1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr."

Transkript

1 SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 12,9 prosent (16,2 prosent), omregnet til årsbasis. Driftsresultatet før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer i første kvartal utgjorde 722 mill. kroner (765 mill. kroner). Totale inntekter og kostnader utviklet seg omtrent som forventet, og viser et tilfredsstillende nivå. Samlede tapsavsetninger utgjorde 30 mill. kroner i kvartalet. Netto utlån til kunder økte med ca. 11,2 mrd. kroner siste kvartal, tilsvarende ca. 7,2 prosent. Veksten er relativt jevnt fordelt på ulike kundegrupper. Enkelte kortsiktige utlån til bedriftskunder og høyere kurs for amerikanske dollar har også bidratt til volumveksten. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 226 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 9,9 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. Overskuddet pr. 31. mars 2000 er ikke tatt med i beregningen. Mill. kr kv kv kv kv kv kv TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN MeritaNordbanken meldte 12. april 2000 at tilbudsprisen knyttet til tilbudet om kjøp av alle aksjer i Kreditkassen, er justert fra 44 kroner pr. aksje til 42,50 kroner pr. aksje, etter at utbyttet på 3 kroner pr. aksje tilfalt alle aksjonærene i Kreditkassen. Det justerte tilbudet fra MeritaNordbanken innebærer således en økning av tilbudsprisen med 1,50 krone pr. aksje. Tilbudet er forlenget til 26. mai Resultat etter skatter pr. kvartal VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL Det var god vekst i Kreditkassens utlåns- og innskuddsvolum i løpet av kvartalet. For utlån var det noe sterkere vekst i bedriftsmarkedet enn i personmarkedet. Veksten i utlån til bedriftskunder reflekterer blant annet at Kreditkassen har styrket sin posisjon på kompetansebaserte tjenester i forhold til større bedriftskunder. Dette har medført at banken har tatt en mer aktiv rolle enn tidligere ved større oppkjøp og restruktureringer som involverer norske bedrifter. I løpet av kvartalet introduserte K-Fondene nye utenlandsfond for aksjer. De nye fondene ble godt mottatt i markedet, og salget av nye fondsandeler har vært tilfredsstillende. Totalt har K-Fondene styrket sin markedsposisjon i løpet av kvartalet. Kreditkassens strategi er fortsatt å tilby kundene produkter og tjenester gjennom både lokale kontorer, telefon og Internett. Kundene vil derfor også i fremtiden kunne velge den kontaktform med banken som er mest hensiktsmessig ut fra kundenes egen situasjon. Konsernets satsing på Internett er videreført i kvartalet. Antall kunder som benytter Internett har steget med 33 prosent, til ca , siste tre måneder. Internett representerer generelt et kostnadseffektivt alternativ for både kundene og banken. I tillegg har banken oppnådd høyere inntekter, blant annet gjennom økt kundehandel med verdipapirer via Internett. Kreditkassen arbeider med å utnytte Internett-teknologien på en hensiktsmessig måte. Dette omfatter både å tilby nye og enklere produkter til kundene via Internett, og en tilpasning av bankens systemer og arbeidsrutiner. Standardisering av konsernets produktportefølje og en tilsvarende forenkling av produksjonsprosessene skal legge grunnlaget for økt konkurranseevne og lønnsomhet i fremtiden. Bankens styre har fattet en prinsippbeslutning om å iverksette et utviklingsprogram for å gjennomføre disse endringene. Utviklingsprogrammet planlegges sluttført ved utgangen av I tillegg til å forenkle produkter og arbeidsprosesser skal banken blant annet utarbeide en ny pris- og markedsstrategi, videreutvikle både nettbanken, telefonbanken og de lokale kontorene, samt øke medarbeidernes kompetanse, faglig og ledelsesmessig. Utviklingsprogrammet vil også medføre behov for tilpasning av dagens IT-systemer til Internett, og det antas at det vil bli behov for omstilling av en rekke medarbeidere i banken. Effekten av satsingen forventes klarlagt i løpet av første halvår 2000, og styret vil vurdere behovet for en avsetning til omstilling når planene er konkretisert nærmere. Inntektsutvikling Mill. kr kv kv kv kv Andre driftsinntekter Netto renteinntekter 4. kv kv

2 Kostnader/inntekter % kv kv kv kv kv kv Kostnader i forhold til inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) Utlånstap Mill. kr kv kv kv kv kv kv Tap på utlån og garantier pr. kvartal Kreditkassen eier aksjer i Selmer ASA som følge av konvertering av gjeld til egenkapital. I april 2000 ble det lagt frem et oppkjøpstilbud på selskapet fra Skanska AB. Dersom tilbudet gjennomføres vil banken realisere en regnskapsmessig gevinst i størrelsesorden 170 mill. kroner. Gevinsten vil fremkomme som tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger. RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i første kvartal mill. kroner (1 068 mill. kroner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var i første kvartal 2,06 prosent (2,14 prosent), omregnet til årsbasis. Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente utgjorde 2,60 prosentpoeng i første kvartal. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet i 1999 som var 2,74 prosentpoeng, hvilket hovedsakelig skyldes redusert margin på innskudd. Verdiendring og kursgevinster Netto verdiendring og gevinst på verdipapirer i første kvartal var 32 mill. kroner (155 mill. kroner), fordelt med 35 mill. kroner (96 mill. kroner) på aksjer og -3 mill. kroner (59 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. Som følge av en justering av konsernets investeringsstrategi, og en nærmere gjennomgang av konsernets aksjeporteføljer, er deler av porteføljene omklassifisert i første kvartal. Etter denne omklassifiseringen har konsernet en handelsportefølje med en bokført verdi lik markedsverdi på ca. 732 mill. kroner, og en portefølje av øvrige finansielle omløpsmidler med en bokført verdi på ca mill. kroner. Urealiserte merverdier for øvrige finansielle omløpsmidler (eksklusive unoterte aksjer) utgjorde 195 mill. kroner pr. 31. mars Omklassifiseringen vil kunne medføre mindre svingninger i konsernets aksjegevinster pr. kvartal enn tidligere. Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 117 mill. kroner (122 mill. kroner) i første kvartal. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Øvrige driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter var i første kvartal i år noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Det er særlig inntekter fra kundehandel med verdipapirer som øker. Inntekter generert fra Internetthandel øker raskt, og utviklingen på dette området er bedre enn forventet. Driftskostnadene i første kvartal var 913 mill. kroner (896 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,70 prosent (1,79 prosent) i første kvartal, omregnet til årsbasis. Kostnadsutviklingen i første kvartal er omtrent som forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter eksklusive verdiendringer og kursgevinst på verdipapirer utgjorde 57,0 prosent (59,5 prosent) i første kvartal. Tap på utlån og garantier I første kvartal viser resultatposten for tap på utlån og garantier en tapsavsetning på 30 mill. kroner (netto inntekt 62 mill. kroner). Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i første kvartal fordeler seg med -17 mill. kroner (-20 mill. kroner) i personmarkedet, -7 mill. kroner (-25 mill. kroner) på små- og mellomstore bedrifter, 9 mill. kroner (-2 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og 45 mill. kroner (-10 mill. kroner) for avdelingsbanker utenfor Norge. Bankens portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer økte fra 3,4 mrd. kroner til 3,9 mrd. kroner siste kvartal. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 2,8 mrd. kroner pr. 31. mars 2000, hvilket representerer en økning på 0,5 mrd. kroner i løpet av kvartalet. Skatt I årets tre første måneder har konsernet kostnadsført 200 mill. kroner i skatt. Konsernets kostnadsførte skatter i første kvartal er økt noe sammenlignet med tidligere perioder, som følge av at det beregnede skattemessige resultat har økt. Den beregnede økningen er basert på myndighetenes varsel om endring av skatteloven, hvilket antas å medføre reduserte rentefradrag for banken. Pr. 31. mars 2000 utgjorde konsernets netto utsatte skattefordel ca. 1,2 mrd. kroner. Konsernet 4

3 har i tillegg enkelte tvistesaker rundt ligningen for tidligere år. Eidsivating Lagmannsrett avsa 14. april 2000 dom i en skattesak Kreditkassen har anlagt mot staten vedrørende skattemessig behandling av den preferansekapitalen banken ble tilført i Retten la til grunn at det omtvistede beløpet på ca. 2,7 mrd. kroner hverken skal regnes som skattepliktig inntekt eller redusere ligningsmessig fremførbart underskudd. Banken ble i tillegg tilkjent fulle saksomkostninger. Det omtvistede fremførbare underskuddet på 2,7 mrd. kroner er ikke reflektert i bankens balanse pr. 31. mars Dersom dommen blir rettskraftig innebærer dette således at bankens fremførbare underskudd øker med ca. 2,7 mrd. kroner i forhold til årsregnskapet for Dette vil medføre en fremtidig skattebesparelse på inntil ca. 750 mill. kroner. Dommen er avsagt under dissens. Staten har anledning til å anke dommen til Høyesterett. Oslo Byrett avsa 8. februar 2000 dom i en skattesak banken har anlagt mot staten vedrørende retten til skattemessig fradrag for tap ved salg av datterselskaper innen konsernet. Byretten har konkludert med at de tap Kreditkassen har krevet fradrag for ikke er fradragsberettiget etter selskapsskatteloven. Kreditkassen har besluttet å anke byrettens dom. BALANSEN Ved utgangen av mars 2000 var konsernets forvaltningskapital 226 mrd. kroner. Dette innebærer en økning på 15,2 mrd. kroner i siste kvartal. Balanseøkningen skyldes i hovedsak økning i utlån i løpet av kvartalet. Netto utlån til kunder økte med 11,2 mrd. kroner i siste kvartal, mens det var en økning på 12,9 mrd. kroner siste tolv måneder. Veksten i siste kvartal er relativt jevnt fordelt på ulike kundegrupper. Enkelte kortsiktige utlån til bedriftskunder og høyere kurs for amerikanske dollar har også bidratt til volumveksten. Innskudd fra kunder var ved utgangen av mars i år 94,1 mrd. kroner, mot 91,9 mrd. kroner tre måneder tidligere. Innskudd fra kunder utgjorde 56 prosent av netto utlån til kunder inkludert utlån fra Norgeskreditt, mot 59 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 64 prosent av netto utlån til kunder. KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 195,7 mrd. kroner pr. 31. mars 2000, hvilket er en økning med 13,6 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 9,9 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 9,7 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 7,0 prosent. Overskuddet pr. 31. mars 2000 er ikke tatt med i beregningen. Dersom overskuddet etter første kvartal hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 31. mars 2000, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 0,3 prosentpoeng. 5

4 RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Hele Hele Første kvartal året Første kvartal året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (66) (53) (227) Provisjonskostnader (60) (53) (227) (22) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (53) (3) Tap på utlån og garantier (note 2, 3) 30 (62) (8) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (note 4) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/år) (kroner) 0,89 1,07 4,49 KVARTALSRESULTATER (Mill.kr) Konsernet kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper (55) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (53) (38) (53) (53) (58) (63) (60) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (385) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (62) (18) (10) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (11) 11 - Driftsresultat Skatter (100) (88) 200 Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE (Mill.kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (note 6) (1 022) (920) (992) Spesifiserte tapsavsetninger (note 3, 6) (1 129) (1 003) (1 089) (1 488) (1 477) (1 485) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 590) (1 580) (1 588) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner (note 5) Aksjer og andeler (note 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 2. mai 2000 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Liv I. Haug Tom Ruud Kjell Aamot Arild P. Aarseth 7

6 NØKKELTALL (Mill. kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 80,5 80,3 77,4 76,0 75,3 74,1 74,1 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 41,7 41,5 38,5 42,2 40,8 43,6 41,6 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 51,8 51,7 49,8 55,5 54,1 58,8 56,2 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 25,93 25,82*) 26,89*) 27,94 28,80 27,30*) 28,16*) Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 0,23 1,07 1,07 1,05 0,91 1,46 0,89 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) (pr. kvartal) 64,0 58,5 59,5 57,7 57,2 59,0 57,0 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 1,50 krone pr. aksje pr. 4. kvartal 1998 og 1. kvartal 1999, samt 3,00 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal 1999 og 1. kvartal GENERELLE PRINSIPPER NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Kvartalsregnskapet er satt opp etter samme prinsipper som for Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Første kvartal 2000 Hele 1999 Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån*) Mill. kr brutto utlån Personmarked (17) (0,1) (77) (0,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) - - (3) (0,1) Bergverk, oljeboring og -utvinning 16 0,7 9 0,1 Industrivirksomhet ,3 Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg - - (5) (0,1) Varehandel ,3 Hotell- og restaurantdrift (3) (0,6) 8 0,3 Sjø- og luftfart 8 0,1 18 0,1 Eiendomsdrift (2) - (24) (0,1) Annen tjenesteyting 28 0,6 12 0,1 Andre ,2 Sum 30 0,1 (8) - Endring i uspesifiserte tapsavsetninger - - Tap på utlån og garantier 30 0,1 (8) - *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis. 8

7 3 KONSTATERTE TAP OG ENDRING I TAPSAVSETNINGER Første kvartal 2000 Hele 1999 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Tilgang spesifiserte tapsavsetninger ved oppkjøp - 12 Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (19) (112) Konstaterte tap (21) (91) Valutakursendringer 15 9 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Herav tapsavsetninger på garantier som er balanseført som avsetning for forpliktelser (3) (3) Spesifiserte tapsavsetninger for utlån, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tap og tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (19) (112) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende - 1 Inngang på tidligere avskrevne fordringer (18) (112) Endring uspesifiserte tapsavsetninger - - Netto tap på utlån og garantier 30 (8) 4 SKATTER Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. 5 VERDIPAPIRER Bokført verdi/ Bokført verdi/ Bokført verdi/ Handelsporteføljen Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsporteføljen Bankporteføljen Bokført verdi Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum bankporteføljen Anleggsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum anleggsmidler Urealisert gevinst bankportefølje Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler 195*) Urealisert gevinst anleggsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Som følge av en justering av konsernets investeringsstrategi er det foretatt en ny vurdering av finansielle eiendeler og klassifisering av disse. Dette har medført at hoveddelen av K-Holdings aksjeportefølje er omklassifisert fra handelsportefølje til bankportefølje. Videre har vurderingen medført at aksjer i K-Holding som tidligere var klassifisert som anleggsmidler, nå er klassifisert som øvrige omløpsmidler i bankporteføljen. *) Inkludert 144 mill. kroner i urealisert gevinst på konverterte aksjer i Selmer ASA. Eksklusiv urealiserte gevinster på unoterte aksjer. 9

8 6 ANALYSE AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr. mill. kr. % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (129) (168) (3) (3) 2 2 (126) (165) Øvrige utlån ,0 1, Sum Misligholdte engasjementer fordelte seg slik pr. 31. mars 2000 Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill. kr. mill. kr. % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum KAPITALDEKNING Vektet beregningsgrunnlag pr. 31. mars 2000 (Mrd. kr) Sum balanseposter 166,5 Sum poster utenfor balansen 21,2 Markeds- og valutarisiko 8,0 Beregningsgrunnlag 195,7 Kapitaldekning pr. 31. mars 2000 (Mill. kr) (%) Kjernekapital ,0 Tilleggskapital ,9 Fradragsposter (40) - Total ansvarlig kapital ,9 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 10

1. k v a r t a l 2001

1. k v a r t a l 2001 1. kvartal 2001 SAMMENDRAG Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2001 utgjorde 545 mill. kroner (492 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,99 krone pr. aksje (0,89 krone). Resultatet

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere kvartal 3. K V A R T A L 1 9 9 9 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge

1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge 1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge Styrets beretning Nordea Bank Norge Med Nordea Bank Norge, banken og konsernet menes Nordea Bank Norge ASA med organisasjonsnummer 911 044 110 inklusive datterselskaper.

Detaljer

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 8 7 6 5 4 3 2 Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i tredje kvartal 1998 utgjorde 359 mill. kroner (675 mill. kroner). Resultatet tilsvarer,65 krone pr.aksje

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

1. KVARTAL Kvartal. Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere

1. KVARTAL Kvartal. Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere Kvartal 1. KVARTAL 1998 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1.

Detaljer

Kvartal 2. KVARTAL Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere

Kvartal 2. KVARTAL Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere Kvartal 2. KVARTAL 1998 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2.kv.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge ASA (NBN) er et heleiet datterselskap av Nordea Bank Finland Plc som igjen er et heleiet datterselskap

Detaljer

Rapport 2. kvartal 1997

Rapport 2. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 2. kvartal 1997 Kreditkassen er en ledende internasjonal shippingbank SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal

Detaljer

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 3.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg gode råd om plassering av sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 600 500 400 300 200 100 0 3. kv. 1995 4. kv.

Detaljer

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995.

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995. SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 3. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1997

Rapport 3. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 3. kvartal 1997 Kreditkassen tilbyr regningsbetaling og aksjehandel over Internett SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 700 600 500 400 300 200 100 0 4. kv. 1996

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første seks måneder utgjorde NOK 1 195m (85), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 1995

RAPPORT 2. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

2. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I ANNET KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill.

2. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I ANNET KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. SAMMENDRAG Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første halvår 2000 utgjorde 1 047 mill. kroner (1 167 mill. kroner), hvilket tilsvarer 1,90 kroner pr. aksje (2,12 kroner pr. aksje). Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

RAPPORT 2.KVARTAL Kreditkassen. gir deg bedre. råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 2.KVARTAL Kreditkassen. gir deg bedre. råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 2.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg bedre råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2. kv. 1995 3. kv. 1995 4.

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 2. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.06.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 129,7 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 154,1 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

RAPPORT 1.KVARTAL Kreditkassen. arbeider for å. gi sine kunder. konkrete. fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 1.KVARTAL Kreditkassen. arbeider for å. gi sine kunder. konkrete. fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 1.KVARTAL 1996 Kreditkassen arbeider for å gi sine kunder konkrete fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2000

Kvartalsrapport per 30. september 2000 3. Kvartalsrapport Konsernet Fokus Bank har per 30.09.00 et resultat av ordinær drift før skatt på 218,6 millioner kroner. Etter samme periode i 1999 var resultatet 367,5 millioner kroner. Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 2. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 2. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Sammendrag Utviklingen i verdensøkonomien forble svak i første halvår selv om den raske slutten på Irak krigen fjernet frykten for konjunkturnedgang.

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Foto: Hans-Dieter Fleger RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 1,41 MNOK, mot tilsvarende 0,10 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

3. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG SALGET AV STATENS BANKINVESTERINGSFONDS AKSJER I KREDITKASSEN VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL.

3. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG SALGET AV STATENS BANKINVESTERINGSFONDS AKSJER I KREDITKASSEN VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL. SAMMENDRAG Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i årets første tre kvartaler utgjorde 1 700 mill. kroner (1 671 mill. kroner). Pr. aksje tilsvarer resultatet 3,08 kroner (3,03 kroner). Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer