PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN"

Transkript

1 PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444 mill. kroner (61 mill. kroner) i skattekostnad i første halvår. Kreditkassens betalbare skatter er imidlertid fortsatt lave som følge av at konsernet har fre mførbare skattemessige underskudd. Resultat etter skatter i første halvår 1999 utgjorde mill. kroner (1 241 mill. kroner), hvilket tilsvarer 2,12 kroner pr. aksje (2,25 kroner pr. aksje). Resultatet i annet kvartal 1999 utgjorde 577 mill. kroner (618 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,05 krone pr. aksje (1,12 krone). - Jeg er fornøyd med resultatet. Vi ser ut til å nå de mål vi har satt oss for lønnsomhet, effektivitet og soliditet. Dette gjør det naturlig å vurdere mer ambisiøse mål fremover. For tiden arbeider vi med disse spørsmålene, sier konsernsjef Tom Ruud i en kommentar. - Det ser ut til at tapene vil holde seg relativt lave fortsatt i noen tid, sier Ruud. Hovedtrekk fra regnskapet Driftsresultatet før tap og skatt i første halvår var mill. kroner (1 235 mill. kroner), og for annet kvartal var tilsvarende tall 766 mill. kroner (658 mill. kroner). Resultatet for annet kvartal i fjor var preget av store engangsposter som utgjorde netto inntekter på ca. 250 mill. kroner. I resultatet for annet kvartal i år er det inkludert en gevinst ved salg av Kommunekreditt Norge AS på ca. 5 mill. kroner. Konsernets løpende inntjening er dermed styrket i forhold til fjoråret, både hva angår første halvår og annet kvartal Netto inntekter fra konsernets innskudds- og utlånsvirksomhet er stabile på et godt nivå. Netto renteinntekter var mill. kroner (2 005 mill. kroner) i første halvår. Rentenetto i annet kvartal er opprettholdt på samme nivå som forrige kvartal, og som tilsvarende periode i fjor til tross for at fjorårets regnskap inneholdt engangsinntekter på 172 mill. kroner. Utlån til kunder ble redusert med ca. 6 mrd. kroner siste kvartal. Hensyntatt salget av Kommunekreditt var utlånsvolumet stabilt i forhold til forrige kvartal. Kundeinnskudd økte noe i kvartalet. Andre inntekter utgjorde mill. kroner (997 mill. kroner) i første halvår. Inntekter fra betalingsformidling og fra Christiania Markets er økt i forhold til fjoråret. Inntektene fra fondsforvaltning er stabile de siste kvartaler, men på et noe lavere nivå enn i fjor. Kreditkassens kostnader utgjorde mill. kroner (1 767 mill. kroner) i første halvår. Utviklingen er omtrent som forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter (cost/income) var i underkant av 59 prosent. Dette er i tråd med målsatt nivå. Det var negative utlånstap med 80 mill. kroner (negativt 67 mill. kroner) i første halvår 1999, hvorav 18 mill. kroner (tap på 22 mill. kroner) i annet kvartal. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 195,4 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 10,4 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 11. august 1999

2 SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr kv kv kv kv kv Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444 mill. kroner (61 mill. kroner) i skattekostnad i første halvår. Kreditkassens betalbare skatter er imidlertid fortsatt lave som følge av at konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første halvår 1999 utgjorde mill. kroner (1 241 mill. kroner), hvilket tilsvarer 2,12 kroner pr. aksje (2,25 kroner pr. aksje). Resultatet i annet kvartal 1999 utgjorde 577 mill. kroner (618 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,05 krone pr. aksje (1,12 krone). Driftsresultatet før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer i første halvår var mill. kroner (1 235 mill. kroner), og for annet kvartal var tilsvarende tall 766 mill. kroner (658 mill. kroner). Resultatet for annet kvartal i fjor var preget av store engangsposter som utgjorde netto inntekter på ca. 250 mill. kroner. I resultatet for annet kvartal i år er den eneste engangseffekten en gevinst ved salg av Kommunekreditt Norge AS på ca. 5 mill. kroner. Konsernets løpende inntjening er således styrket i forhold til fjoråret, både hva angår første halvår og annet kvartal Det var negative utlånstap med 80 mill kroner (negativt 67 mill. kroner) i første halvår 1999, hvorav 18 mill. kroner (tap på 22 mill. kroner) i annet kvartal. Halvårsresultatet tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 15,7 prosent (18,3 prosent), omregnet til årsbasis. Reduksjonen i avkastningen skyldes hovedsakelig økt beregnet skatt. Konsernets underliggende lønnsomhet er imidlertid bedret i forhold til fjoråret. Netto utlån til kunder ble redusert med 6,1 mrd. kroner siste kvartal. Hensyntatt konsernets salg av Kommunekreditt Norge AS var utlånsvolumet stabilt i forhold til forrige kvartal. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 195,4 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 10,4 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. Hverken overskuddet pr. 30. juni 1999 eller økt egenkapital som følge av ny regnskapslov fra 1. januar 1999 er tatt med i beregningen. Inntektsutvikling Mill. kr kv kv kv Andre driftsinntekter Netto renteinntekter 1. kv kv VIRKSOMHETEN I ANNET KVARTAL Kreditkassens heleide datterselskap Kommunekreditt Norge AS ble i juni solgt til Eksportfinans ASA, etter at myndighetene hadde gitt nødvendig konsesjon. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på ca. 5 mill. kroner som er inkludert i regnskapet for annet kvartal under andre driftsinntekter. Som en følge av redusert pengemarkedsrente og rentenedsettelser fra Norges Bank, har Kreditkassen tre ganger satt ned rentene på utlån og innskudd i løpet av kvartalet. Kreditkassens forberedelser for å håndtere år 2000 i konsernets datasystemer er fullført. Banken har pr. 30. juni 1999 møtt de krav Kredittilsynet stiller. Mer enn systemer er renovert og testet for mulige feil i en separat år 2000 testbank. Testbanken er en kopi av Kreditkassens produksjonsmiljø hvor klokken kan stilles til relevante test-tidspunkt. Det er også gjennomført tester mot eksterne leverandører og mottagere av data. Videre etableres beredskapsplaner som skal sikre tilstrekkelig beredskap før, under og etter årtusenskiftet for konsernet. RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i annet kvartal mill. kroner (1 096 mill. kroner), og utgjorde 2,12 prosent (2,19 prosent) av gjennomsnittlig forvaltningskapital, omregnet til årsbasis. Rentenetto er opprettholdt på samme nivå som tilsvarende periode i fjor til tross for at fjorårets regnskap inneholdt engangsinntekter på 172 mill. kroner. Utlånsvolumet ved utgangen av kvartalet er lavere enn i fjor, men gjennomsnittlig volum i perioden var noe høyere enn i fjor. Konsernets styrkede egenkapitalsituasjon har bidratt til å øke rentenettoen. Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente var 2,75 prosentpoeng i annet kvartal. Dette er på samme nivå som i første kvartal, men høyere enn gjennomsnittet i 1998 som var 2,65 prosentpoeng. Verdiendring og kursgevinster Netto verdiendring og kursgevinst på verdipapirer i annet kvartal var 90 mill. kroner (-81 mill. kroner), fordelt med 136 mill. kroner (-54 mill. kroner) på aksjer og -46 mill. kroner (-27 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. 2 4 Innføringen av ny regnskapslov medfører at markedsbaserte finansielle omløpsmidler (handelsporteføljen) verdsettes til markedsverdi. I løpet av annet kvartal er urealisert merverdi i porteføljen økt med 54 mill. kroner, hvilket er inntektsført som verdiendring på verdipapirer. Endringen i urealisert merverdi fordeler seg med 63 mill. kroner på aksjer og -9 mill. kroner på sertifikater og obligasjoner.

3 Pr. 30. juni 1999 er total urealisert merverdi 258 mill. kroner på aksjer og -27 mill. kroner på sertifikater og obligasjoner. Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 118 mill. kroner (107 mill. kroner) i annet kvartal. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Øvrige driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter holdt et tilfredsstillende nivå i annet kvartal i år, men var noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig som følge av en engangsinntekt på 116 mill. kroner i fjorårets regnskap. Det er generelt en positiv utvikling i inntektene i Christiania Markets. Inntektene fra betalingsformidling er høyere enn i annet kvartal i fjor, men på nivå med de foregående kvartaler. Inntektene fra fondsforvaltning er stabile de siste kvartaler, men på et noe lavere nivå enn i fjor. Andre driftsinntekter inkluderer gevinst ved salg av Kommunekreditt med ca. 5 mill. kroner. Driftskostnadene i annet kvartal var 921 mill. kroner (913 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,77 prosent (1,83 prosent) i annet kvartal, omregnet til årsbasis. Kostnadsutviklingen er omtrent som forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter, eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer, utgjorde 58,6 prosent (59,6 prosent) i første halvår. Tap på utlån og garantier I annet kvartal viste resultatposten tap på utlån og garantier en netto inntektsføring på 18 mill. kroner (netto tap 22 mill. kroner). Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i annet kvartal fordeler seg med -17 mill. kroner (-21 mill. kroner) i personmarkedet, 1 mill. kroner (0 mill. kroner) på små og mellomstore bedrifter, -5 mill. kroner (-7 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og -2 mill. kroner (0 mill. kroner) for datter- og avdelingsbanker utenfor Norge. Kostnader/inntekter % kv kv kv kv kv Kostnader i forhold til inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) Bankens portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer økte fra 2,9 mrd. kroner til 3,2 mrd. kroner siste kvartal. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 2,2 mrd. kroner pr. 30. juni 1999, hvilket representerer en økning på 0,3 mrd. kroner i løpet av kvartalet. Skatt I annet kvartal har konsernet kostnadsført 207 mill. kroner i skatt. Som følge av ny regnskapslov fra 1. januar 1999 er netto utsatt skattefordel regnskapsført som eiendel i balansen, og det er bokført ordinær skattekostnad i årets seks første måneder. Kreditkassens betalbare skatter er imidlertid fortsatt lave som følge av at konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Ved utløpet av 1998 var konsernets gjenværende, ikke omtvistede, skattemessige underskudd beregnet til ca. 3,7 mrd. kroner. Konsernet har i tillegg enkelte tvistesaker rundt ligningen for tidligere år. Utlånstap Mill. kr Det er i løpet av kvartalet tatt ut stevning mot staten knyttet til skattemyndighetenes vedtak der de anser salg av datterselskaper innen konsernet for ikke å være skattemessig realisasjon. Stevningen omfatter to forhold som totalt har redusert bankens skattemessige fremførbare underskudd med 536 mill. kroner I tillegg til effekten av ny regnskapslov har konsernets kostnadsførte skatter økt i forhold til tilsvarende periode i fjor som følge av at det beregnede skattemessige resultat har økt. Den beregnede økningen er basert på myndighetenes varsel om en mulig endring av skatteloven, hvilket kan medføre reduserte rentefradrag for banken. BALANSEN kv kv kv kv kv Ved utgangen av juni 1999 var konsernets forvaltningskapital 195,4 mrd. kroner. Dette innebærer en reduksjon på 4,3 mrd. kroner i siste kvartal. Nedgangen skyldes i hovedsak salget av Kommunekreditt Norge AS. Netto utlån til kunder er redusert med 6,1 mrd. kroner, men justert for salget av Kommunekreditt er utlånsvolumet stabilt i forhold til forrige kvartal. Siste tolv måneder var det en reduksjon i netto utlån på 5,5 mrd. kroner, eller 3,6 prosent. Innskudd fra kunder var ved utgangen av juni i år 82,5 mrd. kroner, mot 76,9 mrd. kroner tre måneder tidligere. Innskudd fra kunder utgjorde 55,6 prosent av netto utlån til kunder inkludert utlån fra Norgeskreditt, mot 49,8 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 67,5 prosent av netto utlån til kunder. Tap på utlån og garantier pr. kvartal KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 174,5 mrd. kroner pr. 30. juni 1999, hvilket er en reduksjon med 1,5 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 10,4 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 10,7 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 7,0 prosent. Hverken overskuddet etter første halvår eller økt egenkapital som følge av ny regnskapslov er inkludert i bankens ansvarlige kapital. Dersom overskuddet etter første halvår hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 30. juni 1999, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 0,7 prosentpoeng, før avsetning til utbytte for

4 RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Hele Hele Annet kvartal Første halvår året Annet kvartal Første halvår året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (53) (58) (106) (119) (218) Provisjonskostnader (53) (66) (106) (127) (218) 15 (28) 78 (26) (67) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (note 1) 90 (81) (257) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og fin. derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (7) 25 (60) (31) 192 Tap på utlån og garantier (note 2, 3) (18) 22 (80) (67) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (note 1, 4) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/halvår/år) (kroner) 1,05 1,12 2,12 2,25 3,55 KVARTALSRESULTATER (Mill.kr) Konsernet kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper (55) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (48) (61) (66) (53) (38) (53) (53) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (24) 120 (81) (385) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (6) (89) (62) (18) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (100) Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE (Mill.kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum innskudd Brutto utlån til kunder (note 6) (917) (1 226) (967) Spesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 015) (1 309) (1 051) (1 478) (1 292) (1 482) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 585) (1 383) (1 585) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner (note 1, 5) Aksjer og andeler (note 1, 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler (note 1) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital (note 1) Sum gjeld og egenkapital Oslo, 10. august 1999 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Bjørn Erik Nielsen Tom Ruud Kjell Aamot Arild P. Aarseth 5 7

6 NØKKELTALL (Mill.kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 81,4 80,3 80,7 80,5 80,3 77,4 76,0 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 42,8 39,9 42,6 41,7 41,5 38,5 42,2 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 52,5 49,7 52,7 51,8 51,7 49,8 55,5 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 23,43*) 24,58*) 25,70 25,93 25,82*) 26,89*) 27,94 Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 0,56 1,13 1,12 0,23 1,07 1,07 1,05 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer pr. kvartal) 74,7 65,1 55,3 64,0 58,5 59,5 57,7 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 1,20 krone pr. aksje pr. 4. kvartal 1997 og 1. kvartal 1998, samt 1,50 krone pr. aksje pr. 4. kvartal 1998 og 1. kvartal NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 1 GENERELLE PRINSIPPER Kvartalsregnskapet er satt opp i samsvar med ny regnskapslov og ny årsregnskapsforskrift for banker, som begge trådte i kraft 1. januar De viktigste endringene for morbanken og konsernet er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden i morbanken. Avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond er reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Implementeringseffekt av ny regnskapslov anses som virkning av endring av regnskapsprinsipp, som føres direkte mot egenkapitalen pr. 1. januar Endringene er vist nedenfor. Tall fra tidligere perioder er omarbeidet for å være sammenlignbare. Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. Implementeringseffekt av ny regnskapslov Første halvår januar 1999 Netto verdiendring og kursgevinst på verdipapirer Skattekostnad Sertifikater og obligasjoner - - Aksjer og andeler Tilknyttede selskaper - 49 Utsatt skattefordel (411) Egenkapital/fond Sammenlignet med proformatall vedrørende ny regnskapslov gjengitt i årsberetning 1998 er implementeringseffekten på egenkapitalen pr. 1. januar 1999 økt med 176 mill. kroner basert på endelige årsregnskap mottatt fra utenlandske filialer, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Forøvrig henvises til vedlegg vedrørende ny regnskapslov. 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Annet kvartal 1999 Første halvår 1999 Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån*) Mill. kr brutto utlån*) Personmarked (17) (0,2) (37) (0,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) 9 0,7 11 0,4 Bergverk, oljeboring og utvinning Industrivirksomhet - - (14) (0,2) Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg (9) (0,8) (11) (0,5) Varehandel 4 0,3 2 0,1 Hotell- og restaurantdrift (1) (0,2) (2) (0,2) Sjø- og luftfart 7 0,1 7 0,1 Eiendomsdrift (9) (0,2) (22) (0,2) Annen tjenesteyting - - (11) (0,1) Andre (7) (1,0) (3) (0,2) Sum (23) (0,1) (80) (0,2) Endring i uspesifiserte tapsavsetninger 5 - Tap på utlån og garantier (18) (0,1) (80) (0,2) *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis. 6 8

7 3 KONSTATERTE TAP OG ENDRING I TAPSAVSETNINGER Annet kvartal 1999 Første halvår 1999 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (20) (60) Konstaterte tap (1) (24) Valutakursendringer 1 2 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tap og tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (20) (60) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende - - Inngang på tidligere avskrevne fordringer (34) (65) Endring uspesifiserte tapsavsetninger 5 - Netto tap på utlån og garantier (18) (80) 4 SKATTER Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. 5 VERDIPAPIRER Bokført verdi/ Bokført verdi/ Bokført verdi/ Handelsportefølje Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsportefølje Øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Bokført verdi Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Urealisert gevinst øvrige omløpsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler ANALYSE AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (247) (221) (19) (23) 8 10 (228) (198) Øvrige utlån ,1 1, Sum Misligholdte engasjementer fordelte seg slik pr. 30. juni 1999 Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill.kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum KAPITALDEKNING Vektet beregningsgrunnlag pr. 30. juni 1999 (Mrd. kr) Sum balanseposter 144,1 Sum poster utenfor balansen 19,9 Markeds- og valutarisiko 10,5 Beregningsgrunnlag 174,5 Kapitaldekning pr. 30. juni 1999 (Mill. kr) (%) Kjernekapital ,0 Tilleggskapital ,5 Fradragsposter (123) (0,1) Total ansvarlig kapital ,4 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 7 9

8 VEDLEGG TIL RAPPORT 2. KVARTAL 1999 NY REGNSKAPSLOV Ny regnskapslov (Regnskapsloven 1998) trådte i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt trådte ny Lov om aksjeselskaper og ny Lov om allmennaksjeselskaper i kraft. Videre har Kredittilsynet avgitt ny Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike som er tilpasset den nye lovgivningen og som trådte i kraft 1. januar De viktigste endringene for morbanken og konsernet som følge av ny regnskapslov i første halvår 1999 er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden for datterselskaper og tilknyttede selskaper i morbankens regnskap. Vurderingsreglene tar utgangspunkt i laveste verdis prinsipp for omløpsmidler og anskaffelseskost for anleggsmidler. Det skal imidlertid gjøres unntak fra laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler (handelsporteføljen) og gjeld som skal verdsettes til virkelig verdi. Prinsippendringen vil medføre større svingninger i morbankens og konsernets resultat som følge av at svingningene i markedene for verdipapirer tas inn i resultatregnskapet. Regnskapsloven 1998 åpner for regnskapsføring av utsatt skattefordel. Den delen av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse skal balanseføres når det er sannsynlig at selskapet og konsernet vil kunne nyttiggjøre seg den utsatte skattefordelen i fremtiden gjennom fradrag i skattepliktig inntekt. Konsernet hadde pr. 1. januar 1999 netto utsatt skattefordel som er balanseført etter de generelle vurderingsregler for eiendeler. Konsernets resultat blir belastet med periodens aktuelle skattekostnad. Innføring av ny regnskapslov vil ikke påvirke konsernets betalbare skatter. Som følge av ny årsregnskapsforskrift er avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser de linjer i konsernets regnskap som er påvirket av den nye regnskapsloven. Oppstillingen viser de relevante linjene i regnskapet etter tidligere og nytt lovverk, inkludert implementeringseffekter og ordinære bevegelser gjennom første halvår Videre vises nøkkeltall pr. 30. juni 1999 og 1998 beregnet på basis av tidligere og nytt lovverk. På neste side gjengis i tillegg resultattall for første halvår 1999 og balansetall pr. 30. juni 1999 for konsernet satt opp etter henholdsvis tidligere og nytt lovverk, samt en spesifikasjon av forskjellene mellom tidligere og nytt lovverk. Sammenlignet med proformatall vedrørende ny regnskapslov gjengitt i årsberetning 1998 er implementeringseffekten på egenkapitalen pr. 1. januar 1999 økt med 176 mill. kroner basert på endelige årsregnskap mottatt fra utenlandske filialer, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det vises forøvrig til note 1 i kvartalsrapporten Bevegelse Endring i Tidligere Implemen- første halvår markeds- Nytt lovverk teringseffekt 1999 verdi lovverk Sertifikater og obligasjoner (2 625) Aksjer og andeler Sum verdipapirer (2 065) Tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel (411) Goodwill 19 - (8) - 11 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler (419) Overkursfond/annen egenkapital Implementeringseffekt Sum fond NØKKELTALL Tidligere Nytt Tidligere Nytt lovverk lovverk lovverk lovverk Resultat pr. aksje, (kroner) 2,37 2,25 2,56 2,12 Bokført egenkapital pr. aksje (kroner) 22,03 25,70 24,78 27,94 Kostnads-/inntektsforhold (%) 60,5 59,6 59,5 58,6 Egenkapitalrentabilitet (%) 1) 22,7 18,3 21,8 15,7 Kjernekapitaldekning (%) 6,4 6,4 7,0 7,0 Risikovektet beregningsgrunnlag (mrd. kroner) 169,2 169,2 174,5 174,5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) 2,12 2,05 2,22 2,13 Kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) 1,87 1,81 1,87 1,78 1) Annualisert 8

9 VEDLEGG TIL RAPPORT 2. KVARTAL 1999 KONSERN Endringer Tidligere som følge av Nytt lovverk nytt lovverk lovverk Renteinntekter Rentekostnader ) Netto renteinntekter (72) Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (106) (106) Nettoverdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer ) 245 Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 228 (72) 1) 156 Sum driftskostnader (72) Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (80) (80) Driftsresultat Skatter ) 444 Resultat etter skatter (244) EIENDELER Sum innskudd Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler ) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper ) 994 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler ) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Sum innskudd Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond ) Periodens resultat (244) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital ) Reklassifisering av avgift til Forretningsbankenes sikringsfond 2) Endring i urealisert gevinst første halvår 1999 K-Holding 150 mill. kroner og Christiania Markets 17 mill. kroner 3) Endring utsatt skattefordel 4) Urealisert gevinst aksjer K-Holding implementeringseffekt 1. januar 1999 pluss effekt 30. juni ) Utsatt skattefordel Norske Liv 6) Implementeringseffekt utsatt skattefordel mill. kroner minus endring utsatt skatt første halvår mill. kroner 7) Urealisert gevinst aksjer K-Holding 91 mill. kroner, utsatt skattefordel Norske Liv 49 mill. kroner og utsatt skattefordel mill. kroner 9

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere kvartal 3. K V A R T A L 1 9 9 9 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

1. k v a r t a l 2001

1. k v a r t a l 2001 1. kvartal 2001 SAMMENDRAG Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2001 utgjorde 545 mill. kroner (492 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,99 krone pr. aksje (0,89 krone). Resultatet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 8 7 6 5 4 3 2 Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i tredje kvartal 1998 utgjorde 359 mill. kroner (675 mill. kroner). Resultatet tilsvarer,65 krone pr.aksje

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge

1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge 1. kvartal 2002 Nordea Bank Norge Styrets beretning Nordea Bank Norge Med Nordea Bank Norge, banken og konsernet menes Nordea Bank Norge ASA med organisasjonsnummer 911 044 110 inklusive datterselskaper.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Kvartal 2. KVARTAL Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere

Kvartal 2. KVARTAL Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere Kvartal 2. KVARTAL 1998 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2.kv.

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 3.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg gode råd om plassering av sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 600 500 400 300 200 100 0 3. kv. 1995 4. kv.

Detaljer

1. KVARTAL Kvartal. Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere

1. KVARTAL Kvartal. Kreditkassen skal være et høyt respektert. finanskonsern med fornøyde kunder. og motiverte medarbeidere Kvartal 1. KVARTAL 1998 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 1997

Rapport 2. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 2. kvartal 1997 Kreditkassen er en ledende internasjonal shippingbank SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1997

Rapport 3. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 3. kvartal 1997 Kreditkassen tilbyr regningsbetaling og aksjehandel over Internett SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 700 600 500 400 300 200 100 0 4. kv. 1996

Detaljer

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995.

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995. SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 3. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 2. kvartal Nordea Bank Norge konsern Rapport for 2. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første seks måneder utgjorde NOK 1 195m (85), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 2. kvartal 2002 Nordea Bank Norge ASA (NBN) er et heleiet datterselskap av Nordea Bank Finland Plc som igjen er et heleiet datterselskap

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 1995

RAPPORT 2. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 2. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.06.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 129,7 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 154,1 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

RAPPORT 2.KVARTAL Kreditkassen. gir deg bedre. råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 2.KVARTAL Kreditkassen. gir deg bedre. råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 2.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg bedre råd CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2. kv. 1995 3. kv. 1995 4.

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RAPPORT 1.KVARTAL Kreditkassen. arbeider for å. gi sine kunder. konkrete. fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 1.KVARTAL Kreditkassen. arbeider for å. gi sine kunder. konkrete. fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 1.KVARTAL 1996 Kreditkassen arbeider for å gi sine kunder konkrete fordeler CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2000

Kvartalsrapport per 30. september 2000 3. Kvartalsrapport Konsernet Fokus Bank har per 30.09.00 et resultat av ordinær drift før skatt på 218,6 millioner kroner. Etter samme periode i 1999 var resultatet 367,5 millioner kroner. Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. SEPTEMBER 2007 Ålesund, 29. OKTOBER 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. JUNI 2007 Ålesund, 6. AUGUST 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer