PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN"

Transkript

1 PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444 mill. kroner (61 mill. kroner) i skattekostnad i første halvår. Kreditkassens betalbare skatter er imidlertid fortsatt lave som følge av at konsernet har fre mførbare skattemessige underskudd. Resultat etter skatter i første halvår 1999 utgjorde mill. kroner (1 241 mill. kroner), hvilket tilsvarer 2,12 kroner pr. aksje (2,25 kroner pr. aksje). Resultatet i annet kvartal 1999 utgjorde 577 mill. kroner (618 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,05 krone pr. aksje (1,12 krone). - Jeg er fornøyd med resultatet. Vi ser ut til å nå de mål vi har satt oss for lønnsomhet, effektivitet og soliditet. Dette gjør det naturlig å vurdere mer ambisiøse mål fremover. For tiden arbeider vi med disse spørsmålene, sier konsernsjef Tom Ruud i en kommentar. - Det ser ut til at tapene vil holde seg relativt lave fortsatt i noen tid, sier Ruud. Hovedtrekk fra regnskapet Driftsresultatet før tap og skatt i første halvår var mill. kroner (1 235 mill. kroner), og for annet kvartal var tilsvarende tall 766 mill. kroner (658 mill. kroner). Resultatet for annet kvartal i fjor var preget av store engangsposter som utgjorde netto inntekter på ca. 250 mill. kroner. I resultatet for annet kvartal i år er det inkludert en gevinst ved salg av Kommunekreditt Norge AS på ca. 5 mill. kroner. Konsernets løpende inntjening er dermed styrket i forhold til fjoråret, både hva angår første halvår og annet kvartal Netto inntekter fra konsernets innskudds- og utlånsvirksomhet er stabile på et godt nivå. Netto renteinntekter var mill. kroner (2 005 mill. kroner) i første halvår. Rentenetto i annet kvartal er opprettholdt på samme nivå som forrige kvartal, og som tilsvarende periode i fjor til tross for at fjorårets regnskap inneholdt engangsinntekter på 172 mill. kroner. Utlån til kunder ble redusert med ca. 6 mrd. kroner siste kvartal. Hensyntatt salget av Kommunekreditt var utlånsvolumet stabilt i forhold til forrige kvartal. Kundeinnskudd økte noe i kvartalet. Andre inntekter utgjorde mill. kroner (997 mill. kroner) i første halvår. Inntekter fra betalingsformidling og fra Christiania Markets er økt i forhold til fjoråret. Inntektene fra fondsforvaltning er stabile de siste kvartaler, men på et noe lavere nivå enn i fjor. Kreditkassens kostnader utgjorde mill. kroner (1 767 mill. kroner) i første halvår. Utviklingen er omtrent som forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter (cost/income) var i underkant av 59 prosent. Dette er i tråd med målsatt nivå. Det var negative utlånstap med 80 mill. kroner (negativt 67 mill. kroner) i første halvår 1999, hvorav 18 mill. kroner (tap på 22 mill. kroner) i annet kvartal. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 195,4 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 10,4 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 11. august 1999

2 SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr kv kv kv kv kv Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444 mill. kroner (61 mill. kroner) i skattekostnad i første halvår. Kreditkassens betalbare skatter er imidlertid fortsatt lave som følge av at konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første halvår 1999 utgjorde mill. kroner (1 241 mill. kroner), hvilket tilsvarer 2,12 kroner pr. aksje (2,25 kroner pr. aksje). Resultatet i annet kvartal 1999 utgjorde 577 mill. kroner (618 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,05 krone pr. aksje (1,12 krone). Driftsresultatet før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer i første halvår var mill. kroner (1 235 mill. kroner), og for annet kvartal var tilsvarende tall 766 mill. kroner (658 mill. kroner). Resultatet for annet kvartal i fjor var preget av store engangsposter som utgjorde netto inntekter på ca. 250 mill. kroner. I resultatet for annet kvartal i år er den eneste engangseffekten en gevinst ved salg av Kommunekreditt Norge AS på ca. 5 mill. kroner. Konsernets løpende inntjening er således styrket i forhold til fjoråret, både hva angår første halvår og annet kvartal Det var negative utlånstap med 80 mill kroner (negativt 67 mill. kroner) i første halvår 1999, hvorav 18 mill. kroner (tap på 22 mill. kroner) i annet kvartal. Halvårsresultatet tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 15,7 prosent (18,3 prosent), omregnet til årsbasis. Reduksjonen i avkastningen skyldes hovedsakelig økt beregnet skatt. Konsernets underliggende lønnsomhet er imidlertid bedret i forhold til fjoråret. Netto utlån til kunder ble redusert med 6,1 mrd. kroner siste kvartal. Hensyntatt konsernets salg av Kommunekreditt Norge AS var utlånsvolumet stabilt i forhold til forrige kvartal. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 195,4 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 10,4 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. Hverken overskuddet pr. 30. juni 1999 eller økt egenkapital som følge av ny regnskapslov fra 1. januar 1999 er tatt med i beregningen. Inntektsutvikling Mill. kr kv kv kv Andre driftsinntekter Netto renteinntekter 1. kv kv VIRKSOMHETEN I ANNET KVARTAL Kreditkassens heleide datterselskap Kommunekreditt Norge AS ble i juni solgt til Eksportfinans ASA, etter at myndighetene hadde gitt nødvendig konsesjon. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på ca. 5 mill. kroner som er inkludert i regnskapet for annet kvartal under andre driftsinntekter. Som en følge av redusert pengemarkedsrente og rentenedsettelser fra Norges Bank, har Kreditkassen tre ganger satt ned rentene på utlån og innskudd i løpet av kvartalet. Kreditkassens forberedelser for å håndtere år 2000 i konsernets datasystemer er fullført. Banken har pr. 30. juni 1999 møtt de krav Kredittilsynet stiller. Mer enn systemer er renovert og testet for mulige feil i en separat år 2000 testbank. Testbanken er en kopi av Kreditkassens produksjonsmiljø hvor klokken kan stilles til relevante test-tidspunkt. Det er også gjennomført tester mot eksterne leverandører og mottagere av data. Videre etableres beredskapsplaner som skal sikre tilstrekkelig beredskap før, under og etter årtusenskiftet for konsernet. RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i annet kvartal mill. kroner (1 096 mill. kroner), og utgjorde 2,12 prosent (2,19 prosent) av gjennomsnittlig forvaltningskapital, omregnet til årsbasis. Rentenetto er opprettholdt på samme nivå som tilsvarende periode i fjor til tross for at fjorårets regnskap inneholdt engangsinntekter på 172 mill. kroner. Utlånsvolumet ved utgangen av kvartalet er lavere enn i fjor, men gjennomsnittlig volum i perioden var noe høyere enn i fjor. Konsernets styrkede egenkapitalsituasjon har bidratt til å øke rentenettoen. Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente var 2,75 prosentpoeng i annet kvartal. Dette er på samme nivå som i første kvartal, men høyere enn gjennomsnittet i 1998 som var 2,65 prosentpoeng. Verdiendring og kursgevinster Netto verdiendring og kursgevinst på verdipapirer i annet kvartal var 90 mill. kroner (-81 mill. kroner), fordelt med 136 mill. kroner (-54 mill. kroner) på aksjer og -46 mill. kroner (-27 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. 2 4 Innføringen av ny regnskapslov medfører at markedsbaserte finansielle omløpsmidler (handelsporteføljen) verdsettes til markedsverdi. I løpet av annet kvartal er urealisert merverdi i porteføljen økt med 54 mill. kroner, hvilket er inntektsført som verdiendring på verdipapirer. Endringen i urealisert merverdi fordeler seg med 63 mill. kroner på aksjer og -9 mill. kroner på sertifikater og obligasjoner.

3 Pr. 30. juni 1999 er total urealisert merverdi 258 mill. kroner på aksjer og -27 mill. kroner på sertifikater og obligasjoner. Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 118 mill. kroner (107 mill. kroner) i annet kvartal. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Øvrige driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter holdt et tilfredsstillende nivå i annet kvartal i år, men var noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig som følge av en engangsinntekt på 116 mill. kroner i fjorårets regnskap. Det er generelt en positiv utvikling i inntektene i Christiania Markets. Inntektene fra betalingsformidling er høyere enn i annet kvartal i fjor, men på nivå med de foregående kvartaler. Inntektene fra fondsforvaltning er stabile de siste kvartaler, men på et noe lavere nivå enn i fjor. Andre driftsinntekter inkluderer gevinst ved salg av Kommunekreditt med ca. 5 mill. kroner. Driftskostnadene i annet kvartal var 921 mill. kroner (913 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,77 prosent (1,83 prosent) i annet kvartal, omregnet til årsbasis. Kostnadsutviklingen er omtrent som forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter, eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer, utgjorde 58,6 prosent (59,6 prosent) i første halvår. Tap på utlån og garantier I annet kvartal viste resultatposten tap på utlån og garantier en netto inntektsføring på 18 mill. kroner (netto tap 22 mill. kroner). Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i annet kvartal fordeler seg med -17 mill. kroner (-21 mill. kroner) i personmarkedet, 1 mill. kroner (0 mill. kroner) på små og mellomstore bedrifter, -5 mill. kroner (-7 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og -2 mill. kroner (0 mill. kroner) for datter- og avdelingsbanker utenfor Norge. Kostnader/inntekter % kv kv kv kv kv Kostnader i forhold til inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) Bankens portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer økte fra 2,9 mrd. kroner til 3,2 mrd. kroner siste kvartal. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 2,2 mrd. kroner pr. 30. juni 1999, hvilket representerer en økning på 0,3 mrd. kroner i løpet av kvartalet. Skatt I annet kvartal har konsernet kostnadsført 207 mill. kroner i skatt. Som følge av ny regnskapslov fra 1. januar 1999 er netto utsatt skattefordel regnskapsført som eiendel i balansen, og det er bokført ordinær skattekostnad i årets seks første måneder. Kreditkassens betalbare skatter er imidlertid fortsatt lave som følge av at konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Ved utløpet av 1998 var konsernets gjenværende, ikke omtvistede, skattemessige underskudd beregnet til ca. 3,7 mrd. kroner. Konsernet har i tillegg enkelte tvistesaker rundt ligningen for tidligere år. Utlånstap Mill. kr Det er i løpet av kvartalet tatt ut stevning mot staten knyttet til skattemyndighetenes vedtak der de anser salg av datterselskaper innen konsernet for ikke å være skattemessig realisasjon. Stevningen omfatter to forhold som totalt har redusert bankens skattemessige fremførbare underskudd med 536 mill. kroner I tillegg til effekten av ny regnskapslov har konsernets kostnadsførte skatter økt i forhold til tilsvarende periode i fjor som følge av at det beregnede skattemessige resultat har økt. Den beregnede økningen er basert på myndighetenes varsel om en mulig endring av skatteloven, hvilket kan medføre reduserte rentefradrag for banken. BALANSEN kv kv kv kv kv Ved utgangen av juni 1999 var konsernets forvaltningskapital 195,4 mrd. kroner. Dette innebærer en reduksjon på 4,3 mrd. kroner i siste kvartal. Nedgangen skyldes i hovedsak salget av Kommunekreditt Norge AS. Netto utlån til kunder er redusert med 6,1 mrd. kroner, men justert for salget av Kommunekreditt er utlånsvolumet stabilt i forhold til forrige kvartal. Siste tolv måneder var det en reduksjon i netto utlån på 5,5 mrd. kroner, eller 3,6 prosent. Innskudd fra kunder var ved utgangen av juni i år 82,5 mrd. kroner, mot 76,9 mrd. kroner tre måneder tidligere. Innskudd fra kunder utgjorde 55,6 prosent av netto utlån til kunder inkludert utlån fra Norgeskreditt, mot 49,8 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 67,5 prosent av netto utlån til kunder. Tap på utlån og garantier pr. kvartal KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 174,5 mrd. kroner pr. 30. juni 1999, hvilket er en reduksjon med 1,5 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 10,4 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 10,7 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 7,0 prosent. Hverken overskuddet etter første halvår eller økt egenkapital som følge av ny regnskapslov er inkludert i bankens ansvarlige kapital. Dersom overskuddet etter første halvår hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 30. juni 1999, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 0,7 prosentpoeng, før avsetning til utbytte for

4 RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Hele Hele Annet kvartal Første halvår året Annet kvartal Første halvår året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (53) (58) (106) (119) (218) Provisjonskostnader (53) (66) (106) (127) (218) 15 (28) 78 (26) (67) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (note 1) 90 (81) (257) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og fin. derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (7) 25 (60) (31) 192 Tap på utlån og garantier (note 2, 3) (18) 22 (80) (67) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (note 1, 4) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/halvår/år) (kroner) 1,05 1,12 2,12 2,25 3,55 KVARTALSRESULTATER (Mill.kr) Konsernet kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper (55) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (48) (61) (66) (53) (38) (53) (53) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (24) 120 (81) (385) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (6) (89) (62) (18) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (100) Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE (Mill.kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum innskudd Brutto utlån til kunder (note 6) (917) (1 226) (967) Spesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 015) (1 309) (1 051) (1 478) (1 292) (1 482) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 585) (1 383) (1 585) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner (note 1, 5) Aksjer og andeler (note 1, 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler (note 1) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital (note 1) Sum gjeld og egenkapital Oslo, 10. august 1999 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Bjørn Erik Nielsen Tom Ruud Kjell Aamot Arild P. Aarseth 5 7

6 NØKKELTALL (Mill.kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 81,4 80,3 80,7 80,5 80,3 77,4 76,0 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 42,8 39,9 42,6 41,7 41,5 38,5 42,2 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 52,5 49,7 52,7 51,8 51,7 49,8 55,5 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 23,43*) 24,58*) 25,70 25,93 25,82*) 26,89*) 27,94 Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 0,56 1,13 1,12 0,23 1,07 1,07 1,05 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer pr. kvartal) 74,7 65,1 55,3 64,0 58,5 59,5 57,7 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 1,20 krone pr. aksje pr. 4. kvartal 1997 og 1. kvartal 1998, samt 1,50 krone pr. aksje pr. 4. kvartal 1998 og 1. kvartal NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 1 GENERELLE PRINSIPPER Kvartalsregnskapet er satt opp i samsvar med ny regnskapslov og ny årsregnskapsforskrift for banker, som begge trådte i kraft 1. januar De viktigste endringene for morbanken og konsernet er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden i morbanken. Avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond er reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Implementeringseffekt av ny regnskapslov anses som virkning av endring av regnskapsprinsipp, som føres direkte mot egenkapitalen pr. 1. januar Endringene er vist nedenfor. Tall fra tidligere perioder er omarbeidet for å være sammenlignbare. Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. Implementeringseffekt av ny regnskapslov Første halvår januar 1999 Netto verdiendring og kursgevinst på verdipapirer Skattekostnad Sertifikater og obligasjoner - - Aksjer og andeler Tilknyttede selskaper - 49 Utsatt skattefordel (411) Egenkapital/fond Sammenlignet med proformatall vedrørende ny regnskapslov gjengitt i årsberetning 1998 er implementeringseffekten på egenkapitalen pr. 1. januar 1999 økt med 176 mill. kroner basert på endelige årsregnskap mottatt fra utenlandske filialer, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Forøvrig henvises til vedlegg vedrørende ny regnskapslov. 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Annet kvartal 1999 Første halvår 1999 Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån*) Mill. kr brutto utlån*) Personmarked (17) (0,2) (37) (0,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) 9 0,7 11 0,4 Bergverk, oljeboring og utvinning Industrivirksomhet - - (14) (0,2) Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg (9) (0,8) (11) (0,5) Varehandel 4 0,3 2 0,1 Hotell- og restaurantdrift (1) (0,2) (2) (0,2) Sjø- og luftfart 7 0,1 7 0,1 Eiendomsdrift (9) (0,2) (22) (0,2) Annen tjenesteyting - - (11) (0,1) Andre (7) (1,0) (3) (0,2) Sum (23) (0,1) (80) (0,2) Endring i uspesifiserte tapsavsetninger 5 - Tap på utlån og garantier (18) (0,1) (80) (0,2) *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis. 6 8

7 3 KONSTATERTE TAP OG ENDRING I TAPSAVSETNINGER Annet kvartal 1999 Første halvår 1999 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (20) (60) Konstaterte tap (1) (24) Valutakursendringer 1 2 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tap og tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (20) (60) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende - - Inngang på tidligere avskrevne fordringer (34) (65) Endring uspesifiserte tapsavsetninger 5 - Netto tap på utlån og garantier (18) (80) 4 SKATTER Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. 5 VERDIPAPIRER Bokført verdi/ Bokført verdi/ Bokført verdi/ Handelsportefølje Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsportefølje Øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Bokført verdi Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Urealisert gevinst øvrige omløpsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler ANALYSE AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (247) (221) (19) (23) 8 10 (228) (198) Øvrige utlån ,1 1, Sum Misligholdte engasjementer fordelte seg slik pr. 30. juni 1999 Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill.kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum KAPITALDEKNING Vektet beregningsgrunnlag pr. 30. juni 1999 (Mrd. kr) Sum balanseposter 144,1 Sum poster utenfor balansen 19,9 Markeds- og valutarisiko 10,5 Beregningsgrunnlag 174,5 Kapitaldekning pr. 30. juni 1999 (Mill. kr) (%) Kjernekapital ,0 Tilleggskapital ,5 Fradragsposter (123) (0,1) Total ansvarlig kapital ,4 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 7 9

8 VEDLEGG TIL RAPPORT 2. KVARTAL 1999 NY REGNSKAPSLOV Ny regnskapslov (Regnskapsloven 1998) trådte i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt trådte ny Lov om aksjeselskaper og ny Lov om allmennaksjeselskaper i kraft. Videre har Kredittilsynet avgitt ny Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike som er tilpasset den nye lovgivningen og som trådte i kraft 1. januar De viktigste endringene for morbanken og konsernet som følge av ny regnskapslov i første halvår 1999 er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden for datterselskaper og tilknyttede selskaper i morbankens regnskap. Vurderingsreglene tar utgangspunkt i laveste verdis prinsipp for omløpsmidler og anskaffelseskost for anleggsmidler. Det skal imidlertid gjøres unntak fra laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler (handelsporteføljen) og gjeld som skal verdsettes til virkelig verdi. Prinsippendringen vil medføre større svingninger i morbankens og konsernets resultat som følge av at svingningene i markedene for verdipapirer tas inn i resultatregnskapet. Regnskapsloven 1998 åpner for regnskapsføring av utsatt skattefordel. Den delen av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse skal balanseføres når det er sannsynlig at selskapet og konsernet vil kunne nyttiggjøre seg den utsatte skattefordelen i fremtiden gjennom fradrag i skattepliktig inntekt. Konsernet hadde pr. 1. januar 1999 netto utsatt skattefordel som er balanseført etter de generelle vurderingsregler for eiendeler. Konsernets resultat blir belastet med periodens aktuelle skattekostnad. Innføring av ny regnskapslov vil ikke påvirke konsernets betalbare skatter. Som følge av ny årsregnskapsforskrift er avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser de linjer i konsernets regnskap som er påvirket av den nye regnskapsloven. Oppstillingen viser de relevante linjene i regnskapet etter tidligere og nytt lovverk, inkludert implementeringseffekter og ordinære bevegelser gjennom første halvår Videre vises nøkkeltall pr. 30. juni 1999 og 1998 beregnet på basis av tidligere og nytt lovverk. På neste side gjengis i tillegg resultattall for første halvår 1999 og balansetall pr. 30. juni 1999 for konsernet satt opp etter henholdsvis tidligere og nytt lovverk, samt en spesifikasjon av forskjellene mellom tidligere og nytt lovverk. Sammenlignet med proformatall vedrørende ny regnskapslov gjengitt i årsberetning 1998 er implementeringseffekten på egenkapitalen pr. 1. januar 1999 økt med 176 mill. kroner basert på endelige årsregnskap mottatt fra utenlandske filialer, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det vises forøvrig til note 1 i kvartalsrapporten Bevegelse Endring i Tidligere Implemen- første halvår markeds- Nytt lovverk teringseffekt 1999 verdi lovverk Sertifikater og obligasjoner (2 625) Aksjer og andeler Sum verdipapirer (2 065) Tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel (411) Goodwill 19 - (8) - 11 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler (419) Overkursfond/annen egenkapital Implementeringseffekt Sum fond NØKKELTALL Tidligere Nytt Tidligere Nytt lovverk lovverk lovverk lovverk Resultat pr. aksje, (kroner) 2,37 2,25 2,56 2,12 Bokført egenkapital pr. aksje (kroner) 22,03 25,70 24,78 27,94 Kostnads-/inntektsforhold (%) 60,5 59,6 59,5 58,6 Egenkapitalrentabilitet (%) 1) 22,7 18,3 21,8 15,7 Kjernekapitaldekning (%) 6,4 6,4 7,0 7,0 Risikovektet beregningsgrunnlag (mrd. kroner) 169,2 169,2 174,5 174,5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) 2,12 2,05 2,22 2,13 Kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) 1,87 1,81 1,87 1,78 1) Annualisert 8

9 VEDLEGG TIL RAPPORT 2. KVARTAL 1999 KONSERN Endringer Tidligere som følge av Nytt lovverk nytt lovverk lovverk Renteinntekter Rentekostnader ) Netto renteinntekter (72) Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (106) (106) Nettoverdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer ) 245 Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 228 (72) 1) 156 Sum driftskostnader (72) Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (80) (80) Driftsresultat Skatter ) 444 Resultat etter skatter (244) EIENDELER Sum innskudd Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler ) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper ) 994 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler ) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Sum innskudd Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond ) Periodens resultat (244) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital ) Reklassifisering av avgift til Forretningsbankenes sikringsfond 2) Endring i urealisert gevinst første halvår 1999 K-Holding 150 mill. kroner og Christiania Markets 17 mill. kroner 3) Endring utsatt skattefordel 4) Urealisert gevinst aksjer K-Holding implementeringseffekt 1. januar 1999 pluss effekt 30. juni ) Utsatt skattefordel Norske Liv 6) Implementeringseffekt utsatt skattefordel mill. kroner minus endring utsatt skatt første halvår mill. kroner 7) Urealisert gevinst aksjer K-Holding 91 mill. kroner, utsatt skattefordel Norske Liv 49 mill. kroner og utsatt skattefordel mill. kroner 9

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer