RAPPORT 2. KVARTAL 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2. KVARTAL 1995"

Transkript

1 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Gj.sn Gj.sn kv kv Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal 1995 utgjorde mill. kroner (410 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,97 kroner pr. aksje (0,74 kroner). Resultatet etter første halvår var mill. kroner (790 mill. kroner). Pr. aksje tilsvarer resultatet 3,31 kroner (1,44 kroner). Driftsresultatet før tap på utlån i annet kvartal utgjorde 401 mill. kroner (284 mill. kroner). Forholdet mellom kostnader og inntekter eksklusive verdipapirgevinster utgjorde i annet kvartal 65 prosent (70 prosent). Lave nye tap på utlån kombinert med realisasjon av gevinster knyttet til tidligere tapsførte engasjementer, samt reduksjon av de uspesifiserte tapsavsetningene med 600 mill. kroner, førte til en netto inntektsføring under tap på utlån på 681 mill. kroner (130 mill. kroner) i annet kvartal. Netto utlån økte med 4,5 mrd. kroner siste kvartal, og innskudd fra kunder økte med 1,6 mrd. kroner. Innskudd fra kunder utgjorde 75 prosent av netto utlån, mot 77 prosent tre måneder tidligere. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 126,2 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 9,6 prosent, mens kjernekapitalen var 5,5 prosent. Overskuddet pr. 30. juni 1995 er ikke medtatt i beregningen. RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i annet kvartal 810 mill. kroner (814 mill. kroner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var i annet kvartal 2,69 prosent (2,80 prosent), omregnet til årsbasis. Kursgevinster Netto gevinst på verdipapirer i annet kvartal var 10 mill. kroner (-46 mill. kroner), fordelt med 8 mill. kroner (19 mill. kroner) på aksjer og 2 mill. kroner (-65 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. Ved utløpet av kvartalet var markedsverdien av porteføljen av omløpsaksjer 132 mill. kroner høyere enn bokført verdi. Markedsverdien av porteføljen av sertifikater og obligasjoner tilsvarte bokført verdi. Renteeksponeringen i verdipapirporteføljen har vært holdt på et lavt nivå gjennom kvartalet. Lave utlånstap Mill. kr Gj.sn Gj.sn kv Tap på utlån og garantier pr. kvartal 2. kv Netto kursgevinst på valuta og finansielle instrumenter var 54 mill. kroner (32 mill. kroner) i annet kvartal. Andre inntekter og driftskostnader Andre inntekter var i annet kvartal i år noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Eierens andel av resultatet i Norske Liv er for annet kvartal anslått til 5 mill. kroner (-22 mill. kroner) etter skatt og goodwill-avskrivninger. Driftskostnadene i annet kvartal var 754 mill. kroner (770 mill. kroner). I forhold til annet kvartal 1994 representerer løpende kostnader i Vestenfjelske Bykreditt AS en kostnadsøkning på ca. 13 mill. kroner pr. kvartal. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 2,50 prosent (2,65 prosent) i annet kvartal, omregnet til årsbasis. Tap på utlån og garantier I annet kvartal viser resultatposten for tap på utlån og garantier en netto inntektsføring på 681 mill. kroner (130 mill. kroner), hvilket representerer en forbedring på 551 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Av inntektsføringen skyldes 600 mill. kroner en reduksjon i bankens uspesifiserte tapsavsetninger i annet kvartal Personmarkedet og de fleste næringer i Norge har vært preget av svært lave tap og enkelte høye tilbakeføringer i årets første seks måneder. Banken har i annet kvartal lykkes med å avslutte enkelte av sine engasjementer innenfor internasjonale fiskerier til en verdi som har ligget noe over bokførte verdier og har en inngang på tap til fiskerisektoren på 50 mill. kroner. På lengre sikt må banken forvente et tapsnivå som er høyere enn det som har vært tilfelle i 1994 og så langt i Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i annet kvartal fordeler seg med -22 mill. kroner (-38 mill. kroner) i personmarkedet, -31 mill. kroner (-48 mill. kroner) på små- og mellomstore bedrifter, 7 mill. kroner (-57 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og -35 mill. kroner (13 mill. kroner) i datter- og avdelingsbanker utenfor Norge. I første halvår utgjorde tapene -966 mill. kroner (61 mill. kroner). 2 Bankens portefølje av brutto misligholdte engasjementer ble redusert fra 5,3 mrd. kroner til 4,8 mrd. kroner siste kvartal. Det var tilgang av nye misligholdte engasjementer på ca. 0,3 mrd. kroner, og avgang (inklusive overføring til den friske og utsatte delen av porteføljen) og nedbetalinger på ca. 0,8 mrd. kroner i annet kvartal. Netto mislig-

2 holdte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 2,3 mrd. kroner pr. 30. juni 1995, hvilket er på samme nivå som tre måneder tidligere. Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer har siste kvartal blitt redusert med 0,4 mrd. kroner til 2,0 mrd. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger På bakgrunn av bankens årsregnskap for 1994 har banken hatt en diskusjon med Oslo Børs om konsernets uspesifiserte tapsavsetninger pr. 31. desember I styrevedtak av 6. juni konkluderte Oslo Børs med at bankens uspesifiserte tapsavsetninger ikke var i samsvar med god regnskapsskikk. Kredittilsynet har uttalt at bankens praksis lå innenfor det skjønn som tapsforskriftene gir adgang til. Oslo Børs har ikke funnet å ville ilegge banken noen form for forføyning som følge av vedtaket. Styret har tatt børsens vedtak til etterretning, og har besluttet at vedtaket ikke vil bli påklaget. Problem-engasjementer sterkt redusert Mrd. kr Ved vurderingen av de uspesifiserte tapsavsetningene for annet kvartal har styret lagt vekt på den fortsatte bedringen i norsk økonomi, en fortsatt positiv utvikling i kvaliteten av bankens utlånsportefølje og økningen i det totale utlånsvolumet i kvartalet, samt momenter som er fremkommet fra Oslo Børs. Styret har på denne bakgrunn foretatt en fornyet vurdering av de forventede tap i utlånsporteføljen og har utfra en totalvurdering funnet det riktig å redusere de uspesifiserte tapsavsetningene med 600 mill. kroner. Avsetningene utgjør etter dette mill. kroner, hvilket representerer 2,1 prosent av de utlån avsetningene skal dekke. Avsetningsprosenten utgjorde 3,4 prosent pr. 30. juni 1994 og 3,1 prosent pr. 31. desember Kredittilsynet har startet en vurdering av forskriftene relatert til tapsavsetninger i finansinstitusjonene, noe som kan medføre endring i praksis for norske banker. Med utgangspunkt i resultatet av denne prosessen vil styret foreta en fornyet vurdering av bankens praksis på området. Brutto utsatte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer BALANSEN Ved utgangen av juni 1995 var konsernets forvaltningskapital 126,2 mrd. kroner. Dette innebærer en økning på 4,7 mrd. kroner i siste kvartal. Etterspørselen etter nye lån for investering i næringslivet har tatt seg opp, og kombinert med en fortsatt moderat vekst i utlån til personmarkedet har dette medført en vekst i netto utlån på 4,5 mrd. kroner i siste kvartal. Økningen siste tolv måneder var 13,5 mrd. kroner. Innskudd fra kunder var ved utgangen av juni i år 70,6 mrd. kroner, mot 69,0 mrd. kroner tre måneder tidligere. KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 105,0 mrd. kroner pr. 30. juni 1995, hvilket er en økning på 4,6 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. s totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 9,6 prosent. Kjernekapitalen utgjorde mill. kroner, tilsvarende 5,5 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 9,4 prosent. Det er ikke adgang til å inkludere overskudd i ureviderte kvartalsoppgjør i bankens ansvarlige kapital. Dersom overskuddet etter seks måneder tillegges kjernekapitalen pr. 30. juni 1995, vil både konsernets kjernekapital og kapitaldekning øke med ca. 1,7 prosentpoeng. Utlånsvekst Mrd. kr RATING Ratingbyrået Standard & Poor's oppgraderte Kreditkassens kortsiktige rating fra A-3 til A-2 3. mai 1995, mens ratingbyrået IBCA oppgraderte bankens individuelle rating fra C til B/C 14. juli Banken legger stor vekt på å oppnå ytterligere forbedring av sine kredittratinger i tiden fremover. NORGESKREDITT HOLDING AS Kreditkassen har fremmet et tilbud til innehavere av preferanseaksjer i Norgeskreditt Holding AS om kjøp av deres aksjer for 225 kroner pr. aksje. Pr. 10. juli 1995 hadde Kreditkassen kontroll over ca. 98 prosent av preferanseaksjene. Overtakelsen av Norgeskreditt Holding AS er betinget av at Kreditkassen erverver 100 prosent av Stiftelsen Norgeskreditts ordinære aksjer i selskapet og at myndighetene gir Kreditkassen konsesjon til å eie selskapet, på akseptable vilkår for banken. Det er Kreditkassens intensjon å samordne aktivitetene i Norgeskreditt Holding AS og Vestenfjelske Bykreditt AS under navnet Norgeskreditt. Dersom overtakelsen gjennomføres, vil Kreditkassen bli den ledende tilbyder av langsiktige pantelån i Norge. Investeringen vil tilføre Kreditkassen et pantelånsvolum på ca. 20 mrd. kroner kv kv kv kv Brutto utlån Brutto friske utlån 2. kv

3 RESULTATREGNSKAP Morbanken Hele Hele Annet kvartal Første halvår året Annet kvartal Første halvår året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter (64) Netto kursgevinst (tap) på verdipapirer 10 (46) Netto kursgevinst valuta og finansielle instrumenter Provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Andel resultat tilknyttede selskaper 11 (6) Andel resultat livsforsikring 5 (22) 3 (11) (18) Sum andre driftsinntekter Lønn, honorarer, personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger m.v (3) Netto gevinst (tap) ved salg og nedskr. av anleggsmidler m.v. (16) (2) (16) (1) (12) Driftsresultat før tap (679) (151) (872) Tap på utlån og garantier (note 2, 3) (681) (130) (966) Driftsresultat (2) 1 (3) 3 (3) Skatter (note 4) (6) Resultat etter skatter KVARTALSRESULTATER 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Netto kursgevinst (tap) på verdipapirer 126 (46) Netto kursgevinst valuta og finansielle instrumenter Provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Andel resultat tilknyttede selskaper 51 (6) (6) Andel resultat livsforsikring 11 (22) (12) 5 (2) 5 Sum andre driftsinntekter Lønn, honorarer, personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger m.v Netto gevinst (tap) ved salg og nedskrivninger av anleggsmidler m.v. 1 (2) 67 (78) - (16) Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier 191 (130) (285) (681) Driftsresultat Skatter (16) - - Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

4 BALANSE Morbanken EIENDELER Kontanter og innskudd på postgiro og i Norges Bank Sertifikater og obligasjoner (note 5) Omløpsaksjer (note 5) Innskudd i og utlån til finansinstitusjoner Sum innskudd og kortsiktige plasseringer Brutto utlån (note 6) (2 979) (4 881) (4 085) Spesifiserte tapsavsetninger (note 6) (3 102) (5 074) (4 027) (1 871) (2 468) (2 611) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 910) (2 660) (2 661) Netto utlån Andre fordringer Overtatte eiendeler (note 7) Anleggsaksjer og andeler Faste eiendommer Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Banksertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Annen gjeld og avsetninger Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Periodens resultat Aksjekapital Fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 1. august 1995 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE 5

5 NØKKELTALL Sum eiendeler Netto utlån Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 67,2 68,1 70,1 76,6 73,7 74,5 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvalningskapitalen 56,9 55,4 53,9 57,9 56,8 56,0 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto utlån) 84,7 81,3 77,0 75,7 77,0 75,1 Netto mislighold Brutto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 9,28 10,08 10,71 10,44 *) 11,82*) 13,78 Fortjeneste pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 0,69 0,74 0,61 0,63 1,34 1,97 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdipapirgevinster pr. kvartal) 63,1 69,9 71,8 68,6 64,2 64,9 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusive avsatt, men ennå ikke utbetalt utbytte på kr 0,90 pr. aksje NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 1 Generelle prinsipper Kvartalsregnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsoppgjøret for Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. 2 Tap på utlån og garantier Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier: Annet kvartal 1995 Første halvår 1995 Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån *) Mill. kr brutto utlån *) Personmarked (22) (0,2) (35) (0,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) (50) (5,0) (58) (2,9) Utvinning og rørtransport av olje m.v Bergverk og utekonkurrerende industri Skjermet og hjemmekonkurrerende industri 4 0,3 (86) (3,6) Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg (15) (2,1) (16) (1,1) Varehandel, hotell- og restaurantdrift (2) (0,2) (3) (0,1) Utenrikssjøfart og oljeboring (1) - (12) (0,2) Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 4 0,1 (4) (0,1) Transport og tjenesteytende næringer ellers Andre 1 0,2 (2) (0,2) Spesifiserte tapsavsetninger (81) (0,3) (216) (0,4) Uspesifiserte tapsavsetninger (600) (750) Tap på utlån og garantier (681) (966) *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis 3 Konstaterte tap og endring i tapsavsetninger Annet kvartal 1995 Første halvår 1995 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (121) (207) Konstaterte tap (634) (992) Valutakursendringer (1) (44) Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden: Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (121) (207) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler o.l. (24) (110) Uspesifiserte tapsavsetninger (600) (750) Netto tap på utlån og garantier (681) (966) 6

6 4 Skatter Skatter pr. 30. juni 1995 er beregnet ut fra antatt skattesats for Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt og relaterer seg hovedsakelig til utenlandske avdelings- og datterbanker. 5 Verdipapirer Urealisert gevinst sertifikater og omløpsobligasjoner Urealisert gevinst omløpsaksjer Analyse av utlånsporteføljen Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (668) (430) (18) (18) 3 4 (650) (412) Øvrige utlån ,1 2, Sum utlån Misligholdet fordelte seg slik pr. 30. juni 1995: Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill. kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler pr. 30. juni 1995 fordelte seg slik: Tomter 43 Næringseiendommer 506 Boligeiendommer 23 Andre eiendeler 8 Sum overtatte eiendeler Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag pr. 30. juni 1995 utgjorde: (Mrd. kr) Sum balanseposter 90,8 Sum poster utenfor balansen 14,2 Beregningsgrunnlag 105,0 Kapitaldekningen pr. 30. juni 1995 var: (%) Kjernekapital ,5 Tilleggskapital ,9 Uspesifiserte tapsavsetninger 637 0,6 Fradragsposter (390) (0,4) Total ansvarlig kapital ,6 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. Frem til 31. desember 1995 inngår uspesifiserte tapsavsetninger ved beregning av ansvarlig kapital med en tredjedel av avsetningens størrelse. 7

7 C 0107 Returadresse: Kreditkassen Postboks 1166 Sentrum Oslo HOVEDKONTOR Telefon: Sentralbord: Postadresse: Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Middelthuns gate 17 Majorstua, Oslo Telegramadresse: Kreditkassen Telefax: Kapitalmarkedskunder Konsernkunder Shipping/Transport Fiskeri Finansinstitusjoner Valuta/Pengemarked Driftsområdet Internasjonale Datterbanker Markedsseksjonen Egenkapital & Investor Relations Postavdelingen, Majorstua Postavdelingen, Stortorvet Design og layout: Burson-Marsteller Foto: Per Heimly Repro og trykk: RK Grafisk A/S CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995.

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995. SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 3. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 3.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg gode råd om plassering av sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 600 500 400 300 200 100 0 3. kv. 1995 4. kv.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

RAPPORT 2.KVARTAL Kreditkassen. gir deg bedre. råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 2.KVARTAL Kreditkassen. gir deg bedre. råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 2.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg bedre råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2. kv. 1995 3. kv. 1995 4.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 1997

Rapport 2. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 2. kvartal 1997 Kreditkassen er en ledende internasjonal shippingbank SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal

Detaljer

RAPPORT 1.KVARTAL Kreditkassen. arbeider for å. gi sine kunder. konkrete. fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 1.KVARTAL Kreditkassen. arbeider for å. gi sine kunder. konkrete. fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 1.KVARTAL 1996 Kreditkassen arbeider for å gi sine kunder konkrete fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1997

Rapport 3. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 3. kvartal 1997 Kreditkassen tilbyr regningsbetaling og aksjehandel over Internett SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 700 600 500 400 300 200 100 0 4. kv. 1996

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

Kvartal 2. KVARTAL Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere

Kvartal 2. KVARTAL Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere Kvartal 2. KVARTAL 1998 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2.kv.

Detaljer

1. KVARTAL Kvartal. Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere

1. KVARTAL Kvartal. Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere Kvartal 1. KVARTAL 1998 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1.

Detaljer

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 8 7 6 5 4 3 2 Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i tredje kvartal 1998 utgjorde 359 mill. kroner (675 mill. kroner). Resultatet tilsvarer,65 krone pr.aksje

Detaljer

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere kvartal 3. K V A R T A L 1 9 9 9 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200

Detaljer

1. k v a r t a l 2001

1. k v a r t a l 2001 1. kvartal 2001 SAMMENDRAG Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2001 utgjorde 545 mill. kroner (492 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,99 krone pr. aksje (0,89 krone). Resultatet

Detaljer

1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge

1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge 1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge Styrets beretning Nordea Bank Norge Med Nordea Bank Norge, banken og konsernet menes Nordea Bank Norge ASA med organisasjonsnummer 911 044 110 inklusive datterselskaper.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første seks måneder utgjorde NOK 1 195m (85), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge ASA (NBN) er et heleiet datterselskap av Nordea Bank Finland Plc som igjen er et heleiet datterselskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Foto: Hans-Dieter Fleger RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 1,41 MNOK, mot tilsvarende 0,10 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer