Rapport 1. kvartal 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1. kvartal 1997"

Transkript

1 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester

2 SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr kv kv kv kv kv Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1997 utgjorde 685 mill. kroner (555 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,24 kroner pr. aksje (1,01 kroner). Driftsresultatet før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer i første kvartal utgjorde 592 mill. kroner (498 mill. kroner). Forholdet mellom kostnader og inntekter eksklusive verdipapirgevinster utgjorde 61 prosent (62 prosent). Netto utlån til kunder økte med 4,8 mrd. kroner siste kvartal og innskudd fra kunder ble redusert med 4,2 mrd. kroner. Innskudd fra kunder utgjorde 57 prosent av netto utlån til kunder inkludert Norgeskreditt, mot 63 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 76 prosent av netto utlån til kunder. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 168,7 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 10,2 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 6,3 prosent. Overskuddet pr. 31. mars 1997 er ikke medtatt i beregningen. VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL Forslag om fusjon Styrene i Christiania Bank og Kreditkasse ASA og Storebrand ASA vedtok 1. april 1997 å foreslå at de to selskapene skal fusjoneres. Fusjonen gjennomføres i henhold til aksjelovens 14-10, ved at aksjonærene i Christiania Bank og Kreditkasse ASA mottar aksjer i Storebrand ASA som fusjonsvederlag. Storebrand ASA skifter samtidig navn til Christiania ASA. Styrene tar sikte på å gjennomføre fusjonen så snart det foreligger tilslutning fra selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger og blant annet under forutsetning av at Finansdepartementet meddeler konsesjon på akseptable vilkår. Ekstraordinær generalforsamling er berammet til 25. juni 1997 i begge selskaper. Det er styrenes intensjon at fusjonen får regnskapsmessig virkning fra 1. januar Inntil fusjonen er gjennomført skal det føres separate regnskap for de to selskaper. God inntektsutvikling Mill. kr kv kv kv Andre driftsinntekter Netto renteinntekter 4.kv kv Konsernene er likeverdige parter der aksjonærene i Christiania Bank og Kreditkasse ASA og Storebrand ASA etter fusjonen hver vil ha en eierandel på ca. 50 prosent i Christiania ASA. Bytteforholdet er fastsatt på basis av markedsverdier, hvilket innebærer at to aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse ASA gir en aksje i Storebrand ASA. Andre hendelser 9. januar kunngjorde banken at renter på de fleste utlåns- og innskuddstyper vil bli satt ned med inntil 0,50 prosentpoeng. 13. februar kunngjorde banken ytterligere en nedsettelse av boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng. Konsernets gunstigste tilbud til boliglånskunder er for tiden 4,45 prosent, nominelt. Bankens tilgjengelighet overfor kundene er ytterligere forbedret i 1. kvartal 1997 gjennom lansering av betalingstjeneste på Internett. Kundene kan nå betale regninger og motta kontoinformasjon over Internett. Banken har i første kvartal 1997 inngått avtale med 14 personer (11,6 årsverk) om frivillig tiltak for reduksjon av bemanningen. I tilknytning til disse tiltakene er det benyttet 9 mill. kroner av avsetningen på 228 mill. kroner fra fjerde kvartal RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i første kvartal 884 mill. kroner (858 mill. kroner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var i første kvartal 2,13 prosent (2,29 prosent), omregnet til årsbasis. Inkludert i rentenetto er en engangsinntekt på 17 mill. kroner (43 mill. kroner) knyttet til realisering av et engasjement der banken tidligere har konvertert lån til egenkapital. Kursgevinster Netto gevinst på verdipapirer i første kvartal var 74 mill. kroner (38 mill. kroner), fordelt med 40 mill. kroner (35 mill. kroner) på aksjer og 34 mill. kroner (3 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. Ved utløpet av kvartalet var markedsverdien av porteføljen av omløpsaksjer 337 mill. kroner høyere enn bokført verdi. Markedsverdien av porteføljen av sertifikater og obligasjoner var 10 mill. kroner høyere enn bokført verdi. Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 124 mill. kroner (61 mill. kroner) i første kvartal. De relativt store kursgevinstene skyldes gode resultater fra bankens egenhandel i valuta- og rentemarkedet. 2

3 Driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter var i første kvartal i år noe høyere enn tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene i første kvartal var 803 mill. kroner (737 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,94 prosent (1,96 prosent) i første kvartal, omregnet til årsbasis. Tap på utlån og garantier I første kvartal viser resultatposten for tap på utlån og garantier en netto inntektsføring på 100 mill. kroner (netto inntekt 58 mill. kroner). Inkludert i netto inntektsføring er en inntekt på 30 mill. kroner knyttet til realisering av et engasjement der banken tidligere har konvertert lån til egenkapital. Bankens utlån til næringslivet og personmarkedet i Norge har vært preget av svært lave nye tap og flere mindre tilbakeføringer i første kvartal. På lengre sikt må banken forvente et tapsnivå som er høyere enn det som har vært tilfelle i perioden 1994 til 1996 og så langt i Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i første kvartal fordeler seg med -30 mill. kroner (-14 mill. kroner) i personmarkedet, -9 mill. kroner (-41 mill. kroner) på små- og mellomstore bedrifter, -62 mill. kroner (-1 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og 1 mill. kroner (-2 mill. kroner) i datter- og avdelingsbanker utenfor Norge. Bankens portefølje av brutto misligholdte engasjementer ble redusert fra 2,9 mrd. kroner til 2,8 mrd. kroner siste kvartal. Det var tilgang av nye misligholdte engasjementer på ca. 0,1 mrd. kroner, og avgang (inklusive overføring til den friske og utsatte delen av porteføljen) og nedbetalinger på ca. 0,2 mrd. kroner i første kvartal. Netto misligholdte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 1,3 mrd. kroner pr. 31. mars 1997, hvilket er samme beløp som i fjerde kvartal Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer har siste kvartal vært stabilt på ca. 1,1 mrd. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger De uspesifiserte tapsavsetningene utgjør mill. kroner, hvilket representerer 1,2 prosent av de utlån avsetningene skal dekke. Kredittilsynet har startet en vurdering av forskriftene relatert til tapsavsetninger i finansinstitusjonene, noe som kan medføre endring i praksis for norske banker. BALANSEN Ved utgangen av mars 1997 var konsernets forvaltningskapital 168,7 mrd. kroner. Dette innebærer en økning på 7,1 mrd. kroner i siste kvartal. Balanseøkningen skyldes høyere utlån til kunder og kredittinstitusjoner. Netto utlån til kunder har økt med 4,8 mrd. kroner i siste kvartal, mens økningen de siste tolv måneder var 11 mrd. kroner. Innskudd fra kunder var ved utgangen av mars i år 76,1 mrd. kroner, mot 80,4 mrd. kroner tre måneder tidligere. KAPITALDEKNING Fortsatt lave utlånstap Mill. kr kv kv kv kv kv Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Tap på utlån og garantier pr. kvartal Diversifisert utlånsportefølje Primærnæringer 2,9% Hotell og restaurant 2,2% Bergverk og olje 3,1% Andre 5,3% Kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg 2,1% Personmarkedet 29,8% Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 146,6 mrd. kroner pr. 31. mars 1997, hvilket er en økning med 7,0 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 10,2 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 11,7 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 6,3 prosent. Overskuddet etter første kvartal er ikke inkludert i bankens ansvarlige kapital. Dersom overskuddet etter første kvartal hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 31. mars 1997, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 0,5 prosentpoeng. Eiendom 17,2% Sjøfart 16,0% Tjenesteytende 9,7% Industri 7,3% Varehandel 4,4% 3

4 RESULTATREGNSKAP Morbanken Konsernet Første kvartal Hele året Første kvartal Hele året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (70) (60) (244) Provisjonskostnader (71) (61) (249) Netto kursgevinst på verdipapirer Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avsatt for omstillingstiltak Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (69) (59) (599) Tap på utlån og garantier (note 2, 3) (100) (58) (575) (4) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat (5) Skatter (note 4) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/år) (kroner) 1,24 1,01 3,91 KVARTALSRESULTATER Konsernet 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (56) (61) (59) (65) (64) (71) Netto kursgevinst på verdipapirer Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avsatt for omstillingstiltak Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (26) (58) (47) (26) (444) (100) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum innskudd Brutto utlån til kunder (note 6) (1 726) (2 281) (1 757) Spesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 856) (2 419) (1 886) (1 442) (1 871) (1 442) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 530) (1 931) (1 530) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler (note 7) Sertifikater og obligasjoner (note 5) Aksjer og andeler (note 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 28. april 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Richard Jansen Borger A. Lenth Kjell Aamot Arild P. Aarseth Tore Grøttum Regnskapsdirektør 5

6 NØKKELTALL Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån til kunder i prosent av forvaltningskapitalen 71,9 80,0 77,5 79,7 77,4 79,3 78,8 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 52,9 59,7 48,4 47,0 47,3 49,7 45,1 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 73,6 74,6 62,5 59,0 61,1 62,8 57,3 Netto mislighold Brutto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 14,69 14,42 *) 15,50 *) 16,49 17,31 16,85**) 18,08 **) Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 0,91 0,82 1,01 0,99 0,82 1,09 1,24 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdipapirgevinster pr. kvartal) 65,5 66,6 61,6 62,3 64,5 92,0 60,8 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusive avsatt, men ennå ikke utbetalt, utbytte på kr 1,10 pr. aksje **) Eksklusive avsatt, men ennå ikke utbetalt, utbytte på totalt kr 1,55 pr. aksje 1 Generelle prinsipper NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Kvartalsregnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsoppgjøret for Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. 2 Tap på utlån og garantier Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier: Første kvartal 1997 Prosentandel av Mill. kr brutto utlån *) Personmarked (30) (0,3) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) (2) (0,2) Bergverk, oljeboring og -utvinning - - Industrivirksomhet (1) (0,0) Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg (29) (4,1) Varehandel 4 0,3 Hotell- og restaurantdrift (1) (0,2) Sjøfart (10) (0,2) Eiendomsdrift (10) (0,2) Annen tjenesteyting (5) (0,1) Andre (16) (0,9) Tap på utlån og garantier (100) (0,3) *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis 3 Konstaterte tap og endring i tapsavsetninger Første kvartal måneder 1996 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Tilgang ved oppkjøp - 52 Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (37) (238) Konstaterte tap (29) (614) Valutakursendringer 4 9 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden: Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (37) (238) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler o.l. (24) (5) Inngang på tidligere avskrevne fordringer (61) (110) Endring uspesifiserte tapsavsetninger 0 (400) Netto tap på utlån og garantier (100) (575) 6

7 4 Skatter Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt og relaterer seg hovedsakelig til utenlandske avdelingsog datterbanker. 5 Verdipapirer Sertifikater og omløpsobligasjoner Anleggsobligasjoner Sum sertifikater og obligasjoner Omløpsaksjer Andre aksjer og andeler Sum aksjer, andeler og tilknyttede selskaper Urealisert gevinst sertifikater og omløpsobligasjoner Urealisert gevinst omløpsaksjer Analyse av utlånsporteføljen Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (215) (160) (38) (48) (177) (112) Øvrige utlån ,2 1, Sum Misligholdet fordelte seg slik pr. 31. mars 1997: Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill. kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler pr. 31. mars 1997 fordelte seg slik: Tomter 8 Næringseiendommer 126 Boligeiendommer 7 Andre eiendeler 1 Sum overtatte eiendeler Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag pr. 31. mars 1997 utgjorde: (Mrd. kr) Sum balanseposter 119,2 Sum poster utenfor balansen 21,0 Sum markeds- og valutarisiko 6,4 Beregningsgrunnlag 146,6 Kapitaldekningen pr. 31. mars 1997 var: (%) Kjernekapital ,3 Tilleggskapital ,0 Fradragsposter (157) (0,1) Total ansvarlig kapital ,2 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 7

8 C 0107 Returadresse: Kreditkassen Postboks 1166 Sentrum Oslo HOVEDKONTOR Telefon: Sentralbord: Postadresse: Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Middelthuns gate 17 Majorstua, Oslo Telegramadresse: Kreditkassen Telefaks: Industri/handel Shipping/transport Finansinstitusjoner Kapitalmarkedskunder Forvaltningsområdet Fiskeri Christiania Markets - Valuta/Renter Storkunder/Trading Aksjehandel/Analyse Driftsområdet, ledelse Cash Management Trade Finance Markedsseksjonen Egenkapital & Investor Relations Postavdelingen, Majorstua Postavdelingen, Stortorvet Internett: BURSON-MARSTELLER FOTO: OLE WALTER JACOBSEN, HUSMO FOTO TRYKK: RK GRAFISK CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer