PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN"

Transkript

1 PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal Resultatet etter skatt utgjorde 590 mill. kroner (623 mill. kroner). Ny regnskapslov har medført enkelte endringer i regnskapsfremstillingen, blant annet når det gjelder håndteringen av skatt. Skattekostnaden i regnskapet har økt i forhold til fjoråret. Skatten Kreditkassen skal betale øker imidlertid ikke, fordi banken har fremførbare underskudd. Jeg er fornøyd med resultatet. Den underliggende driften er klart forbedret og utlånstapene er fortsatt lave, sier konsernsjef Tom Ruud i en kommentar. Det er spesielt positivt at kostnadene i dette kvartalet ikke utgjør mer enn ca. 60 prosent av inntektene, noe som er i tråd med vår målsetting, sier Ruud. Hovedtrekk fra regnskapet Det er ingen spesielle engangseffekter i regnskapet, og konsernets underliggende drift er klart forbedret i forhold til fjoråret. Netto inntekter fra konsernets innskudds- og utlånsvirksomhet holder et godt nivå. Netto renteinntekter var mill. kroner (909 mill. kroner) i første kvartal. Dette er på samme nivå som fjerde kvartal Totale utlån og kundeinnskudd er stort sett uforandret i forhold til samme tidspunkt i fjor. Kreditkassen har hittil i år satt ned boliglånsrenten med til sammen 1,65 prosentpoeng. Andre inntekter utgjorde 593 mill. kroner (522 mill. kroner). Inntekter fra betalingsformidling økte svakt, mens inntektene fra fondsforvaltning og verdipapirhandel for kunder holder et stabilt nivå i forhold til tidligere perioder. Resultatet fra handel med valuta og finansielle derivater var godt, og bidro til en økning i andre inntekter i kvartalet. Kreditkassens kostnader utgjorde 896 mill. kroner (854 mill. kroner), en utvikling som var forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter var i underkant av 60 prosent (ca. 65 prosent) i første kvartal. Dette er i tråd med bankens målsatte nivå. Utlånstapene er fortsatt lave, og det var netto tilbakeføringer av tap med 62 mill. kroner (89 mill. kroner). Skattekostnadene i regnskapet har økt i forhold til fjoråret. Kreditkassens betalbare skatter vil imidlertid fortsatt være lave, fordi konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 199,7 mrd. kroner, og kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. Total kapitaldekning var 10,3 prosent. CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 27. april 1999

2 SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr kv kv kv kv kv Resultat etter skatter pr. kvartal Ny regnskapslov fra 1. januar 1999 medfører at konsernets handelsportefølje av verdipapirer er vurdert til markedsverdi i regnskapet. Netto utsatt skattefordel er ført som en eiendel i balansen, og det er bokført økt skattekostnad for første kvartal. Kreditkassens betalbare skatter øker imidlertid ikke som følge av endringene i ny regnskapslov, fordi konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Regnskapsføring av utsatt skattefordel som eiendel medfører en tilsvarende økning av konsernets egenkapital. Effekten av denne og andre endringer i regnskapsloven pr. 1. januar 1999 er ikke gjenspeilet i resultatregnskapet, men er ført direkte mot egenkapitalen som en implementeringseffekt. Regnskapstall for tidligere perioder er omarbeidet for å være sammenlignbare med regnskapet for første kvartal Enkelte nøkkeltall for konsernets drift og lønnsomhet endres som følge av ny regnskapslov, men konsernets reelle lønnsomhet endres ikke. Bankens utbyttepolitikk ligger således fast. Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1999 utgjorde 590 mill. kroner (623 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,07 krone pr. aksje (1,13 krone). Resultatet tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,2 prosent (18,8 prosent), omregnet til årsbasis. Driftsresultatet før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer i første kvartal utgjorde 765 mill. kroner (577 mill. kroner). Totale inntekter og kostnader utviklet seg omtrent som forventet, og viser et tilfredsstillende nivå. Det var negative utlånstap med 62 mill. kroner i kvartalet. Netto utlån til kunder økte med ca. 3,1 mrd. kroner siste kvartal, hovedsakelig som følge av økte kortsiktige utlån til bedriftskunder. Ved utgangen av kvartalet var forvaltningskapitalen 199,7 mrd. kroner. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var 10,3 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 7,0 prosent. Hverken overskuddet pr. 31. mars 1999 eller økt egenkapital som følge av ny regnskapslov er tatt med i beregningen. VIRKSOMHETEN I FØRSTE KVARTAL Inntektsutvikling Mill. kr I løpet av første kvartal reduserte Statens Bankinvesteringsfond sin eierandel i Kreditkassen fra ca. 51 prosent til ca. 35 prosent, gjennom et offentlig tilbud av aksjer til norske og internasjonale investorer. Ca. 90 mill. aksjer ble solgt, og ca. 48 prosent av de tilbudte aksjene ble plassert i Norge. Pris pr. aksje var 30,60 kroner, og ble fastsatt gjennom en budgivningsprosess hvor norske og internasjonale investorer deltok. Banken fikk ca nye aksjonærer som følge av statens nedsalg. Kreditkassen og Eksportfinans offentliggjorde 3. mars 1999 at partene har inngått en avtale om overdragelse av samtlige aksjer i Kommunekreditt Norge AS fra Kreditkassen til Eksportfinans. Eksportfinans har, blant annet gjennom sin gunstige innlånssituasjon, bedre forutsetninger enn Kreditkassen for å tilføre Kommunekreditt konkurransekraft og således bidra til en mer effektiv konkurranse i kommunesegmentet i Norge. Kreditkassen opprettholder sin eierandel på 27,3 prosent i Eksportfinans. Eksportfinans skal betale bokført verdi av egenkapitalen i Kommunekreditt, med tillegg av et beløp på 10,5 mill. kroner. Avtalen er blant annet avhengig av konsesjon fra Finansdepartementet, og overdragelsen av aksjene er ikke reflektert i regnskapet for første kvartal kv kv kv kv kv Som følge av redusert pengemarkedsrente og rentenedsettelser fra Norges Bank har Kreditkassen to ganger redusert rentene på utlån og innskudd i løpet av kvartalet. Boliglånsrenten er satt ned med tilsammen 1,1 prosentpoeng i løpet av perioden. Andre driftsinntekter Netto renteinntekter RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter Netto renteinntekter var i første kvartal mill. kroner (909 mill. kroner). Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var i første kvartal 2,14 prosent (1,90 prosent), omregnet til årsbasis. Basert på ny årsregnskapsforskrift fra Kredittilsynet er bankens avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond ført som en rentekostnad, i stedet for andre driftskostnader som tidligere. Netto renteinntekter er således redusert med ca. 36 mill. kroner i kvartalet. Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente utgjorde 2,76 prosent i første kvartal. Dette er lavere enn i forrige kvartal, men noe høyere enn gjennomsnittet i 1998 som var 2,65 prosent. Verdiendring og kursgevinster Netto verdiendring og gevinst på verdipapirer i første kvartal var 155 mill. kroner (120 mill. kroner), fordelt med 96 mill. kroner (127 mill. kroner) på aksjer og 59 mill. kroner (-7 mill. kroner) på sertifikater og obligasjoner. 2 Innføringen av ny regnskapslov medfører at markedsbaserte finansielle omløpsmidler (handelsporteføljen) verdsettes til markedsverdi. I løpet av første kvartal er markedsverdien av porteføljen økt med 113 mill.

3 kroner som er inntektsført som verdiendring på verdipapirer. Denne urealiserte merverdien fordeler seg med 104 mill. kroner på aksjer og 9 mill. kroner på sertifikater og obligasjoner. Netto kursgevinst på valuta og finansielle derivater var 122 mill. kroner (82 mill. kroner) i første kvartal. Det er særlig bankens kundehandel som har bidratt til det gode resultatet. Øvrige driftsinntekter og driftskostnader Øvrige driftsinntekter var i første kvartal i år på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene i første kvartal var 896 mill. kroner (854 mill. kroner). I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,79 prosent (1,79 prosent) i første kvartal, omregnet til årsbasis. Kostnadsutviklingen i første kvartal er omtrent som forventet. Forholdet mellom kostnader og inntekter eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer utgjorde 59,5 prosent (65,1 prosent) i første kvartal. Tap på utlån og garantier I første kvartal viser resultatposten for tap på utlån og garantier en netto inntektsføring på 62 mill. kroner (netto inntekt 89 mill. kroner). Konstaterte tap og spesifiserte tapsavsetninger i første kvartal fordeler seg med -20 mill. kroner (-26 mill. kroner) i personmarkedet, -25 mill. kroner (-21 mill. kroner) på små- og mellomstore bedrifter, -2 mill. kroner (-18 mill. kroner) på større norske bedriftskunder og -20 mill. kroner (-24 mill. kroner) for datter- og avdelingsbanker utenfor Norge. Kostnader/inntekter % kv kv kv kv kv Kostnader i forhold til inntekter (eksklusive verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) Bankens portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer ble redusert fra 3,0 mrd. kroner til 2,9 mrd. kroner siste kvartal. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer, som representerer bokført verdi av disse engasjementene, var 1,9 mrd. kroner pr. 31. mars 1999, hvilket representerer en nedgang på 0,1 mrd. kroner i løpet av kvartalet. Skatt I årets tre første måneder har konsernet kostnadsført 237 mill. kroner i skatt. Som følge av ny regnskapslov fra 1. januar 1999 er netto utsatt skattefordel regnskapsført som en eiendel i balansen, og det er bokført økt skattekostnad for første kvartal. Kreditkassens betalbare skatter øker imidlertid ikke som følge av endringene i ny regnskapslov, fordi konsernet har fremførbare skattemessige underskudd. Ved utløpet av 1998 var konsernets gjenværende, ikke omtvistede skattemessige underskudd beregnet til ca. 3,7 mill. kroner. Konsernet har i tillegg enkelte tvistesaker rundt ligningen for tidligere år. I tillegg til effekten av ny regnskapslov har konsernets kostnadsførte skatter økt som følge av at det beregnede skattemessige resultat har økt sammenlignet med tidligere perioder. Den beregnede økningen er basert på myndighetenes varsel om en mulig endring av skatteloven, hvilket kan medføre reduserte rentefradrag for banken. BALANSEN Ved utgangen av mars 1999 var konsernets forvaltningskapital 199,7 mrd. kroner. Dette innebærer en økning på 11,1 mrd. kroner i siste kvartal. Balanseøkningen skyldes i hovedsak økning i likvide eiendeler i form av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner i løpet av kvartalet. Videre er utsatt skattefordel ført som en eiendel i balansen med ca. 1,6 mrd. kroner som følge av ny regnskapslov. Regnskapsføring av utsatt skattefordel som eiendel samt andre virkninger av ny regnskapslov medfører en økning av konsernets egenkapital på ca. 2 mrd. kroner pr. 1. januar 1999, hvilket er reflektert i balansen pr. 31. mars Netto utlån til kunder økte med 3,1 mrd. kroner i siste kvartal, mens det var en reduksjon siste tolv måneder på 1,4 mrd. kroner. Innskudd fra kunder var ved utgangen av mars i år 76,9 mrd. kroner, mot 78,2 mrd. kroner tre måneder tidligere. Innskudd fra kunder utgjorde 49,8 prosent av netto utlån til kunder inkludert utlån fra Norgeskreditt, mot 51,7 prosent tre måneder tidligere. For morbanken utgjorde kundeinnskudd 64,7 prosent av netto utlån til kunder. Utlånstap Mill. kr kv kv kv kv kv Tap på utlån og garantier pr. kvartal KAPITALDEKNING Det risikovektede beregningsgrunnlaget i konsernet var 176,0 mrd. kroner pr. 31. mars 1999, hvilket er en økning med 6,7 mrd. kroner siste kvartal. I henhold til gjeldende forskrifter skal kapitaldekningen utgjøre minst 8 prosent til enhver tid. Konsernets totale ansvarlige kapital utgjorde mill. kroner, hvilket gir en kapitaldekning på 10,3 prosent. I morbanken var kapitaldekningen 10,7 prosent. Kjernekapitalen i konsernet utgjorde mill. kroner, tilsvarende 7,0 prosent. Hverken overskuddet pr. 31. mars 1999 eller økt egenkapital som følge av ny regnskapslov er tatt med i beregningen. Dersom overskuddet etter første kvartal hadde vært lagt til kjernekapitalen pr. 31. mars 1999, ville både konsernets kjernekapitaldekning og totale kapitaldekning ha økt med ca. 0,3 prosentpoeng. 3

4 RESULTATREGNSKAP (Mill. kr) Morbanken Konsernet Hele Hele Første kvartal året Første kvartal året Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter (53) (61) (218) Provisjonskostnader (53) (61) (218) 63 2 (67) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer (note 1) (257) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer (53) (56) 192 Tap på utlån og garantier (note 2, 3) (62) (89) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter (note 1, 4) Resultat etter skatter Resultat pr. aksje, fullt utvannet (pr. kvartal/år) (kroner) 1,07 1,13 3,55 KVARTALSRESULTATER (Mill.kr) Konsernet kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper (55) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (77) (48) (61) (66) (53) (38) (53) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer 99 (24) 120 (81) (385) Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (231) (6) (89) (62) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer (10) Driftsresultat Skatter (100) Resultat etter skatter Gjennomsnittlig forvaltningskapital

5 BALANSE (Mill.kr) Morbanken Konsernet EIENDELER Kontanter og innskudd i sentralbanker Innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Sum innskudd Brutto utlån til kunder (note 6) (920) (1 295) (967) Spesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 003) (1 383) (1 051) (1 477) (1 243) (1 482) Uspesifiserte tapsavsetninger (note 6) (1 580) (1 335) (1 585) Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner (note 1, 5) Aksjer og andeler (note 1, 5) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler (note 1) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sum innskudd Sertifikater og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Periodens resultat Sum egenkapital (note 1) Sum gjeld og egenkapital Oslo, 27. april 1999 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Harald Arnkværn Martin Mæland Øyvin A. Brøymer Kristin Clemet Christian Hambro Bjørn Erik Nielsen Tom Ruud Kjell Aamot Arild P. Aarseth 5

6 NØKKELTALL (Mill.kr) Konsernet Sum eiendeler Netto utlån til kunder Netto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 75,6 81,4 80,3 80,7 80,5 80,3 77,4 Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 42,4 42,8 39,9 42,6 41,7 41,5 38,5 Innskuddsdekning (kundeinnskudd i prosent av netto kundeutlån) 56,1 52,5 49,7 52,7 51,8 51,7 49,8 Brutto mislighold Netto mislighold Beregningsgrunnlag kapitaldekning Bokført egenkapital pr. aksje (kr) 24,04 23,43 *) 24,58 *) 25,70 25,93 25,82 *) 26,89*) Resultat pr. aksje (pr. kvartal) (kr) 1,31 0,56 1,13 1,12 0,23 1,07 1,07 Kostnader i prosent av inntekter (eks. verdiendringer og kursgevinst (tap) på verdipapirer) (pr. kvartal) 64,7 74,7 65,1 55,3 64,0 58,5 59,5 Ansatte, antall årsverk *) Eksklusive avsatt, men ennå ikke utbetalt, utbytte på totalt kr 1,20 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal 1997 og 1.kvartal 1998, samt 1,50 kroner pr. aksje pr. 4. kvartal 1998 og 1. kvartal NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 1 GENERELLE PRINSIPPER Kvartalsregnskapet er satt opp i samsvar med ny regnskapslov og ny årsregnskapsforskrift for banker, som begge trådte i kraft 1. januar De viktigste endringene for morbanken og konsernet er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden i morbanken. Avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond er reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Implementeringseffekt av ny regnskapslov anses som virkning av endring av regnskapsprinsipp, som føres direkte mot egenkapitalen pr. 1. januar Endringene er vist nedenfor. Tall fra tidligere perioder er omarbeidet for å være sammenlignbare. Dersom ikke annet er nevnt, omfatter notene konsernet. Implementeringseffekt av ny regnskapslov Første kvartal januar 1999 Netto verdiendring og kursgevinst på verdipapirer Skattekostnad Sertifikater og obligasjoner 9 - Aksjer og andeler Tilknyttede selskaper - 49 Utsatt skattefordel (218) Egenkapital/fond Sammenlignet med proformatall vedrørende ny regnskapslov gjengitt i årsberetning 1998 er implementeringseffekten på egenkapitalen pr. 1. januar 1999 økt med 176 mill. kroner basert på endelige årsregnskap mottatt fra utenlandske filialer, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Forøvrig henvises til vedlegg vedrørende ny regnskapslov. 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Bransjemessig fordeling av kostnadsførte tap på utlån og garantier Første kvartal 1999 Prosentandel av Mill. kr brutto utlån*) Personmarked (20) (0,2) Primærnæringer (jordbruk, fiske/fangst) 2 0,2 Bergverk, oljeboring og utvinning - - Industrivirksomhet (14) (0,4) Kraft- og vannforsyninger, bygg og anlegg (2) (0,2) Varehandel (2) (0,1) Hotell- og restaurantdrift (1) (0,1) Sjø- og luftfart - - Eiendomsdrift (13) (0,2) Annen tjenesteyting (11) (0,3) Andre (6) (0,3) Sum (67) (0,2) Endring i uspesifiserte tapsavsetninger 5 Tap på utlån og garantier (62) (0,2) 6 *) Prosentandelene er omregnet til årsbasis.

7 3 KONSTATERTE TAP OG ENDRING I TAPSAVSETNINGER Første kvartal måneder 1998 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens begynnelse Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (40) (167) Konstaterte tap (23) (466) Valutakursendringer 1 5 Spesifiserte tapsavsetninger, periodens slutt Netto tap på utlån og garantier i perioden Nye tapsavsetninger Endring tidligere tapsavsetninger (50) (167) Netto tap (gevinst) på overtatte eiendeler og lignende - (9) Inngang på tidligere avskrevne fordringer (31) (133) Endring uspesifiserte tapsavsetninger Netto tap på utlån og garantier (62) SKATTER Periodens skattekostnad omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. 5 VERDIPAPIRER Bokført verdi/ Bokført verdi/ Handelsportefølje Kostpris markedsverdi Kostpris markedsverdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum handelsportefølje Øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Bokført verdi Bokført verdi Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Sum øvrige omløpsmidler og anleggsmidler Urealisert gevinst øvrige omløpsmidler Sertifikater og obligasjoner - - Aksjer og andeler ANALYSE AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Brutto Tapsavsetninger Netto mill. kr mill. kr % mill. kr Misligholdte engasjementer Utsatte engasjementer Sum Herav garantier o.l. (221) (458) (23) (24) 10 5 (198) (434) Øvrige utlån ,0 1, Sum Misligholdet fordelte seg slik pr. 31. mars 1999 Brutto mislighold Tapsavsetninger Netto mislighold mill.kr mill. kr % mill. kr Bedriftsengasjementer Personengasjementer Sum KAPITALDEKNING Vektet beregningsgrunnlag pr. 31. mars 1999 (Mrd. kr) Sum balanseposter 146,3 Sum poster utenfor balansen 19,7 Markeds- og valutarisiko 10,0 Beregningsgrunnlag 176,0 Kapitaldekning pr. 31. mars 1999 (Mill. kr) (%) Kjernekapital ,0 Tilleggskapital ,4 Fradragsposter (128) (0,1) Total ansvarlig kapital ,3 Kapitaldekningskravet er 8 prosent. 7

8 VEDLEGG TIL RAPPORT 1. KVARTAL 1999 NY REGNSKAPSLOV Ny regnskapslov (Regnskapsloven 1998) trådte i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt trådte ny Lov om aksjeselskaper og ny Lov om allmennaksjeselskaper i kraft. Videre har Kredittilsynet avgitt ny Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike som er tilpasset den nye lovgivningen og som trådte i kraft 1. januar De viktigste endringene for morbanken og konsernet som følge av ny regnskapslov i 1. kvartal 1999 er verdsettelsen av markedsbaserte finansielle omløpsmidler og gjeld til virkelig verdi og regnskapsføring av utsatt skattefordel. Andre endringer er anvendelse av egenkapitalmetoden for datterselskaper og tilknyttede selskaper i morbankens regnskap. Vurderingsreglene tar utgangspunkt i laveste verdis prinsipp for omløpsmidler og anskaffelseskost for anleggsmidler. Det skal imidlertid gjøres unntak fra laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler (handelsporteføljen) og gjeld som skal verdsettes til virkelig verdi. Prinsippendringen vil medføre større svingninger i morbankens og konsernets resultat som følge av at svingningene i markedene for verdipapirer tas inn i resultatregnskapet. Regnskapsloven 1998 åpner for regnskapsføring av utsatt skattefordel. Den delen av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse skal balanseføres når det er sannsynlig at selskapet og konsernet vil kunne nyttiggjøre seg den utsatte skattefordelen i fremtiden gjennom fradrag i skattepliktig inntekt. Konsernet hadde pr. 1. januar 1999 netto utsatt skattefordel som er balanseført etter de generelle vurderingsregler for eiendeler. Konsernets resultat blir belastet med periodens aktuelle skattekostnad. Innføring av ny regnskapslov vil ikke påvirke konsernets betalbare skatter. Som følge av ny årsregnskapsforskrift er avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond reklassifisert fra andre driftskostnader til rentekostnader. Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser de linjer i konsernets regnskap som er påvirket av den nye regnskapsloven. Oppstillingen viser de relevante linjene i regnskapet etter tidligere og nytt lovverk, inkludert implementeringseffekter og ordinære bevegelser gjennom første kvartal Videre vises nøkkeltall pr. 31. mars 1998 og 1999 beregnet på basis av tidligere og nytt lovverk. På neste side gjengis i tillegg resultattall for 1. kvartal 1999 og balansetall pr. 31. mars 1999 for konsernet satt opp etter henholdsvis tidligere og nytt lovverk, samt en spesifikasjon av forskjellene mellom tidligere og nytt lovverk. Sammenlignet med proformatall vedrørende ny regnskapslov gjengitt i årsberetning 1998 er implementeringseffekten på egenkapitalen pr. 1. januar 1999 økt med 176 mill. kroner basert på endelige årsregnskap mottatt fra utenlandske filialer, datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det vises forøvrig til note 1 i kvartalsrapporten Bevegelse Endring i Tidligere Implemen- 1. kvartal markeds- Nytt lovverk teringseffekt 1999 verdi lovverk Sertifikater og obligasjoner (1 209) Aksjer og andeler Sum verdipapirer (835) Tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel (218) Goodwill 19 - (4) - 15 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler (222) Overkursfond/annen egenkapital (1) Implementeringseffekt Sum fond (1) NØKKELTALL Tidligere Nytt Tidligere Nytt lovverk lovverk lovverk lovverk Resultat pr. aksje, (kroner) 1,06 1,13 1,26 1,07 Bokført egenkapital pr. aksje (kroner) 1) 20,72 24,58 23,48 26,89 Kostnads-/inntektsforhold (%) 66,0 65,1 60,4 59,5 Egenkapitalrentabilitet (%) 2) 20,9 18,8 22,1 16,2 Kjernekapitaldekning (%) 6,3 6,3 7,0 7,0 Risikovektet beregningsgrunnlag (mrd. kroner) 173,2 173,2 176,0 176,0 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) 1,97 1,90 2,23 2,14 Kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) 1,86 1,79 1,88 1,79 1) Eksklusiv avsatt, ennå ikke utbetalt utbytte på totalt 1,20 krone pr. aksje pr. 31. mars 1998 og 1,50 krone pr. aksje pr. 31. mars ) Annualisert 8

9 VEDLEGG TIL RAPPORT 1. KVARTAL 1999 KONSERN Endringer Tidligere som følge av Nytt lovverk nytt lovverk lovverk Renteinntekter Rentekostnader ) Netto renteinntekter Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter Provisjonskostnader (53) (53) Netto verdiendring og kursgevinst/(tap) på verdipapirer ) 155 Netto verdiendring og kursgevinst/(tap) på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 112 (36) 1) 76 Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier (62) (62) Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter ) 237 Resultat etter skatter 695 (105) 590 EIENDELER Sum innskudd Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner ) Aksjer og andeler ) Sum verdipapirer Tilknyttede selskaper ) 972 Aksjer og andeler i konsernselskaper Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler ) Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Sum innskudd Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Overkursfond/annen egenkapital Implementeringseffekt 1. januar 1999 ny regnskapslov ) Periodens resultat 695 (105) 590 Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital ) Reklassifisering av avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond 2) Endring i urealisert gevinst 1. kvartal 1999 K-Holding 104 mill. kroner og Christiania Markets 9 mill. kroner 3) Endring utsatt skattefordel 4) Urealisert gevinst sertifikater og obligasjoner Christiania Markets implementeringseffekt 1. januar 1999 pluss effekt 31. mars ) Urealisert gevinst aksjer K-Holding implementeringseffekt 1. januar 1999 pluss effekt 31. mars ) Utsatt skattefordel Norske Liv 7) Implementeringseffekt utsatt skattefordel mill. kroner minus endring utsatt skattefordel 1. kvartal mill. kroner 8) Urealisert gevinst aksjer K-Holding 91 mill. kroner, utsatt skattefordel Norske Liv 49 mill. kroner og utsatt skattefordel mill. kroner 9

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

Rapport 1. kvartal 1997

Rapport 1. kvartal 1997 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Rapport 1. kvartal 1997 Kreditkassens virksomhet gjenspeiler bred lokal kompetanse, spesialisert bransjekompetanse og effektiv distribusjon av bankens tjenester SAMMENDRAG

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper...

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 20000 13750 7500 1250 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer