Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet"

Transkript

1 Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

2 Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering. Tre tilhørende forskrifter Kapittel 9 Gjeldsforpliktelser Egne forskrifter, for eksempel knyttet til garantier. Kapittel 10 Lovlighetskontroll og statlig kontroll

3 Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens (kap ) Årshjulet Budsjett/Økonomiplan Omfatte all virksomhet Skal være realistisk (realismekravet) Behandlingstidspunkt Krav til innhold Bindende virkning = styrende dokumenter Underordnede organer Administrasjonsleder (inkl. delegeringer) Rapporteringsplikt (Økonomireglementet) Kommunestyrets handlingsplikt Budsjettreguleringer

4 Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens (kap ) Årshjulet Årsregnskap og årsmelding Utarbeidelse Krav til innhold Behandling Underskudd? Krav til inndekking i løpet av 2 år Nye 2 år? Terrabestemmelsen (410 år) Rapportering KOSTRA KommuneStatRapportering Regnskap + Rapportering fra tjenesteområdene Grunnlaget for neste års budsjett/økonomiplan

5 Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens (kap ) Gjeld Låneopptak Hva er mulig? Egne investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler. Konvertering av gjeld Pensjonsordninger Likviditetslån Sterke begrensninger Lån til videre utlån (krav) Startlån Til andres investeringer Strenge krav

6 Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens (kap ) Gjeld Hvordan skal lånene betales tilbake? Like store årlige avdrag Minste lovlige avdrag Ved mottatt avdrag og refusjoner Hva skjer hvis det ikke betales? Garantier Stille som kausjonist Simpel/Selvskyldner Krav 1 Ikke næringsvirksomhet Krav 2 Fylkesmannens godkjenning (500 ) Finansforvaltning Tilfredsstillende avkastning Ikke vesentlig risiko Eget reglement.

7 Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens (kap ) Statlig kontroll ROBEKkommuner (Svartelista) Urealistisk eller mangelfullt budsjett Urealistisk eller mangelfull økonomiplan Planlagt underskuddsdekning ut over 2 år Ikke følger plan for dekning Ikke statlig styring, men statlig kontroll Godkjenning av lån og langsiktige avtaler

8 Økonomiske prinsipper Kommuneloven som grunnlag Forskriftene God kommunal regnskapsskikk GKRS 9 standarder og en rekke uttalelser Staten Kommunal og regionaldepartementet Øvrige departement SSB/KOSTRA

9 Økonomiske prinsipper Oppbygging av regnskap Budsjett og regnskap Driftsdel Hovedoversikt Skjema 1A Skjema 1B Investeringsdel Hovedoversikt Skjema 2A Skjema 2B Balansen Regnskapet Hovedoversikt og spesifisert liste Noter Overføringsmuligheter?

10 Beskrivelse Frie Skatt Ordinært Skatt Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Netto Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Økonomiske prinsipper Drift Skjema 1A Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 inntekter og finanskostnader på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift

11 Økonomiske prinsipper Drift Skjema 1B Beskrivelse Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjon Sum netto Oppvekst Sum netto Helse og omsorg Sum netto Teknisk/landbruk Sum netto Kirke Sum netto Fellesansvar Sum netto Værnesregion Sum netto

12 Økonomiske prinsipper Drift Frie inntekter Skatt Inntektsutjevning Rammetilskudd Andre overføringer Bundne inntekter Øremerkede tilskudd = styrt ressursbruk Eksempel for 2012 Barnevern Eksempel for 2009 Tiltakspakken

13 Økonomiske prinsipper Drift Sparing til senere år? Disposisjonsfond (Frie fond) Krav om overskudd Bundne fond Anordningsprinsippet Faktisk levering styrer Eks. kjøp av strøsand MVAkompensasjon Kommunal tjenesteproduksjon Investeringer Ikke på alt.

14 Økonomiske prinsipper Drift Fastsetting av gebyrer Budsjettbehandling Ulike lover styrer en del av gebyrene Eks. Barnehage Makspris Eks. Renovasjon Selvkostprinsippet Inntil fullfinansiering Eks. avløp og feiing Andre områder

15 Økonomiske prinsipper Investering Tilsvarende skjema i investering 2A/2B Prosjektrammer styrende Hva er en investering Varig eiendel (bygg, anlegg eller driftsmiddel) Økonomisk levetid > 3 år Verdi > Aktivering I tillegg en del andre ting som tilhører investeringer Eks. vesentlige, men ikke løpende inntekter Aksjekjøp Enkelte leasingavtaler

16 Økonomiske prinsipper Investering Påkostning Annen standard Bruksverdi Levetid Vedlikehold Samme standard Utsatt vedlikehold Vurderingsspørsmål Hva gjøres med underskudd/overskudd?

17 Økonomireglementet Overordnede bestemmelser Formål Økonomiplan Beskrivelse Krav til rullering Årsbudsjett Driftsbudsjettet vedtas med nettorammer Hva innebærer dette? Investeringsbudsjettet vedtas på ansvarsnivå Hva innebærer dette?

18 Økonomireglementet Rapportering Rapporteringer Tertialrapportering Forenkelt rapportering Årsmelding Bestemmelser om å følge gjeldende regelverk ved regnskapsføring og årsavslutning Fullmakt til strykninger Regnskapsansvarlig har fullmakt til å gjennomføre styrkninger

19 Økonomireglementet Budsjett og fullmakter Budsjettendringer Driftsrammer (Nettorammer) Investeringsprosjekter Fullmakter til rådmannen Avvik fra hovedbestemmelsen Fellesansvar Premieavvik, Lønn og kompetanse Investeringsbudsjettet mellom år Øvrige fullmakter Bankavtaler Finansreglementet

20 Økonomireglementet Fond og investeringer Fond Disposisjonsfond Fondsavsetninger ved mindreforbrukk Bundne fond Skal følge retningslinjer gitt fra giver Investeringsfond Ingen fullmakter Kun kommunestyret.b Investeringer Krav iht. regelverket Komplekse investeringer Forprosjekt Prosjektregnskap og notekrav Valg av anbyder, igangsetting og avslutning

21 Økonomireglement Innkjøp Eget omfattende regelverk Lov om offentlig anskaffelser med forskrift Hvordan innkjøp skal gjennomføres. Grunnleggende krav Skal være konkurranse fra første krone Dokumentert konkurranse Utlysning i Norge/EØS Likebehandling av leverandører Eks. lokal tilknytning Forutsigbarhet og åpenhet KOFA Straffegebyrer og adm.kostnader Innkjøpsavtaler Værnesregionen Hva er politikk og hva er administrasjon?

22 Avslutning Spørsmål? Spørsmål senere Takk for oppmerksomheten

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Innledning - skjemaer og økonomiske oversikter

Innledning - skjemaer og økonomiske oversikter Innledning - skjemaer og økonomiske oversikter De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI. I hoveddel I fremgår de obligatoriske skjemaene etter gjeldende forskrifter om

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune Økonomireglement sammenfattet versjon 14.01.11 Økonomireglement for Steinkjer kommune Behandling: Sist revidert 16.06.10 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET s. 2 2. REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Økonomireglement... 2 1. Overordnede rammer... 2 2. Formål... 3 3. Handlingsprogram med årsbudsjett.... 3 3.1 Handlingsprogram med årsbudsjett... 3 3.2 Rådmannens ansvar... 3 3.3 Kommunestyrets

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 59

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 59 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 59 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 63 1.1 Bakgrunn... 63 1.2 Formål og hovedelementer... 63 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 63 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEKA KOMMUNE 08.07.2011 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015 Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 0. MÅL.... 4 1. ØKONOMIPLAN... 4 2. ÅRSBUDSJETTET.... 4 2.1 BESKRIVELSE... 4 2.2 RESULTATOMRÅDER... 6 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...

Detaljer