Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis."

Transkript

1 SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet i tredje 2001 utgjorde 274 mill. kroner (653 mill. kroner), hvilket tilsvarer 0,50 krone pr. aksje (1,18 krone pr. aksje). Driftsresultatet før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer i de første ni månedene var mill. kroner (2 201 mill. kroner), og for tredje var tilsvarende tall 625 mill. kroner (756 mill. kroner). Totale inntekter er noe lavere enn forventet som følge av tap på aksjehandel samt reduserte provisjons- og gebyrinntekter fra verdipapiromsetning, mens totale kostnader utvikler seg omtrent som forventet. Det var utlånstap på 384 mill. kroner (negative tap på 103 mill. kroner) i de tre første ene i 2001, hvorav 222 mill. kroner (negative tap på 146 mill. kroner) i tredje. Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. Netto utlån til kunder ble økt med 2,5 mrd. kroner siste, tilsvarende 1,4 prosent. Hittil i år har det vært en vekst på 4,4 mrd. kroner eller 2,5 prosent. Korrigert for salget av Kreditkassens filial i London har det vært en økning i netto utlån til kunder på ca. 10,3 mrd. kroner hittil i år. Ved utgangen av et var forvaltningskapitalen 245 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av et var 10,6 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,5 prosent. 50 prosent av resultat før skatt pr. 30. juni 2001 er tatt med i beregningen. NORDEA Kreditkassen ble fra utgangen av 2000 et heleiet datterselskap av Nordea Companies Finland Plc. Morselskapet for hele gruppen er Nordea AB. Nordea er Nordens ledende finanskonsern med en betydelig markedsposisjon i Finland, Sverige, Danmark og Norge, samt virksomhet i de baltiske stater og Polen. Som følge av oppkjøpet er Kreditkassens aksje ikke lenger børsnotert. Nordea AB er børsnotert i Helsinki, Stockholm og København. Informasjon om selskapet er tilgjengelig på Det ble valgt nytt styre for Kreditkassen i februar Som et ledd i omstruktureringen av Nordea-konsernet ble Kreditkassens filial i London i annet solgt til Merita Banks filial i London. Salget ble gjennomført til markedsverdi som omtrent tilsvarte bokført verdi på salgstidspunktet. Den 11. oktober 2001 godkjente Kredittilsynet at aksjene i Norske Liv AS og K-Fondsforsikring AS selges til Vesta Liv Holding AS. Salgssummen er 511 millioner kroner og medfører en regnskapsmessig gevinst på ca. 70 millioner kroner. Effekten av dette salget er ikke hensyntatt i regnskapet pr. 30. september De fire bankene i Nordea-konsernet vil i desember 2001 endre navn. Christiania Bank og Kreditkasse ASA endres til Nordea Bank Norge ASA. RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i tredje mill. kroner (1 137 mill. kroner), og utgjorde 2,01 prosent (1,93 prosent) av gjennomsnittlig forvaltningskapital, omregnet til årsbasis. Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente var 2,54 prosentpoeng i tredje. Dette er noe lavere enn i annet og også noe lavere enn gjennomsnittet for 2000, henholdsvis 2,60 og 2,64 prosentpoeng. Netto verdiendring og kursgevinst på finansielle instrumenter Netto verdiendring og kursgevinst på verdipapirer i tredje var -99 mill. kroner (75 mill. kroner), fordelt med -124 mill. kroner (41 mill. kroner) på aksjer og 25 mill. kroner (34 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. Det var ingen urealiserte merverdier knyttet til konsernets bankportefølje av aksjer (eksklusive unoterte aksjer) pr. 30. september

2 Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 184 mill. kroner (126 mill. kroner) i tredje. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Øvrige driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter var i tredje i år ca. 75 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak reduserte provisjons- og gebyrinntekter fra verdipapiromsetning og reduserte resultater fra forsikringsvirksomheten. Driftskostnadene i tredje var 986 mill. kroner (998 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,68 prosent (1,69 prosent) i tredje, omregnet til årsbasis. Forholdet mellom kostnader og inntekter, eksklusive verdiendringer og kursgevinst på verdipapirer, utgjorde 57,6 prosent (57,5 prosent) etter ni måneder i 2001 og 57,7 prosent (59,4 prosent) i tredje Tap på utlån og garantier I tredje var resultatposten for tap på utlån og garantier 222 mill. kroner (-146 mill. kroner). Netto bokførte tap i tredje fordeler seg med -12 mill. kroner (-16 mill. kroner) i personmarkedet, 23 mill. kroner (6 mill. kroner) på små- og mellomstore bedrifter, 136 mill. kroner (-187 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og 25 mill. kroner (51 mill. kroner) for avdelingsbanker utenfor Norge samt avsetning for uspesifiserte tap på 50 mill kroner (0 mill. kroner). Konsernets portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer ble økt med 0,1 mrd. kroner til 3,2 mrd. kroner siste. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 2,1 mrd. kroner pr. 30. september 2001, hvilket er samme nivå som forrige. Skatt I tredje har konsernet kostnadsført 129 mill. kroner i skatt. Ved beregningen av skattekostnad for de tre første ene er dommen i Høyesterett, avsagt 27. juni 2001, vedrørende den skattemessige behandling av den preferansekapitalen banken ble tilført i 1991, hensyntatt. Retten la til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 mrd. kroner hverken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere ligningsmessig fremførbart underskudd. Banken har derfor inntektsført tidligere beregnet og kostnadsført skatt på ca. 750 mill. kroner i annet Pr. 30. september 2001 utgjorde konsernets netto utsatte skattefordel ca. 1,1 mrd. kroner. Konsernet har i tillegg enkelte tvistesaker rundt ligningen for tidligere år. Borgarting Lagmannsrett avsa 27. april 2001 dom i en skattesak banken har anlagt mot staten vedrørende retten til skattemessig fradrag for tap ved salg av datterselskaper innen konsernet. Lagmannsretten stadfestet Byrettens dom hvor det ble konkludert med at de tap Kreditkassen har krevet fradrag for ikke er fradragsberettiget etter selskapsskatteloven. Kreditkassen har anket dommen. Høyesteretts kjæremålsutvalg har henvist anken til behandling i Høyesterett. BALANSEN Ved utgangen av september 2001 var konsernets forvaltningskapital 245 mrd. kroner. Dette innebærer en økning på 7,6 mrd. kroner i siste. Netto utlån til kunder er økt med 2,5 mrd. kroner siste, mens det var en økning på 5,5 mrd. kroner siste tolv måneder. Korrigert for London var økningen siste tolv måneder 11,9 mrd. kroner. Innskudd fra kunder var ved utgangen av september i år 103,6 mrd. kroner, mot 104,6 mrd. kroner tre måneder tidligere. Innskudd fra kunder utgjorde 56 prosent av netto utlån til kunder inkludert utlån fra Norgeskreditt, mot 57 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 65 prosent av netto utlån til kunder. KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 211,1 mrd. kroner pr. 30. september 2001, hvilket er en økning med 0,9 mrd. kroner siste. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 10,6 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 10,7 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 7,5 prosent. Femti prosent av resultatet før skatt pr. 30. juni 2001 er tatt med i beregningen. Dersom hele overskuddet etter 2

3 tredje hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 30. september 2001, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 0,7 prosentpoeng. RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Tredje 9 måneder Hele året Tredje 9 måneder Hele året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper ( 12) og tilknyttede selskaper ( 1) Provisjonsinntekter ( 77) ( 70) ( 232) ( 202) ( 275) Provisjonskostnader ( 83) ( 75) ( 246) ( 199) ( 271) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på ( 30) 7 verdipapirer ( 99) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (note 2, 3) 222 ( 146) 384 ( 103) 26 Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat ( 217) Skatter (note 4) ( 208) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. /9 mnd./år) (kroner) 0,50 1,18 3,84 3,08 4,37 3

4 KVARTALSRESULTATER (Mill.kr) Konsernet Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper ( 1) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader ( 60) ( 64) ( 75) ( 72) ( 83) ( 80) ( 83) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer 32 ( 40) ( 99) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier ( 146) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter ( 65) 210 ( 547) 129 Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE (Mill.kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (note 6) (1 027) (1 059) ( 967) Spesifiserte tapsavsetninger (note 3, 6) (1 116) (1 157) (1 065) (1 538) (1 492) (1 490) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 642) (1 596) (1 594) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner (note 5) Aksjer og andeler (note 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 1. november 2001 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 5

6 NØKKELTALL (Mill. kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 74,1 75,5 75,2 76,7 76,0 77,3 75,9 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 41,6 43,4 43,3 45,1 44,5 44,1 42,4 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 56,2 57,5 57,6 58,8 58,5 57,1 55,9 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 28,16* 29,16 30,34 29,62*) 30,61* 32,96 33,45 Resultat pr. aksje (pr. ) (kr) 0,89 1,01 1,18 1,29 0,99 2,35 0,50 Kostnader i prosent av inntekter (eks. netto verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer pr. ) 57,0 56,1 59,4 62,3 58,1 57,2 57,7 Ansatte, antall årsverk * Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 3,00 kroner pr. aksje pr samt 2,00 kroner pr. aksje pr og GENERELLE PRINSIPPER NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Kvartalsregnskapet er satt opp etter samme prinsipper som for Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. Som et ledd i omstruktureringen av Nordea-konsernet ble Kreditkassens filial i London i annet solgt til Merita Banks filial i London. Salget ble gjennomført til markedsverdi som omtrent tilsvarte bokført verdi på salgstidspunktet. Kreditkassens balanse er redusert med ca. 14 mrd. kroner som følge av salget sammenlignet med samme i 2000, hvorav netto utlån til kunder utgjorde ca. 6 mrd. kroner. Tilsvarende tall ved sammenligning med 31. desember 2000 utgjorde henholdsvis ca. 17 og ca. 6 mrd. kroner. 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Tredje måneder 2001 Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån*) Mill. kr brutto utlån *) Personmarked (12) ( 0,1) (44) ( 0,1) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) (1) ( 0,1) (1) - Bergverk, oljeboring og utvinning (2) ( 0,2) (2) ( 0,1) Industrivirksomhet 18 0, ,8 Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg 3 0,2 4 0,1 Varehandel 8 0,4 55 0,9 Hotell- og restaurantdrift 9 1,7 15 1,0 Sjø- og luftfart 10 0,2 23 0,1 Eiendomsdrift Annen tjenesteyting 138 2, ,9 Andre Sum 172 0, ,2 Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Tap på utlån og garantier 222 0, ,3 *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis. 6

7 3 KONSTATERTE TAP OG ENDRING I TAPSAVSETNINGER Tredje måneder 2001 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger ( 5) ( 23) Konstaterte tap ( 55) ( 316) Valutakursendringer ( 12) ( 1) Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Herav tapsavsetninger på garantier som er balanseført som avsetning for forpliktelser - - Spesifiserte tapsavsetninger for utlån, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tap og tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger ( 3) ( 20) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende 3 1 Inngang på tidligere avskrevne fordringer ( 16) ( 52) Endring uspesifiserte tapsavsetninger Netto tap på utlån og garantier SKATTER Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Ved beregningen av periodens skattekostnad er dommen i Høyesterett, avsagt 27. juni 2001, vedrørende den skattemessige behandling av den preferansekapitalen banken ble tilført i 1991, hensyntatt. Retten la til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 mrd. kroner hverken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere ligningsmessig fremførbart underskudd. Banken har derfor inntektsført tidligere beregnet og kostnadsført skatt på ca. 750 mill. kroner i annet. 5 VERDIPAPIRER Handelsporteføljen Kostpris Bokført verdi / markedsverdi Kostpris Bokført verdi/ markedsverdi Kostpris Bokført verdi / markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsporteføljen Shortposisjoner *) Aksjer og andeler Øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Bokført verdi Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Urealisert gevinst øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler **) *) Inngår i Annen gjeld **) Eksklusiv urealiserte gevinster på unoterte aksjer Kreditkassen-konsernet har tilpasset sin investeringsstrategi til Nordea. Som følge av dette ble det i tredje 2001 foretatt en ny vurdering av finansielle eiendeler og klassifisering av disse. Dette medførte at alle børsnoterte aksjer i K- Holding som tidligere var klassifisert som bankportefølje, ble reklassifisert til handelsportefølje. Aksjer og andeler klassifisert som bankportefølje og anleggsmidler omfatter dermed kun unoterte aksjer. 7

8 6 ANALYSE AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Brutto mill. kr Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. ( 222) ( 99) - ( 1) - 1 ( 222) ( 98) Øvrige utlån ,9 0, Sum Misligholdte engasjementer fordelte seg slik Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill. kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum KAPITALDEKNING Vektet beregningsgrunnlag pr. 30. september 2001 (Mrd.kr) Sum balanseposter 178,3 Sum poster utenfor balansen 26,1 Markeds- og valutarisiko 6,7 Beregningsgrunnlag 211,1 Kapitaldekning pr. 30. september 2001 (Mill.kr) (%) Kjernekapital ,5 Tilleggskapital ,1 Fradragsposter ( 37) - Total ansvarlig kapital ,6 Det er gjennomført en begrenset revisjon av halvårsregnskapet. Femti prosent av resultat før skatt pr. 30. juni 2001 er derfor tatt med i kjernekapitalen. Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 8

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer