Rapport 3. kvartal 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 3. kvartal 1997"

Transkript

1 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 3. kvartal 1997 Kreditkassen tilbyr regningsbetaling og aksjehandel over Internett

2 SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr kv kv kv Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i tredje kvartal 1997 utgjorde 675 mill. kroner (451 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,22 krone pr. aksje (0,82 krone). Resultatet etter ni måneder økte til mill. kroner (1 550 mill. kroner). Pr. aksje tilsvarer resultatet 3,42 kroner (2,82 kroner). I tredje kvartal er det inntektsført 200 mill. kroner fra bankens uspesifiserte tapsavsetninger. Resultatet tilsvarer en årlig egenkapitalavkastning på 24,6 prosent. Driftsresultatet før utlånstap og tap på langsiktige verdipapirer i tredje kvartal utgjorde 455 mill. kroner (422 mill. kroner), og pr. 30. september var tilsvarende tall mill. kroner (1 400 mill. kroner). Bankens kostnadsutvikling er i samsvar med vedtatte planer, hvor investeringer i ny teknologi gjør at kostnadene i tredje kvartal ligger høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Netto renteinntekter har økt noe i forhold til annet kvartal, hvilket i hovedsak skyldes vekst i forretningsvolumet. Netto utlån til kunder økte med ca. 6 mrd. kroner siste kvartal. Den underliggende veksten er sterkest for valutalån til bedriftskunder. Utlån til personmarkedet økte med 1,6 prosent i siste kvartal og 6,9 prosent siste 12 måneder. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 198 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 9,4 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 5,7 prosent. Dersom overskuddet etter tredje kvartal (før utbytte) hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 30. september 1997, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 1,1 prosentpoeng. VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL Det har vært sterk etterspørsel i kredittmarkedet i tredje kvartal, men veksten er noe lavere enn det banken opplevet i annet kvartal. For utlån i norske kroner er det vekst på linje med tidligere kvartaler i alle segmenter, med høyest vekst innenfor utlån til næringslivet. Lån til personkunder i Norge har vist moderat vekst i kvartalet. Kreditkassen er valgt som eneleverandør av banktjenester til den nye hovedflyplassen på Gardermoen. Inntektsutvikling Mill. kr I løpet av kvartalet er virksomheten i bankens datterselskap i Luxembourg i hovedsak avviklet. Ved utgangen av kvartalet ble implementeringen av bankens nye kontorstøttesystem fullført. Prosjektet er fullført en måned før oppsatt tidsplan. Samtlige ansatte har nå en tidsmessig PC og er tilkoblet et felles nettverk for informasjonsbehandling. Arbeidet med å utvikle standardiserte arbeidsrutiner og dokumenter pågår fortløpende. Kontorstøttesystemet er en av hoveddelene i Kreditkassens IT-satsing for perioden 1996 til 1998, som samlet er beregnet til å beløpe seg til ca. 850 mill. kroner. Pr. 30. september 1997 er ca. to tredeler av investeringsprogrammet fullført. Utgiftene relatert til programmet er i stor grad løpende kostnadsført. Styret forventer at IT-investeringene vil ligge på et relativt høyt nivå også i perioden etter kv kv Andre driftsinntekter Netto renteinntekter 2. kv Banken har i løpet av årets ni første måneder inngått avtale med et antall personer, tilsvarende 150,2 årsverk, om frivillig fratredelse. I tilknytning til disse tiltakene er det benyttet 97 mill. kroner av en kostnadsavsetning på 228 mill. kroner foretatt i Avtalene har ulike fratredelsestidspunkter, og 69,1 årsverk hadde forlatt banken ved utgangen av september. Inkludert disse tiltakene har konsernet i perioden 1. januar til 30. september redusert bemanningen netto med 120 årsverk. RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i tredje kvartal 919 mill. kroner (858 mill. kroner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var i tredje kvartal 1,88 prosent (2,21 prosent), omregnet til årsbasis. Kreditkassen vedtok å sette opp rentene på utlån og innskudd 24. juli med effekt fra slutten av august i år, og tilpasset seg dermed den endring i pengemarkedsrentene som skjedde i juni. 2 Kursgevinster Netto gevinst på verdipapirer i tredje kvartal var 14 mill. kroner (7 mill. kroner), fordelt med 10 mill. kroner (14 mill. kroner) på aksjer og 4 mill. kroner (-7 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. Ved utløpet av kvartalet var markedsverdien av porteføljen av omløpsaksjer 456 mill. kroner høyere enn bokført verdi. Markedsverdien av porteføljen av sertifikater og obligasjoner var 6 mill. kroner høyere enn bokført verdi. Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 64 mill. kroner (58 mill. kroner) i tredje kvartal. Øvrige driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter var i tredje kvartal i år noe høyere enn tilsvarende periode i fjor. Provisjonsinntekter knyttet til elektronisk betalingsformidling og omsetning og forvaltning av verdipapirer utgjør en stabil og økende inntektspost for banken.

3 Driftskostnadene i tredje kvartal var 838 mill. kroner (753 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,71 prosent (1,94 prosent) i tredje kvartal, omregnet til årsbasis. Kostnadsøkningen i tredje kvartal er i tråd med vedtatte planer og relaterer seg hovedsakelig til honorarer i forbindelse med innføring av ny teknologi. Forholdet mellom kostnader og inntekter eksklusive verdipapirgevinster utgjorde 66 prosent (64 prosent) i tredje kvartal. Tap på utlån og garantier I tredje kvartal viser resultatposten for tap på utlån og garantier en netto inntektsføring på 231 mill. kroner (netto inntekt 26 mill. kroner), hvorav 200 mill. kroner skyldes en reduksjon av bankens uspesifiserte tapsavsetninger. Bankens utlån til næringslivet og personmarkedet i Norge har vært preget av svært lave nye tap og flere mindre tilbakeføringer i tredje kvartal. På lengre sikt må banken forvente et tapsnivå som er høyere enn det som har vært tilfelle i perioden 1994 til 1996 og så langt i Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i tredje kvartal fordeler seg med -28 mill. kroner (-33 mill. kroner) i personmarkedet, -14 mill. kroner (-7 mill. kroner) på små- og mellomstore bedrifter, -3 mill. kroner (14 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og 14 mill. kroner (0 mill. kroner) for datter- og avdelingsbanker utenfor Norge. Bankens portefølje av brutto misligholdte engasjementer ble redusert fra 2,7 mrd. kroner til 2,4 mrd. kroner siste kvartal. Netto misligholdte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 1,2 mrd. kroner pr. 30. september 1997, hvilket representerer en nedgang på 0,1 mrd. kroner siden annet kvartal Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer er i siste kvartal redusert med 0,1 mrd. kroner til 1,3 mrd. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger I lys av den positive utviklingen for kredittrisikoen i bankens låneportefølje samt de vedvarende gode utsikter for norsk økonomi, har styret funnet det forsvarlig å redusere de uspesifiserte tapsavsetningene med 200 mill. kroner til mill. kroner, hvilket representerer 0,9 prosent av de utlån avsetningene skal dekke. Fortsatt lave utlånstap Mill. kr kv kv kv Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Tap på utlån og garantier pr. kvartal Skatt I årets ni første måneder har konsernet utgiftsført 24 mill. kroner i skatt. Skattekostnadene gjelder i hovedsak utenlandske filialer, mens det for morbankens norske virksomhet ikke er beregnet skattekostnad for Banken har tatt ut stevning mot staten i et spørsmål vedrørende gyldigheten av Overligningsnemda ved Sentralskattekontorets endring av bankens ligning for Saken gjelder avskrivning av 2,7 mrd. kroner i skattemessige fremførbare underskudd relatert til nedskrivning av preferansekapital. Regnskapet pr. 30. september 1997 er satt opp basert på at banken vinner frem i saken. Skulle banken ikke få medhold ville banken pr. 30. september ha benyttet alle skattemessige fremførbare underskudd i Norge, men skattekostnadene ville ikke blitt endret, da ilignet skatt ville ha blitt utlignet mot fremførbar godtgjørelse i skatt. Etter utløpet av kvartalet har Ligningsnemda for Sentralskattekontoret for storbedrifter endret bankens ligning for 1996 med netto 614 mill. kroner, relatert til tap ved konserninterne salg av datterselskaper, slik at bankens skattbare inntekt øker tilsvarende. Banken vil påklage vedtaket. Dersom banken ikke skulle få medhold i noen av de ovennevnte skattetvister, ville skattekostnaden hittil i år økt med anslagsvis 140 mill. kroner på konsernbasis. BALANSEN Ved utgangen av september 1997 var konsernets forvaltningskapital 198 mrd. kroner. Dette innebærer en økning på 12 mrd. kroner i siste kvartal. Balanseøkningen skyldes utlånsvekst i løpet av kvartalet kombinert med en økning av likviditeten på balansen. Netto utlån til kunder økte med ca. 6 mrd. kroner i siste kvartal, mens det var en økning siste tolv måneder på ca. 23 mrd. kroner, fordelt med ca. 3 mrd. kroner til personkunder, og ca. 10 mrd. kroner for utlån i både norske kroner og valuta til bedriftskunder. Innskudd fra kunder var ved utgangen av september i år 84,7 mrd. kroner, mot 77,4 mrd. kroner tre måneder tidligere. Innskudd fra kunder utgjorde 56 prosent av netto utlån til kunder inkludert utlån fra Norgeskreditt, mot 53 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 74 prosent av netto utlån til kunder. KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 163,9 mrd. kroner pr. 30. september 1997, hvilket er en økning med 5,3 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 9,4 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 10,1 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 5,7 prosent. Overskuddet etter tredje kvartal er ikke inkludert i bankens ansvarlige kapital. Dersom overskuddet etter tredje kvartal (før utbytte) hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 30. september 1997, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 1,1 prosentpoeng. Balansestruktur Mrd. kr Kontanter/ innskudd Verdipapirer Netto utlån Annet Innskudd fra kredittinst. Innskudd fra kunder Sertifikater Obligasjoner/ ansvarlig lån Annet Egenkapital 3

4 RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Hele Hele Tredje kvartal 9 måneder året Tredje kvartal 9 måneder året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (77) (62) (218) (180) (244) Provisjonskostnader (77) (65) (222) (185) (249) Netto kursgevinst på verdipapirer Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avsatt for omstillingstiltak Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (231) (30) (370) (140) (599) Tap på utlån og garantier (note 2, 3) (231) (26) (413) (131) (575) (8) 9 (12) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (10) 7 (9) Driftsresultat (2) 15 4 (5) Skatter (note 4) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/9 mnd./år) (kroner) 1,22 0,82 3,42 2,82 3,91 KVARTALSRESULTATER (Mill. kr) Konsernet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (61) (59) (65) (64) (71) (74) (77) Netto kursgevinst på verdipapirer Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avsatt for omstillingstiltak Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsesultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (58) (47) (26) (444) (100) (82) (231) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (10) Driftsresultat Skatter Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE (Mill. kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum innskudd Brutto utlån til kunder (note 6) (1 414) (1 974) (1 757) Spesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 516) (2 104) (1 886) (1 242) (1 883) (1 442) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 331) (1 931) (1 530) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner (note 5) Aksjer og andeler (note 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 28. oktober 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Richard Jansen Tom Ruud Kjell Aamot Arild P. Aarseth Tore Grøttum Regnskapsdirektør 5

6 NØKKELTALL (Mill. kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån til kunder i prosent av forvaltningskapitalen 77,5 79,7 77,4 79,3 78,8 78,4 76,4 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 48,4 47,0 47,3 49,7 45,1 41,8 42,9 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 62,5 59,0 61,1 62,8 57,3 53,3 56,1 Netto mislighold Brutto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 15,50 *) 16,49 17,31 16,85 **) 18,08 **) 19,05 20,25 Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 1,01 0,99 0,82 1,09 1,24 0,96 1,22 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdipapirgevinster pr. kvartal) 61,6 62,3 64,5 92,0 60,8 67,4 65,5 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusive avsatt, men ennå ikke utbetalt, utbytte på kr 1,10 pr. aksje **) Eksklusive avsatt, men ennå ikke utbetalt, utbytte på totalt kr 1,55 pr. aksje 1 Generelle prinsipper NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Kvartalsregnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsoppgjøret for Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. 2 Tap på utlån og garantier Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier: Tredje kvartal måneder 1997 Prosentandel av Prosentandel av Mill. kr brutto utlån *) Mill. kr brutto utlån *) Personmarked (28) (0,3) (91) (0,3) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) 1 0,1 (5) (0,2) Bergverk, oljeboring og -utvinning 1 0,1 1 - Industrivirksomhet 1 0,1 1 - Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg (3) (0,3) (33) (1,1) Varehandel 4 0,2 9 0,2 Hotell- og restaurantdrift (2) (0,3) (6) (0,3) Sjøfart 2 - (8) - Eiendomsdrift (6) (0,1) (37) (0,2) Annen tjenesteyting (9) (0,2) (33) (0,3) Andre 8 0,3 (11) (0,2) Sum (31) (0,1) (213) (0,2) Endring i uspesifiserte tapsavsetninger (200) (200) Tap på utlån og garantier (231) (413) *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis 3 Konstaterte tap og endring i tapsavsetninger 6 Tredje kvartal måneder 1997 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (42) (175) Konstaterte tap (219) (351) Valutakursendringer (8) 22 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden: Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (42) (175) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler o.l. (6) (36) Inngang på tidligere avskrevne fordringer (21) (105) Endring uspesifiserte tapsavsetninger (200) (200) Netto tap på utlån og garantier (231) (413)

7 4 Skatter Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt og relaterer seg hovedsakelig til utenlandske avdelings- og datterbanker. 5 Verdipapirer Sertifikater og omløpsobligasjoner Anleggsobligasjoner Sum sertifikater og obligasjoner Omløpsaksjer Andre aksjer og andeler Sum aksjer, andeler og tilknyttede selskaper Urealisert gevinst sertifikater og omløpsobligasjoner Urealisert gevinst omløpsaksjer Analyse av utlånsporteføljen Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (501) (299) (17) (38) 3 13 (494) (261) Øvrige utlån ,9 1, Sum , Misligholdet fordelte seg slik pr. 30. september 1997: Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill. kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag pr. 30. september 1997 utgjorde: (Mrd. kr) Sum balanseposter 133,8 Sum poster utenfor balansen 21,7 Markeds- og valutarisiko 8,4 Beregningsgrunnlag 163,9 Kapitaldekningen pr. 30. september 1997 var: (Mill. kr) (%) Kjernekapital ,7 Tilleggskapital ,8 Fradragsposter (138) (0,1) Total ansvarlig kapital ,4 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 7

8 C 0107 Returadresse: Kreditkassen Postboks 1166 Sentrum Oslo HOVEDKONTOR Telefon: Sentralbord: Postadresse: Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Middelthuns gate 17 Majorstua, Oslo Telegramadresse: Kreditkassen Telefaks: Industri/handel Shipping/transport Finansinstitusjoner Kapitalmarkedskunder Forvaltningsområdet Fiskeri Christiania Markets - Valuta/Renter Storkunder/Trading Aksjehandel/Analyse Driftsområdet, ledelse Cash Management Trade Finance Markedsseksjonen Egenkapital & Investor Relations Postavdelingen, Majorstua Postavdelingen, Stortorvet Internett: BURSON-MARSTELLER FOTO: OLE WALTER JACOBSEN, NPS TRYKK: RK GRAFISK CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Styrets beretning. Nordea Bank Norge. 4. kvartal 2001 1

Styrets beretning. Nordea Bank Norge. 4. kvartal 2001 1 Styrets beretning Med "Nordea Bank Norge", "banken" og konsernet menes Nordea Bank Norge ASA med organisasjonsnummer 911 044 110 inklusive datterselskaper. Nordea Bank Norge er et heleiet datterselskap

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN STABILE UTLÅN, TILFREDSSTILLENDE RESULTAT OG ØKT SOLIDITET Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 236 mill. kroner (2 29 mill. kroner). Resultatet

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer