Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er torsdag 7. mai.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er torsdag 7. mai."

Transkript

1 Arbeidsutvalget innstiller på Sunniva H. Eidsvll g Siavash Sangtarash sm rdstyrere, Ane Fidjestøl sm referent g en redaksjnskmité bestående av Benjamin Larsen (leder), Ingunn Gjerstad g Ezgi Kutal. Frist fr å fremme endringsfrslag til alle saker er trsdag 7. mai Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent. Selv m Osl er en attraktiv by, har kmmunen stre uløste ppgaver. Disse blir ikke mindre av den histrisk raske veksten. Det sittende byrådet vil kanskje ikke ta det inn ver seg, men Osl er en klassedelt by. Etter snart t tiår med høyredminerte byråd har de rike blir rikere, g de islerer seg gegrafisk. Slik kan de bedrestilte kanskje lettere verse de stre frskjellene sm finnes i levekår. Det er nesten tretti års frskjell i gjennmsnittlig levealder fr menn mellm de beste strøkene på Osl vest g de verste i Osl indre øst. Ett av seks Osl-barn lever under fattigdmsgrensa det gjelder halvparten av ungene på Grønland. Likevel har de brgerlige priritert de vestlige bydelene øknmisk. Ssialbligene er lkalisert på østkanten, de fleste i indre øst. De østlige bydelene har større arbeidsløshet, mer rusmisbruk, flere mennesker på ssialhjelp. Sklene på østkanten har mindre å rutte med enn de i vest. Langt flere unge lar være å fullføre videregående skle i byens østlige deler g i Grruddalen. Fattige barn er utelukket fra aktiviteter sm er selvfølgelige fr de fleste. Dette er unger sm ikke får ppleve ferier eller bursdagsselskap. Ofte har de mangelfull ernæring, dårligere tannhelse, de får manglende ppfølging i sklearbeid. Rikdm går i arv. Det gjør sannelig gså fattigdm. Den høyrestyrte Osl-sklen er rammet av måle-mani. Tester g prøver blir viktigere enn kunnskapstilegnelse. Testresultatene er sågar med på å fastsette skleledernes lønninger. Etter skletid kmmer klasseskillene igjen til syne. Elever på den ene siden av byen går i samlet flkk til aktivitetsskle, de privilegertes barn blir kjørt på trening, til spilletimer, til ballettstudi g i alpinbakken. På den andre siden av byen tar langt færre del i aktivitetssklen g i annen idrettsg kulturaktivitet. Hvr du er født er med på å definere hvilke muligheter du får i livet.

2 Oslmrådet er landets tettest beflkede mråde g flketallet vkser kraftig. Nen dager er lufta i Osl så dårlig at den er direkte helsefarlig. Kllektivtrafikken tar ikke unna. Busser, trikker, tg g t-baner er fulle. Likevel vil byrådet heller bygge vei enn bane. Dette gjør de selv m de vet at klimaendringene er i særklasse den største trusselen fr livet på jrda. Byrådet har en inderlig tr på markedsløsninger. Ved å knkurranseutsette eller privatisere velferd, barnehager, eldremsrg g byutvikling prøver kmmunen å unngå å ta ansvar. Byutviklingen er på etterskudd, g entreprenørene får bygge byen. Fellesppgavene blir sett på sm arenaer fr privat prfitt. Ansatte i anbudsutsatte virksmheter betaler fr dette gjennm dårligere faglige rettigheter g pensjn. Det er mye sm må endres i mulighetenes by SV elsker mangfldet, g det kan ikke finnes et mangfld uten at vi aksepterer at flk er frskjellige. Den aksepten er utgangspunktet fr at flk kan leve frie liv, gi uttrykk fr identitet g leve ut drømmer. Men det er frskjell på frskjeller. Ikke alle frskjeller er uttrykk fr frihet. Stre øknmiske frskjeller skaper ufrihet. De hindrer livsutfldelse, de gir nen muligheter til å delta i samfunnet g andre ikke. Samfunn er ikke mulig uten fellesskap. Sm mennesker danner vi mange ulike fellesskap, men alltid handler det m å dele, ta hensyn g bry seg m andre. Vi ønsker et samfunn der øknmi eller klasse ikke får avgjøre hvilke muligheter du skal ha. Derfr trr vi på et velferdssamfunn med universelle løsninger. Et samfunn der flk har like rettigheter til sklegang, helsehjelp, arbeid under skikkelige vilkår, blig, g kultur- g fritidsaktiviteter. Velferdssamfunnet er ikke ne sm er, men det er ne sm blir. Vi må stadig utvikle det, frandre det. Vi utjevner øknmiske frskjeller g skaper velferdssamfunnet fr å gi flest mulig mennesker mulighet til å velge sine liv. Ingen enkelt samfunnsinstitusjn er så vesentlig fr demkratiet sm fellessklen. Alle skal gjennm grunn- g videregående skle gis frutsetninger fr å kunne være myndige individ g sm kan velge sin egen fremtid. Fellessklen skal bygge på et bredt kunnskapssyn g den må ha sm utgangspunkt at flest mulig mennesker skal få utvikle sine muligheter g evner. Sklen trenger flere lærere så målet m tilpasset pplæring skal være ne mer enn et slagrd. Flere unge må gjennmføre videregående skle, g ikke minst må vi satse på yrkespplæringen. Vi ønsker å bli kjent med menneskene rundt ss. Vi må lære mer m de frskjellene sm er verdifulle, m dem sm skaper mangfld. Vi må sørge fr at vi går på skle med frskjellige flk, arbeider side ved side med frskjellige flk, har frskjellige flk sm naber, er nysgjerrige på frskjellige menneskers matvaner, skikker, tr. Vi må mgås med hverandre. Vi må aktivt mtvirke islasjnstendensene, de sm handler m å samle alle ssialbliger et sted, de privilegertes bliger et annet, de med minritetsbakgrunn her g de etnisk nrske der. Den fremmede blir mindre fremmed fr deg hvis du har ham sm nab eller jbber sammen med ham. Det er lettere å skape aksept fr at flk er frskjellige når vi ser hverandre i dagliglivet. Fr ikke å ødelegge livsgrunnlaget på klden må ne annet enn privat frbruk være målet fr det gde liv. Det er ikke ressursgrunnlag på jrda til det frbruket sm den rike delen av verden har tillat seg. Fellesskapsløsninger må finnes fr å skape en øklgisk frsvarlig framtid. Dette handler m internasjnal slidaritet. Hvrdan skal man vente av andre at de skal redusere sitt

3 frbruk av ressurser eller sine utslipp, hvis en selv ikke gjør det. Vi er nødt til å frbruke g frurense mindre. Vi må legge m transprtplitikken g frbruke mindre energi. Det må gjøres i fellesskap g samtidig sm vi i Osl pplever histrisk flketallsvekst. Vi må skape en felles infrastruktur med nye skler, nye barnehager, kllektivtrafikk, idrettsanlegg, kulturinstitusjner. Fr det er bare gjennm felleskapene vi kan finne alternativene til privat frbruk. Vi må delta mer g knsumere mindre både frdi det er bra fr flk, men gså frdi det er nødvendig fr klden. Veksten i flketallet er histrisk høy, g vi trenger titusenvis av bliger i byen de nærmeste årene. SV mener at ffentlige myndigheter må ta føringen i bligplitikken. Sammen med Staten må Osl kmmune ta ansvar fr at det blir bygget nk bliger til en akseptabel pris. Alle mennesker har rett på et hjem, g en blig er ikke et spekulasjnsbjekt. Flere utleiebliger må bygges, kmmunale eller statlige institusjner, kperasjner, ideelle stiftelser kunne være vesentlige aktører i en ambisiøs bligplitikk. Private aktører skal ikke få styre bligplitikken. Vi skal gså utjevne frskjellene i makt mellm kjønnene. Det er systematiske frskjeller mellm mann g kvinne når det gjelder inntekt, makt g psisjner i samfunnet. Dette er frskjeller av den dårlige typen. Akkurat sm vi skal viske ut frskjeller mellm klasser g samfunnslag, skal vi viske ut disse. Vi skal arbeide fr likelønn, fr hele g faste stillinger, mt vld mt kvinner både ute på gata g i nære relasjner. En av ti nrske kvinner har blitt utsatt fr vldtekt en eller flere ganger i løpet av livet, g kvinner utsettes ttalt fr mer vld g vergrep enn menn. Arbeidet med å stppe vld mt kvinner må pririteres høyt, g vlden kvinner utsettes fr må anerkjennes sm det flkehelseprblemet det er. Kampen fr likestilling er gså i slekt med frihetskampen fr etniske, religiøse g seksuelle minriteter. Vi ønsker en inkluderende g åpen by sm ikke bare tlererer frskjeller, men aktivt bejaer dem g ser dem sm uttrykk fr menneskelig rikdm. De er frskjeller av det gde slaget. De sm vi ikke kan få nk av Systemskifte i Osl. SV tar kampen fr: Rød parle: Gratis aktivitetsskle Rsa parle: Rett til hele g faste stillinger, fjern ufrivillig deltid i Osl kmmune Dissens: Et mindretall bestående av Kay Asbjørn Schjørlien ønsker å erstatte punktet ver med følgende tekst*: Ta vld på alvr, bekjemp vergrep mt kvinner i Osl Grønn parle: Stpp E18-utbyggingen bygg T-banetunnel Valgkampen skal fkusere på ett sett metder sm er kjernen i valgkamparbeidet. Disse metdene er sm følger:

4 Direkte velgerkntakt ringing Osl SV skal pririterer telefnkntakt med velgere framfr dør-til-dør-aksjner. Dette skal skje på basis av Msaikk-verktøyet sm partiet sentralt har anskaffet. Dette er krevende arbeid sm frdrer mange aktivister. Arbeidet må planlegges grundig. Lkale medier Valgkampgruppen har ansvar fr å følge med i mediebildet g fr å kmme med utspill. Lkallagene har ansvar fr medieutspill i sine lkale medier. Det skal arbeides fr å nå gjennm med SV-plitikk i mainstream-mediene. Marianne Brgen skal pririteres, g gså de tre påfølgende tppkandidatene skal prfileres av fylkespartiet. Det skal gså jbbes pp mt publikasjnene til fagbevegelsen g aktuelle interesserganisasjner. Ssiale medier Osl SV skal priritere tppkandidaten g Osl SVs facebksider. Fram til valget skal sidene bygge følgermasse. Det skal være et mål at alle medlemmer følger sidene. Fr å bygge sidene skal de brukes aktivt, lenke til hverandre g spnses. Partikntret skal pprette en heltidsstilling på ssiale medier, g kan gi ss bistand med dette i valgkampen. Ansatte i bystyregruppen g på partikntret skal kurses i bruk av ssiale medier i valgkampen. Medlemsaktivitet Osl SV skal satse betydelige ressurser på valgkampaktivitet i lkallagene, g hvert lkallag skal kunne gjennmføres en selvstendig valgkamp, sm minimum skal bestå av: Utspill i lkalmedia. Aktiv valgbd et sted i bydelen hver lørdag siste måned før valget. Ett større arrangement i lkalmiljøet Mbilisering av aktivister til sentral valgbd g ringing på lister i regi av fylkeslaget Aktiv bruk av ssiale medier lkalt Ringe sine medlemmer før smmeren g invitere disse med i valgkampen. Fylkesstyret må kvalitetssikre at dette blir gjrt, å sette i gang tiltak der det er nødvendig. Dette arbeidet bør frtrinnsvis skje i frkant av 1. juni, g siste frist fr å gjennmføre ringing bør være 15. juni. Bidra med ressurser til studentlaget særlig knytta til frhåndsstemmegivning Nettverksbygging Osl SV skal priritere å få med seg aktører sm fagbevegelse, kvinnebevegelse, miljøbevegelse, kulturmiljøet, innvandrerrganisasjner g andre i en felles kampanje fr å skifte ut byrådet. Alle lkallag bør møte lkale fagfreninger g andre relevante rganisasjner i løpet av våren. Osl SV sine grupper har gså ansvar fr å bygge nettverk med rganisasjner innenfr sine interessemråder. Frhåndsstemmegivning Valgkampgruppa skaffer seg versikt ver lkaler fr frhåndsstemming g iverksetter tiltak knytta til disse. Studenter g andre målgrupper skal engasjeres til å frhåndsstemme. Valgbd Valgbden på Karl Jhan rganiseres av fylkeslaget, g skal bemannes fra medi august. Det skal ansattes eget persnale fr å bemanne valgbden, g lkallagene g gruppene Osl SV, samt Osl SU, skal mbiliseres til å bemanne valgbden. Events Events skal ha følgende målsetninger:

5 skape presseppmerksmhet mkring SV 2. direkte kmmunikasjn med velgerne Øknmi Osl SV skal lage systemer sm gjør det enkelt å støtte Osl SV øknmisk. Vi skal samle inn penger på møter, g henvende ss til alle medlemmer med ppfrdring til å betale inn eiendmsskatt til Osl SV Valgkampleder Valgkampleders ppgave er å lede Osl SVs valgkamparbeid. Valgkampleders ppgaver er: Sikre budskapsutfrming Avgjøre medieutspill Planlegge g gdkjenne events g arrangementer Drive kampanjen framver Internt infrmasjnsarbeid Øknmistyring Leder av Osl SV leder valgkampen. Valgkampgruppa Utgjøres av arbeidsutvalget i fylkesstyret, tppkandidatene g Osl SVs strtingsrepresentant, samt representant fra Osl SU g ansatte. Valgkampgruppa har hvedansvaret fr å drive valgkampen. Valgkampgruppen sitt AU vil ha fast møtepunkt på Osl-møtene mellm bystyregruppa, strtingsgruppa g fylkesstyret, g vil ha daglige møter fra begynnelsen av august. Valgkampgruppen skal ha versikt ver mediebildet g arbeide med utspill samt rganisering av aktiviteter. Den skal gså frankre de viktigste linjene fr valgkampen g planlegge hvedtrekkene i arbeidet før valget i tråd med representantskapets plan. Fylkesstyret skal ved behv møte i valgkampgruppen, g medlemmer i fylkesstyret skal aktivt delta i valgkampen. Valgkampkrpset Valgkampkrpset skal mbiliseres til å dekke pp aksjner, stands, valgbd, følgepersner på debatter g ringing på lister. Aktivistene i valgkampkrpset blir i utgangspunktet mbilisert gjennm å ringe gjennm medlemslister. Vi bør ha en beredskap fr å mbiliserer dem sm melder seg inn i løpet av valgkampen. Det skal avhldes ssiale arrangementer fr å mtivere aktivistene gjennm valgkampen. Strtingsgruppa Osl SVs Strtingsrepresentant frvente å bruke valgkampen på Osl, g vi må avklare med sentralt at vedkmmende ikke skal pririteres til å drive valgkamp i andre deler i landet. Osl SU Osl SU skal være representert i AU i valgkampgruppen. Osl SU har ansvar fr alle skledebattene g valgtrgene. SU bør gså bli mbilisert til aktiviteter sammen med valgkampkrpset. Sklering g samlinger Vi har behv fr å skleringssamlinger fr de ti øverste kandidatene på bystyrelisten, fr listetppene på bydelsutvalgslistene g fr ansatte. Vi trenger gså skleringssamlinger fr

6 deltakere i valgkampkrpset g lkallagsstyrer. Vi får bistand til skleringsarbeid med de fire øverste kandidatene fra partiet sentralt. Det ble gjennmført en tillitsvalgtsamling 31. januar. Det skal gjennmføres minst et valgkampseminar fr tillitsvalgte, kandidater til bystyrelisten g bydelsutvalgslister, fr styremedlemmer i lkallag g fylkesstyret, g en valgkampsamling fr alle aktiviser før smmerferien. Det bør gjennmføres minst et møte mellm valgkampgruppen, fylkesstyret g lkallagslederne i frkant av valgkampen, g et krdineringsmøte i løpet av valgkampen. * The Kritzinsky avhldt seg fra å stemme ver kapitlet m parler Krysspresset på ungdm er vldsmt. Flkehelserapprten 2014 avdekker at % av barn g unge mellm 3 g 18 år sliter med så alvrlige psykiske vansker at det går utver funksjnsevnen i hverdagen. I Osl er tallene enda dystrere enn det nasjnale snittet. Frekmsten av psykiske prblemer hs unge er stadig økende. Vi vet at det er svært viktig å fange pp psykiske vansker så tidlig sm mulig slik at man kan få hjelp allerede på et tidlig tidspunkt i sykdmsfrløpet. Derfr er det essensielt å priritere satsning på lavterskeltilbud fr unge. Vi vet gså at det høye frafallet i videregående utdanning i svært str grad kan knyttes til psykiske prblemer hs ungdm. Frafallet er et alvrlig samfunnsprblem - det kster både den enkelte g samfunnet mye i frm av tapt livskvalitet g kmpetanse. I Osl er det sklehelsetjenesten g helsestasjnene fr ungdm i bydelene fte det første stedet ungdm henvender seg til., Kapasiteten til disse tjenestene er imidlertid sprengt. I 2014 var det 1058 videregående elever per helsesøster i heltidsstilling g 763 ungdmsskleelever per helsesøster i fulltidsstilling. Mange elever pplever at helsesøster ikke har tid til å møte dem når de har tatt mt til seg til å ppsøke hjelp, g helsesøstrene selv melder m at de befinner seg i en situasjn hvr de ikke har mulighet til å følge pp elevene på en rdentlig måte. Osl SV vil arbeide fr at Osl følger Helsedirektratets anbefaling m å innføre bemanningsnrm på 550 elever per helsesøster i ungdmsklen g 800 elever per helsesøster i videregående skle. Vi vil gså jbbe fr at bemanningsnrmen i videregående skle på sikt skal endres fra 800 elever per helsesøster til 600 elever per helsesøster. Når vi ansetter flere helsesøstre i Osl gir det gså bedre muligheter fr å aktivt bruke helsesøstrene i frebyggende arbeid i sklen. Det er viktig at helsesøster besøker alle klassene g snakker m psykisk helse - både fr at elevene skal få kunnskap m psykisk helse fra en fagpersn, fr å jbbe fr åpenhet g mt stigmatisering r r å senke terskelen fr å ta kntakt med helsesøster. Mange bydeler har rapprtert at pp mt 70 % av samtalene mellm helsesøster g elevene mhandler psykiske prblemer g vansker. Når vi styrker sklehelsetjenesten, vil Osl SV gså se nærmere på behvet fr psyklger med spesialkmpetanse på psykisk helse i sklehelsetjenesten.

7 Det er str variasjn i tilbudet på psyklg mellm ulike skler i Osl, nen steder finnes det ingen psyklg på sklen i det hele tatt, mens andre skler har en psyklg sm er til stede et par timer i uka. Generelt er det svært dårlig psyklgdekning i sklehelsetjenesten med under 1 psyklg i heltidsstilling per elever. Osl SV vil utrede en bemanningsnrm på 1 psyklg per 1500 elever. Sklehelsetjenesten finansieres av bydelene. Gjennm såkalte effektiviseringsuttak kuttes bydelenes budsjett hvert år. I lys av dette klinger byrådets påstander m satsing på psykisk helse hult. Osl SV vil arbeide fr å øremerke midler til bydelsbudsjettene slik at man er sikker på at lavterskeltilbud fr ungdm pririteres. Osl SV vil: Følge pp Helsedirektratets anbefalinger på bemanningsnrm i sklehelsetjenesten, g på sikt øker bemanningsnrmen. Jbbe fr at helsesøster kan ha en mer aktiv rlle i frebyggende arbeid. Arbeide med bemanningsnrm fr psyklger i sklehelsetjenesten Øremerke midler til lavterskel psykisk helsetilbud fr ungdm i bydelsbudsjettene Nrge må ettergi deler av det IMF-lånet sm Nrge har en andel i. Osl SV vil at den greske regjeringen må få rm til å gjennmføre de refrmene den har freslått. Nrge lånte Hellas 55 milliarder krner i 2012, via sitt medlemskap i IMF. Til nå har IMF tjent ver 20 milliarder krner på lånene til kriserammede Hellas. Med en rente på 3.6%, er Nrges andel av frtjenesten rundt 400 milliner krner. Den Eurpeiske Sentralbanken (ECB) vil sannsynligvis nekte Hellas restutbetalingene fra kriselånet på ca 62 milliarder kr (7,2 milliarder ) sm vergangsavtalen av 20. februar frutsatte. I tillegg til dette kan ECB nekte greske banker tilsvarende likviditetstilførsel sm banker i andre EU-land nå får. IMF s g ECB s ussiale utlånsplitikk øker presset på den greske regjeringen fr å frtsette den pprinnelige innstramningsplitikken. Det er imt det mandatet regjeringen fikk fra det greske flket gjennm valget den 25. Jaunar. Osl SV ber m at Nrge tar initiativ verfr IMF fr å ettergi landets nåværende krav pålydende 22,4 milliarder krner, samt at IMF frasier seg inntjening på fremtidige renter sm kmmer av det resterende lånebeløpet. Osl SV mener at Nrge ikke skal tjene penger på å tvinge fattige land til en ussial g udemkratisk kuttplitikk. Mandat: Osl SVs representantskap vedtar m uttalelsen skal sendes inn til Landsstyret

8 Osl SV vil ha ein sterk ffentleg skule der alle elevar får utvikla seg fagleg g ssialt i eit gdt læringsmiljø. Vi vil ha ein skule sm satsar på gde relasjnar mellm elevar, lærar g freldre. SV vil ha ein skule sm lærer ss å bli kjent med dei sm har ein annan bakgrunn enn ss sjølv. Skulen skal mtverka ssiøknmisk g etnisk segregering, ikkje frsterka denne segregeringa. Vi vil ha brt sløsinga med ffentlege ressursar i ein meiningslaus knkurranse mellm skulane m elevane. Kvar krne skal gå til kunnskap, ikkje til reklame. Osl SV vil derfr avskaffa det karakterbaserte pptaket i vidaregåande skule, g erstatta det med ein rett til å gå på nærskulen. Det karakterbaserte pptaket fører til at fleire skular får ei svært hmgen elevgruppe. Det går ut ver elevar både med gde g mindre gde karakterar. På skular med høge karakterkrav fører det til eit ekstremt prestasjnspress sm går ut ver mange elevars psykiske helse. Elevar på skular med låge inntakskrav får negative haldningar til skulen frsterka av andre rundt seg. Fr begge grupper går det ut ver læringa. Frsking viser at alle lærer meir av å gå i klassar med eit blanda fagleg nivå. Skulen er dessutan ein ptensielt sentral arena fr at vi i Osl skal integrera ss. Osl er ein tydeleg delt by på grunn av bustadmønsteret g - plitikken, men skulen frsterkar i dag dette prblemet framfr å mtverka det. Vi veit at det er ein klar samanheng mellm skuleprestasjnar g ssiøknmisk bakgrunn. Når systemet samlar dei skuleflinke på visse skular g dei sm har pplevd lite meistring på andre skular, gjer det at frdmmar får sterkare ftfeste. Karakterbasert pptak skaper gså ei ppfatning m at små g stre prblem kan løysast ved å bytta skule, framfr å ta tak i prblema g løysa dei. Inntakssystemet legg i dag til rette fr ein shppingmentalitet sm er direkte skadeleg fr å skapa gde læringsmiljø. Vi veit at eit gdt samarbeid mellm skule g heim er viktig fr elevane si læring. Det er pplagt gså slik at elevane må vera innstilt på å gjera ein innsats fr å ppnå gde resultat. I dag ppfrdar systemet til å flykta frå ein skule til ein annan så frt du møter mtstand. Gd læring krev at eleven sjølv, føresette g nærmiljøet engasjerer seg i skulen sin g samarbeider med lærarar g skuleleiing. Mbbing g trakassering er dessverre heilt reelle prblem. Men gså mindre utfrdringar i skulemiljøet krev eit samarbeid fr å bli løyst. SV vil derfr arbeide fr eit sterkare band mellm nærmiljøet g skulen. Osl SV vil på denne bakgrunnen greia ut alternativ til det karakterbaserte pptaket, g erstatta det med ein rett til å gå på den nærmaste vidaregåande skulen sm har den studieretninga eleven ønskjer seg. Vi vil gså endra finansieringssystemet slik at stykkprisfinansieringa per elev blir fjerna eller sterkt redusert. Sakspapir ettersendes.

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent.

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 10/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 10/2008 Møte i Osl SVs fylkesstyre FS 10/2008 Tid: 22.05.08 kl 18.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Gjest: Frfall: Heikki Hlmås, Andreas Behring, Anniken Thrsen, Audun Herning, Rlf Vestvik, Hamsa Mhamed,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Kunnskapsdepartementet Dat 22.06.2015 Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler fr et trygt psykssialt sklemiljø Røde Krs takker fr muligheten til å avgi høringssvar til Djupedalsutvalgets

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Noen forslag fra programkomiteens innstilling:

Noen forslag fra programkomiteens innstilling: Nen frslag fra prgramkmiteens innstilling: Barn g ppvekst: innføre tilbud m førskle i barnehage fr alle 5-åringer sm ikke har barnehageplass. tilby gratis kjernetid i barnehage fr alle 3-5-åringer i mråder

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Den skal danne grunnlaget for arbeidet til AV-OG-TIL i 2015 og brukes som utgangspunkt for søknad om tilskudd til aktiviteten fra Helsedirektoratet.

Den skal danne grunnlaget for arbeidet til AV-OG-TIL i 2015 og brukes som utgangspunkt for søknad om tilskudd til aktiviteten fra Helsedirektoratet. SAK 6: Handlingsplan fr 2015 Handlingsplan fr 2015 er utarbeidet med utgangspunkt i Overrdnet strategi fr AV-OG-TIL 2010-2015. Handlingsplanen har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner.

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

ARBEIDSLIV I UBALANSE. NOTAT NR. 3 2010 OFFENTLIG ANBUD, SOSIAL DUMPING RenoNorden-saken og kommunal konkurranseutsetting

ARBEIDSLIV I UBALANSE. NOTAT NR. 3 2010 OFFENTLIG ANBUD, SOSIAL DUMPING RenoNorden-saken og kommunal konkurranseutsetting ARBEIDSLIV I UBALANSE NOTAT NR. 3 2010 OFFENTLIG ANBUD, SOSIAL DUMPING RenNrden-saken g kmmunal knkurranseutsetting Kr. Augusts gt 11, Tullinløkka pst@manifestanalyse.n www.manifestanalyse.n 2 3 Avsløringene

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner Høringsuttalelse fra NLA høgsklen Det ble på høringsknferansen bedt m at en svart på høringen på et verrdnet måte slik at en så på elementer sm er viktig fr hele sektren. Dette er en str sak sm har mange

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Nr. 67 (2013) for kvinner. Stopp vold mot kvinner. Skrevet av: (Norske Kvinners Sanitetsforening)

Nr. 67 (2013) for kvinner. Stopp vold mot kvinner. Skrevet av: (Norske Kvinners Sanitetsforening) juridisk rådgivning Nr. 67 (2013) fr kvinner RAPPORT stiftet 1974 Rapprt fra i Stpp vld mt kvinner Skrevet av:, Liseltte Langnes- g Ida Engen Carline Kjennerud, Michaela Klausen, Henriette Breilid (saksb

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer