Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10"

Transkript

1 Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres budsjettendringer som vist i punktet Oppsummering. Det tas opp kr i økt lån til utbygging Nytunet og kr til kjøp av eiendommen Lykkja. Lånene avdras over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, ref Økonomireglementet. BAKGRUNN Tilleggsbevilgningsposten er i 2010 på kr Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern 1a Refusjon fra andre kommuner Tilleggsbevilgninger På Barnevernstiltak utenfor familien har det i et par år blitt stående en inntekt på Refusjon fra andre kommuner som ikke lenger er reell. Foreslås tatt ut av budsjettet. 2. Kjøp av bil -teknisk Investeringsbudsjettet: 2a Utvidelse bilpark teknisk Bruk ubundet investeringsfond Overføringsinntekter Driftsbudsjettet: 2 b Reduserte overføringsutgifter Reduksjon leasing biler Reduksjon vedlikehold biler

2 Det er avsatt kr / netto kr på investeringsbudsjettet for kjøp av bil for byg/anlegg/ brann. Avdelingsleder anlegg skriver at vi kommet til at den for oss beste løsningen vil være å kombinere bruken av bilen, slik at den til på dagtid i utgangspunktet benyttes av feieren og at den i tillegg blir brukt som utrykningsbil/ røkdykkerbil innenfor brann. De hentet inn anbud på brukt bil som skulle ombygges til formålet. Beste tilbud lå kr høyere enn det som var bevilget. Det ble kr til gode på fjorårets kjøp. Ved en feil var det blitt liggende kr pr år til leasing av vaktbil i budsjettet (og økonomiplanen). Disse midlene er ikke aktuelle lenger og foreslås overført til investering. De resterende kr foreslås dekket ved å redusere budsjettet på vedlikehold biler. Ettersom det var vedståelsesfrist på tilbudet, ble formannskapet konsultert og sa ja til løsningen som er beskrevet. Leasingbeløpet tas ut av budsjettet for de neste årene. 3. Økt stilling NAV ut 2010 Redusert utgift 3a 10* % stilling NAV ut Tilleggsbevilgninger * Reduserer avlastning/støttekontakt for Eldre/funksjonshemmede NAV har gitt signaler om at de har for lite ressurser til å hjelpe og stille krav til mottakere av sosialhjelp. Det er også vanskelig for en ansatt som jobber 60 % å holde seg à jour med det som skjer på kontoret og for avdelingsleder å få alle med på de ukentlige kontormøtene. De bidrar selv med halvparten av lønnskostnadene på en post der behovet er lavere enn antatt. Stillingen ønskes økt med 20 % fra 1, juni og ytterligere 20 % fra 1. august. Vedkommende ansatt var aktuell/innstilt til flere stillinger der søknadsfristen gikk ut i mars. Formannskapet ble konsultert og var positive til å utvide stillingen midlertidig, blant annet for å hindre at det snaue budsjettet på sosialhjelp skulle sprekke. 4. Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten 4 a 100 % stilling Rindal skole høsten * Tilleggsbevilgninger I budsjettarbeidet i 2009 falt ved en feil en hel stilling ved Rindal skole ut fra høsten (august desember). Dette utgjør en kostnad på kr inkl sosiale utgifter. 5. Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten 5 a 100 % stilling Øvre Rindal skule 10* høsten Tilleggsbevilgninger

3 Rektor Johan Lie blir AFP-pensjonist fra høsten, og lønnsbudsjettet for Øvre Rindal skole reduseres derfor. Grunnen til at reduksjonen ikke er større skyldes at det ikke skal trekkes for ferie i juli. 6. Barnehagene. Økte tilskudd. Tilpasning av kostnadene. Punk Kontostreng t 6 a Økt statstilskudd Rindal barnehage Økt statstilskudd Bolme barnehage Økt statstilskudd Øvre Rindal bhg Økt vikarressurs Rindal barnehage * Økt lønn Bolme barnehage Økt vikarressurs Øvre Rindal barnehage Tilleggsbevilgninger, økning De økte tilskuddene kommer av økt inntak etter at budsjettet ble kjent. Det har også resultert i behov for økt bemanning, spesielt i Bolme. For de to andre barnehagene foreslår vi en liten økning av vikarressursen. 7. Flytting arbeider Rindalshuset fra investering til drift Investeringsbudsjettet: 7 a Rindalshuset, div prosjekter b Rindalshuset, reparasjon tak c Redusert overføringsinntekt c Redusert overføringsutgift c Redusert bruk av fond (RUF) Driftsbudsjettet: 7 a Rindalshuset, div prosjekter b Rindalshuset, reparasjon tak c Økt overføringsinntekt c Økt overføringsutgift c Økt bruk av fond (RUF) I tillegg kommer endringer vedr momskompensasjonsposter som følge av ovenstående. Arbeidene som skal utføres på Rindalshuset klassifiseres som vedlikehold og skal føres i driftsregnskapet. Det skal nyttes RUF-midler til arbeidene, se punkt 5 i budsjettvedtaket fra Reguleringene over flytter midler fra investering til drift. 8. Diverse 8 a Deponeringsavtale med IKA for lagring av arkivmateriell 8 b Andel av tilskudd Trollheimstunnelen, se sak FS 02/10 8 c Kontingent 2010 til Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 8 d Revisjon Trollheimen/Surna e Persienner i Kommunehus II f Lisenser Agresso

4 8 g 10* Kvalifiseringsprogrammet (NAV), lønn til personell på kvalifisering Kvalifiseringsprogrammet, tilskudd h 1270/152/3600 Orkidé Krafttak i 1200/ Kaffemaskin /190/1190 Tilleggsbevilgningsposten a) Deponering arkivmaterialer Vi har inngått en avtale med Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal (IKA) om deponering av gamle arkiver. Dette koster oss kr årlig. 8 b) Tilskudd Trollheimstunnelen Formannskapet vedtok i sak 2/10 å bevilge kr til Trollheimstunnelen. Kr ble tatt over RUF og kr over tilleggsbevilgningsposten. 8 c Kontingent Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen Vi har ikke hatt budsjettpost for dette før. Foreslår at det bevilges kr d Revisjon Trollheimen/Surna Foreslår avsatt kr til plan for vern av Trollheimen/Surna 8 e Lemellpersienner Kommunehus II Under vernerunden på kommunehusene ble en enige om at kontorene på sørfløya på Kommunehus II måtte beskyttes mot innsyn og sol. Kostnad er kr f Lisenser økonomisystemet Det viste seg at lisenser på økonomisystemet Agresso ikke var med i det oppsettet vi fikk over kostnader fra Orkidé i fjor høst. Årlig kostnad er kr g Kvalifiseringsstønad Vi får i år tilskudd på kr fra Staten som skal delfinansiere kostnader til arbeidstrening. 8 h) Orkidé Krafttak Formannskapet vedtok i sak 015/10 å delta i energiprosjektet KRAFTTAK som går i Orkidéregi. Kostnaden er kr i år, mens det for senere år vil ha nettogevinst. 8 i) Kaffemaskin Det ble kjøpt kaffemaskin i vinter for å a) spare arbeid med å koke kaffe b) redusere kostnader på kaffe som ikke drikkes c) gi et tilbud til ansatte og besøkende. 9. Nytt tak Rindal kirke 9 a Tak Rindal kirke, fase Bruk av disposisjonsfond I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. Det vises til sak 27/10 Legging av nytt tak på Rindal kirke som ble vedtatt i kommunestyret 28. april i år der det ble vedtatt å bruke kr i hvert av årene 2010 og 2011 på å skifte tak på Rindal kirke. Vedtaket forutsatte at det ble gitt rentekompensasjon fra Husbanken. I

5 brev av 8. juni bekrefter Husbanken at rentekompensasjon blir gitt hvert av årene med kr som grunnlag. Frist for ferdigstilling er og Saksbehandler følger revisors anbefaling i slike saker, og foreslår at prosjektet føres i driftsregnskapet og dekkes av disposisjonsfondet. Begrunnelse: Vi bør ikke låne til alt, og da er dette et egnet prosjekt for egenfinansiering. 10 Nytunet, økte kostnader Nytunet, økte kostnader Bruk av lån I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. Anbudene for Nytunet foreligger. De inneholder nå kostnader for fase 2 som bare var estimert ved behandlingen i Kommunestyret i vinter, og det viser at samlet kostnad er 0,5 mill høyere enn det som er bevilget. Avdelingsingeniør Bygg skriver: I forbindelse med prosjekteringen av Nytunet omsorgsboliger ble det foretatt en gjennomgang/kartlegging av vann- og avløpsledningene i området rundt Nytunet. Det viste seg at mye av ledningnettet med tilhørende kummer er av eldre dato, og derfor modent for utskifting. Det virker fornuftig å foreta denne fornyingen av VA-anlegget i området når en likevel graver og skifter ut masse i området. Ved å vente vil en måtte krysse mye av det området en ved Nytun-utbyggingen har planlagt ferdigstilt med asfalt og plen/gangveier allerede etter kort tid. Kostnaden med denne utskiftingen er anslått til ca. kr ,-. 11 Kjøp eiendommer Rindal Vest Kjøp Lykkja Bruk av lån Ved årsskiftet ble eiendommen Lykkja kjøpt for kr Kjøpet inngår i prosjektet Rindal Vest. 12 Salg aksjer. Økning utlån RUF Salg akjser Letthus Utlån RUF Vi har solgt aksjene i Letthus Eiendom for kr , ref sak 017/10 i formannskapet. Det foreslås at gevinsten brukes til tilskudd og lån i RUF. Vi har i dag kø av saker der det søkes om tilskudd/lån. 13 Økte energikostnader. Økte konsesjonskraftinntekter FDV, energikostnader, økte utgifter

6 Konsesjonskraftinntekter, økt inntekt Grunnet en kald vinter med høye kraftpriser har vi fått et merforbruk på energi på FDV. Samtidig har vi fått økte inntekter på salg av konsesjonskraft. Det foreslås at disse postene reguleres mot hverandre. Bygg kan ikke dekke merforbruket på energi på andre poster. VURDERING Tilleggsbevilgningsposten endrer seg slik om rådmannens innstilling blir vedtatt: Punkt Forklaring Inngående balanse tilleggsbevilgningsposten Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern Økt stilling NAV ut Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten Barnehagene. Økte tilskudd Diverse Rest på tilleggsbevilgningsposten OPPSUMMERING 1. Tar ut budsjettert inntekt på Barnevern 1a Refusjon fra andre kommuner Tilleggsbevilgninger Kjøp av bil -teknisk Investeringsbudsjettet: 2a Utvidelse bilpark teknisk Bruk ubundet investeringsfond Overføringsinntekter Driftsbudsjettet: 2 b Reduserte overføringsutgifter Reduksjon leasing biler Reduksjon vedlikehold biler Økt stilling NAV ut 2010 Redusert utgift 3a 10* % stilling NAV ut Tilleggsbevilgninger * Reduserer avlastning/støttekontakt for Eldre/funksjonshemmede Stilling Rindal skole uteglemt fra høsten

7 4 a 100 % stilling Rindal skole høsten * Tilleggsbevilgninger, reduksjon Redusert stillingsressurs Øvre Rindal skule fra høsten 5 a 100 % stilling Øvre Rindal skule 10* høsten Tilleggsbevilgninger, økning Barnehagene. Økte tilskudd. Tilpasning av kostnadene. Punk Kontostreng t 6 a Økt statstilskudd Rindal barnehage Økt statstilskudd Bolme barnehage Økt statstilskudd Øvre Rindal bhg Økt vikarressurs Rindal barnehage * Økt lønn Bolme barnehage Økt vikarressurs Øvre Rindal barnehage Tilleggsbevilgninger, økning Flytting arbeider Rindalshuset fra investering til drift Investeringsbudsjettet: 7 a Rindalshuset, div prosjekter b Rindalshuset, reparasjon tak c Redusert overføringsinntekt c Redusert overføringsutgift c Redusert bruk av fond (RUF) Driftsbudsjettet: 7 a Rindalshuset, div prosjekter b Rindalshuset, reparasjon tak c Økt overføringsinntekt c Økt overføringsutgift c Økt bruk av fond (RUF) I tillegg kommer endringer vedr momskompensasjonsposter som følge av ovenstående. 8. Diverse 8 a Deponeringsavtale med IKA for lagring av arkivmateriell 8 b Andel av tilskudd Trollheimstunnelen, se sak FS 02/10 8 c Kontingent 2010 til Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 8 d Revisjon Trollheimen/Surna e Persienner i Kommunehus II f Lisenser Agresso

8 8 g 10* Kvalifiseringsprogrammet (NAV), lønn til personell på kvalifisering Kvalifiseringsprogrammet, tilskudd h 1270/152/3600 Orkidé Krafttak i 1200/ Kaffemaskin /190/1190 Tilleggsbevilgningsposten Nytt tak Rindal kirke 9 a Tak Rindal kirke, fase Bruk av disposisjonsfond I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. 10 Nytunet, økte kostnader Nytunet, økte kostnader Bruk av lån I tillegg kommer budsjettering av mva og momskompensasjonsinntekt. 11 Kjøp eiendommer Rindal Vest Kjøp Lykkja Bruk av lån Salg aksjer. Økning utlån RUF Salg akjser Letthus Utlån RUF Økte energikostnader. Økte konsesjonskraftinntekter FDV, energikostnader, økte utgifter Konsesjonskraftinntekter, økt inntekt

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer