaunet Rehabilitering av omsorgsbolig FoU prosjektet avsluttes 1/ Noe usikker pr d.d vedr -1. Hildremsveien 1 til passivhusstandard samarbeid betalingsplan og framdrift. Anbefaler nedjustering av rammen med kr 1.. Legger fram ny prognose ved 2. tertial. Reguleringsplanarbeid - Skage Usikkert om det er mulig i forhold til kapasitet å sluttføre prosjektet industriområde ( ) i løpet av 216. Kommer tilbake med ny prognose ved 2. tertial. Rehabilitering av eksisterende Prosjektet fullført. Legges fram sluttbehandlingssak i september. 64 og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten PC utstyr OBUS 215 Kommer tilbake med egen sak vedr prosjektet. El bil 215 Egen sak behandlet. Bilen klart til levering i disse dager. Brannbil 215 Bilen er bestilt i hht rammen for investeringen. Forprosjekt brannstasjon Blir lagt fram sak i løpet av året. El tavle adm bygg 215 Sluttført, legges fram sluttregnskap i løpet av året. Signalanlegg Overhalla Vil bli lagt fram egen sak i løpet av året. sykeheim 215 Hms tiltak garderober Gimle / Oppstart i løpet av 215. svømmehall Pumpestasjoner Fuglår og Oppstart i løpet av 215. "Iversen - dalen" 215 Overbygg 4 pumpestasjoner Oppstart i løpet av Høydebasseng Skage Forprosjekt vil komme i gang i løpet av året. Bunnplate høydebasseng Ryggahøda 215 Usikkert om når prosjektet vil komme i gang. Mangler noe kartlegging pr d.d. Ny Skage barnehage (213- Usikker om framdrift. Legges fram sak i løpet av året. 215) Grunnundersøkelser Svarlia Prosjektet budsjettert tidligere år, men forskjøvet. Sluttføring 54 boligfelt 213 foretatt. Investeringer i anleggsmidler jf regnskapsskjema 2A -13.

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Overhalla kommune. Årsberetning 2014

Overhalla kommune. Årsberetning 2014 kommune - positiv, frisk og framsynt Årsberetning 2014 - Rådmannens forslag - Innhold INNLEDNING 3 1 ÅRSREGNSKAP 2014 4 1.1 Frie disponible inntekter (1A) 6 1.2 Netto finansinntekter / utgifter (1A) 7

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak 16/12-2013 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift)... 7 1.2.

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

Fosn s es e k om o mune

Fosn s es e k om o mune Fosnes kommune Innhold INNLEDNING/FORORD... 4 HOVEDMÅL... 5 VISJON... 5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING... 5 ANLEGG... 5 SAMARBEIDSPARTER... 6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 NOE AV DET SOM SKJEDDE I 2008...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

2014 1.tertialrapport

2014 1.tertialrapport 2014 1.tertialrapport 1 SAMMENDRAG...2 2 DRIFT TJENESTEOMRÅDER...3 2.1 VIRKSOMHETENE SAMLET...3 2.2 RESULTATER FOR VIRKSOMHETENE...6 2.3 PROGNOSE NETTO DRIFTSRESULTAT 2014...8 3 ANDRE FORHOLD... 12 3.1

Detaljer