Rapport for. 4. kvartal 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for. 4. kvartal 2001"

Transkript

1 Rapport for 4. kvartal 2001

2 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før tap og skatt utgjorde millioner kroner, mot millioner i Resultatet per aksje ble 5,29 kroner, mot 5,16 kroner i Tilsvarende resultater uten goodwill-avskrivninger utgjorde henholdsvis 5,47 og 5,33 kroner. Styret foreslår et utbytte på 2,40 kroner per aksje, en økning på 15 øre fra oppnådde i 2001 en egenkapitalavkastning på 15,8 prosent og en kjernekapitaldekning på 8,8 prosent. Konsernsjef Svein Aasers kommentar: - Jeg er tilfreds med at DnB har oppnådd solide resultater i et krevende år som DnBs stilling er styrket gjennom omfattende omstilling og effektivisering, og vi er i rute med uttak av kostnadssynergiene etter Postbanken-fusjonen. Veksten fortsetter når det gjelder både utlån, nettorente og totale inntekter. Samtidig øker premieinntektene i Vital. - Ved årsskiftet tok vi et viktig skritt i retning av å bli en av de ledende kapitalforvaltere i Norden. Med kjøpet av Skandia Asset Management har vi skaffet oss et godt utgangspunkt for å gjøre kapitalforvaltning til et viktig vekstområde i DnB, sier Svein Aaser. Inntekter oppnådde en økning i netto renteinntekter på 777 millioner kroner fra 2000 til Inntektsøkningen skyldtes at innskudd og utlån vokste og mer enn oppveide reduserte rentemarginer. Økt interbank-aktivitet bidro også til høyere renteinntekter. Netto andre driftsinntekter ble redusert med 426 millioner kroner til millioner i Reduksjonen skyldtes i første rekke fallet i aksjemarkedet, som har svekket inntektsutviklingen, i første rekke på livsforsikring, fondsforvaltning og omsetning av og investeringer i aksjer. Til tross for nedgang i slike inntekter utgjorde andre driftsinntekter likevel 40 prosent av konsernets samlede inntekter i 2001, mot 44,3 prosent i DnBs resultatandel fra Vital etter goodwill-avskrivninger ble redusert fra 345 millioner kroner i 2000 til 238 millioner i Vitals resultatnedgang skyldtes uroen i finansmarkedet gjennom store deler av Finansinntektene viste imidlertid en god utvikling i siste del av 2001, og Vital kunne tilføre en del av overskuddet til kundene, i tillegg til garantert avkastning. Vital hadde god vekst i antall kunder og premieinntekter i

3 I 2001 ble omsetningen av aksjer og fondsforvaltning redusert, noe som førte til at provisjonsinntektene sank med 403 millioner kroner til millioner i forhold til året før. Konsernet oppnådde millioner kroner i kursgevinster på valuta og finansielle instrumenter i 2001, en reduksjon på 350 millioner i forhold til Nedgangen skyldtes reduserte gevinster på investeringer i aksjer. DnB Markets' inntekter fra handel med valuta- og renteinstrumenter gikk derimot opp. Salg av virksomhet og driftsmidler i forbindelse med utkontraktering av bankens IT-drift ga en gevinst på 299 millioner kroner, mens salget av Postbankens Betalingssentral ga 230 millioner i gevinst. DnBs investering i Storebrand ble i 2001 nedskrevet med 358 millioner kroner. Investeringen vurderes som en langsiktig strategisk investering. Gevinster ved salg av andre langsiktige aksjeinvesteringer brakte netto kostnadsføring ned i 332 millioner kroner. Driftskostnader Driftskostnadene utgjorde millioner kroner i Økningen fra året før var på 168 millioner. Innføringen av merverdiavgift på tjenester fra 1. juli 2001 økte kostnadene med 121 millioner kroner. Dersom goodwill-avskrivningene holdes utenom, ble de ordinære kostnadenes andel av ordinære inntekter redusert fra 60,1 prosent i 2000 til 59,8 prosent i Rasjonaliseringstiltak og effektiviseringsarbeid reduserte kostnadene med 493 millioner kroner sammenlignet med året før. Lønnsoppgjørene og høyere resultatbasert lønn økte personalkostnadene med 219 millioner kroner. Prisøkning og økt aktivitet i konsernets forretningsområder ga en økning i kostnadene på 144 millioner kroner. Videre økte DnB investeringene til informasjonsteknologi og Internett-løsninger med til sammen 183 millioner kroner i fjor. Ved utgangen av 2001 utgjorde s bemanning årsverk, mot ett år tidligere. I regnskapet for 2001 er det avsatt 85 millioner kroner til DnB-ansattes fond. Avsetningen per ansatt er den samme som året før. Tap og problemengasjementer Tap på utlån og garantier utgjorde 178 millioner kroner i 2001, mens det i 2000 ble netto inntektsført 241 millioner fra tidligere tapsavsetninger. Tapene i 2001 tilsvarte 0,06 prosent av utlån ved utgangen av året. Normalisert tapsnivå på porteføljen er beregnet til 0,32 prosent. DnBs engasjement i Kværner var gjenstand for særskilt oppfølging i 2001, og DnB var aktivt med i forhandlingene om en løsning for selskapet. Avtalen om refinansiering av Kværner innebærer at DnB, på samme måte som de øvrige kreditorene, har gitt avkall på deler av fremtidig renteinntekt på engasjementet. Den neddiskonterte forskjellen mellom ordinær rente og avtalt rente utgjorde 108 millioner kroner for DnBs engasjement, og ble belastet regnskapet for 2001 som tap. Netto problemengasjementer ble redusert med 0,1 milliarder kroner i 2001 til 2,7 milliarder ved utgangen av Overvåkingen av engasjementer med høy risiko er likevel økt. 2

4 Skatt Skattekostnaden for 2001 utgjorde 587 millioner kroner. Fremtidig skattekostnad for DnBkonsernets regnskap er anslått til 25 prosent. Den relativt lave skattebelastningen i 2001 skyldtes blant annet at det ble avsagt endelig dom i den såkalte preferansekapitalsaken i favør av Den norske Bank. Forvaltet kapital og kapitaldekning Ved utgangen av 2001 forvaltet til sammen 460 milliarder kroner. Eiendeler i konsernets balanse utgjorde 358 milliarder kroner, forvaltningskapitalen i Vital 72 milliarder, og fond og annen formuesforvaltning 37 milliarder. Ved årets begynnelse forvaltet DnB til sammen 445 milliarder kroner. Veksten i 2001 var sterkest i bankens balanse, mens veksten i Vital og innenfor forvaltning ble påvirket av den svake utviklingen i aksjemarkedene. Sparemidler forvaltet av økte fra 278 til 297 milliarder kroner i Økningen var størst innenfor tradisjonell banksparing. Til tross for uroen i finansmarkedet og fall i aksjekurser økte forsikringstakerfond i Vital med 4 milliarder kroner i 2001, mens midler forvaltet av DnB Investor og DnB Kapitalforvaltning ble redusert med 3 milliarder som følge av redusert verdi på aksjefondene. Utlånene økte i løpet av fjoråret fra 253 til 275 milliarder kroner. Bankinnskuddene utgjorde 192 milliarder kroner ved utgangen av året, og var 16 milliarder høyere enn ett år tidligere. Innskuddsdekningen var 69,6 prosent, som var nær det samme som ved inngangen til året. Konsernet hadde en kjernekapitaldekning på 8,8 prosent ved utgangen av 2001, mot 7,5 ved inngangen til året. Opptak av 3,6 milliarder kroner i fondsobligasjoner som er godkjent som kjernekapital har bidratt til å øke kjernekapitalandelen med om lag ett prosentpoeng. Kjøpet av Skandia Asset Management (SAM) vil redusere den formelle kjernekapitalen med om lag 0,8 prosentpoeng gjennom fradrag for goodwill i konsernets beregnede kjernekapital. Kjøpet vil gjennomføres når de nødvendige godkjennelser fra de respektive land foreligger. Slike godkjennelser ventes å foreligge innen utgangen av andre kvartal i år. 3

5 Resultatregnskap 4. kvartal 4. kvartal Året Året Beløp i millioner kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Andel resultat fra Vital Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter Gevinster ved salg av varige driftsmidler Netto andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Diverse ordinære driftskostnader Restrukturering, nedskrivninger, etc Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån m.v. (note 1) 245 (85) 178 (241) Netto tap på langsiktige investeringer i verdipapirer Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje 1,17 1,49 5,29 5,16 Utvannet resultat per aksje 1,17 1,48 5,26 5,14 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Balanser 31. des. 31. des. Beløp i millioner kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (note 2) Spesifiserte tapsavsetninger (1 764) (1 871) - Uspesifiserte tapsavsetninger (2 115) (2 115) Netto utlån til kunder (note 2) Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer m.v Eierinteresser i Vital og tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser Ansvarlig lånekapital Aksjekapital (note 3) Fond (note 3) Sum gjeld og egenkapital Garantiansvar

6 1 2 3 Noter til regnskapet Note 1 - Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån, garantier m.v. 4. kvartal 4. kvartal Året Året Beløp i millioner kroner Resultatanalyse Kostnadsførte konstaterte tap a) Økte spesifiserte tapsavsetninger b) Nye spesifiserte tap b) Sum nye tap Tilbakeførte spesifiserte tap b) Sum spesifiserte tap 290 (37) Inngått på tidligere perioders konstaterte tap c) Periodens endring av uspesifiserte tapsavsetninger d) Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån, garantier m.v. *) 245 (85) 178 (241) Endringsanalyse Endring i spesifiserte avsetninger b) minus e) 91 (525) (84) (750) + Endring i uspesifiserte avsetninger d) Konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifiserte avsetninger for e) Konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte avsetninger for a) Inngang på tidligere perioders konstaterte tap c) Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån, garantier m.v. *) 245 (85) 178 (241) *) Herav netto tap/(tilbakeføringer av tap) på garantier a) - e) Viser sammenheng og kobling mellom postene Note 2 - Misligholdte og tapsutsatte engasjementer 31. des. 31. des. Beløp i millioner kroner Misligholdte engasjementer Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte engasjementer Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Note 3 - Egenkapital Aksje- Overkurs- Annen Sum Beløp i millioner kroner kapital fond egenkapital egenkapital Balanse per Tilbakekjøp av egne aksjer (81) 0 (242) (323) Disponeringer Valutakursendring 0 0 (5) (5) Balanse per

7 4 5 Noter til regnskapet Note 4 - Kapitaldekning 31. des. 31. des Kapitaldekning (prosent) 11,4 10,6 Kjernekapitaldekning (prosent) 8,8 7,5 Risikovektet volum (milliarder kroner) 313,4 292,3 - herav bankporteføljen 299,7 278,6 - herav handelsporteføljen 13,7 13,7 Note 5 - Forretningsområder (proforma tall) Forretningsområderapporteringen er basert på intern ledelsesrapportering til styret og konsernsjef. Prinsippene for internprising og dobbeltføringer ble endret i 2001, og beløpene for 2000 og 2001 har blitt justert i samsvar med dette. Justeringene er basert på ledelsens beste estimater. Utdrag av resultatregnskapet 1) Netto tap Netto Andre Driftsresultat på utlån og Driftsrente- drifts- Drifts- før tap langsiktige resultat inntekter inntekter kostnader og skatt verdipapirer før skatt Beløp i millioner kroner Personkundeområdet (97) Bedriftskundeområdet (177) DnB Markets (33) (8) Kapitalforvaltning og livsforsikring (5) Konsernsenter (43) 690 Elimineringer (225) (226) (387) (497) (20) (116) (592) (606) 0 0 (592) (606) (236) Balanser, gjennomsnitt Netto Fondsmidler til Nøkkeltall: Nøkkeltall: Nøkkeltall: for periodene utlån til forvaltning og Kostn./inntekts- Innskudds- Allokert Egenkapitalkunder kundeinnskudd dekning (%) dekning (%) egenkapital avkastning (%) 2) Beløp i milliarder kroner Personkundeområdet 115,7 103,0 86,5 84, ,4 3, Bedriftskundeområdet 152,6 141,0 95,9 90, ,6 11, DnB Markets 1,6 1,1 9,6 10, ,5 1, Kapitalforvaltning og livsforsikring 1,5 1,1 103,1 99,4 4,6 2, Konsernsenter og elimineringer (0,4) (0,2) (6,5) (7,7) 4,9 5,6 271,1 245,9 288,6 276, ,0 23, ) s inntekter, kostnader og balansevolumer er allokert til forretningsområdene. I tabellen over er noen av inntektene som er opptjent i DnB Markets relatert til valuta- og finansielle instrumenter, førstehåndsalg av aksjer og verdipapirtjenester også inkludert i andre driftsinntekter for Personkundeområdet og Bedriftskundeområdet. Disse dobbeltføringene er eliminert under Elimineringer. 2) Beregningen av EK-avkastning er basert på resultat etter skatt. For Personkundeområdet, Bedriftskundeområdet og DnB Markets er 28 prosent skattesats benyttet. For Vital Forsikring er forventet skattesats på 10 prosent benyttet. Gjennomsnittlig skattesats for Kapitalforvaltning og livsforsikring utgjorde dermed 13,3 prosent for 2001 og 11,2 prosent for Eliminering av dobbeltførte poster som er beskrevet ovenfor, er vist under linjen for "Elimineringer". Disse postene utgjør: Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader

8 6 Noter til regnskapet Note 6 - Resultat- og balanseutvikling Resultatregnskap 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Beløp i millioner kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Andel resultat fra Vital 304 (254) Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter Gevinster ved salg av varige driftsmidler Netto andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Diverse ordinære driftskostnader Restrukturering, nedskrivninger, etc (2) 65 (7) 23 Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån og garantier m.v (101) (94) (85) (75) (24) Netto gevinster/(tap) på langiktige investeringer i verdipapirer (1) (351) 7 14 (3) (1) 1 Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden Resultat per aksje 1,17 0,48 2,16 1,48 1,49 1,22 1,40 Utvannet resultat per aksje 1,17 0,48 2,14 1,46 1,48 1,21 1,40 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Balanser 31. des. 30. sept. 30. juni 31. mars 31. des. 30. sept. 30. juni Beløp i millioner kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer m.v Eierinteresser i Vital og tilknyttede selskaper Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

9 Resultatregnskap DnB Holding ASA 4. kvartal 4. kvartal Året Året Beløp i millioner kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (34) (45) (128) (205) Utbytte/konsernbidrag Provisjonskostnader m.v Sum andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader (1) Diverse ordinære driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Skattekostnad Resultat for perioden Balanser DnB Holding ASA 31. des. 31. des. Beløp i millioner kroner Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler 6 3 Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Aksjekapital Fond Sum gjeld og egenkapital

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Resultater for DnB-konsernet

Resultater for DnB-konsernet Resultater for DnB-konsernet Foreløpige og ureviderte tall for 7. august Resultatene for 1. halvår Driftsresultat før tap og skatt: 1 998 millioner kroner (2 751) God kostnadskontroll Lave tap kvalitet

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer