1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr."

Transkript

1 SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 12,9 prosent (16,2 prosent), omregnet til årsbasis. Driftsresultatet før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer i første kvartal utgjorde 722 mill. kroner (765 mill. kroner). Totale inntekter og kostnader utviklet seg omtrent som forventet, og viser et tilfredsstillende nivå. Samlede tapsavsetninger utgjorde 30 mill. kroner i kvartalet. Netto utlån til kunder økte med ca. 11,2 mrd. kroner siste kvartal, tilsvarende ca. 7,2 prosent. Veksten er relativt jevnt fordelt på ulike kundegrupper. Enkelte kortsiktige utlån til bedriftskunder og høyere kurs for amerikanske dollar har også bidratt til volumveksten. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 226 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 9,9 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. Overskuddet pr. 31. mars 2000 er ikke tatt med i beregningen. Mill. kr kv kv kv kv kv kv TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN MeritaNordbanken meldte 12. april 2000 at tilbudsprisen knyttet til tilbudet om kjøp av alle aksjer i Kreditkassen, er justert fra 44 kroner pr. aksje til 42,50 kroner pr. aksje, etter at utbyttet på 3 kroner pr. aksje tilfalt alle aksjonærene i Kreditkassen. Det justerte tilbudet fra MeritaNordbanken innebærer således en økning av tilbudsprisen med 1,50 krone pr. aksje. Tilbudet er forlenget til 26. mai Resultat etter skatter pr. kvartal VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL Det var god vekst i Kreditkassens utlåns- og innskuddsvolum i løpet av kvartalet. For utlån var det noe sterkere vekst i bedriftsmarkedet enn i personmarkedet. Veksten i utlån til bedriftskunder reflekterer blant annet at Kreditkassen har styrket sin posisjon på kompetansebaserte tjenester i forhold til større bedriftskunder. Dette har medført at banken har tatt en mer aktiv rolle enn tidligere ved større oppkjøp og restruktureringer som involverer norske bedrifter. I løpet av kvartalet introduserte K-Fondene nye utenlandsfond for aksjer. De nye fondene ble godt mottatt i markedet, og salget av nye fondsandeler har vært tilfredsstillende. Totalt har K-Fondene styrket sin markedsposisjon i løpet av kvartalet. Kreditkassens strategi er fortsatt å tilby kundene produkter og tjenester gjennom både lokale kontorer, telefon og Internett. Kundene vil derfor også i fremtiden kunne velge den kontaktform med banken som er mest hensiktsmessig ut fra kundenes egen situasjon. Konsernets satsing på Internett er videreført i kvartalet. Antall kunder som benytter Internett har steget med 33 prosent, til ca , siste tre måneder. Internett representerer generelt et kostnadseffektivt alternativ for både kundene og banken. I tillegg har banken oppnådd høyere inntekter, blant annet gjennom økt kundehandel med verdipapirer via Internett. Kreditkassen arbeider med å utnytte Internett-teknologien på en hensiktsmessig måte. Dette omfatter både å tilby nye og enklere produkter til kundene via Internett, og en tilpasning av bankens systemer og arbeidsrutiner. Standardisering av konsernets produktportefølje og en tilsvarende forenkling av produksjonsprosessene skal legge grunnlaget for økt konkurranseevne og lønnsomhet i fremtiden. Bankens styre har fattet en prinsippbeslutning om å iverksette et utviklingsprogram for å gjennomføre disse endringene. Utviklingsprogrammet planlegges sluttført ved utgangen av I tillegg til å forenkle produkter og arbeidsprosesser skal banken blant annet utarbeide en ny pris- og markedsstrategi, videreutvikle både nettbanken, telefonbanken og de lokale kontorene, samt øke medarbeidernes kompetanse, faglig og ledelsesmessig. Utviklingsprogrammet vil også medføre behov for tilpasning av dagens IT-systemer til Internett, og det antas at det vil bli behov for omstilling av en rekke medarbeidere i banken. Effekten av satsingen forventes klarlagt i løpet av første halvår 2000, og styret vil vurdere behovet for en avsetning til omstilling når planene er konkretisert nærmere. Inntektsutvikling Mill. kr kv kv kv kv Andre driftsinntekter Netto renteinntekter 4. kv kv

2 Kostnader/inntekter % kv kv kv kv kv kv Kostnader i forhold til inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) Utlånstap Mill. kr kv kv kv kv kv kv Tap på utlån og garantier pr. kvartal Kreditkassen eier aksjer i Selmer ASA som følge av konvertering av gjeld til egenkapital. I april 2000 ble det lagt frem et oppkjøpstilbud på selskapet fra Skanska AB. Dersom tilbudet gjennomføres vil banken realisere en regnskapsmessig gevinst i størrelsesorden 170 mill. kroner. Gevinsten vil fremkomme som tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger. RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i første kvartal mill. kroner (1 068 mill. kroner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var i første kvartal 2,06 prosent (2,14 prosent), omregnet til årsbasis. Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente utgjorde 2,60 prosentpoeng i første kvartal. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet i 1999 som var 2,74 prosentpoeng, hvilket hovedsakelig skyldes redusert margin på innskudd. Verdiendring og kursgevinster Netto verdiendring og gevinst på verdipapirer i første kvartal var 32 mill. kroner (155 mill. kroner), fordelt med 35 mill. kroner (96 mill. kroner) på aksjer og -3 mill. kroner (59 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. Som følge av en justering av konsernets investeringsstrategi, og en nærmere gjennomgang av konsernets aksjeporteføljer, er deler av porteføljene omklassifisert i første kvartal. Etter denne omklassifiseringen har konsernet en handelsportefølje med en bokført verdi lik markedsverdi på ca. 732 mill. kroner, og en portefølje av øvrige finansielle omløpsmidler med en bokført verdi på ca mill. kroner. Urealiserte merverdier for øvrige finansielle omløpsmidler (eksklusive unoterte aksjer) utgjorde 195 mill. kroner pr. 31. mars Omklassifiseringen vil kunne medføre mindre svingninger i konsernets aksjegevinster pr. kvartal enn tidligere. Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 117 mill. kroner (122 mill. kroner) i første kvartal. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Øvrige driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter var i første kvartal i år noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Det er særlig inntekter fra kundehandel med verdipapirer som øker. Inntekter generert fra Internetthandel øker raskt, og utviklingen på dette området er bedre enn forventet. Driftskostnadene i første kvartal var 913 mill. kroner (896 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,70 prosent (1,79 prosent) i første kvartal, omregnet til årsbasis. Kostnadsutviklingen i første kvartal er omtrent som forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter eksklusive verdiendringer og kursgevinst på verdipapirer utgjorde 57,0 prosent (59,5 prosent) i første kvartal. Tap på utlån og garantier I første kvartal viser resultatposten for tap på utlån og garantier en tapsavsetning på 30 mill. kroner (netto inntekt 62 mill. kroner). Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i første kvartal fordeler seg med -17 mill. kroner (-20 mill. kroner) i personmarkedet, -7 mill. kroner (-25 mill. kroner) på små- og mellomstore bedrifter, 9 mill. kroner (-2 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og 45 mill. kroner (-10 mill. kroner) for avdelingsbanker utenfor Norge. Bankens portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer økte fra 3,4 mrd. kroner til 3,9 mrd. kroner siste kvartal. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 2,8 mrd. kroner pr. 31. mars 2000, hvilket representerer en økning på 0,5 mrd. kroner i løpet av kvartalet. Skatt I årets tre første måneder har konsernet kostnadsført 200 mill. kroner i skatt. Konsernets kostnadsførte skatter i første kvartal er økt noe sammenlignet med tidligere perioder, som følge av at det beregnede skattemessige resultat har økt. Den beregnede økningen er basert på myndighetenes varsel om endring av skatteloven, hvilket antas å medføre reduserte rentefradrag for banken. Pr. 31. mars 2000 utgjorde konsernets netto utsatte skattefordel ca. 1,2 mrd. kroner. Konsernet 4

3 har i tillegg enkelte tvistesaker rundt ligningen for tidligere år. Eidsivating Lagmannsrett avsa 14. april 2000 dom i en skattesak Kreditkassen har anlagt mot staten vedrørende skattemessig behandling av den preferansekapitalen banken ble tilført i Retten la til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 mrd. kroner hverken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere ligningsmessig fremførbart underskudd. Banken ble i tillegg tilkjent fulle saksomkostninger. Det omtvistede fremførbare underskuddet på 2,7 mrd. kroner er ikke reflektert i bankens balanse pr. 31. mars Dersom dommen blir rettskraftig innebærer dette således at bankens fremførbare underskudd øker med ca. 2,7 mrd. kroner i forhold til årsregnskapet for Dette vil medføre en fremtidig skattebesparelse på inntil ca. 750 mill. kroner. Dommen er avsagt under dissens. Staten har anledning til å anke dommen til Høyesterett. Oslo Byrett avsa 8. februar 2000 dom i en skattesak banken har anlagt mot staten vedrørende retten til skattemessig fradrag for tap ved salg av datterselskaper innen konsernet. Byretten har konkludert med at de tap Kreditkassen har krevet fradrag for ikke er fradragsberettiget etter selskapsskatteloven. Kreditkassen har besluttet å anke byrettens dom. BALANSEN Ved utgangen av mars 2000 var konsernets forvaltningskapital 226 mrd. kroner. Dette innebærer en økning på 15,2 mrd. kroner i siste kvartal. Balanseøkningen skyldes i hovedsak økning i utlån i løpet av kvartalet. Netto utlån til kunder økte med 11,2 mrd. kroner i siste kvartal, mens det var en økning på 12,9 mrd. kroner siste tolv måneder. Veksten i siste kvartal er relativt jevnt fordelt på ulike kundegrupper. Enkelte kortsiktige utlån til bedriftskunder og høyere kurs for amerikanske dollar har også bidratt til volumveksten. Innskudd fra kunder var ved utgangen av mars i år 94,1 mrd. kroner, mot 91,9 mrd. kroner tre måneder tidligere. Innskudd fra kunder utgjorde 56 prosent av netto utlån til kunder inkludert utlån fra Norgeskreditt, mot 59 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 64 prosent av netto utlån til kunder. KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 195,7 mrd. kroner pr. 31. mars 2000, hvilket er en økning med 13,6 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 9,9 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 9,7 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 7,0 prosent. Overskuddet pr. 31. mars 2000 er ikke tatt med i beregningen. Dersom overskuddet etter første kvartal hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 31. mars 2000, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 0,3 prosentpoeng. 5

4 RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Hele Hele Første kvartal året Første kvartal året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (66) (53) (227) Provisjonskostnader (60) (53) (227) (22) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (53) (3) Tap på utlån og garantier (note 2, 3) 30 (62) (8) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (note 4) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/år) (kroner) 0,89 1,07 4,49 KVARTALSRESULTATER (Mill.kr) Konsernet kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper (55) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (53) (38) (53) (53) (58) (63) (60) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (385) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (62) (18) (10) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (11) 11 - Driftsresultat Skatter (100) (88) 200 Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE (Mill.kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (note 6) (1 022) (920) (992) Spesifiserte tapsavsetninger (note 3, 6) (1 129) (1 003) (1 089) (1 488) (1 477) (1 485) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 590) (1 580) (1 588) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner (note 5) Aksjer og andeler (note 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 2. mai 2000 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Liv I. Haug Tom Ruud Kjell Aamot Arild P. Aarseth 7

6 NØKKELTALL (Mill. kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 80,5 80,3 77,4 76,0 75,3 74,1 74,1 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 41,7 41,5 38,5 42,2 40,8 43,6 41,6 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 51,8 51,7 49,8 55,5 54,1 58,8 56,2 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 25,93 25,82*) 26,89*) 27,94 28,80 27,30*) 28,16*) Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 0,23 1,07 1,07 1,05 0,91 1,46 0,89 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) (pr. kvartal) 64,0 58,5 59,5 57,7 57,2 59,0 57,0 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 1,50 krone pr. aksje pr. 4. kvartal 1998 og 1. kvartal 1999, samt 3,00 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal 1999 og 1. kvartal GENERELLE PRINSIPPER NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Kvartalsregnskapet er satt opp etter samme prinsipper som for Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Første kvartal 2000 Hele 1999 Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån*) Mill. kr brutto utlån Personmarked (17) (0,1) (77) (0,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) - - (3) (0,1) Bergverk, oljeboring og -utvinning 16 0,7 9 0,1 Industrivirksomhet ,3 Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg - - (5) (0,1) Varehandel ,3 Hotell- og restaurantdrift (3) (0,6) 8 0,3 Sjø- og luftfart 8 0,1 18 0,1 Eiendomsdrift (2) - (24) (0,1) Annen tjenesteyting 28 0,6 12 0,1 Andre ,2 Sum 30 0,1 (8) - Endring i uspesifiserte tapsavsetninger - - Tap på utlån og garantier 30 0,1 (8) - *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis. 8

7 3 KONSTATERTE TAP OG ENDRING I TAPSAVSETNINGER Første kvartal 2000 Hele 1999 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Tilgang spesifiserte tapsavsetninger ved oppkjøp - 12 Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (19) (112) Konstaterte tap (21) (91) Valutakursendringer 15 9 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Herav tapsavsetninger på garantier som er balanseført som avsetning for forpliktelser (3) (3) Spesifiserte tapsavsetninger for utlån, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tap og tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (19) (112) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende - 1 Inngang på tidligere avskrevne fordringer (18) (112) Endring uspesifiserte tapsavsetninger - - Netto tap på utlån og garantier 30 (8) 4 SKATTER Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. 5 VERDIPAPIRER Bokført verdi/ Bokført verdi/ Bokført verdi/ Handelsporteføljen Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsporteføljen Bankporteføljen Bokført verdi Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum bankporteføljen Anleggsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum anleggsmidler Urealisert gevinst bankportefølje Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler 195*) Urealisert gevinst anleggsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Som følge av en justering av konsernets investeringsstrategi er det foretatt en ny vurdering av finansielle eiendeler og klassifisering av disse. Dette har medført at hoveddelen av K-Holdings aksjeportefølje er omklassifisert fra handelsportefølje til bankportefølje. Videre har vurderingen medført at aksjer i K-Holding som tidligere var klassifisert som anleggsmidler, nå er klassifisert som øvrige omløpsmidler i bankporteføljen. *) Inkludert 144 mill. kroner i urealisert gevinst på konverterte aksjer i Selmer ASA. Eksklusiv urealiserte gevinster på unoterte aksjer. 9

8 6 ANALYSE AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr. mill. kr. % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (129) (168) (3) (3) 2 2 (126) (165) Øvrige utlån ,0 1, Sum Misligholdte engasjementer fordelte seg slik pr. 31. mars 2000 Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill. kr. mill. kr. % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum KAPITALDEKNING Vektet beregningsgrunnlag pr. 31. mars 2000 (Mrd. kr) Sum balanseposter 166,5 Sum poster utenfor balansen 21,2 Markeds- og valutarisiko 8,0 Beregningsgrunnlag 195,7 Kapitaldekning pr. 31. mars 2000 (Mill. kr) (%) Kjernekapital ,0 Tilleggskapital ,9 Fradragsposter (40) - Total ansvarlig kapital ,9 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 10

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Endring i egenkapital... 20 Egenkapitalbevisbrøk... 23 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner.

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner. 1. halvår 2013 RESULTAT Sunndal Sparebank oppnådde et driftsresultat før skatt på 17,7 millioner kroner i første halvår 2013. Dette er 5,4 millioner kroner eller 44 prosent bedre enn på samme tid i fjor,

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer