D I A C O N C R I S T I A N A L E X A N D R U. SLUJBA SFÂNTULUI IOAN RUSUL ce se prăznuieşte în Biserica Ortodoxă, la data de 27 mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D I A C O N C R I S T I A N A L E X A N D R U. SLUJBA SFÂNTULUI IOAN RUSUL ce se prăznuieşte în Biserica Ortodoxă, la data de 27 mai"

Transkript

1 D I A C O N C R I S T I A N A L E X A N D R U SLUJBA SFÂNTULUI IOAN RUSUL ce se prăznuieşte în Biserica Ortodoxă, la data de 27 mai BUCUREŞTI 2012

2 1

3

4 1 FERICIT BĂRBATUL Fe ri cit băr ba a a tul ca re e le n-a um blat în sfa a a tul ne cre e e din cio şi i lor, şi în ca a a a lea pă că to o o şi i i lor, n-a a stă ă tu ut şi pe sca a u u nul hu li to o ri i i i lor n-a a a şe e e e e e zu u u u u u u u u u u u u ut. A a li lu u u i i i a. Că şti e e Do o om nu ul ca lea drep ţi i lor, şi ca a a a lea ne cre din cio o şi i i i lor va a a pie e e e e ri i i i i i i i i i i i i i. A a li lu u u i i i a.

5 2 Slu ji i i iţi Dom nu u u lui cu u fri i i i i i i i că şi vă ă bu cu u ra a a aţi Lui cu u u u cu tre e e e e e e mu u u u u u u u u u u u u u u u ur. A a li lu u u i i i a. Fe ri ci i i iţi su u u unt toţi ca a re nă dăj du ie e e esc spre Do o o o o om nu u u u u u u u u u u u u u ul. A a li lu u u i i i a. Scoa a a lă scoa a lă ă Doa a a am ne e mân tu ie e eş te mă Du u um ne ze e e u u u me e e eu. A a li lu u u i i i a. A Do o om nu u u lu ui e e e es te e mân tu i i i i i i rea a a a şi pe e es te po o po ru u u

6 3 u ul Său bi ne cu u u vân ta a a rea a a a Sa. A a li lu u u i i i a. Sla vă Ta a tă ă lui şi i Fi u u lui şi Sfâ â ân tu u lu u ui Duh, A li lu u i i a. Şi a cum şi pu ru u u u u rea şi în ve e e cii ve e ci lo o o o o or A a a a min, A li lu u i i a. A li i lu i i a a, A li lu i i a, A li i lu i i a a, sla vă Ţi i i e e Dum ne ze u u le. A li i lu i i a a, A li lu i i a, A li i lu i i a a, sla a a a vă Ţi i i e Dum ne e ze ul nos tru sla a a a vă Ţi i i e e e e.

7 La Doamne strigat-am... Stihirile Idiomele 4 Ca un soa a re a a a stră lu u ci i it a a as tăzi, dum ne ze ia a as că ă po o me e ni i i i rea a a a a ta, pe creş ti i ini lu mi i nâ â â â du-i cu sfin te le ta a le stră lu u u ciri, fe ri ci i i i i i te I i i oa a a ne e, ne gu ra pa ti mi i i lor ri si i i pi ind şi în tu ne ci i mea dra ci i i lor pe en tru a cea as ta a te fe e e ri i i cim, şi în fi e ca re a a an te ci i ins tim, ca pe un ne clin tit a a a pă ră ă tor, şi fier bi i i in te e mi ij lo ci i tor.

8 5 Î în ge er pă ă ă mâ â ân tesc, ca pen tru a al tu ul vie e e ţu u u ind, os te nin du-ţi tru u pul, de Dum ne ze e eu în ţe e lep ţi i i i te, cu po ost şi cu pri ve e gheri de toa a a tă noa a a ap tea, a min ti rea mor ţii tre zin du-ţi şi de tai ne le dum ne ze e e ie eşti în vred ni cin du - te pă ri i i in te, în tru veş ni ca o di i ih nă, pen tru ca re ro od te-ai a dus pe ti i i ne A to o ot stă pâ â ni i to ru u lui. Pe toţi ce e ei ce e e e ci i i ins te e e e e e e e e e e e esc, po me ni rea ta slă vi tă şi dum ne ze e ia a as că ă fe ri ci i te e I i i oa a a a ne, cu mij lo ci ri le ta a le că ă ă ă tre Dom nul pă ă ze e e e eş te-i, ru gâ â â du-l să ne iz bă veas că de

9 6 toa a te pri me e ej di i i i le şi să-n de păr te e e ze mâ ni a Sa a a îm po tri va a a noa a a as tre Cu vi oa se Pă ă ri i in te e, ca tu tu ro or să pro po vă du u i i im, fier bi i in te a a pă ă ra rea ta.

10 7 Toa a a tă ne cu ge ta rea pa ti mi lor le pă ă dân du u o o o şi tru u pu u u ul du u hu lu ui su u u pu u u nând, vas dum ne ze ie e e esc te-a ai fă ă cut spri ji ni tor mo na a hi i i lor fa a a a a lă a a a a si ha aş tri lo o o o o o o or po o doa a a a bă ă a sfi i in ţi i i i lor, pri vi i ind a a cum ne spu sa fru mu se e e ţe a Zi di to o ru u lu ui tă ău, şi bu cu ri i i le ce tă ă ă ă ţii ce re e eşti şi ve e eş ni i ce e. Pen tru a cea as ta cei ce ne-am a a du u nat la cins ti i tă po o o me ni i i rea a a a ta, cu la a a u de şi i câ ân tă ă ă ări te e e e slă ă ă ă vi i i i i i i i i i i i i i i im Sfin te I oa a a a ne e.

11 8 Bo gă ţi i i e ne e ră pi i i tă ce ta a a a tea pro co pi i e ni i lo o or te fe ri ceş te e e e pe ti i i ne e sfi i i in te cel ce e stră lu ce eşti în lu mi i i i i nă ă, pen tru ca re şi i i a a a cum îm po do be e eş te a cest sfâ ânt lă ă ca a aş şi-l um ple de bi ru in ţe e e e le pă ă ă ă ă ă ci i i dum ne e ze e e ieşti; ză dăr ni ceş te în năl ţa a a a a a rea vrăj ma a a a şi lor ne vă ă zuţi cu mij lo ci ri le e ta a a a le e, prea a a slă ă vi i i i i te e e e e e e e e e e şi u um ple de mi los ti vi i i i re e i ni mi le noa a a a as tre e e, a le ce e e lor ce te cân tăm cu u u cre di i i in ţă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă şi te

12 9 roa a a gă cu u în drăz nea a a a a lă, pen tru su fle te e le noa a a as tre. Ve ni iţi să ne în chi i i nă ă ăm tot po po o o o rul, în ca a a a sa Dom nu u lui, u u un de ca o co moa ră ă se e e pă ă zesc, moaş te le prea fe ri ci i tu u u lui, că ru u ia ru u gâ â ân du u ne e cu bi i ne plă cu u u te e câ â ân tări, şi cu lu mini stră lu u ci i toa a a re să ă ă ă îi stri i gă ă ă ă ă ă ăm: gră be eş te te e sfi i i in te e şi pe ce ei î în tru u ne e vo oi iz bă ve e e eş te-i, iar pe e noi cei ce te cins ti im pe e ti i i i i ne şi ne în chi nă ăm sfi i in te lor moa aş te e e e e e e e e iz bă ve e e

13 10 eş te e e e ne de ne ca a a a a a zuri şi i de tul bu u u rări.

14 11 SLAVĂ... A a as tăzi prea în na al tu lui Dum ne e ze e eu, cân ta re de la a a a u dă să-i a du u u cem, din bu u u u ze e e de e e ti i i i nă, căci a lu mi na at ca a un soa a a a re stră lu u u ci i i i i tor prea slă vi tă po me ni i i i i i rea, a dum ne ze ie es cu u lu ui Pă rin te I i i i oan, căci a cest pu u u ru rea po o o o me e ni i it, pi i il da răb dă ă ă ă rii mult în cer ca a tu lui Iov u ur mând lu ui Io ov ur mâ

15 12 ând a sta a a at ne cli i in tit în ne ca zu u u ri i i le pe ca a re e le-a a a a vut căci ro bi i i i i it fi i i i i ind, pe pri ci nu i to o o rul ro o bi i i ri i i l-a a ru şi i na a a a a a at pe vrăj ma a şu ul u râ to or de e oa a a a meni. De a ce e e e ia a a du nâ â du u u se e mul ţi i i mea dre e e e e ept cre di in cio o o şi i i lor să stri gă ă ă ăm să ă stri i gă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăm: Bu nu u u le Pă ri i i i i i i i i i in te ca re eşti în ce e e e e e e e e e e e ruri, dă ru ieş te po po o ru u lu u ui Tă ă ău, pen tru ru gă ciu ni i le e sfân tu lui I i oan, ier ta a a re pă ca te e lor şi ma a re e mi i i i lă.

16 LUMINĂ LINĂ 13 Lu mi i i i nă ă li i i nă a Sfin tei sla a a a ve e a Ta a a tă lui Ce e e re e esc, Ce lui Sfâ ânt şi Fe e e ri i i cit, I i su u se Hris toa a a a a se ve e ni ind la a pu u su ul soa a re e e e lu ui, vă zâ ând lu mi i i i na a cea a de sea a a a a ră ă. Lă u u dăm pe Ta a a tăl pe e Fi i i u u ul şi pe Sfâ â ân tu ul Du u uh Dum ne e e zeu. Vre e e e e e ed nic eşti în toa tă ă vre e e e mea a a fi i lă u dat, de gla suri cu vi i oa a a a se Fi i i i ul lui Du u um ne e e ze e eu, Cel ce dai vi i i a a a a a ţă pen tru a cea a a as ta lu u u u mea a a Te e e slă ă ă ve e e e e e şte e e e.

17 LITIA STIHIRILE IDIOMELE 14 Bu u u cu ră te î în Do o om nul ce e ta a te e a a a pro co o pi e e ni i i lor, ve se le e eş te e te şi i câ â ân tă ă ce ta a te e stră ă ă lu u ci i tă ca re cu cre di i in ţă ai pur ta a a at pe e e I i i i i oa an, iu bi it vlăs ta ar al Ru u u si i i i ei, pe e ca a a re ca pe o co moa a ră îl ţi i i i i i i la sâ â â nu u u ul tău. Bu u u cu u u u ră ă te e e de mi nu u u ni i i le e e lu ui, cel ca re a a ai vă ă zut tă mă du i i i i i ri le sa a a a a a le e e e e e e e e e e e e e, şi stri i i gă cu mul ţu mi i i i re Mân tu

18 15 u u u i to o o o ru u u u u lui: Sla vă Ţi e Doa am ne Iu bi to o o o ru le e e de oa a a a meni. Dum ne ze ias ca ra clă a moa aş te lor Ta a a le iz vo răş te tă mă du i iri cre e e din cio o o şi i lor Sfi in te Pă rin te pli i i in de e e e har ia ar du hu ul tă ă ă ce e e e el Sfânt cu în ge rii la o lal tă ă ă fi i i ind, cu vred ni ci i i i e se ve e e e se le e e e eş te e e e e e e, a şa dar a vând în drăz nea a a lă ă că ă ă tre Do om nu ul că ă tre e Do o om nu ul, şi cu Sfi i in ţii ne î în ce ta a at câ â ân tând roa a gă te pen tru u noi! Cei ce cu cre di in ţă să ă vâ â âr şim, sfâ ân tă şi prea cins ti i i tă po o o me ni i rea a a

19 16 Ta a. Toa a a a tă ă mul ţi i i mea a sfâ â â â ân tă a ce lor a a du naţi la să vâr şi rea po o o me e ni i i i rii lu mi noa a a a a se a Sfâ â ân tu u u u u lu ui, bu cu ra a a a ţi i i vă î în tr - un glas, bu u u u u cu u u ră ă ă te al Ru u u si i ei, fi i iu prea a a în dră ă ă git şi la a u da tu u tu u ro o o or cre din cio o şi i lor! Bu u cu ră ă te e e e e ce la a a ce ai su pu us du hu lui ca ar nea ne e stă pâ â â ni i i i i tă por ni i i rea pa a a ti mi lor le pă ă ă dând, prin cu u ge rea la a a cri i i mi i i lor o o o I i oa a a ne e e e e e e e! Bu u cu ră ă te e e e e bu cu ri

20 17 i a a a noa a a a as tră şi sla a a a va Bi se e ri i cii. Che ma rea ta a s-a fă cut pli i i nă de e e har Sfi i in te Pă ă ă ri i i i in te, căci pre cum dum ne ze ies cul Bo te ză ă tor a pri mi i i it ha a rul în tre e e i i i i u u u dei şi pen tru Hris tos în ve e de ra at mu ce ni ci i a a a a pri i i mit, a se me nea şi i tu de un nu u me cu a ce es ta fi i ind şi ur mă tor lui î î în tru toa a a te pri mi i t-a ai ce res cu u ul har în mi lo cul ce lor fă ă ră Du um ne e e zeu, pen tru vie ţu i i i rea ta bi i ne plă cu u tă lui Dum ne e e zeu, o! I i i oa a a ne e e de a ce ea nu în ce e ta pen tru no o oi a a a te e ru u u ga, cei ce cu cre di in ţă ă prăz

21 18 nu u i i im sfâ ân tul tău pra az nic prea în ţe e lep tu u le e e. SLAVĂ... Sla a a vă Ta a tă lui şi Fi u u lui, şi i Sfâ ân ân tu u lu u ui Duh, A a as tăzi în chi nâ â ân du u u u se, cu bu cu ri i e lui Du um ne zeu, Ce e ta a a a a tea pro co pi e e ni lor stri i i i gă: Ră să ri i t-a fru mu se e e ţea a a a mea, mai mu u u ult de cât a ori că rei a a a a a a a * a a al te e ce tă ă ăţi, ia a a tă că dum ne ze ie e es cul vlăs ta ar al Ru si i ei şi co moa a a a ra ma a a re a Sfi in ţi i lo or,

22 19 I i oa a an cu a de vă ă ra a at pli i in de e ha ar dru mul că tre ce e er să ă ă vâ â âr şind mi-a lă sa a at mi i i e e spre la a a u dă sfi i in te e le sa a le moa a aş te. Ve niţi la a mi i i i ne e toa a tă mu ul ţi i i mea drept cre di in cio o o o şi i i i lor ca să să vâ âr şi im sfân tă po me e ni i i re şi de ha a a ru ul său să ă ne îm pă ă ă ă ăr tă ă ă ă şim, al ce e e e e e e lu u ui ce mij lo ce e e eş te e e e e e e e e e e e e e pen tru su fle te le noa a as tre e e e e.

23 LA STIHOAVNĂ 20 PODOBIE: CÂND DE PE CRUCE MORT Ve ni i iţi ce te a le î în ge ri lor mul ţi i imi a le sfin ţi lo o o or ve e ni i iţi, prea slă vi i te An to ni e e dum ne ze ieş ti lor Ef ti mi e şi Sa a va, Ar se ni e Si me oa a a ne, în ge res cu le A li i pi e, dum ne ze ie eş ti lor stâ âlp nici ve niţi de pri miţi pe dum ne ze ies cul I oan al Ru si ei iu bit vlăs tar cel cu a de vă rat ur mă tor vo uă şi pă ă ăr taş, şi îm pre u nă mij lo ci i iţi pen tru u no o oi. STIH: Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuviosului Său. În stră i nat în mâi ni le a ga re ni lor Pă ri i in te, şi cu ro bi i a fi ind îm po vă rat, în o raş stră i

24 21 in lo cu ind, vie ţu i t-ai în tr-un sta a a ul, prin tre gu noa a ie slă vi i i i te. Ca Io ov oa re câ ând Cu vi oa a se, sus pi nând şi iz voa re de la crimi fier binţi ne con te nit sco o ţând, ai a juns în na in tea A a ce lu ia pe e ca re l-ai do rit Pă ă ri i in te, cel cu a de vă ra a at plin de e ha a ar. STIH: Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă, şi în aşternuturile lor se vor bucura. A vând în drăz nea a lă că tre Dum ne zeu, ce lor ce cu cre din ţă să vâr şesc prea cins ti i tul tău praz nic sfi in te I oa a ne fi le a lă turi cu tă ri i i e, iz bă vin du-i din pri mej dii şi de grab din pa timi slo bo zin du-i din ne ca zuri scă pâ ân du-i şi i din ne voi, mân tu i re e su fle te lor dă ru in du le cu mij lo ci i ri le ta a le ce lor ce cu la u u de, şi cu sfin te cân tă ă ri te e slă ă ve e esc.

25 22 SLAVĂ... Sla a a a vă Ta a tă ă ă ă lui, şi Fi u u lui şi Sfâ â ân tu u lu u ui Duh. Cei drepţi vor fi i vii în vea cul vea cu u lui, şi răs pla ta a lo o o or es te e la a a a Do o o om nul. Şi Cel A tot pu u u te e e e er nic, a re gri i i jă de e e e ei du pă cu um spu u u u ne cu vâ ân tul pro fe e e tu u u u lui. Căci dre ep tul I oa an în tru toa te dre e ept fi i i i ind ră pi it de bar ba ari în pă mânt stră ă

26 23 ă ă in s-a a dâ ân cit în po me ni i i i rea a lu u u ui Du u um ne e e e zeu, şi lă ca a aş vir tu u u ţii s-a a a zi i i i dit. Pen tru a ceas ta de şi i mor ţii s-a a su u pu us, tră ie eş te în ve ci i ve e e ci i i i lor, la o la a al tă ă ă cu u u sfi i i i in ţii îm pre u nă cu ca a a re pen tru no o o oi mij lo ce e eş te în na i i i in tea Do o om nu u u u lui. Şi acum...a Praznicului (sau a Născătoarei-Învierii)

27 24 ACUM LIBEREAZĂ A cu um li be rea a a a ză pe ro o bul Tău Stă pâ â â ne du u u pă ă ă cu vân tu ul Tă ă ău în pa a a a ce că vă zu u ră o chi i mei, mân tu i i i rea a a a Ta pe ca a a re o ai gă ă ti i it în na i i i in tea fe e e e ţe ei tu u u u tu u u ro o or po o o poa a a re e e lor. Lu mi i i i nă spre des co pe ri i i rea nea a mu u ri i lo o o o o or, şi sla a a vă ă ă ă po o po o ru lui Tă ă ă ă ău I i i i is ra a a a e e e el.

28 25 TROPARUL SF. IOAN RUSUL Cel ce te-a che mat pe ti ne de pe pă mânt la vi a ţa ce rea as că ţi ne şi du pă moar te e ne schim bat tru u pul tău Sfin te că tu în A si a rob ai fost dus şi a co lo te-ai u nit cu Hris tos I oa ne Deci pe A ce la roa gă-l să mân tu ias că su u fle te le noas tre e. Slavă Şi acum Tai na cea din veac as cun să şi de în geri ne şti u tă prin ti ne Năs că toa re de Dum ne zeu ce lor de pe pă mânt s-a a ră ta at, Dum ne zeu în tru pân du se în tru u ni re ne a mes te ca tă şi Cru cea de bu nă vo o ie pen tru noi lu ând, prin ca re în vi ind pe cel în tâi zi dit a mân tu it din moar te su fle te le noa as tre e e.

29 26 PRIMUL RÂND DE SEDELNE Podobie: mormântul tau Mul ţi mea sfin ţi lor cins teş te po me ni i i i rea ta a, I oa a ne dum ne ze ies cu le cu la a u de şi i cu cân tări, căci du u hul tău oa me ni lor s-a a a ră ta a a at spri ji ni tor prea fe e ri ci te, de a ce ia şi a a as tă ă ăzi Bi se ri ca lu u u ui Hris tos, pe ti i i i ne e te prea a a slă ă veş te cins ti re a a a a du când, Ce lui ce mi nu na at te-a fă cu u u ut. Slavă...tot aceasta Şi acum...a Praznicului

30 27 AL DOILEA RÂND DE SEDELNE PODOBIE: De frumseţea... Pa ti mi le tru pu lu ui, Pă rin te de Dum ne zeu fe ri ci i i i i te, prin iz vo rul la a cri mi lo or, se ca a tu l-ai şi-ai iz vo o o rât, râ uri de mi nu uni * Pă ri in te I i oa a a ne e De a ce e ia a, la sfin te le ta a le moaş te e ve e e nind, în ve de rat do bân dim da a ruri şi mi i lă ă, cins tind cu vred ni ci i e e po me ni i rea a ta, şi pe Dom nul ca a re te slă ve e e eş te. Slavă... Vi a ţa îm po do bi in du ţi, mai pre sus de lu me te-ai fă ă ă cut, trup ne tru pe esc, de ce e le ce reşti gân di tor pu ru

31 28 rea fi i i ind, dar pe ti i ne te-ai a du u us Îm pă ra tu lui ne e mu ri i tor, De a ce e ia a, prin ru gă ciu u ni le ta a a a a le, fe ri ci te e I oa a a ne, îm po do beş te mă de mur dă ri e e cu ră ă ţi i in du u mă ă, pe mi ne ce la ce cu cre din ţă prea mă resc, sfân tă po me ni rea a ta, cu la a u de şi cu u cân tări.

32 29 POLIELEU -stihuri alese- Ro o o o bii Dom nu u lui, A a a a li i i lu u u u i i i a, lă u da a aţi nu me e e e le Dom nu u lui lă u da a a aţi slu u ugi pe e e Do o o om nu u u u u u u u u u u ul, A a li lu u u i i i a. Că e e eu am cu u no os cu ut că es te ma a a re e e Do o o om nul, şi Dom nul no o o o o o os tru u pes te to o o oţi dum ne ze e e e i i i i i i i, A a li lu u u u i i i a. Ca a a a sa a a lui A a a a ro on, bi i i ne e cu u vân ta aţi pe e e Do o o om nu u u u u u

33 30 u u u u u u u u u u u u u u u ul. A a li lu u u i i i a. Ca a a a sa a a lui Le e e e vi i bi i i ne cu u vân ta a aţi pe e e Do o o o om nu u u u u u u u u u u u u u u u u u ul. A a li lu u u u i i i a. Cei ce e lo o cu u u i iţi în ca a sa Do o om nu u u lu ui, în cu u ur ţi le ca a a a sei, Dum ne ze u u u u lu ui no o o o os tru u u u u u u u u u u. A a li lu u i i i a. Doa a a a am ne nu u me le e e e e Tă ău, e e e e es te î în vea a ac, şi po me ni i rea a a a Ta, în nea am şi i în nea a a a a a a a a a a a a am, A a a li lu u u u i i i a. Bi ne e es te cu vâ ân

34 31 ta a at Do om nul din Si o o o o o o o o o on, Cel ce lo cu ie e e eş te în I i i i e ru u u sa a a a li i i i i i i i i i im. A a li lu u u u i i i a.

35 32 MĂRIMURILE Mă ri i i i mu u u te e pe ti i i ne Sfi in te Pă rin te I oa a a a ne din Ru si i a a, şi cins ti i i i im os te ne e e li i le e ta a a a a le, pe e en tru Du u u um ne e e e zeu, că în ro bi i i e e a a ai * vie ţu u i i ai vie e ţu i i it. Ve ni i iţi să ă ă ă cins ti im, pe ro bul Dom nu lui ce e el prea cre din cios, fi i i i i ul iu bi it a 0 al Ru si i ei, zi i i i i i i i când: pe cel a le e es din tre oa a a a a a a me e e eni. 1. Dreptul ca finicul va înfori, şi ca cedrul din Liban va odrăzli. 2. Cei drepţi vor fi vii în veacul veacului, şi Domnul are grijă de ei. 3. Lăudaţi pe Domnul cei cuvioşi ai Lui, în cântări frumos glăsuitoare. 4. Slăvit fie numele Lui şi lăudat foarte, de dimineaţă şi până la amurg. 5. Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuvioşilor Săi.

36 33 ANTIFONUL glas IV -în stil aghioritic- Din ti ne re ţi le me e e le mu ul te e pa a a a a timi se e lu up tă cu u mi i i ne ci i În su u uţi mă spri ji ne e e e eş te şi mă mân tu u ie e e eş te e Mân tu i to o ru ul me e eu. Cei ce u u râţi Bi i i se ri i i i ca, ru şi i na a a ţi i i vă de e e Do o om nul, căci pre cum ia a ar ba a a de e e e foc a şa vă veţi u us ca a a. Sla a a vă Ta a a a tă ă ă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lu ui Du uh, Şi i i a cu u um şi pu u u ru u u u rea, şi în ve e e cii ve ci i i lor A a min.

37 34 Prin Sfâ â â ân tu u u u ul Duh, to o ot su fle tu ul vi i i a a a a ză, şi prin cu ră ţi i i e se e e î î în na a al ţă ă lu mi nea a a a a a a ză ă ă ă ă ă se e e în tru u ni i i i mea Tre e i i i mi i, prin sfi in ţe ni i e e de ta ai nă ă ă ă ă. Aşa cum l-am auzit cântat în Sfântul Munte Athos, de către Avva Gherasimos, din Mânăstirea Sf. Pavel, responsabil cu supravegherea Schitului Laku

38 35 PROCHIMENUL Cins ti tă es te î na in tea Dom nu lu ui moa a ar tea cu vi o o su lui Să ău. STIH: Ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă? Cins ti tă es te î na in tea Dom nu lu ui moa a ar tea a, cu vi o o su lui Să ă ă ă ă ău.

39 36 SLAVĂ Pen tru ru gă ciu ni i le Cu vi o su lui Tău Mi i i los ti i ve, cu ră ţe e eş te, mul ţi mea gre şe e e li i lo o or noa a a a as tre. ŞI ACUM... Pen tru ru gă ciu ni i le Năs că toa a rei de Dum ne zeu Mi i i los ti i ve, cu ră ţe e eş te, mul ţi mea gre şe e e li i lo o or noa a a a as tre. STIH: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta... Dum ne ze ias ca a ra a a clă a moaş te lor ta a a a a le, Sfin te Pă ri i in te I i oa a a a ne, iz vo ră ă

40 37 ăş te tă mă du u iri cre e e din cio o o o şi i i i lor iar sfân tul tău su u flet cu î î î în ge e e e ri la o la a al tă fi i ind, pe dre e ept se e ve e se e le e e eş te, A vând deci în dră ăz nea a a a a lă ă că tre e Do o o om nul, roa a a a a a a a a a roa a a a gă ă-l, să mân tu ia a as că ă su u u fle te e e le e e noa a a a as tre e e e e.

41 38 LUMINÂNDA Podobie: Cu trupul adormind... Cum pli ta pri ve liş te vă zâ â â â â â ând, în na poi au dat cei ne cu u u ge e taţi, căci lu mi nă stră lu cea a a a a a a din mor mân tul Cu u u u vi o o o su u lui. Ves ti i i ind cre din cio şi lor slă vi tă mi nu u u u ne, căci ce ei ce l-au dez gro pa a a a at, au des co pe rit co moa ră ne je e e e fu i i i i tă.

42 39 STIHIRILE LAUDELOR Podobie: O prea slăvită minune... O! prea slă vi i tă mi nu u u ne cu a ga re e e e ni i, la un loc lo cu ind, şi de a ce eş tia ro bi it fi i ind, a fost dat de e tă tari cu ba ani fi ind cum pă rat a se e e e me nea lui Ii sus, al Ru si i ei prea cre e din cios fiu şi al Bi se ri i ci i i a cest Sfânt prea a pli in de e har, în ne ca a a zuri, du pă cu um l-a a că ă u u tat, l-a gă sit pe Fă că to ru ul tu tu u ror, prin mul te ru gă ciu u u u u ni.

43 40 O! Prea slă vi i tă mi nu u u ne din ne cu ră ţi i a a vi i te e lor, dum ne ze ies cul I oan, cu ră ţin du-şi tru u pul şi su u fle e tul, graj dul drept că ma ră a vând, şi hra a a a nă drept a vând lo vi tu u ri le de pi cioa a a a a re e fri gul şi go li ciu nea le-a î în du u ra a a a a a at prea a fe ri ci i i tul, cu u u u u tă ri e me reu, pen tru Hris to o o o o os. Ve ni iţi ce e te a le că lu gă ri lor să lă u dă ă ă ăm a a a as tăzi cu e vla vi i e, slă vi tul pra az nic al Cu vi o su lui I oan că a ces ta cu a a de vă rat, de dum ne ze ias ca stră lu ci re în vred ni cin du se e, lu mi i i i na o a pri mit o! Stă pâ â â â ne e ne gră i i tă pur ta rea Ta de gri jă, prin ca re no oi am şti

44 41 u u u u ut, pe ti i ne să Te slă ă vim, Ne cu pri in su u le e e e e e. Stră lu ci rea Dum ne ze i rii lu mi na a a a te să lăş lu i tă î î în tru u ti i ne, mi nu na at vă ă di in du u te, că pur tă tor de duh a ră tân du u - te e prea a a fe e ri ci i te e prin sfi i i in te le ta le e moa a aş te, de a ce ia prin la a u de şi cân tă ă ări, dum ne ze ias că po me ni i i rea a ta şi noi o cins tim a pro pi i i i in du u u u ne de moa aş te le Ta a le e Sfi i i in te e şi de chi i i pul cu vi oa a sei i coa nei ta a a le e, de Dum ne ze eu fe ri ci i i i i te.

45 42 SLAVA...LAUDELOR Ci i ne nu u te va lă ă ă u u da pe ti i i ne ce el cu a a de vă ra a a at pli i in de e e e har? Sau ci i ne nu se va mi i i nu u u u na, de fe e e lul vie ţu i ri i ta a a a a le, cel vre e ed ni i i ic de e ui mi i i re! Că nu u u u te-ai mul ţu u mit prea pli i i i i ne de e ha a a a a a a a ar în ne no ro ci i i i rea ro bi i i i i e ei, ci te-ai gră bi i i it să o o creşti prin os te ne e e eli pust ni i i ceşti, şi i i i i pri i in gre u u u tăţi. Nu u te-ai î în fri co o şa at în fa a a a a

46 43 a ţa mul ţi i i mii a a ga re e ni i i lor ce e lor căl că to o o ori de e le e e ge ci te-ai pă zit pe ti ne î î în suţi î în ev la a a a vi i i i e. Mu u ul te o o că ă ări în du u u u rând go li ciu u u ne şi mul te al te e e e ne e ca a a a a a a a a zuri. De mul te is pi ti it fi i ind, şi prin răb da rea a ta a de Dum ne ze e e eu a a ai fo o ost î î în ce e er cat I oa a a a ne e cu u u u a de e vă ă ă rat fe e e e ri i ci i i i i te e. Pe ca a re ru u gă ă mu te roa a a a a a a a a roa a a a gă ă-l să mân tu ia a as că ă su fle te e le noa a as tre. Şi acum...a Praznicului Doxologia mare şi Apolisul

ч чђùтсцтчöтцфсм сøцтл ц тттú ūńşччцтчöтц тќ сёöттã т чø Ũş ч чсссøчєс ссøўч тссц т ŨşźǺтч⅝ЂĝÙΩччч чччцттсñ

ч чђùтсцтчöтцфсм сøцтл ц тттú ūńşччцтчöтц тќ сёöттã т чø Ũş ч чсссøчєс ссøўч тссц т ŨşźǺтч⅝ЂĝÙΩччч чччцттсñ U T R E N I A Sfantului Iosif de la Partos ẅ Ẁ Ũ źƒ ч чђùтсцтчöтцфсм сøцтл ц Dum ne zeu e ste Dom nul şi s-au a ră tat no uă, bi ne es te тттú ūńşччцтчöтц тќ сёöттã т чø cu vân tat Cel ce vi ne în tru

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... BLA BLE BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: BAL BLE BLA BRA BRU BUL BLU BEL BLE BRE BES BLU BIL BRI BOL BRO BLE BLO BEL BIL BLE BLO BLA BRU BRA BAL BIL BLO BRI RODEA EL SONIDO

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. bla ble bli blo blu NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. bla ble bli blo blu NOMBRE:... CURSO:... bla ble blo blu NOMBRE:... CURSO:... Rodea el sonido que tenga el dibujo: bal ble bla bra bru bul blu bel ble bre bes blu bil bri bol bro ble blo bel bil ble blo bla bru bra bal bil blo bri Rodea el sonido

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 THÔNG TIN Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 Thông tin quan tro ng cho ba n la ngươ i se bo phiê u Tiê ng Viê t Vietnamesisk Nga y bâ u cư la 14.09. Nhơ giâ y tơ tuỳ thân! Bâ

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen Seksjonssjef Reidun Vea Riksantikvaren Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen KAFF Lillehammer.-21.10.09 Verdensarvkonvensjonen Konvensjonen om verdens kultur- og naturarv ble vedtatt av Generalkonferansen

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

Drømte mig en drøm i nat

Drømte mig en drøm i nat Drømte mig en drøm i nat Arr.: Bria 8 Drømte mig en drøm i nat Drøm te mig en drøm i nat Drøm te mig en drøm i nat Drøm te mig en drøm Drøm te mig en drøm i nat Drøm te mig Drøm te mig en drøm i nat Drøm

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s.

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s. Trmsvida Per Van G =80 d a 24 a d 2 4 b d 2 4 Sin va'n Tor hain ha b d 2 4 s s s s s Sin va'n Tor hain ha mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s s s s mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s 5 a

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

METODA REDUCERII LA UNITATE

METODA REDUCERII LA UNITATE METODA REDUCERII LA UNITATE Metoda reducerii la unitate constă în compararea mărimilor date în problemă, cu aceeaşi mărime, luată ca unitate. Această metodă prezintă avantajul că este foarte accesibilă

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Tverrpolitisk liste for A

Tverrpolitisk liste for A KOMMUN6 2, P.AM- 2015 G

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer