PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN"

Transkript

1 PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal Resultatet etter skatt utgjorde 590 mill. kroner (623 mill. kroner). Ny regnskapslov har medført enkelte endringer i regnskapsfremstillingen, blant annet når det gjelder håndteringen av skatt. Skattekostnaden i regnskapet har økt i forhold til fjoråret. Skatten Kreditkassen skal betale øker imidlertid ikke, fordi banken har fremførbare underskudd. Jeg er fornøyd med resultatet. Den underliggende driften er klart forbedret og utlånstapene er fortsatt lave, sier konsernsjef Tom Ruud i en kommentar. Det er spesielt positivt at kostnadene i dette kvartalet ikke utgjør mer enn ca. 60 prosent av inntektene, noe som er i tråd med vår målsetting, sier Ruud. Hovedtrekk fra regnskapet Det er ingen spesielle engangseffekter i regnskapet, og konsernets underliggende drift er klart forbedret i forhold til fjoråret. Netto inntekter fra konsernets innskudds- og utlånsvirksomhet holder et godt nivå. Netto renteinntekter var mill. kroner (909 mill. kroner) i første kvartal. Dette er på samme nivå som fjerde kvartal Totale utlån og kundeinnskudd er stort sett uforandret i forhold til samme tidspunkt i fjor. Kreditkassen har hittil i år satt ned boliglånsrenten med til sammen 1,65 prosentpoeng. Andre inntekter utgjorde 593 mill. kroner (522 mill. kroner). Inntekter fra betalingsformidling økte svakt, mens inntektene fra fondsforvaltning og verdipapirhandel for kunder holder et stabilt nivå i forhold til tidligere perioder. Resultatet fra handel med valuta og finansielle derivater var godt, og bidro til en økning i andre inntekter i kvartalet. Kreditkassens kostnader utgjorde 896 mill. kroner (854 mill. kroner), en utvikling som var forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter var i underkant av 60 prosent (ca. 65 prosent) i første kvartal. Dette er i tråd med bankens målsatte nivå. Utlånstapene er fortsatt lave, og det var netto tilbakeføringer av tap med 62 mill. kroner (89 mill. kroner). Skattekostnadene i regnskapet har økt i forhold til fjoråret. Kreditkassens betalbare skatter vil imidlertid fortsatt være lave, fordi konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 199,7 mrd. kroner, og kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. Total kapitaldekning var 10,3 prosent. CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 27. april

2 SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr kv kv kv kv kv Resultat etter skatter pr. kvartal Ny regnskapslov fra 1. januar 1999 medfører at konsernets handelsportefølje av verdipapirer er vurdert til markedsverdi i regnskapet. Netto utsatt skattefordel er ført som en eiendel i balansen, og det er bokført økt skattekostnad for første kvartal. Kreditkassens betalbare skatter øker imidlertid ikke som følge av endringene i ny regnskapslov, fordi konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Regnskapsføring av utsatt skattefordel som eiendel medfører en tilsvarende økning av konsernets egenkapital. Effekten av denne og andre endringer i regnskapsloven pr. 1. januar 1999 er ikke gjenspeilet i resultatregnskapet, men er ført direkte mot egenkapitalen som en implementeringseffekt. Regnskapstall for tidligere perioder er omarbeidet for å være sammenlignbare med regnskapet for første kvartal Enkelte nøkkeltall for konsernets drift og lønnsomhet endres som følge av ny regnskapslov, men konsernets reelle lønnsomhet endres ikke. Bankens utbyttepolitikk ligger således fast. Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1999 utgjorde 590 mill. kroner (623 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,07 krone pr. aksje (1,13 krone). Resultatet tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,2 prosent (18,8 prosent), omregnet til årsbasis. Driftsresultatet før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer i første kvartal utgjorde 765 mill. kroner (577 mill. kroner). Totale inntekter og kostnader utviklet seg omtrent som forventet, og viser et tilfredsstillende nivå. Det var negative utlånstap med 62 mill. kroner i kvartalet. Netto utlån til kunder økte med ca. 3,1 mrd. kroner siste kvartal, hovedsakelig som følge av økte kortsiktige utlån til bedriftskunder. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 199,7 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 10,3 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. Hverken overskuddet pr. 31. mars 1999 eller økt egenkapital som følge av ny regnskapslov er tatt med i beregningen. VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL Inntektsutvikling Mill. kr I løpet av første kvartal reduserte Statens Bankinvesteringsfond sin eierandel i Kreditkassen fra ca. 51 prosent til ca. 35 prosent, gjennom et offentlig tilbud av aksjer til norske og internasjonale investorer. Ca. 90 mill. aksjer ble solgt, og ca. 48 prosent av de tilbudte aksjene ble plassert i Norge. Pris pr. aksje var 30,60 kroner, og ble fastsatt gjennom en budgivningsprosess hvor norske og internasjonale investorer deltok. Banken fikk ca nye aksjonærer som følge av statens nedsalg. Kreditkassen og Eksportfinans offentliggjorde 3. mars 1999 at partene har inngått en avtale om overdragelse av samtlige aksjer i Kommunekreditt Norge AS fra Kreditkassen til Eksportfinans. Eksportfinans har, blant annet gjennom sin gunstige innlånssituasjon, bedre forutsetninger enn Kreditkassen for å tilføre Kommunekreditt konkurransekraft og således bidra til en mer effektiv konkurranse i kommunesegmentet i Norge. Kreditkassen opprettholder sin eierandel på 27,3 prosent i Eksportfinans. Eksportfinans skal betale bokført verdi av egenkapitalen i Kommunekreditt, med tillegg av et beløp på 10,5 mill. kroner. Avtalen er blant annet avhengig av konsesjon fra Finansdepartementet, og overdragelsen av aksjene er ikke reflektert i regnskapet for første kvartal kv kv kv kv kv Som følge av redusert pengemarkedsrente og rentenedsettelser fra Norges Bank har Kreditkassen to ganger redusert rentene på utlån og innskudd i løpet av kvartalet. Boliglånsrenten er satt ned med tilsammen 1,1 prosentpoeng i løpet av perioden. Andre driftsinntekter Netto renteinntekter RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i første kvartal mill. kroner (909 mill. kroner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var i første kvartal 2,14 prosent (1,90 prosent), omregnet til årsbasis. Basert på ny årsregnskapsforskrift fra Kredittilsynet er bankens avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond ført som en rentekostnad, i stedet for andre driftskostnader som tidligere. Netto renteinntekter er således redusert med ca. 36 mill. kroner i kvartalet. Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente utgjorde 2,76 prosent i første kvartal. Dette er lavere enn i forrige kvartal, men noe høyere enn gjennomsnittet i 1998 som var 2,65 prosent. Verdiendring og kursgevinster Netto verdiendring og gevinst på verdipapirer i første kvartal var 155 mill. kroner (120 mill. kroner), fordelt med 96 mill. kroner (127 mill. kroner) på aksjer og 59 mill. kroner (-7 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. 2 Innføringen av ny regnskapslov medfører at markedsbaserte finansielle omløpsmidler (handelsporteføljen) verdsettes til markedsverdi. I løpet av første kvartal er markedsverdien av porteføljen økt med 113 mill.

3 kroner som er inntektsført som verdiendring på verdipapirer. Denne urealiserte merverdien fordeler seg med 104 mill. kroner på aksjer og 9 mill. kroner på sertifikater og obligasjoner. Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 122 mill. kroner (82 mill. kroner) i første kvartal. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Øvrige driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter var i første kvartal i år på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene i første kvartal var 896 mill. kroner (854 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,79 prosent (1,79 prosent) i første kvartal, omregnet til årsbasis. Kostnadsutviklingen i første kvartal er omtrent som forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer utgjorde 59,5 prosent (65,1 prosent) i første kvartal. Tap på utlån og garantier I første kvartal viser resultatposten for tap på utlån og garantier en netto inntektsføring på 62 mill. kroner (netto inntekt 89 mill. kroner). Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i første kvartal fordeler seg med -20 mill. kroner (-26 mill. kroner) i personmarkedet, -25 mill. kroner (-21 mill. kroner) på små- og mellomstore bedrifter, -2 mill. kroner (-18 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og -20 mill. kroner (-24 mill. kroner) for datter- og avdelingsbanker utenfor Norge. Kostnader/inntekter % kv kv kv kv kv Kostnader i forhold til inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) Bankens portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer ble redusert fra 3,0 mrd. kroner til 2,9 mrd. kroner siste kvartal. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 1,9 mrd. kroner pr. 31. mars 1999, hvilket representerer en nedgang på 0,1 mrd. kroner i løpet av kvartalet. Skatt I årets tre første måneder har konsernet kostnadsført 237 mill. kroner i skatt. Som følge av ny regnskapslov fra 1. januar 1999 er netto utsatt skattefordel regnskapsført som en eiendel i balansen, og det er bokført økt skattekostnad for første kvartal. Kreditkassens betalbare skatter øker imidlertid ikke som følge av endringene i ny regnskapslov, fordi konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Ved utløpet av 1998 var konsernets gjenværende, ikke omtvistede skattemessige underskudd beregnet til ca. 3,7 mill. kroner. Konsernet har i tillegg enkelte tvistesaker rundt ligningen for tidligere år. I tillegg til effekten av ny regnskapslov har konsernets kostnadsførte skatter økt som følge av at det beregnede skattemessige resultat har økt sammenlignet med tidligere perioder. Den beregnede økningen er basert på myndighetenes varsel om en mulig endring av skatteloven, hvilket kan medføre reduserte rentefradrag for banken. BALANSEN Ved utgangen av mars 1999 var konsernets forvaltningskapital 199,7 mrd. kroner. Dette innebærer en økning på 11,1 mrd. kroner i siste kvartal. Balanseøkningen skyldes i hovedsak økning i likvide eiendeler i form av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner i løpet av kvartalet. Videre er utsatt skattefordel ført som en eiendel i balansen med ca. 1,6 mrd. kroner som følge av ny regnskapslov. Regnskapsføring av utsatt skattefordel som eiendel samt andre virkninger av ny regnskapslov medfører en økning av konsernets egenkapital på ca. 2 mrd. kroner pr. 1. januar 1999, hvilket er reflektert i balansen pr. 31. mars Netto utlån til kunder økte med 3,1 mrd. kroner i siste kvartal, mens det var en reduksjon siste tolv måneder på 1,4 mrd. kroner. Innskudd fra kunder var ved utgangen av mars i år 76,9 mrd. kroner, mot 78,2 mrd. kroner tre måneder tidligere. Innskudd fra kunder utgjorde 49,8 prosent av netto utlån til kunder inkludert utlån fra Norgeskreditt, mot 51,7 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 64,7 prosent av netto utlån til kunder. Utlånstap Mill. kr kv kv kv kv kv Tap på utlån og garantier pr. kvartal KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 176,0 mrd. kroner pr. 31. mars 1999, hvilket er en økning med 6,7 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 10,3 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 10,7 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 7,0 prosent. Hverken overskuddet pr. 31. mars 1999 eller økt egenkapital som følge av ny regnskapslov er tatt med i beregningen. Dersom overskuddet etter første kvartal hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 31. mars 1999, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 0,3 prosentpoeng. 3

4 RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Hele Hele Første kvartal året Første kvartal året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (53) (61) (218) Provisjonskostnader (53) (61) (218) 63 2 (67) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (note 1) (257) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (53) (56) 192 Tap på utlån og garantier (note 2, 3) (62) (89) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (note 1, 4) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/år) (kroner) 1,07 1,13 3,55 KVARTALSRESULTATER (Mill.kr) Konsernet kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper (55) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (77) (48) (61) (66) (53) (38) (53) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer 99 (24) 120 (81) (385) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (231) (6) (89) (62) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (10) Driftsresultat Skatter (100) Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE (Mill.kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum innskudd Brutto utlån til kunder (note 6) (920) (1 295) (967) Spesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 003) (1 383) (1 051) (1 477) (1 243) (1 482) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 580) (1 335) (1 585) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner (note 1, 5) Aksjer og andeler (note 1, 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler (note 1) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital (note 1) Sum gjeld og egenkapital Oslo, 27. april 1999 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Bjørn Erik Nielsen Tom Ruud Kjell Aamot Arild P. Aarseth 5

6 NØKKELTALL (Mill.kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 75,6 81,4 80,3 80,7 80,5 80,3 77,4 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 42,4 42,8 39,9 42,6 41,7 41,5 38,5 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 56,1 52,5 49,7 52,7 51,8 51,7 49,8 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 24,04 23,43 *) 24,58 *) 25,70 25,93 25,82 *) 26,89*) Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 1,31 0,56 1,13 1,12 0,23 1,07 1,07 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) (pr. kvartal) 64,7 74,7 65,1 55,3 64,0 58,5 59,5 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusive avsatt, men ennå ikke utbetalt, utbytte på totalt kr 1,20 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal 1997 og 1.kvartal 1998, samt 1,50 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal 1998 og 1. kvartal NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 1 GENERELLE PRINSIPPER Kvartalsregnskapet er satt opp i samsvar med ny regnskapslov og ny årsregnskapsforskrift for banker, som begge trådte i kraft 1. januar De viktigste endringene for morbanken og konsernet er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden i morbanken. Avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond er reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Implementeringseffekt av ny regnskapslov anses som virkning av endring av regnskapsprinsipp, som føres direkte mot egenkapitalen pr. 1. januar Endringene er vist nedenfor. Tall fra tidligere perioder er omarbeidet for å være sammenlignbare. Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. Implementeringseffekt av ny regnskapslov Første kvartal januar 1999 Netto verdiendring og kursgevinst på verdipapirer Skattekostnad Sertifikater og obligasjoner 9 - Aksjer og andeler Tilknyttede selskaper - 49 Utsatt skattefordel (218) Egenkapital/fond Sammenlignet med proformatall vedrørende ny regnskapslov gjengitt i årsberetning 1998 er implementeringseffekten på egenkapitalen pr. 1. januar 1999 økt med 176 mill. kroner basert på endelige årsregnskap mottatt fra utenlandske filialer, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Forøvrig henvises til vedlegg vedrørende ny regnskapslov. 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Første kvartal 1999 Prosentandel av Mill. kr brutto utlån*) Personmarked (20) (0,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) 2 0,2 Bergverk, oljeboring og utvinning - - Industrivirksomhet (14) (0,4) Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg (2) (0,2) Varehandel (2) (0,1) Hotell- og restaurantdrift (1) (0,1) Sjø- og luftfart - - Eiendomsdrift (13) (0,2) Annen tjenesteyting (11) (0,3) Andre (6) (0,3) Sum (67) (0,2) Endring i uspesifiserte tapsavsetninger 5 Tap på utlån og garantier (62) (0,2) 6 *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis.

7 3 KONSTATERTE TAP OG ENDRING I TAPSAVSETNINGER Første kvartal måneder 1998 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (40) (167) Konstaterte tap (23) (466) Valutakursendringer 1 5 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (50) (167) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende - (9) Inngang på tidligere avskrevne fordringer (31) (133) Endring uspesifiserte tapsavsetninger Netto tap på utlån og garantier (62) SKATTER Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. 5 VERDIPAPIRER Bokført verdi/ Bokført verdi/ Handelsportefølje Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsportefølje Øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Urealisert gevinst øvrige omløpsmidler Sertifikater og obligasjoner - - Aksjer og andeler ANALYSE AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (221) (458) (23) (24) 10 5 (198) (434) Øvrige utlån ,0 1, Sum Misligholdet fordelte seg slik pr. 31. mars 1999 Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill.kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum KAPITALDEKNING Vektet beregningsgrunnlag pr. 31. mars 1999 (Mrd. kr) Sum balanseposter 146,3 Sum poster utenfor balansen 19,7 Markeds- og valutarisiko 10,0 Beregningsgrunnlag 176,0 Kapitaldekning pr. 31. mars 1999 (Mill. kr) (%) Kjernekapital ,0 Tilleggskapital ,4 Fradragsposter (128) (0,1) Total ansvarlig kapital ,3 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 7

8 VEDLEGG TIL RAPPORT 1. KVARTAL 1999 NY REGNSKAPSLOV Ny regnskapslov (Regnskapsloven 1998) trådte i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt trådte ny Lov om aksjeselskaper og ny Lov om allmennaksjeselskaper i kraft. Videre har Kredittilsynet avgitt ny Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike som er tilpasset den nye lovgivningen og som trådte i kraft 1. januar De viktigste endringene for morbanken og konsernet som følge av ny regnskapslov i 1. kvartal 1999 er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden for datterselskaper og tilknyttede selskaper i morbankens regnskap. Vurderingsreglene tar utgangspunkt i laveste verdis prinsipp for omløpsmidler og anskaffelseskost for anleggsmidler. Det skal imidlertid gjøres unntak fra laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler (handelsporteføljen) og gjeld som skal verdsettes til virkelig verdi. Prinsippendringen vil medføre større svingninger i morbankens og konsernets resultat som følge av at svingningene i markedene for verdipapirer tas inn i resultatregnskapet. Regnskapsloven 1998 åpner for regnskapsføring av utsatt skattefordel. Den delen av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse skal balanseføres når det er sannsynlig at selskapet og konsernet vil kunne nyttiggjøre seg den utsatte skattefordelen i fremtiden gjennom fradrag i skattepliktig inntekt. Konsernet hadde pr. 1. januar 1999 netto utsatt skattefordel som er balanseført etter de generelle vurderingsregler for eiendeler. Konsernets resultat blir belastet med periodens aktuelle skattekostnad. Innføring av ny regnskapslov vil ikke påvirke konsernets betalbare skatter. Som følge av ny årsregnskapsforskrift er avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser de linjer i konsernets regnskap som er påvirket av den nye regnskapsloven. Oppstillingen viser de relevante linjene i regnskapet etter tidligere og nytt lovverk, inkludert implementeringseffekter og ordinære bevegelser gjennom første kvartal Videre vises nøkkeltall pr. 31. mars 1998 og 1999 beregnet på basis av tidligere og nytt lovverk. På neste side gjengis i tillegg resultattall for 1. kvartal 1999 og balansetall pr. 31. mars 1999 for konsernet satt opp etter henholdsvis tidligere og nytt lovverk, samt en spesifikasjon av forskjellene mellom tidligere og nytt lovverk. Sammenlignet med proformatall vedrørende ny regnskapslov gjengitt i årsberetning 1998 er implementeringseffekten på egenkapitalen pr. 1. januar 1999 økt med 176 mill. kroner basert på endelige årsregnskap mottatt fra utenlandske filialer, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det vises forøvrig til note 1 i kvartalsrapporten Bevegelse Endring i Tidligere Implemen- 1. kvartal markeds- Nytt lovverk teringseffekt 1999 verdi lovverk Sertifikater og obligasjoner (1 209) Aksjer og andeler Sum verdipapirer (835) Tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel (218) Goodwill 19 - (4) - 15 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler (222) Overkursfond/annen egenkapital (1) Implementeringseffekt Sum fond (1) NØKKELTALL Tidligere Nytt Tidligere Nytt lovverk lovverk lovverk lovverk Resultat pr. aksje, (kroner) 1,06 1,13 1,26 1,07 Bokført egenkapital pr. aksje (kroner) 1) 20,72 24,58 23,48 26,89 Kostnads-/inntektsforhold (%) 66,0 65,1 60,4 59,5 Egenkapitalrentabilitet (%) 2) 20,9 18,8 22,1 16,2 Kjernekapitaldekning (%) 6,3 6,3 7,0 7,0 Risikovektet beregningsgrunnlag (mrd. kroner) 173,2 173,2 176,0 176,0 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) 1,97 1,90 2,23 2,14 Kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) 1,86 1,79 1,88 1,79 1) Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 1,20 krone pr. aksje pr. 31. mars 1998 og 1,50 krone pr. aksje pr. 31. mars ) Annualisert 8

9 VEDLEGG TIL RAPPORT 1. KVARTAL 1999 KONSERN Endringer Tidligere som følge av Nytt lovverk nytt lovverk lovverk Renteinntekter Rentekostnader ) Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (53) (53) Netto verdiendring og kursgevinst/(tap) på verdipapirer ) 155 Netto verdiendring og kursgevinst/(tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 112 (36) 1) 76 Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (62) (62) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter ) 237 Resultat etter skatter 695 (105) 590 EIENDELER Sum innskudd Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner ) Aksjer og andeler ) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper ) 972 Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler ) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Sum innskudd Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Overkursfond/annen egenkapital Implementeringseffekt 1. januar 1999 ny regnskapslov ) Periodens resultat 695 (105) 590 Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital ) Reklassifisering av avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond 2) Endring i urealisert gevinst 1. kvartal 1999 K-Holding 104 mill. kroner og Christiania Markets 9 mill. kroner 3) Endring utsatt skattefordel 4) Urealisert gevinst sertifikater og obligasjoner Christiania Markets implementeringseffekt 1. januar 1999 pluss effekt 31. mars ) Urealisert gevinst aksjer K-Holding implementeringseffekt 1. januar 1999 pluss effekt 31. mars ) Utsatt skattefordel Norske Liv 7) Implementeringseffekt utsatt skattefordel mill. kroner minus endring utsatt skattefordel 1. kvartal mill. kroner 8) Urealisert gevinst aksjer K-Holding 91 mill. kroner, utsatt skattefordel Norske Liv 49 mill. kroner og utsatt skattefordel mill. kroner 9

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere

kvartal Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere kvartal 3. K V A R T A L 1 9 9 9 Kreditkassen skal være et høyt respektert finanskonsern med fornøyde kunder og motiverte medarbeidere SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 800 700 600 500 400 300 200

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 8 7 6 5 4 3 2 Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i tredje kvartal 1998 utgjorde 359 mill. kroner (675 mill. kroner). Resultatet tilsvarer,65 krone pr.aksje

Detaljer

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr.

1. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. kr. SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 2000 utgjorde 492 mill. kroner (590 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 0,89 krone pr. aksje (1,07 krone). Resultatet

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport 2. kvartal 1997

Rapport 2. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 2. kvartal 1997 Kreditkassen er en ledende internasjonal shippingbank SAMMENDRAG Resultatutvikling Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i annet kvartal

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995.

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995. SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 3. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

RAPPORT 3.KVARTAL 1996. Kreditkassen. gir deg gode. råd om. plassering av. sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE RAPPORT 3.KVARTAL 1996 Kreditkassen gir deg gode råd om plassering av sparepengene CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 600 500 400 300 200 100 0 3. kv. 1995 4. kv.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 3. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Sammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i årets første ni måneder utgjorde NOK 1 729m (300), hvilket tilsvarer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1997

Rapport 3. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 3. kvartal 1997 Kreditkassen tilbyr regningsbetaling og aksjehandel over Internett SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 700 600 500 400 300 200 100 0 4. kv. 1996

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 1995

RAPPORT 2. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsernet Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i tredje kvartal utgjorde NOK 215m (140), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

2. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I ANNET KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill.

2. KVARTAL 2000 SAMMENDRAG TILBUDET FRA MERITANORDBANKEN VIRKSOMHETEN I ANNET KVARTAL. Resultatutvikling. Inntektsutvikling. Mill. SAMMENDRAG Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første halvår 2000 utgjorde 1 047 mill. kroner (1 167 mill. kroner), hvilket tilsvarer 1,90 kroner pr. aksje (2,12 kroner pr. aksje). Resultatet

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. SEPTEMBER 2007 Ålesund, 29. OKTOBER 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. JUNI 2007 Ålesund, 6. AUGUST 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer