Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet"

Transkript

1 Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

2 Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på 5,0 % (3,1). Totale inntekter har økt med ca. 20 % sammenlignet med tredje kvartal 2002, mens totale kostnader er noe redusert. Tap på utlån har økt med NOK 311m til NOK 584m. Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 300m (1 005), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 2,3 % (7,6). Høye tap i 2003 er hovedårsaken til det svake resultatet. Netto renteinntekter har økt i 2003, mens øvrige inntekter er på omtrent samme nivå som i fjor. Totale kostnader har økt med 2 % sammenlignet med samme periode i 2002, hovedsakelig som følge av restruktureringstiltak. Resultat før tap utgjorde NOK 2 267m (1 976), mens tap på utlån utgjorde NOK 1 850m (345). Utviklingen i tredje kvartal Verdensøkonomien bedret seg svakt i tredje kvartal. Børsindeksene i Norden økte mellom 1 % og 11 %, og omsetningsvolumene steg med 24 % i snitt. De kortsiktige rentene var i gjennomsnitt noe lavere etter rentekutt i alle nordiske valutaer i juni og i norske og svenske kroner i tredje kvartal. Netto renteinntekter Netto renteinntekter økte med 19,7 %, til NOK 1 370m, sammenlignet med tredje kvartal Justert for engangseffekter er økningen på 10 %. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var 2,10 % (1,94) i tredje kvartal, omregnet til årsbasis. Forskjellen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente utgjorde 2,55 prosentpoeng (2,68). Dette er noe lavere enn i annet kvartal, men på samme nivå som gjennomsnittet for Utlån til kunder var i gjennomsnitt 4,6 % høyere enn i tredje kvartal i fjor. Veksten i utlånsvolumet har i hovedsak vært i Retail. Gjennomsnittlig innskudd fra kunder var 6,7 % høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper var NOK 20m (17). Det vesentligste bidraget var andelen av resultatet i Eksportfinans ASA. Provisjoner Netto provisjonsinnteker var NOK 341m (246). Økningen er i hovedsak relatert til inntekter fra salg av valuta og derivatprodukter på vegne av Nordea Bank Finland etter omorganisering av denne virksomheten i slutten av annet kvartal. Netto provisjonsinntekter for årets ni første måneder utgjorde NOK 816m som er en økning på NOK 91m sammenlignet med tilsvarende periode i 2002 Netto verdiendring og kursgevinst på verdipapirer, valuta og finansielle derivater Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer var NOK 16m (-91) i tredje kvartal, fordelt med NOK 0m (-108) på aksjer og NOK 16m (17) på sertifikater og obligasjoner. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater var NOK 51m (227). Nedgangen må ses i sammenheng med omorganiseringen av valuta og derivathandelen i Nordea-konsernet som er omtalt over. I denne rapporten menes med Nordea Bank Norge og Konsernet morselskapet Nordea Bank Norge ASA, organisasjonsnummer , med tilhørende datterselskaper. Hovedkontoret til selskapet er i Oslo. Nordea Bank Norge ASA (NBN) er et heleiet datter- selskap av Nordea Bank Finland Plc som igjen er et heleiet datterselskap av Nordea AB (publ) som er den børsnoterte konsernspissen for hele Nordea konsernet. Forretningsvirksomheten i Nordea konsernet er organisert i tre forretningsområder, som alle opererer på tvers av landegrensene: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking (CIB) og Asset Management & Life. Den konsoliderte delårsrapporten for Nordea AB (publ) omfatter alle aktiviteter i konsernet og gir det mest fullstendige og riktige bildet av konsernets virksom- het. Denne delårsrapporten omfatter virksomheten i Nordea Bank Norge ASA og dets datterselskaper, hvilket omfatter Retail og Corporate virksomhet i Norge. For faktiske og planlagte endringer i den legale strukturen, se eget avsnitt på side 3. Nordea Bank Norge. 3. kvartal

3 Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter var NOK 95m (40). Korrigert for gevinst ved salget av virksomheten i datterselskapet Inkassosentralen var andre driftsinntekter på samme nivå som i de foregående kvartaler i Driftskostnader Sum driftskostnader var NOK 1 005m (1 016). Justert for kostnader relatert til restrukturering har det vært en nedgang på 9 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Lønn og andre personalkostnader økte med NOK 62m hvorav NOK 82m gjelder restruktureringstiltak. Antall årsverk var (4 003) ved utgangen av kvartalet. Det har vært en reduksjon av avskrivninger og IT kostnader. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,54 % (1,72), omregnet til årsbasis. Forholdet mellom inntekter og kostnader, eksklusive verdiendringer og kursgevinster på verdipapirer, utgjorde 53,5 % (60,7) i tredje kvartal og 59,5 % (60,4) i årets ni første måneder. Tap på utlån Netto bokførte tap på utlån og garantier i tredje kvartal utgjorde NOK 584m (273). Dette tilsvarer 1,1 % av brutto utlån, omregnet til årsbasis. Netto bokførte tap på utlån og garantier hittil i år utgjorde NOK 1 850m (345) som hovedsakelig er relatert til fiskeoppdrettsporteføljen i Retail. Nordea er eksponert mot det norske fiskeoppdrettselskapet Pan Fish ASA. Ved utgangen av september eide Nordea rundt 43% av selskapet. Nordea har forpliktet seg til å konvertere lån på rundt NOK 500m til aksjer og til et konvertibelt lån i forbindelse med selskapets refinansieringplan som ble vedtatt 10. oktober. Som ledd i den samlede refinansieringen har andre aksjonærer i Pan Fish opsjon på å kjøpe 3,7 mrd. aksjer fra Nordea. Nordeas eierandel i selskapet etter refinansieringen er avhengig av i hvilken grad de andre aksjonærene vil benytte opsjonen de har til å kjøpe aksjer fra Nordea. På grunnlag av refinansieringen ble det foretatt en ytterligere avsetning på NOK 528m på Pan Fish i tredje kvartal. De nye aksjene og det konvertible lånet vil bli avskrevet mot denne avsetningen når refinansieringen er avsluttet i fjerde kvartal. Verdien av Nordeas aksjer i Pan Fish vil deretter bli satt til null. Etter avsetningen i tredje kvartal var Nordeas netto eksponering på Pan Fish omkring NOK 1 426m per 30. september. Bankens portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer økte fra NOK 8,4 mrd. til NOK 8,8 mrd. siste kvartal. Netto misligholdte og tapsut-satte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var NOK 6,0 mrd. hvilket er på samme nivå som ved utgangen av forrige kvartal. Skatter Kvartalets resultat før skatt utgjorde NOK 304m (288), mens skattekostnaden var NOK 89m (148). Resultat før skatter for årets ni første måneder utgjorde NOK 416m (1 623), mens skattekostnaden var NOK 116m, tilsvarende en skatteprosent på 28 %. Resultat etter skatter Resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), tilsvarende en avkastning på egenkapitalen på 5,0 % (3,1). Balansen Sum eiendeler i Nordea Bank Norge konsernet utgjorde NOK 252 mrd. (249). Netto utlån til kunder økte med NOK 9 mrd., tilsvarende 4,6 %, mens andre eiendeler økte med NOK 14 mrd. hovedsakelig relatert til uoppgjorte sertifikater og obligasjoner som følge av store handelsvolumer. Innskudd fra kunder økte med 5,5 % til NOK 108 mrd. ved utgangen av kvartalet. Kapitaldekning Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var NOK 197,4 mrd. ved utgangen av september 2003 (202,1), hvilket er en reduksjon på NOK 1,1 mrd. siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 % til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde NOK m, hvilket gir en kapitaldekning på 10,0 %. Kjernekapitalen utgjorde 8,3 %. I morbanken var kapitaldekningen 10,5 % og kjernekapitaldekningen 8,7 %. Periodens resultat er ikke inkludert i beregningen. Konsernstruktur Den tidligere kunngjorte endringen i Nordeas juridiske struktur fortsetter. Omdannelsen av Nordea AB (publ) til et bankselskap tok enda et skritt fremover etter at den ekstraordinære generalforsamlingen 22. oktober vedtok visse endringer i vedtektene, blant annet å endre navnet til Nordea Bank AB (publ). Endringene vil tre i kraft i forbindelse med at Nordea Bank i Sverige blir fusjo- Nordea Bank Norge. 3. kvartal

4 nert med Nordea AB. Dette skal etter planen finne sted i første kvartal Salget av Nordea Bank Norge fra Nordea Bank Finland til Nordea AB ble godkjent av norske myndigheter i oktober. Nordea Bank Norge inngikk i september 2003 avtale med Aktiv Kapital ASA om overdragelse av virksomheten i det heleide datterselskapet Inkassosentralen samt overdragelse av Nordeas misligholdsportefølje som ligger til inndrivelse i selskapet. Utsikter De generelle økonomiske utsiktene bedret seg noe i tredje kvartal og det forventes fortsatt vekst både i verdensøkonomien og de nordiske økonomiene i tiden fremover. Dette gir rom for inntektsvekst i Det vil fortsatt være full oppmerksomhet på kostnadskontroll, og kostnadene for hele året forventes å ligge innenfor kostnadsmålet for Målet for utlånstap over en konjunktursyklus er uendret på maksimum 0,40 % av utlån og garantier. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til fiskeoppdrettsporteføljen. Men basert på kredittkvaliteten i konsernets samlede portefølje, samt de nåværende økonomiske utsiktene, forventer Nordea at utlånstapene i fjerde kvartal ikke vil overstige gjennomsnittet i de tre første kvartalene i Nordea Bank Norge. 3. kvartal

5 Resultatregnskap Tredje kvartal Konsernet 9 måneder Hele året Tredje kvartal Morbanken 9 måneder Millioner kroner Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier 2, Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter Resultat etter skatter Hele året Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/9 mnd./år) (kroner) 0,39 0,25 0,54 1,82 1,86 Nordea Bank Norge. 3. kvartal

6 Kvartalsresultater Konsernet kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Millioner kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nordea Bank Norge. 3. kvartal

7 Balanse Konsernet Morbanken Millioner kroner Note Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger 3, Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nordea Bank Norge ASA Oslo, 30. oktober 2003 Lars G Nordström Markku Pohjola Liv Irene Haug Carl Erik Krefting Styreleder Styrets nestleder Arne Liljedahl Hege Marie Norheim Tom Ruud Baard Syrrist Administrerende direktør Nordea Bank Norge. 3. kvartal

8 Nøkkeltall Millioner kroner Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 78,5 82,4 76,6 79,2 77,5 77,1 79,2 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 42,4 46,6 40,9 46,0 43,8 41,9 42,7 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 54,0 56,5 53,5 58,1 56,5 54,4 53,9 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) * 31,63 32,35 32,60 31,11 31,28 31,30 31,69 Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 0,88 0,69 0,25 0,04 0,14 0,02 0,39 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer pr. kvartal) 59,3 61,2 60,7 59,0 60,0 65,6 53,5 Ansatte, antall årsverk *Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 1,45 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal Noter til resultatregnskap og balanse Note 1 Generelle prinsipper og konsernets sammensetning Kvartalsregnskapet er satt opp etter samme prinsipper som for Nærmere beskrivelse av konsernets regnskapsprinsipper fremkommer i note 1 i årsrapporten for Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. Note 2 Tap på utlån og garantier Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Tredje kvartal måneder 2003 Millioner kroner Prosentandel av brutto utlån*) Millioner kroner Prosentandel av brutto utlån*) Personmarked , ,3 Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) , ,9 Bergverk, oljeboring og utvinning -10-1,4 63 2,7 Industrivirksomhet ,1 54 0,5 Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg 2 0,1 3 0,1 Varehandel 12 0,7 10 0,2 Hotell- og restaurantdrift 7 1,4 5 0,3 Sjø- og luftfart 7 0,1 9 0,1 Eiendomsdrift 29 0,3 31 0,1 Annen tjenesteyting 64 1, ,0 Andre -12-2,3 - - Sum 584 1, ,2 Endring i uspesifiserte tapsavsetninger - - Tap på utlån og garantier 584 1, ,2 *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis. Nordea Bank Norge. 3. kvartal

9 Note 3 Konstaterte tap og endring i tapsavsetninger Millioner kroner Tredje kvartal måneder 2003 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Tilgang ved kjøp av engasjement - - Avgang ved salg av engasjement - 38 Endring tidligere tapsavsetninger Konstaterte tap Valutakursendringer Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Herav tapsavsetninger på garantier som er balanseført som avsetning for forpliktelser - - Spesifiserte tapsavsetninger for utlån, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tap og tapsavsetninger Konstatering av tap som påvirker resultatet Endring tidligere tapsavsetninger Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende Inngang på tidligere avskrevne fordringer Endring uspesifiserte tapsavsetninger - - Netto tap på utlån og garantier Note 4 Skatter Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Det er kostnadsført 116 millioner kroner i skatt hittil i år, hvilket utgjør 28 prosent av driftsresultatet før skatt. Sentralskattekontoret for storbedrifter avsa 1. oktober 2002 vedtak vedrørende salgene av filialene i London og Singapore som medførte endring av ligningen for 2001 for Nordea Bank Norge ASA. Totalt 88 millioner kroner ble kostnadsført i økt skattekostnad i tredje kvartal 2002 som følge av vedtaket. Ligningsnemnda kom i mars 2003 til samme konklusjon, men forhøyet inntekten med ytterligere 62 millioner kroner. Totalt ca 17 millioner kroner ble kostnadsført i økt skattekostnad i første kvartal 2003 som følge av vedtaket. Vedtaket er påklaget til Overligningsnemnda. Ligningsnemnda avsa 25. februar 2002 vedtak som medførte endring av ligningen for 1999 for Nordea Finans Norge AS. Totalt 96 millioner kroner ble kostnadsført i økt skattekostnad i første kvartal 2002 som følge av vedtaket. Saken gjelder retten til å videreføre skatteposisjon i form av underskudd ved innfusjonering av datterselskap. Overligningsnemnda har i desember 2002 kommet til samme konklusjon, men på et annet grunnlag. Saken ble stevnet for Oslo Tingrett den 23. mai Sentralskattekontoret for storbedrifter gjorde 9. oktober 2002 vedtak som medførte endring av ligningen for 2001 for Christiania Forsikring AS. Totalt 11 millioner kroner er kostnadsført i økt skattekostnad i fjerde kvartal 2002 som følge av vedtaket. Saken gjelder salg av Christiania Forsikring AS sitt datterselskap K-Fondsforsikring AS. Selskapet har påklaget vedtaket. Nordea Bank Norge. 3. kvartal

10 Note 5 Verdipapirer Handelsporteføljen Kostpris Bokført verdi / markedsverdi Kostpris Bokført verdi/ markedsverdi Kostpris Bokført verdi / markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsporteføljen Shortposisjoner *) Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Bokført verdi Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Urealisert gevinst øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler **) *) Inngår i Annen gjeld **) Eksklusiv urealiserte gevinster på unoterte aksjer Aksjer og andeler klassifisert som bankportefølje og anleggsmidler omfatter kun unoterte aksjer. I løpet av 2002 er virksomheten i datterselskapet Nordea Equity Holdings AS betydelig redusert gjennom salg av størstedelen av aksjeporteføljen. Dette er et resultat av at Nordea har redusert risikovilligheten og dermed rammene for aksjeområdet, samt at denne virksomheten i fremtiden vil bli konsentrert i København. Note 6 Analyse av utlånsporteføljen Brutto Tapsavsetninger Netto Millioner kroner Millioner kroner % Millioner kroner Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l Øvrige utlån ,8 0, Sum Misligholdte engasjementer fordelte seg slik Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold Millioner kroner Millioner kroner % Millioner kroner Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum Nordea Bank Norge. 3. kvartal

11 Note 7 Egenkapital Millioner kroner Egenkapital 1. januar Resultat hittil i år Forskjell mellom avsatt og avgitt konsernbidrag til selskaper utenfor NBN konsernet Omregningsdifferanser Egenkapital 30. september Note 8 Kapitaldekning Milliarder kroner Vektet beregningsgrunnlag pr Sum balanseposter 174,5 169,7 Sum poster utenfor balansen 19,8 22,3 Markeds- og valutarisiko 3,1 10,1 Beregningsgrunnlag 197,4 202,1 Millioner kroner % Kapitaldekning pr Kjernekapital ,3 8,4 Tilleggskapital ,7 2,3 Fradragsposter Total ansvarlig kapital ,0 10,7 Kapitaldekningskravet er 8 %. Nordea Bank Norge. 3. kvartal

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 20000 13750 7500 1250 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer