Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati, ljalitet g likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdiene; glede, felleskap, helse g ærlighet. Visjn OSK skal arbeide fr at alle gis mulighet til å utøve skiidrett ut i fra egne ønsker g behv, g på den måten skape mange, gde g glade skiløpere

2 Innledning Oppland er et skirike - snøsikkert, mange vinteridrettsutøvere, stre g små anlegg, samt arrangementer. I klubbene er det gd aktivitet g rekruttering, men skilagene møter utfrdringer, sm gså gjenspeiler seg i øvrig idrett g frivillighet. Mange utøvere flytter til Oppland, spesielt til Lillehammer, på grunn av gde frutsetninger fr idrettssatsing g sklegang. Det bidrar til å bygge stre idrettsmiljøer. Det er gså høy idrettsfaglig kmpetanse i Oppland - i idrettslag g team, på videregående skler, i Olympiatppen Innlandet g på Høgsklen i Lillehammer. ønsker å bidra til utvikling i dette mangfldige vinterlandskapet. Handlingsplan er retningsgivende fr skikretsens arbeid. Handlingsplanen bygger på Skiplitisk dkument Våren 2015 sendte ut en frespørsel til klubbene der vi ba m innspill til handlingsplan g arbeidsmråder fr skikretsen. Klubbene ga følgende tilbakemeldinger: Reginmøter/snemøter mellm klubber g skikrets anses sm svært viktig fr å møte andre klubber g skikretsen Prsjektmidler fra skikretsen anses sm svært viktig Snesamlinger alder år anses sm viktig g det ønskes at kretsen spiller en aktiv rlle fr disse aldersgruppene Temaer sm klubbene ønsker fkus på fra skikretsen Anlegg g spillemidler Barneidrett Utstyrsdebatten Kmpetanseutvikling i skikretsen: Klubbene stiller seg psitive til at skikretsen lyser ut en skifaglig stilling sm skal arbeide mt skiklubbene g bidra til å heve idrettsfaglig kmpetanse I tillegg til denne undersøkelsen har ungdm fra kullene gitt viktige innspill på Xtrem Spræk i mai Ungdmmene har klare ppfatninger av hva sm mtiverer til idrett g hva klubb g krets kan gjøre fr ungdmmen i kretsen. Deres g klubbenes innspill er innbakt i handlingsplanen. (OSK) freslår en handlingsplan med inndeling på 7 satsningsmråder: 1. Breddeidrett 2. Tppidrett 3. Arrangement 4. Anlegg 5. Antidping 6. Kmpetanse 7. Organisasjn, øknmi g kmmunikasjn Under de ulike mrådene ønsker skikretsen å definere sin rlle verfr klubbene. Hvert kapittel er beskrevet med hvedmålsettinger g knkrete, pririterte tiltak. HANDLINGSPLAN Side 2

3 1. Breddeidrett Skiidretten g skiklubbene er viktige bidragsytere til gde lkalsamfunn i Oppland. Rekruttering til skiidretten er derfr en meget viktig samfunnsinvestering. Gd klubbaktivitet er en frutsetning fr å utvikle skiidretten g visjnen mange, glade skiløpere. Basisrekruttering 6-12 år Mål g pririterte tiltak: Aktivitetstilbud i skiklubbene med fkus på skilek g allsidighet Tiltak: Arrangere skileikkurs Tiltak: Arrangere trenerkurs etter ny trenerløype Tiltak: Arrangere temadager i klubber/reginer Kmpetansen fr yrkesgrupper sm jbber med barn g unge Tiltak: Arrangere kurs g temadager Tiltak: Samarbeide med Oppland idrettskrets Tiltak: Samarbeid med skler m Ski i skle Løyper g skileikanlegg Tiltak: Påvirke lkale myndigheter g kmmunale idrettsråd til å avsette mer ski- g lekearealer i kmmuneplaner Tiltak: Bistå klubber med å bygge/kurse i skileikanlegg Møteplasser fr barn g unge på tvers av klubb Tiltak: Arrangere miljøsamlinger fra 11 års-alder i kretsregi Knkurranser, sm stimulerer til lek, mestring g glede Tiltak: Grenkmiteer skal legge føringer fr typer arrangement på terminlista fr å skape knkurransetilbud med større variasjn, g sm er tilpasset de ulike aldersgruppenes utviklingsnivå Tiltak: Bidra til å øke deltakelsen i Telenrkarusellen Øknmiske tilskudd til klubber Tiltak: Lyse ut prsjektmidler til klubber i henhld til handlingsplanens satsningsmråder innenfr bredde g rekruttering Skiidrett fr barn g unge med nedsatt funksjnsevne Tiltak: Legge til rette fr gde trenings- g samlingstilbud fr utøvere med nedsatt funksjnsevne, sammen med skiklubbene g andre naturlige samarbeidspartnere Verdiarbeid Tiltak: Infrmere g bistå klubber slik at de tufter sine kjerneaktiviteter etter idrettens verdigrunnlag HANDLINGSPLAN Side 3

4 Ski fr ungdm, år Mål g pririterte tiltak: Trenings- samlings- g knkurranseaktivitet i klubb- g kretsregi fr ungdm med ulike ambisjnsnivå Tiltak: Arrangere breddesamlinger fr ungdm i regi av skikretsen Tiltak: Gjennm terminlisearbeid øke tilgangen fr lavterskelknkurranser fr ungdm g variasjn i knkurransetilbudet Tiltak: Stimulere klubbene til å tilby treningstilbud til ungdm sm ikke ønsker å knkurrere Tiltak: Stimulere til klubbsamarbeid / etablere møteplasser fr ungdm på tvers av klubb, gren g kjønn Ungdmsmedvirkning i skiidretten Tiltak: Stimulere til ungdmsrepresentasjn i skiklubber Tiltak: Ungdmsrepresentasjn i skikretsens styre g grener Tiltak: Kmpetansehevende kurs fr ungdm g samarbeid med Ung i spret (ung frivillighet) g Oppland Idrettskrets Aktivitets- g treningstilbud fr ungdm med nedsatt funksjnsevne Tiltak: Integrere unge utøvere med nedsatt funksjnsevne i alle aktiviteter i regi av krets Tiltak: Stimulere klubber til fkus på integrering Vksenidrett Mål g pririterte tiltak: Verdibaserte, trygge g engasjerte skifreldre - fr å skape mange glade skiløpere Tiltak: OSK skal frmidle hldninger g verdier verfr freldre fr å øke freldreengasjementet Tiltak: OSK skal bidra til å bremse utstyrsjaget i barneidretten Tiltak: OSK skal frmidle freldrevettregler til alle klubber g arrangører Medlemsvekst g kmpetanse i idrettslag fr vksne utøvere g freldre Tiltak: OSK skal tilby trenerkurs g teknikkurs fr freldre Tiltak: OSK skal markedsføre helårslisens Tiltak: OSK skal markedsføre turrenn i skikretsens g stimulere skiklubber i kretsen til å gå sammen m en turrennkarusell Tiltak: OSK skal stimulere til at klubber utvikler / etablerer freldretreninger Tiltak: OSK skal arrangere temamøter fr freldre g vksne utøvere i frbindelse med klubbesøk g snemøter HANDLINGSPLAN Side 4

5 2. Tppidrett har sm målsetting å ha landslagsutøvere i alle grener. Målet krever innsats både fra klubb g krets g et langsiktig arbeid med fkus på utøvere, klubb- g treningsmiljøer. Skikretsen skal ha klubber, trenere, freldre g utøvere med et bevisst frhld til utviklingstrappa i NSF. Mål g pririterte tiltak: Gde treningsmiljøer klubb Tiltak: Stimulere til gde treningsmiljøer i lkale klubber Tiltak: Stimulere til klubbsamarbeid Gde treningsmiljøer krets Tiltak: Arrangere grenvise junirsamlinger Tiltak: Oppretthlde g utvikle kretslag der dette er hensiktsmessig egne eller i samarbeid med andre kretser. Utvikling av kretslag skal baseres på øknmisk frsvarlighet g langsiktig tenkning. Tiltak: Ha et tilbud til løpere sm faller utenfr NSF sine etablerte team g landslag Tiltak: Kretsens administrasjn g grenkmiteer skal bidra til gd avvikling av pphld i frbindelse med hvedlandsrenn, NM g Nrgescuprenn Kmpetanse g samarbeid Tiltak: Utvikle g frnye kmpetanse i samarbeid med lkale treningsmiljøer, Olympiatppen Innlandet g fagmiljøer på NTG g HiL Tiltak: Bidra til at treningsfaglig utvikling er i tråd med NSF sin Utviklingstrapp g at all aktivitet er tuftet på NSF sitt verdigrunnlag Tiltak: Utøvere med nedsatt funksjnsevne skal ivaretas gjennm klubb g kretsapparat HANDLINGSPLAN Side 5

6 3. Arrangement Fr de fleste utøvere, både barn, ungdm g vksne, er skirenn det naturlige treningsmålet. Skirenn skal følge skiidrettens verdigrunnlag, reglementsbestemmelser g fair play, samt inkludere utøvere med nedsatt funksjnsevne. Skikretsens skal gså ha ppmerksmhet på miljøutfrdringer. Mål g pririterte tiltak: Arrangører, aktuelt rennreglement g idrettens barneidrettsbestemmelser Tiltak: Infrmere via nett g ssiale medier m freldrevettregler g barneidrettsbestemmelsene til alle arrangører Tiltak: Hlde versikt ver gjennmføring av knkurranser via kretsens TD er Allsidige renntilbud Terminlister Tiltak: Oppfrdre klubber til å arrangere varierte knkurranser g hensynta ulike ambisjnsnivå, jf. 1. breddeidrett (klubbkaruseller, skicrss mm) Tiltak: Stimulere klubber til å samle seg bak større arrangement g tenke utvikling av arrangementer fr å samle flere g behlde bredden Tiltak: Gjennmføre gde terminlisteprsesser fr alle grener Tiltak: Vektlegge gegrafisk spredning, arrangementskmpetanse g nytenkning ved tildeling av terminfestede renn Tiltak: Tildele KM til arrangører etter gitte g grenspesifikke kriterier Tiltak: Samarbeide med andre kretser m terminlister der det er naturlig å delta i hverandres kretsrenn Arrangørkmpetanse i klubber Tiltak: Arrangere TD-kurs i alle grener Tiltak: Arrangere arrangementskurs fr klubber sm tildeles terminfestede renn g kurs fr spesialfunksjner (speakere g tidtakere), gjerne i samarbeid med andre kretser g Oppland idrettskrets Tiltak: Kvalitetssikre TD-funksjnen, TD-rapprter g TD-kmpetansen Utøvere med nedsatt funksjnsevne Tiltak: Knkurransetilbud g tilrettelegging skal ivaretas g fremkmme på terminlista, renninvitasjner g arrangementsgjennmføringer Nasjnale arrangementer til kretsen Tiltak: Oppfrdre klubber til å søke hvedlandsrenn, NM jr g sr. Klubber sm ønsker å søke NM eller hvedlandsrenn skal kntakte skikretsen i frkant av søknad, slik at skikretsen har versikt ver miljøer sm søker g fr å kunne bidra i prsessen Miljø Tiltak: Sikre at klubber arrangerer miljøvennlige skirenn g arrangementer HANDLINGSPLAN Side 6

7 4. Anlegg Gde anlegg g tilgjengelighet til disse er en frutsetning fr å drive skiidrett, både til trening g knkurranser. Barn må kunne utflde seg på ski i nærheten av der de br. Barn, ungdm g vksne må ha tilgang på løyper g anlegg uavhengig av ambisjns- g funksjnsnivå. Skikretsen har en gdkjent anleggsplan sm utdyper mål g strategi innen fagmrådet anlegg. OSK har følgende pririteter innen hvert mål i inneværende tingperide: Mål g pririterte tiltak: Anleggstilbudet i kretsen skal gi muligheter fr skiaktiviteter på alle nivå fra leik til tppidrett. Alle barn g ungdm skal ha tilgang til ett skianlegg i sitt nærmråde. Tiltak: Bidra til at det etableres flere skileikanlegg ved skler g der flk br Tiltak: Bidra til at det fkuseres på trafikksikkerhet g flere rulleskianlegg / rekrutteringsanlegg med asfalt fr smmerbruk Det ffentlige g næringslivet må kmme sterkere inn når det gjelder bygging g drift av skianlegg Tiltak: Stimulere lag g anleggseiere til å rehabilitere eller bygge nye ski- g snøsikre anlegg med riktig utfrming i frhld til klassifisering Oppdatert anleggsregister (www.idrettsanlegg.n) Tiltak: I samarbeid med lag, kmmuner g anleggseiere presentere ett ppdatert anleggsregister Tiltak: Videreutvikle g kvalitetssikre anleggsversikten i anleggsplanen Anleggsutvalget skal være kretsens faglige rgan i alle saker sm gjelder skianlegg Tiltak: Ha tilgang til gdkjente anleggsrådgivere i alle grener Tiltak: I samarbeid med kmmunene påse at nye anlegg g rehabilitering skjer iht. gjeldende lver, regler g bestemmelser samt OSK sine klassifiseringer. Tiltak Stimulere skiflket til å bli medlem av lkalt idrettsråd HANDLINGSPLAN Side 7

8 5. Kmpetanse Gd kmpetanse i alle ledd er viktig fr å sikre en gd g sunn idrett, både i bredde g tpp. Kmpetanse må sikres, g videreutvikles. Dette gjelder på alle mråder innenfr idretten drift av klubb, trening, arrangement g anlegg. NSF har utviklet trenerløypa g denne skal ut i klubber g lag. Oppland idrettskrets, skikretser i våre nabfylker, Olympiatppen Innlandet har tiltak g prsjekter innenfr utdanning sm det er viktig å innlemme i eget kmpetansearbeid - g utvikle i samarbeid. Mål g pririterte tiltak: Utvikle klubb- g trenerkmpetanse g høyere rekruttering i kretsens klubber Tiltak: Opprette en fagstilling i kretsadministrasjnen Trener- g lederutdanning Tiltak: Tilby trenerutdanninger etter ny Trenerløype Tiltak: Tilby kurs innenfr ulike emner g temaer, basert på innspill fra klubber i frbindelse med snemøter g vår- g høstmøter Tiltak: Samarbeide med andre miljøer m relevante knferanser, seminar mm Tiltak: Arbeide fr å rekruttere g utdanne nye kurslærere Idrettskmpetanse g ungdm Tiltak: Rekruttere flere ungdmmer g tidligere utøvere til leder- g trenerverv Tiltak: Arrangere egne trenerkurs fr ungdm HANDLINGSPLAN Side 8

9 6. Antidping Arbeidet mt dping i skiidretten er frankret grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse g ærlighet. På Skitinget 2014 i Stryn ble det vedtatt en Handlingsplan fr skiidrettens antidpingarbeid. Skikretsene følger pp denne ved å implementere et eget punkt m Antidping i sine handlingsplaner, med tiltak rettet mt krets-, klubb- g utøvernivå. Mål g pririterte tiltak Ren Særkrets Tiltak: Oppnevne ansvarlig fr antidpingarbeidet i kretsstyret Tiltak: Alle tillitsvalgte i styre g grenkmiteer skal gjennmføre Ren Utøver Tiltak: Gjøre infrmasjn m antidpingarbeidet lett tilgjengelig på hjemmesidene Rene Idrettslag Tiltak: Invitere Antidping Nrge til OSK s Høstmøte 2015 Tiltak: Sende infrmasjnsbrev til alle klubber i kretsen Tiltak: Oppfrdre til å bli Rent idrettslag i klubber sm 1) har utøvere på landslag eller andre frbundslag 2) arrangerer nasjnale renn, KM g større turrenn Rene Utøvere Tiltak: Jbbe fr at alle utøvere på junir- g senirnivå i kretsen skal gjennmføre Ren utøver Tiltak: Ha Antidping sm tema på kretssamlinger HANDLINGSPLAN Side 9

10 7. Organisasjn, øknmi g kmmunikasjn Skikretsen skal arbeide fr å styrke skiidrettens rammevilkår. Mellm de ulike rganisasjnsleddene skal rller g ansvarsmråder være avklart. Skikretsen er bindeleddet mellm NSF sentralt g kretsens skiklubber. Mål g pririterte tiltak: Organisasjnsfrståelse Tiltak: Spille en aktiv rlle fr skiidretten i Oppland g bidra til å sette skiidretten i Oppland på agendaen venfr Oppland fylke, kmmuner g idrettsråd Tiltak: Oppretthlde et gdt samarbeid med NSF sentralt, andre ski- g særkretser, Oppland Idrettskrets, Olympiatppen innlandet, våre arrangementsselskaper g andre relevante miljøer Tiltak: Være en sentral samarbeidspartner fr klubber g utøvere Tiltak: Være høringspart fr NSF, Oppland FK g andre relevante instanser Klubben, kmmunen g idrettsråd Øknmi Tiltak: Stimulere klubbers deltagelse i idrettsråd Tiltak: Videreføre gde øknmirutiner g arbeide fr en sunn g bærekraftig øknmifrvaltning Kmmunikasjn Tiltak: Sikre gd infrmasjn til utøvere g klubber gjennm nettsiden g ssiale medier Tiltak: Utarbeide retningslinjer fr håndtering/bruk av media fr arrangører Av knkurranser Tiltak: Utarbeide retningslinjer fr mediehåndtering ved særlige behv sm ulykker, skader g lignende HANDLINGSPLAN Side 10

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer