K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007"

Transkript

1 K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. SEPTEMBER 2007 Ålesund, 29. OKTOBER 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post Tlf Fax

2 Glitnir Bank ASA avlegger regnskap for morbank og konsern. regnskapet omfatter morbanken og datterselskapet Glitnir Factoring AS. I konsolideringen av regnskapene er egenkapitalmetoden benyttet. Nettoresultatet av virksomheten i datterselskapet er medtatt i morbankens regnskap i egen linje under inntekter av eierinteresser i konsernselskaper. I regnskapskommentarene er det lagt hovedvekt på morbankens tall. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsoppgjør er de samme, men det er foretatt en forenklet skatteberegning for delårsresultatene. Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til delårsrapporterings-standarden. STYRETS RAPPORT PER 30. SEPTEMBER 2007 Oppsummering Sterk utlånsvekst og god inntjening Glitnir Bank har et resultat for 3. kvartal på 24,1 mill. Hittil i år er resultatet 63,0 mill. Per 3. kvartal 2006 var resultatet 37,6 mill. I forhold til tilsvarende periode i fjor har rentenettoen økt med 16,8 mill, andre inntekter har økt med 23,6 mill og driftskostnadene har økt med 11,2 mill primært som følge av økt bemanning. Det er netto inntektsført 6,5 mill hittil i år fra tidligere nedskrivning på utlån. Forvaltningskapitalen utgjør mill som er en nedgang siden forrige kvartal, men en økning på mill (22,3%) siden årsskiftet. Ved utgangen av 2. kvartal ble det offentliggjort plan om å slå Glitnir Bank ASA sammen med Bolig og Næringsbanken ASA i Trondheim. Arbeidet med gjennomføringen av fusjonen er i gang etter vedtak om fusjon i begge bankenes styrer i september. Godkjenning av fusjonen er under behandling i Finansdepartementet etter at Kredittilsynet har anbefalt fusjonen. Endringer i regnskapsoppstillingen I løpet av første kvartal ble endringer i forskrifter gjort gjeldende og medførte at amortisering av kontantstrøm i forbindelse med nedskrivning av lån presenteres sammen med spesifiserte nedskrivninger på utlån. Sammenlignbare tall for tidligere er omarbeidet i samsvar med nye regler. Forvaltningskapitalen har i 3. kvartal falt med 58 mill (0,8%) til mill. Siste 12 mndr har forvaltningskapitalen økt med mill (22,4%). Utlån har i 3. kvartal økt med mill til mill (19,8%). Siste 12 mndr har utlånene økt med mill tilsvarende 46,0%. Innskudd har falt med 285 mill i 3. kvartal til mill (4,7%). Siste 12 mndr har innskuddene økt med mill (31,7%) Rentenettoen utgjør i 3. kvartal 33,8 mill (1,90%). Hittil i år utgjør rentenettoen 90,3 mill (1,90%) som er en økning på 16,8 mill i forhold til tilsvarende periode i 2006 da rentenettoen utgjorde 73,4 mill (1,99%). Andre inntekter utgjør i 3. kvartal 14,5 mill (0,81%) som er noe høyere enn i andre kvartal. Hittil i år utgjør andre inntekter 43,1 mill (0,91%) som er en økning på 23,6 mill i forhold til tilsvarende periode i 2006 da andre inntekter utgjorde 19,5 mill (0,53%). Driftskostnadene utgjør 19,3 mill (1,09%) i 3. kvartal som er noe høyere enn i andre kvartal. Hittil i år utgjør driftskostnadene 54,8 mill (1,15%) som er en økning på 11,1 mill i forhold til tilsvarende periode i 2006 da kostnadene utgjorde 43,7 mill (1,19%). Økningen knytter seg til bemanningsøkning. Resultat før tap og skatt utgjør 28,9 mill (1,63%) i 3. kvartal som er det beste kvartalsresultat banken har hatt. 2 Hittil i år utgjør resultat før tap og skatt 78,5 mill (1,65%) som er 29,3 mill høyere enn tilsvarende periode i Banken har i 3. kvartal netto inngang på tap på 3,3 mill. Hittil i år utgjør netto inngang 6,5 mill mot tilsvarende inngang på 0,9 mill de tre første kvartalene i Før skatt har banken et resultat på 85,7 mill hittil i år mot 50,9 mill de tre første kvartalene i Resultat etter skatt utgjør 24,1 mill (1,36%) i 3. kvartal. Hittil i år utgjør resultatet 63,0 mill (1,33%) som er en økning på 25,4 mill (68%) i forhold til tilsvarende periode i 2006 da resultatet utgjorde 37,6 mill (1,00%). Glitnir Factoring AS Omsetningsveksten fortsetter i Glitnir Factoring som har sitt beste resultat hittil. Resultat etter skatt utgjør 5,7 mill som er en økning på 10% i forhold til de tre første kvartalene i 2006 da resultatet utgjorde 5,2 mill. Etter fratrekk av goodwillavskrivning på 0,6 mill per kvartal er resultatbidraget fra selskapet 3,6 mill hittil i år mot 3,0 mill i de tre første kvartalene i nøkkeltall regnskap 1 Hovedtall Tall i NOK Balansen Forvaltningskapital Utlån Innskudd Resultatregnskap Rentenetto Andre inntekter Herav datterselskaper Driftskostnader Resultat før tap/skatt Tap Gevinst på anleggsmidler Beregnet skatt/endring i uts sk Resultat Nøkkeltall (kr og prosent): Kapitaldekning 5 11,38% 12,45% 13,46% Kjernekapitaldekning 8,56% 8,34% 9,27% Rentenetto i % av GFK 6 1,90% 1,99% 1,96% Andre inntekter i % av GFK 0,91% 0,53% 0,61% Herav datterselskaper 0,07% 0,08% 0,08% Kostnader i % av GFK 1,15% 1,19% 1,17% Totalrentabilitet 7 1,65% 1,35% 1,41% Kostnader per inntektskrone 0,41 0,47 0,45 Bokført egenkapital (NOK 1000) Egenkapital per aksje 9 11,09 9,67 10,00 Egenkapitalrentabilitet 14,55% 11,28% 11,98% Fortjeneste per aksje 10 1,53 1,05 1,13 Utvannet resultat per aksje 11 1, Regnskapet for tidligere regnskapsperioder er omgjort i forhold til offentliggjorte regnskaper som følge endringer i behandlingen av amortisert kost i forbindelse med nedskrivning på lån. 2 Resultatet i Glitnir Factoring er redusert med goodwillavskrivning på 0,6 mill per kvartal. 3 Omfatter tap og nedskrivning på enkeltlån og på grupper av utlån. 4 Foreløpig beregning av skatt/endring i utsatt skattefordel utgjør 28% av resultat før skatt korrigert for ikke skattepliktige resultatposter. 5 Kapitaldekning og kjernekapitaldekning er på konsolidert basis. I beregning av kapitaldekning medtas 50% av resultat for perioden forutsatt at resultatet er bekreftet av revisor. 6 GFK= Gjennomsnittlig forvaltningskapital 7 Resultat før tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 8 Periodens resultat etter tap og skatt er medregnet i tallene 9 Antall aksjer er etter at emisjon av aksjer registrert Aksjenes pålydende er 2,- kr. 10 Gjennomsnittlig antall aksjer er Nytt antall aksjer etter emisjon er

3 Resultatregnskapet Rentenetto Netto rente og kredittprovisjonsinntekter (rentenetto) utgjør hittil i år 90,250 mill kr tilsvarende 1,90% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I tilsvarende periode i 2006 var rentenettoen 73,398 mill kr (1,99%). Rentenettoen har økt i kroner som følge av økt rentenivå og økt forretningsvolum men er redusert relativt sett av høy overskuddlikviditet og lavere marginer på utlån. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 2,06 1,71 1,96 2,09 1,97 1,90 1,88 Resultat før tap og skatt Resultat før tap og skatt utgjør hittil i år 78,533 mill kr tilsvarende 1,65% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I tilsvarende periode i 2006 var resultat før tap og skatt 49,256 mill kr tilsvarende 1,35 %. Økningen følger av økning i rentenetto på 16,852 mill kr, økning i andre inntekter på 23,580 mill kr og kostnadsøkning på 11,156 mill kr. Ordinært resultat før tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 1,39 1,48 1,21 1,85 1,41 1,63 1,57 Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjør i hittil i år 43,097 mill kr (0,91%) mot 19,517 mill kr (0,53%) i tilsvarende periode i Av resultatet er 3,552 mill fra datterselskapet. Økningen i andre inntekter er dermed mer enn doblet siden Både provisjonsinntekter og inntekter fra handel med valuta og renteinstrumenter viser sterk økning. Andre inntekter var 0,6 mill kr høyere i tredje kvartal enn i andre. Andre driftsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 0,54 1,01 0,45 0,92 0,60 0,81 0,82 Driftskostnader Driftskostnader utgjør hittil i år 54,815 mill kr (1,15%) som er en økning på 11,156 mill kr (25,5%) i forhold til tilsvarende periode i 2006 da kostnadene utgjorde 43,659 mill kr (1,19%). Kostnadsøkningen følger av økning av bemanningen fra 38 ansatte per til 43 ansatte nå. Som følge av inntektsøkningen er forholdstallet mellom inntekter og kostnader likevel forbedret. Hittil i år har banken 41 øre i kostnader per inntektskrone mot 47 øre i de tre første kvartalene i Ordinære driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i det enkelte kvartal i 2006 og 2007 for morbank 1,20 1,24 1,20 1,16 1,16 1,09 1,13 Tap på utlån Nedskrivning av utlån er foretatt etter regler gjeldende fra 1. januar Det er redegjort for reglene under kommentarene til balansen. Tapsgjennomgangen for 3. kvartal har medført nedskrivning på ett nytt engasjement. Ett engasjement er avviklet i løpet av kvartalet Netto er det inntektsført 3,287 mill kr i 3. kvartal. Hittil i år utgjør netto inntektsføring 6,539 mill kr. I tilsvarende periode i 2006 ble det netto inntektsført 0,900 mill kr. Nedskrivning på grupper av utlån foretas ved å beregne redusert verdi av kontantstrøm fra drift og sikkerheter basert på erfaringer fra faktiske historiske tap. Det har ikke vært inntruffet hendeler som har gitt grunnlag for endringer i nedskrivning på utlånsgrupper hittil i år. Skatt Foreløpig skatteberegning utgjør 28% av resultat før skatt korrigert for ikke skattepliktige resultatposter. Beregnet skatt og endring av utsatt skatt utgjør 22,666 mill kr for morbank og 24,757 mill kr for konsernet for de tre første kvartalene. Resultat Banken har i 3. kvartal et overskudd på 24,111 mill. I andre kvartal var overskuddet 23,658 mill og i første kvartal 15,238 mill. Hittil i år har banken et overskudd på 63,007 mill (1,33%) mot et overskudd på 37,586 mill (1,00%) i de tre første kvartalene i Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastningen utgjør omregnet på årsbasis 14,55% hittil i år. De tre første kvartalene i 2006 var egenkapitalavkastning omregnet på årsbasis på 11,20%. Fortjeneste per aksje Fortjeneste per aksje omregnet på årsbasis utgjør 1,53 kr per aksje hittil i år mot 1,13 kr de tre første kvartalene i Fortjeneste per aksje i det enkelte kvartal omregnet på årsbasis i 2006 og ,43 1,27 0,81 1,79 0,91 1,66 1,39 3

4 Balansen Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjør per mill kr i morbank og mill kr for konsernet. Hittil i år har forvaltningskapitalen økt med mill for morbank og siste 12 mnd er økningen på mill kr tilsvarende 22%. Innskudd i banker Det er plassert 326 mill kr som innskudd i andre banker. For konsernet er plasseringen 335 mill kr. Utlån Brutto utlån utgjør per mill kr i morbank etter en økning på mill i 3. kvartal. Siste 12 mndr har utlånene økt med mill (46,0%). Økningen i utlån er i tredje kvartal sterk og er størst innenfor offshore. Inkludert utlån fra Glitnir Factoring utgjør utlånene mill kr ved utgangen av tredje kvartal. Kvartalsvis nettoendring i utlån i 2006 og 2007 for morbank Risikoen i utlånsporteføljen har bedret seg ytterligere i 3. kvartal. I forhold til for ett år siden har utlån med høy risiko falt fra en andel på 3,9% av porteføljen til 2,7% nå. Utlån med middels risiko har falt fra 61,0% til 52,0% av porteføljen. Utlån med lav risiko utgjør nå 45,3% mot 35,1% for ett år siden. Fordeling av engasjement på risiko per , og per bransje for engasjement der det er knyttet høy risiko til debitors evne til å betjene resterende gjeld. Tapsgjennomgangen for tredje kvartal har medført nedskrivning på ette engasjement hvor det tidligere ikke har vært nedskrivning. Ett engasjement anses løst i løpet av kvartalet og tidligere nedskrivning er reversert. Ved utgangen av andre kvartal utgjør samlet nedskrivning og amortisering av kontantstrøm 28,242 mill kr knyttet til 8 engasjement. Ved utgangen av tredje kvartal 2006 utgjorde nedskrivningen 44,759 mill kr Det har ikke vært endring i nedskrivning på grupper av utlån i løpet av tredje kvartal. Nedskrivningen utgjør 28,4 mill kr. Engasjement fordelt på næringer per , og Eiendom Fiskefartøy Industri Offshore Forr.messig tj.yt. Privat Shipping Varehandel mv. Transport øvr. Øvrige Mill. NOK % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lav risiko Middels risiko Høy risiko ,1 % 61,0 % 3,9 % ,9 % 61,7 % 3,4 % ,3 % 52,0 % 2,7 % Utlån utgjør 87,4% av forvaltningskapitalen i morbanken ved utgangen av kvartalet mot 74,9% for ett år siden. Nedskrivning av utlån Ny forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier ble fastsatt i desember Banken har anvendt de nye reglene fra og med regnskapet for Etter tidligere vurderingsregler ble et engasjement nedskrevet når det var sannsynlighetsovervekt for at tap kunne oppstå. Etter nåværende regler foretas nedskrivning når objektive tapshendelser har inntruffet for enkeltlån eller grupper av utlån. Nedskrivning foretas selv om det ikke er overveiende sannsynlig at tap vil oppstå. Ved beregning av nedskrivning for tapsutsatte enkeltengasjement har banken lagt til grunn at sikkerhetene kan realiseres innen ett år. Nedskrivningsbeløpet er beregnet ved å trekke nåverdien av forventet framtidig kontantstrøm fra drift og sikkerheter fra lånebeløpet. For grupper av utlån estimerer banken forventet tap Verdipapir Bankens beholdning av obligasjoner er redusert med 196 mill kr i løpet av tredje kvartal og utgjør 375 mill kr bokført til markedsverdi. Beholdningen benyttes som likviditetsreserve og til plassering av overskuddslikviditet. Beholdningen av aksjer og andeler i fond vurderes som handelsportefølje og balanseføres til virkelig verdi. Av aksjebeholdningen på 6,4 mill kr er 3,0 mill kr lokale aksjer bokført som anleggsmidler til virkelig verdi. Eierinteresser i konsernselskaper Bokført verdi av eierinteresser i konsernselskaper utgjør 56,805 mill kr i morselskapets regnskap ved utgangen av tredje kvartal og utgjør bokført verdi av investeringen i Glitnir Factoring AS. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av balanseført utsatt skattefordel med samt goodwill i konsernregnskapet. Samlet utgjør balanseposten 18,225 mill i konsernregnskapet. Goodwill framkommer som differanse mellom kostpris for Glitnir Factoring og vurdert verdi av eiendeler i selskapet. Goodwill avskrives over 10 år. Varige driftsmidler Varige driftsmidler utgjør i morbanken 1,850 mill kr i 3 kvartal. I konsernet utgjør varige driftsmidler 15,326 mill kr inklusiv forretningsbygg eid av Glitnir Factoring. 4

5 Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Samlet utgjør balanseposten 107,322 mill kr for morbanken og 108,873 mill kr i konsernet ved utgangen av 3. kvartal. Beløpet består av opptjente ikke forfalte renter av utlån og verdipapirer og øvrige opptjente ikke forfalte inntekter. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde per 3. kvartal 168,659 mill kr i morbanken og 169,538 mill kr for konsernet hovedsakelig gjeld til Glitnir Bank i Reykjavik og Luxemburg. Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder har falt med 285 mill kr i løpet av tredje kvartal til mill kr. Siste 12 mndr er innskudd fra kunder økt med mill kr som er en økning på 31,7%. Innskudd fra kunder finansierer ved utgangen av kvartalet 93% av brutto utlån mot 103% for ett år siden. Reduksjonen i innskudd i 3. kvartal skyldes nedgang i store innskudd, mens mindre innskudd viser en meget god vekst både i kvartalet og hittil i år. Kvartalsvis nettoendring i innskudd i 2006 og 2007 for morbank Ansvarlig lån Ansvarlig lån utgjør 200 mill kr etablert i 2005 med morselskapet Glitnir banki hf på Island som långiver. Lånene løper i 10 år med ensidig rett for låntager til å innfri lånet etter 5 år. Slik innløsning krever tillatelse fra Kredittilsynet. Banken innfridde i første kvartal 18,6 mill kr i ansvarlig obligasjonslån som ble tatt opp i Banken har innhentet tillatelse fra Kredittilsynet på opptak av 100 mill kr i tidsbegrenset ansvarlig lån. Egenkapital Bankens egenkapital utgjør ved utgangen av tredje kvartal 643,408 mill kr etter at det i første kvartal ble gjennomført kapitalutvidelse på ved innbetaling fra morselskapet på Island. Det ble tegnet aksjer pålydende 2 kr til tegningskurs 10 kr per aksje. Kapitaldekning Lovkravet til kapitaldekning er at ansvarlig kapital skal utgjøre 8%. Ansvarlig kapital består av egenkapitalen og ansvarlig lån fratrukket eventuelle spesielle fradrag. Kjernekapitalen skal være 4%. Kjernekapitalen består av innbetalt og opptjent egenkapital fratrukket immaterielle eiendeler. Glitnir Bank har ved utgangen av 3. kvartal bokført egenkapital på 643,4 mill. I ansvarlig kapital reduseres egenkapitalen med 50% av årets resultat før skatt samt immaterielle eiendeler på 18,2 mill. Kjernekapitalen utgjør ved utgangen av tredje kvartal 606,9 mill. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekning utgjør mill på konsolidert basis. Kjernekapitaldekningen er på 8,56%. Banken har 200 mill i tidsbegrenset ansvarlig lån fra morselskapet som regnes som tilleggskapital. Samlet ansvarlig kapital er dermed 806,9 mill som gir en kapitaldekning på 11,38%. Styret vurderer soliditeten som god i forhold til bankens risikonivå. Eiendom Fiskeoppdrett Fiskefartøy Industri Offshore GLITNIR BANKI HF SOM EIER Glitnir Banki hf, Reykjavik eier alle aksjene i Glitnir Bank ASA. Glitnir Bank ASA er norsk bank tilsluttet Bankenes Sikringsfond. Innskuddsgarantien opprettholdes dermed uendret i forhold til tidligere. Antall aksjer er pålydende 2 per aksje. Bokført egenkapital utgjør 643,408 mill tilsvarende 11,09 kr per aksje. Forr. tj.yt. Privat mv Varehandel mv. Transport øvr. Øvrige Mill. NOK Innskudd fordelt etter næringer per , og Verdipapirgjeld Banken hadde ved utgangen av 3. kvartal netto utestående obligasjonslån på 62 mill kr med forfall i august 2009 med kvartalsvis innløsningsrett for både långiver og låntaker. Annen gjeld Annen gjeld utgjør 38,0 mill kr for morbanken utgangen av 3. kvartal. I konsernet utgjør annen gjeld 117,1 mill og utgjøres i hovedsak av mellomregningsposter med kunder i Glitnir Factoring. Påløpte kostnader/avsetninger Påløpte kostnader utgjøres i stor grad av påløpte, ikke forfalte renter på innskudd til kunder og utgjør 143,6 mill kr i morbank og 143,7 mill for konsernet ved utgangen av 3. kvartal. DATTERSELSKAPET Glitnir Factoring AS Selskapet har hittil i år rente- og provisjonsinntekter på 28,561 mill som er en økning på 23,5 % i forhold til tilsvarende periode i Rentenettoen var 22,627 mill mot 19,559 mill i Driftskostnadene utgjør 14,683 mill kr som er en økning på 2,552 mill (21%). Resultat før tap og skatt utgjør for hittil i år 8,103 mill mot 7,635 mill per Etter skatt og avskrivning av goodwill utgjør resultatbidraget fra selskapet 3,552 mill hittil i år mot 3,028 mill i de tre første kvartalene i KONSERNREGNSKAPET Datterselskapet er 100% eiet. Glitnir Factoring AS ble overtatt med regnskapsmessig virkning fra 1. juni Bokført verdi av selskapene framgår av morbankens balanse på egne linjer under eierinteresser i konsernselskaper. I konsernregnskapet bruttoføres bankens og datterselskapets inntekter, kostnader og balanseposter unntatt mellomregningsposter som elimineres. ets nettoresultat er identisk med morbankens resultat. For Glitnir Factoring er differansen mellom vurdert virkelig verdi av eiendelene og kostprisen bokført i konsernregnskapet som goodwill. Beløpet 5

6 utgjør 18,647 mill kr per Goodwill avskrives over 10 år med 0,203 mill kr per måned. ORGANISASJON Ved utgangen av tredje kvartal var det 66 ansatte i konsernet hvorav 23 i Glitnir Factoring og 43 i Glitnir Bank. I banken er bemanningen økt med 4 ansatte siden årsskiftet og Glitnir Factoring har økt bemanningen med 1. ansatt. Ved banken sitt kontor i Oslo er det 4 ansatte og ved kontoret i Fosnavåg er det 3 ansatte. Nøkkeltall 5 siste kvartaler 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal Tall for det enkelte kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal omregnet på årsbasis Gj.sn forv. kapital (GFK) ,90 % 2,09 % 1,71 % 1,88 % 1,97 % Rentenetto i % av GFK 2,23 % 2,46 % 2,10 % 2,34 % 2,34 % 0,81 % 0,92 % 1,01 % 0,82 % 0,60 % Andre inntekter i % av GFK 0,80 % 0,92 % 0,98 % 0,81 % 0,57 % 2,72 % 3,00 % 2,72 % 2,70 % 2,56 % Sum inntekter i % av GFK 3,03 % 3,39 % 3,09 % 3,15 % 2,91 % 1,09 % 1,16 % 1,24 % 1,13 % 1,16 % Driftskostnader i % av GFK 1,38 % 1,54 % 1,58 % 1,61 % 1,50 % 1,63 % 1,85 % 1,49 % 1,57 % 1,41 % Driftsres. før tap i % av GFK 1,65 % 1,85 % 1,51 % 1,54 % 1,42 % -0,19 % -0,28 % 0,07 % -0,02 % 0,28 % Tap på utlån i % av GFK -0,18 % -0,28 % 0,06 % -0,02 % 0,27 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Gevinst på verdipapirer anleggsmidler 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,49 % 0,57 % 0,37 % 0,44 % 0,29 % Skatt i % av GFK 0,52 % 0,59 % 0,42 % 0,50 % 0,33 % 1,36 % 1,56 % 1,05 % 1,15 % 0,84 % Resultat i % av GFK 1,34 % 1,53 % 1,03 % 1,07 % 0,82 % Fortjeneste pr aksje årsbasis 1,66 1,79 1,27 1,39 0,91 Egenkapitalrentabilitet (%) 15,29 % 15,61 % 12,72 % 15,65 % 10,27 % 0,40 0,39 0,45 0,42 0,45 Kostnader pr inntektskrone 0,46 0,45 0,51 0,51 0,51 Kostnader pr innt.kroner ordinært 1) Kapitaldekning 11,38 % 12,69 % 15,43 % 13,46 % 12,45 % Kjernekapitaldekning 8,56 % 9,48 % 11,43 % 9,27 % 8,34 % 6

7 Resultatregnskap Tall i 1000 kroner Per Per Per Per Per Per Rente og kredittprovisjonsinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto kursgevinst valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 1) Avskrivninger Andre driftskostnader 1) Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Gevinst på verdipapir som er anleggsmidler Resultat før skatt Skattekostnad Resultat Balanse Tall i 1000 kroner Per Per Per Per Per Per EIENDELER Fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån og fordringer på kunder spesifiserte nedskrivninger nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnder Spes.avsetn.garantianvsvar Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Opptjent egenkapital/udispert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Ålesund, 30. september oktober 2007 I styret for Glitnir Bank ASA

8 Resultatregnskap 5 siste kvartaler Tall i 1000 kroner 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal Renteinntekter Rentekostnader Rentenetto Utbytte Inntekter fra konsernselskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinster Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og adm kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Gevinst på verdipapirer anleggsm Resultat før skatt Skattekostnad Resultat Balanse 5 siste kvartaler Tall i 1000 kroner 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal 3 kvartal 2 kvartal 1 kvartal 4 kvartal 3 kvartal BALANSE EIENDELER Fordring sentralbanker Utlån til kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder spesifiserte nedskrivninger - nedskr. på grupper av utlån Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Eierinteresser konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpt kostnader Avsetninger Spes.avsetning garantiansvar Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. JUNI 2007 Ålesund, 6. AUGUST 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 1. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 31. MARS 2007 Ålesund, 26. APRIL 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana )

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) 1. kvartal 2005 ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) KVARTALSRAPPORT, samlet bank 31.03.2005. Innledende kommentarer - IFRS Som børsnotert selskap og konsern, utarbeider og rapporterer

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer