Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015"

Transkript

1 THÔNG TIN Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 Thông tin quan tro ng cho ba n la ngươ i se bo phiê u Tiê ng Viê t Vietnamesisk Nga y bâ u cư la Nhơ giâ y tơ tuỳ thân!

2 Bâ u cư Hô i đô ng công xa va bâ u cư Hô i đô ng ti nh năm 2015 Trong cuô c bâ u cư na y, chu ng ta se cho n ca c đa i biê u cu a Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh. Hô i đô ng công xa la cơ quan cao nhâ t cu a công xa. Nơi đây đưa ra ca c quyê t đi nh đô i vơ i như ng viê c thuô c vê đi a phương như vươ n tre, ba o nhi, kê hoa ch vu ng, trươ ng tiê u ho c va trung ho c cơ sơ, ca c di ch vu y tê va chăm so c, văn ho a va vê sinh. Hô i đô ng ti nh la cơ quan cao nhâ t cu a ti nh. Hô i đô ng ti nh đưa ra ca c quyê t đi nh, trong đo co viê c gia o du c ơ trung ho c câ p 3, như ng ti nh lô vơ i ca c chă ng đươ ng co bê n pha, vâ n chuyê n công cô ng ta i đi a phương va ca c biê n pha p văn ho a. Ta i Oslo co cuô c bâ u cư Hô i đô ng đô tha nh va bâ u cư ca c U y ban quâ n, nhưng không co bâ u Hô i đô ng ti nh. Ta i 20 công xa, ca c thanh niên 16 va 17 tuô i co thê bo phiê u trong cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa. Đo la ca c công xa Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord va Vadsø. Chi nh ca c viê c thuô c vê đi a phương se ta c đô ng nhiê u nhâ t đê n đơ i sô ng ha ng nga y cu a ba n. Khi bo phiê u la ba n tham gia va o viê c quyê t đi nh như ng ai se đa i diê n cho ba n va ca c quyê n lơ i cu a ba n ta i Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh. Trong tâ p chi dâ n na y ba n se nhâ n đươ c thông tin vê ca ch bo phiê u. Nga y bâ u cư la nga y thư hai Nhiê u công xa cu ng tô chư c bâ u cư va o chu nhâ t Công xa nơi ba n cư ngu se thông ba o cho biê t cuô c bâ u cư ke o da i mô t hay hai nga y. 2

3 Nhơ đem theo giâ y tơ tu y thân khi đi bo phiê u! Luâ t bâ u cư đo i ho i cư tri la pha i xuâ t tri nh giâ y tơ đô i vơ i ngươ i nhâ n la phiê u. Giâ y tơ tu y thân co thê la hô chiê u, bă ng la i xe hay the ngân ha ng co hi nh, nhưng ba n cu ng co thê du ng mô t loa i giâ y tơ kha c. Yêu câ u vê giâ y tơ tu y thân la ca c loa i giâ y tơ co tên, nga y sinh va hi nh cu a cư tri. Nê u đang ơ trong cơ quan như viê n dươ ng la o, bi nh viê n hay nha tu, ba n co thê nhơ mô t nhân viên ta i cơ quan đo xa c nhâ n danh ti nh cu a ba n. Mo i cư tri se nhâ n đươ c the cư tri. Ơ mă t trươ c cu a the cư tri, ba n se thâ y thông tin vê đi a điê m bo phiê u na o ba n đa đươ c ghi danh va giơ mơ cư a cu a đi a điê m na y trong nga y bâ u cư. Ba n không câ n the cư tri khi đi bo phiê u, nhưng ba n se tiê t kiê m thơ i gian nê u mang theo the na y. The cư tri không co gia tri như giâ y tơ tu y thân. Ai co thê bo phiê u? Mo i công dân co quô c ti ch Na Uy đa tro n 18 tuô i trong năm 2015, đang hay đa đươ c ghi nhâ n la cư ngu ta i Na Uy. Công dân ca c nươ c Bă c Âu đa tro n 18 tuô i trong năm 2015, va đa đươ c ghi nhâ n la cư ngu ta i Na Uy ti nh đê n Công dân ca c nươ c kha c đa tro n 18 tuô i trong năm 2015, va đa đươ c ghi nhâ n la cư ngu ta i Na Uy liên tu c trong ba năm gâ n đây trươ c nga y bâ u cư. Ta i 20 công xa, như ng ai đa tro n 16 tuô i trong năm 2015, co thê bo phiê u trong cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa. Ho pha i hô i đu ca c điê u kiê n vê đi nh cư như đa no i ơ trên. Xem trang 2, như ng công xa na o a p du ng điê u na y. 3

4 Ba n co thê bo phiê u lu c na o va ơ đâu? Trong nga y bâ u cư ba n pha i bo phiê u ta i công xa ma ba n đươ c ghi nhâ n la nơi ba n cư ngu ti nh đê n nga y Ba n co thê bo phiê u ta i bâ t cư đi a điê m bo phiê u na o ta i công xa nơi ba n cư ngu. Ba n co thê bo phiê u trươ c tư nga y đê n hê t nga y ta i bâ t cư công xa na o. Xem hi nh ơ trang kê tiê p cho thâ y ba n se bo phiê u như thê na o ta i công xa nơi ba n cư ngu. Nê u ba n bo phiê u ơ ngoa i công xa cu a mi nh, thi ca ch thư c bo phiê u se hơi kha c. Khi đo ba n đươ c pha t mô t la phiê u co ghi tên ca c đa ng đa đươ c công nhâ n, ma không co tên ca c ư ng cư viên. Rô i ba n pha i ga ch che o hay ghi va o đa ng na o /nho m na o ma ba n muô n bo phiê u. Ba n cu ng co thê tư đem theo la phiê u tư công xa cu a ba n va du ng la phiê u na y nê u ba n muô n bo phiê u riêng cho ca c ư ng cư viên. Điê u na y cu ng tương tư nê u ba n bo phiê u ơ ngoa i ti nh cu a ba n trong cuô c bâ u cư Hô i đô ng ti nh. Nê u bo phiê u ta i mô t công xa kha c vơ i công xa ba n cư ngu, mô t nhân viên bâ u cư se đo ng dâ u va o ca c la phiê u trươ c khi ba n bo ca c la phiê u va o trong phong thư đư ng la phiê u. Rô i bo phong thư na y va the cư tri va o mô t phong thư kha c trươ c khi bo va o thu ng phiê u. La phiê u na y se đươ c gư i đê n công xa nơi ba n cư ngu đê đươ c kiê m la i va đê m. Nê u bi bi nh hoă c không thê đi la i đươ c, ba n co thê xin bo phiê u trươ c ơ nha. Công xa se thông ba o vê ha n cho t đê xin. Công xa se thông ba o vê ca c đi a điê m bo phiê u va giơ mơ cư a. Kê tư tha ng ta m, ba n cu ng co thê ti m thâ y ca c đi a điê m bo phiê u ta i nơi ba n cư ngu qua điê n thoa i di đô ng: 4

5 Ba n se bo phiê u như thê na o ta i công xa nơi ba n cư ngu? 1) Lâ y ca c la phiê u ma ba n se du ng: Mô t la phiê u cho cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va mô t la phiê u cho cuô c bâ u cư Hô i đô ng ti nh. Parti Valgliste ved kommunestyrevalget i Kommunenavn Kommunestyrevalget Personstemme Personstemme 1. Kandidat 2. Kandidat 3. Kandidat 4. Kandidat 5. Kandidat 6. Kandidat 7. Kandidat Kandidat Se veiledn RETT HER 16. K 17. Bret 2) Thư c hiê n ca c thay đô i nê u co trên la phiê u (xem hươ ng dâ n ơ trang kê tiê p). 3) Xê p ca c la phiê u la i vơ i tên đa ng ma ba n đa bâ u va o mă t trong va ô đê đo ng dâ u ra mă t ngoa i khi đo không ai co thê thâ y ba n bâ u cho đa ng na o. Se không du ng phong thư hoă c bao bi a na o kha c chung quanh ca c la phiê u. 4) Đi đê n nhân viên pho ng phiê u đê đươ c đo ng dâ u ơ bên ngoa i ca c la phiê u. Ca hai la phiê u pha i co con dâ u mơ i đươ c công nhâ n! 5) Bo ca c la phiê u đa đươ c đo ng dâ u va o thu ng phiê u. 5

6 Ba n se thay đổi la phiê u bằng ca ch na o? Nê u muô n ta c đô ng đê n ca c ư ng cư viên na o se đươ c cho n, ba n pha i bo phiê u riêng cho ca c ư ng cư viên đo. Viê c thay đô i trên la phiê u khi bo phiê u riêng cho ca c ư ng cư viên la do ba n quyê t đi nh. Đư ng ngâ n nga i đê thư c hiê n ca c thay đô i. Ca ch thư c thư c hiê n cu ng ghi trên la phiê u. La phiê u cu a ba n không bi ba c bo du ba n co la m sai! Ba n bo phiê u riêng cho ca c ư ng cư viên như thê na y: Parti Valgliste ved kommunestyrevalget i Kommunenavn DD. måned YYYY Personstemme 1. Kandidat 2. Kandidat 3. Kandidat 4. Kandidat 5. Kandidat 6. Kandidat 7. Kandidat Kandidat Se veiledn Bret 16. K Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa : 1) Ga ch che o va o ô ca nh tên cu a ca c ư ng cư viên ma ba n muô n bo phiê u. Ba n co thê bo phiê u riêng cho nhiê u ư ng cư viên ma ba n muô n. BRETT HER 21. Kandidat 22. Kandidat 23. Kandidat 24. Kandidat 25. Kandidat Kandidater fra andre lister FORNAVN ETTERNAVN ) Viê t tên ca c ư ng cư viên tư ca c đa ng kha c / nho m kha c trong mô t ô riêng trên la phiê u. Trên la phiê u co ghi sô ư ng cư viên ma ba n co thê ghi tên. Ha y lưu ý la nê u ba n bo phiê u riêng cho mô t ư ng cư viên thuô c mô t đa ng kha c/ nho m kha c, thi mô t la phiê u đươ c go i la phiê u liên danh se đươ c chuyê n đê n đa ng đo / nho m đo. Parti Personstemme 1. Kandidat 2. Kandidat 3. Kandidat 4. Kandidat 5. Kandidat 6. Kandidat 7. Kandidat didat S Se veiledn Bret 16. K 17. K Cuô c bâ u cư Hô i đô ng ti nh: Ga ch che o va o ô ca nh tên cu a ca c ư ng cư viên ma ba n muô n bo phiê u. Ba n co thê bo phiê u riêng cho nhiê u ư ng cư viên ma ba n muô n. 6

7 Ai se đươ c cho n? Trươ c hê t Hô i đô ng bâ u cư se ti m ra ca c đa ng hoă c ca c nho m kha c nhau đươ c bao nhiêu đa i biê u trong cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh. Sau đo Hô i đô ng bâ u cư se đê m sô phiê u riêng cho ca c ư ng cư viên đê ti m ra ca c ư ng cư viên na o đươ c bâ u tư mô i đa ng hay mô i nho m. Ba n nhâ n đươ c ca c thông tin kha c trên 7

8 Đươ c â n ha nh năm 2015 do Bô Nô i vu va hiê n đa i ho a Cu ng co â n ba n na y bă ng tiê ng Na Uy mơ i, tiê ng samisk va mươ i ngôn ngư kha c Muô n biê t thêm tin tư c vê cuô c bâ u cư na y, xin xem trên  n ba n sô : H-2344 Tiê ng Viê t Vietnamesisk

Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới

Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới HÔ I NGƯƠ I VIÊ T TI NA N TA I NA UY Pb. 633 Sentrum, 0166 Oslo / Đi a chi thăm viê ng: Nha Viê t Nam

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Ít Mange Nhiều Venstre Trái Høyre Phải Øverst Trên cùng Nederst Dưới cùng Lite Ít Mye Rất nhiều (không thể đếm được) Flest Færrest Oppe Nhiều nhất

Detaljer

Innledende riter. Ca nhập lễ. Hành động thống hối. Syndsbekjennelse. Tiếng Việt. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Innledende riter. Ca nhập lễ. Hành động thống hối. Syndsbekjennelse. Tiếng Việt. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Tiếng

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Lin

Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Lin Giới thiệu SEO Tools cơ bản Seo Manager + Seo Guy Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Link

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang. Søndag 1. mai Uke 17, søndag i påsketiden

Søndagsblad. Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang. Søndag 1. mai Uke 17, søndag i påsketiden Søndagsblad Søndag 1. mai Uke 17, 2016 6. søndag i påsketiden Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang Voksendåp og ferming: 09.04: Dharany Thurairajah Begravelse: 29.04: Jeyasinda Gabriel 23.03: Ivan

Detaljer

Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... 2 PHẦN I: LÝ THUYẾT... 2 I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG...

Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... 2 PHẦN I: LÝ THUYẾT... 2 I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG... Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... PHẦN I: LÝ THUYẾT... I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG.... 1. Định nghĩa:.... Toạ độ của một điểm và của một véc tơ:... 3. Các phép

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 10. april Uke 14, søndag i påsketiden

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 10. april Uke 14, søndag i påsketiden Menigheten gratulerer Carmela Bagasani Claudrey Gulfan Brian Kalvatn Louis Kalvatn Kimberly Reposo Victoria Zozimo Som mottar Første Hellige Kommunion i høymessen i dag. Søndagsblad Søndag 10. april Uke

Detaljer

Søndagsblad. Sommerutgave. Ukene Vi ønsker alle en god og varm sommer og minner om andre åpningstider for menighetskontoret i sommer.

Søndagsblad. Sommerutgave. Ukene Vi ønsker alle en god og varm sommer og minner om andre åpningstider for menighetskontoret i sommer. Søndagsblad Sommerutgave Ukene 26-31 DOBBELREGISTRERTE Hvert år i juni får alle tro -og livssyns samfunn en liste fra fylkesmannen om medlemmer som også står registrert i et annet trossamfunn. Vi ønsker

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er 14. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Søndagsblad. Sommerutgave. Pavens bønneintensjoner for juli 2017

Søndagsblad. Sommerutgave. Pavens bønneintensjoner for juli 2017 Søndagsblad Sommerutgave Søndag 9.7 14. søndag i det alm. Kirkeår, år A. bok side 542 1. lesning: Sak 9,9-10 Salme: Omkved: 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14 Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge. 2. lesning:

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 7. februar Uke 5, Innsamling av fjorårets palmegrener. Vi takker alle som har kommet med sine palmegrener.

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 7. februar Uke 5, Innsamling av fjorårets palmegrener. Vi takker alle som har kommet med sine palmegrener. Søndagsblad Søndag 7. februar Uke 5, 2016 5. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Gratulerer Dåp 30.01: Melina Bastien 30.01: Malena Rulinda 30.01: Melina Rulinda 23.01: Eliah Sylvester W. Barkat Innsamling av fjorårets

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 22. november Uke 47, søndag i det alminnelige kirkeår. Kristi Kongefest

Søndagsblad. Søndag 22. november Uke 47, søndag i det alminnelige kirkeår. Kristi Kongefest Søndagsblad Søndag 22. november Uke 47, 2015 34. søndag i det alminnelige kirkeår Kristi Kongefest Info side Bibelutdeling og Julebasar Barmhjertighetens år NUK og adventsaksjonen Vietnamesisk Polsk side

Detaljer

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY Người liên hệ: Vũ Anh Đức Tel: 04.35771380 Email: ducva@vcci.com.vn 4.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG... 1 1. Các thông tin cơ bản...

Detaljer

Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Oppegård, 3. desember 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Oppegård, 3. desember 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år Oppegård, 3. desember 2014 Forskrift som skal på høring Forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015 Forslaget

Detaljer

Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida)

Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida) Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida) Vietnamesisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som

Detaljer

Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh

Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh Vietnamesisk/norsk Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse

Detaljer

Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy. Utenriksdepartementet, juni 2008

Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy. Utenriksdepartementet, juni 2008 Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy Utenriksdepartementet, juni 2008 (helsides bilde) 2 Vietnam-strategien Vietnam et land i rivende utvikling Vietnam, med

Detaljer

Deloitte. BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11

Deloitte. BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11 Deloitte CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11 (7'hanh lap tai ntrac C 'Ong hoa Xci Hai Chu nghia Viet Nam) BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET Tai ngay 30 thing 6 nam 2016 CONG TY CO PHAN

Detaljer

Enkel beskrivelse av vietnamesisk

Enkel beskrivelse av vietnamesisk Enkel beskrivelse av vietnamesisk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagsblad Søndag uke 41,2014 I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

näüi dung cuía âiãöu âang âæåüc noïi âãún nãúu chuïng ta hiãøu biãút vãö caïc phæång hæåïng.

näüi dung cuía âiãöu âang âæåüc noïi âãún nãúu chuïng ta hiãøu biãút vãö caïc phæång hæåïng. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 5. mars Uke 9, søndag i fasten. Korsveiandakter etter kveldsmessen:

Søndagsblad. Søndag 5. mars Uke 9, søndag i fasten. Korsveiandakter etter kveldsmessen: Korsveiandakter etter kveldsmessen: Tirsdager på norsk Onsdager på polsk Torsdager på vietnamesisk Fredager på tamil Søndagsblad Søndag 5. mars Uke 9, 2017 1. søndag i fasten Søndagstekster år A Messebok

Detaljer

I dag: søndag 18.mai 5. søndag i Påskeoktaven

I dag: søndag 18.mai 5. søndag i Påskeoktaven Søndag uke 20,2014 I dag: søndag 18.mai 5. søndag i Påskeoktaven Første lesning: Apg. 6,1-7 Salme: Sal 33(32), 1-2.4-5.18-19 Annen lesning: 1 Pet 2, 4-9 Evangelium: Joh 14,1-12 Adresse: Bredtvetveien 12,

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 8. Februar Uke 6, 2015. 5. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer Dåp: 1/2-15: Henrik Anton Suresh

Søndagsblad. Søndag 8. Februar Uke 6, 2015. 5. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer Dåp: 1/2-15: Henrik Anton Suresh Søndagsblad Søndag 8. Februar Uke 6, 2015 Åpent Hus i St. Johannes Side 2 Fasteaksjonen Side 3 Prosjekt helsetorget Side. 4 Engelsk Side 6,7 Vietnamesisk Side 8, 9 Polsk Side 10,11 5. søndag i det alminnelige

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 15. januar Uke 2, søndag i det alm. kirkeår. Messe på engelsk. Pavens bønneintensjoner for Januar 2017

Søndagsblad. Søndag 15. januar Uke 2, søndag i det alm. kirkeår. Messe på engelsk. Pavens bønneintensjoner for Januar 2017 Dåp 29.12.: Matteo Ryan Butay Ulep 28.12: Veronka Maria Huyncek Begravelse 10.1: Mieczyslaw Bielecki 04.01: Ragnhild Elisabeth Cerveny Messer på spansk P. Joel Tobón er født i Ciudad de México (Mexico)

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Søndagsblad «Du har kunngjort meg livets vei, Herre du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.»

Søndagsblad «Du har kunngjort meg livets vei, Herre du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.» Søndagsblad Søndag uke 44-2013 I dag: søndag 3.november 31. søndag i det alminnelige kirkeår år C Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014. Søndag 14. desember

Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014. Søndag 14. desember Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014 Søndag 14. desember PROGRAM Søndag 14. desember kl. 15:00 15:15 Vi samles i tempelhallen - Resitasjon, tale, meditasjon, lysseremoni 16:00 - Vi

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 24. april Uke 16, søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 24. april Uke 16, søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina Søndagsblad Søndag 24. april Uke 16, 2016 5. søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina Menigheten gratulerer Voksendåp og ferming: 09.04: Dharany Thurairajah Første Hellige Kommunion: 21.04: Sheina Murugesapillai

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 31. mai Uke 22, 2015 DEN HELLIGE TREENIGHET. Menigheten gratulerer Dåp: 16/05 : Kari Villa Alsvik 10/05 : Liam Tran

Søndagsblad. Søndag 31. mai Uke 22, 2015 DEN HELLIGE TREENIGHET. Menigheten gratulerer Dåp: 16/05 : Kari Villa Alsvik 10/05 : Liam Tran Søndagsblad Søndag 31. mai Uke 22, 2015 DEN HELLIGE TREENIGHET Hvem hjelper til i messene? side 2 Hva skjer fremover? side 3 Katekeseavsluttning & Grillfest for lokallagene side 4 WYD-verdens ungdomsdag

Detaljer

sommerleirer Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom

sommerleirer Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom sommerleirer 2012 Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom Velkommen til leir! Leir! En uke med venner, og med fokus på det levende fellesskapet. Her finner du oversikt over NUKs leirer

Detaljer

Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, søndag i advent

Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, søndag i advent Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, 2016 4. søndag i advent Adventsaksjonen I dag blir det auksjonen av et stooort pepperkakehus av St. Johannes kirken og et sett med krystallvinglass,vin, og ost.

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 17. april Uke 15, søndag i påsketiden Kallsøndag. Vipps oss kollekten eller andre ting. Lett som bare det til nr 11282

Søndagsblad. Søndag 17. april Uke 15, søndag i påsketiden Kallsøndag. Vipps oss kollekten eller andre ting. Lett som bare det til nr 11282 Søndagsblad Søndag 17. april Uke 15, 2016 4. søndag i påsketiden Kallsøndag Menigheten gratulerer Første Hellige Kommunion: 10.04: Claudrey Gulfan Brian Kalvatn Louis Kalvatn Kimberly Reposo Victoria Zozimo

Detaljer

BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016

BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016 CONG TY CO PHAN CNG VIVI' NAM Dtromg so 15, KCN Phu MS, I, Huyen Tan Thanh Tinh BA Ria - Wing Tau Ma so thue: 3500800828 BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016 Bao g6m: - Bang can d6i ke toan -1(6.t qua san

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

I dag: søndag 25.mai 6. søndag i Påskeoktaven

I dag: søndag 25.mai 6. søndag i Påskeoktaven Søndag uke 21,2014 I dag: søndag 25.mai 6. søndag i Påskeoktaven Første lesning: Apg. 8,5-8.14-17 Salme: Sal 66(65), 1-3a.4-5.6-7a.16-20 Annen lesning: 1 Pet 3,15-18 Evangelium: Joh 14,15-21 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 8. november Uke 45, søndag i det alminnelige kirkeår

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 8. november Uke 45, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagsblad Søndag 8. november Uke 45, 2015 32. søndag i det alminnelige kirkeår Info side side 2 Dugnad, Infomøte side 3 Parkering, Småbarns treff side 4 Engelsk side 5 Vietnamesisk side 6 Polsk side

Detaljer

I dag: søndag 19. oktober 29. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 19. oktober 29. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 41,2014 I dag: søndag 19. oktober 29. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 6. desember Uke 49, SØNDAG I ADEVNT

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 6. desember Uke 49, SØNDAG I ADEVNT Søndagsblad Søndag 6. desember Uke 49, 2015 2. SØNDAG I ADEVNT Info side side 2 Foredrag, Småbarnstreff side 3 Barmhjertighetensår av p. Phu side4-5 Engelsk side6-8 Vietnamesisk side9-11 Polsk side12-15

Detaljer

Søndagsblad Vi vil juble over din frelse og fryde oss i Herrens, vår Guds navn

Søndagsblad Vi vil juble over din frelse og fryde oss i Herrens, vår Guds navn Søndagsblad Søndag uke 43-2013 I dag: søndag 27. oktober 30. søndag i det alminnelige kirkeår år C Første lesning: Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer:

Detaljer

I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 30,2014 I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.: 911

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

I dag: søndag 28. september Caritas-søndag 26. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 28. september Caritas-søndag 26. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 39,2014 I dag: søndag 28. september Caritas-søndag 26. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 29. november Uke 48, SØNDAG I ADEVNT

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 29. november Uke 48, SØNDAG I ADEVNT Søndagsblad Søndag 29. november Uke 48, 2015 1. SØNDAG I ADEVNT Info side side 2 Requiemmesse, Åpent Hus side 3 Julebasar & småbarnstreff side 4 Norskkurs side 5 Barmhjertighetensår av p. Phu side6-7 NUK

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 20. desember Uke 51, SØNDAG I ADEVNT. Evangeliet etter Lukas 2, Pavens bønneintensjoner for desember

Søndagsblad. Søndag 20. desember Uke 51, SØNDAG I ADEVNT. Evangeliet etter Lukas 2, Pavens bønneintensjoner for desember Søndagsblad Søndag 20. desember Uke 51, 2015 4. SØNDAG I ADEVNT Info side side 2 Messetidene for jul og nyttår side 3 Barmhjertighet i desember side 4 Ord fra menighetsrådet side 5 Norskkurs side 6 Den

Detaljer

Søndagsblad. I dag: søndag 14. desember 3. SØNDAG I ADVENT. Uke 50, 2014. Dåp: 6/12: Evelyn Huynh 6/12: Camilla Lily Michakowska

Søndagsblad. I dag: søndag 14. desember 3. SØNDAG I ADVENT. Uke 50, 2014. Dåp: 6/12: Evelyn Huynh 6/12: Camilla Lily Michakowska I dag: søndag 14. desember 3. SØNDAG I ADVENT Uke 50, 2014 1. lesning: Jes 61,1-2a.10-11 Salme: Luk 1,46-50.53-54 2. lesning: 1 Tess 5, 16-24 Evangelium: Joh 1,6-8. 19-28 Dåp: 6/12: Evelyn Huynh 6/12:

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Søndagsblad Søndag 27. november Uke 47, søndag i advent

Søndagsblad Søndag 27. november Uke 47, søndag i advent Søndagsblad Søndag 27. november Uke 47, 2016 1. søndag i advent Søndagstekster år A Messebok 2.utgave 2011 side 82 1. lesning: Jes 2,1-5 Salme: 122(121) Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 11. desember Uke 49, søndag i advent. Adventsaksjonen. Pavens bønneintensjoner for desember

Søndagsblad. Søndag 11. desember Uke 49, søndag i advent. Adventsaksjonen. Pavens bønneintensjoner for desember Søndagsblad Adventsaksjonen Hver søndag i advent har vi julebasar arrangert av Caritas gruppen St. Johannes OG St. Jo ungdomslag selger lodd og har auksjon hver søndag, begge med flotte premier. De går

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 23. august Uke 34, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 23. august Uke 34, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 23. august Uke 34, 2015 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Info side side 2 St. Jo side 3 Konsert i St. Johannes 29/8 side 4 Vietnamesisk

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Søndagsblad Søndag 4. desember Uke 48, søndag i advent

Søndagsblad Søndag 4. desember Uke 48, søndag i advent Søndagsblad Søndag 4. desember Uke 48, 2016 2. søndag i advent Søndagstekster år A Messebok 2.utgave 2011 side 91 1. lesning: Jes 11,1-10 Salme: Sal 72(71) Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC MIỀN BẮC

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC MIỀN BẮC DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC TÊN MÁY Bắc Giang Công ty nhà Hoàng Hải Cty Điện tử Deayang 1 Cty Điện tử Deayang 2 CTY Flexcon Cty Korea Vietnam Kyung Seung Cty Korea

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 1. Februar Uke 5, 2015. 4. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer Dåp: 24/1 : Helen Ngan Hy Nguyen

Søndagsblad. Søndag 1. Februar Uke 5, 2015. 4. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer Dåp: 24/1 : Helen Ngan Hy Nguyen Søndagsblad Søndag 1. Februar Uke 5, 2015 søndagsskolelærere søkes. Side 3 Prosjekt helsetorget Side. 4, 10 Engelsk Side 9,10,11 Vietnamesisk Side 12,13 Polsk Side 14,15 4. søndag i det alminnelige kirkeår

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 1. november Uke 44, 2015 ALLEHELGENSDAG

Søndagsblad. Søndag 1. november Uke 44, 2015 ALLEHELGENSDAG Søndagsblad Søndag 1. november Uke 44, 2015 ALLEHELGENSDAG Info Allehelgensdag & allesjelersdag Menighetsmøte & Småbarnstreff Engelsk Engelsk Vietnamesisk Vietnamesisk Polsk Polsk Polsk 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Søndagsblad. Sommerkonsert. 9. juni kl Søndag 29. mai Uke 21, 2016 Corpus Christi Festen for Kristi Legeme og Blod

Søndagsblad. Sommerkonsert. 9. juni kl Søndag 29. mai Uke 21, 2016 Corpus Christi Festen for Kristi Legeme og Blod Menigheten gratulerer Dåp 21.05: Aksel Magnus Giles- i Lunden kloster 14.05: Reana Clive 14.05: Emma Tran 14.05: Charlotte Gelacio Lobo Sommerkonsert 9. juni kl. 19.00 Vi kommer til å høre sanger fra det

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011 I dette nummeret: Jul 2010 s. 3 Bilder fra Mariafesten s. 4 Nabohilsen s. 7 Høstkonserten s. 10 Gratulerer/kondolerer

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 3. april Uke 13, 2016 Miskunns-søndag 2. søndag i påsketiden. Seniortreff. Pavens bønneintensjoner for april

Søndagsblad. Søndag 3. april Uke 13, 2016 Miskunns-søndag 2. søndag i påsketiden. Seniortreff. Pavens bønneintensjoner for april Søndagsblad Søndag 3. april Uke 13, 2016 Miskunns-søndag 2. søndag i påsketiden Seniortreff St. Johannes menighet arrangerer et treff for de eldre og syke i vår menighet som er på sykehjem eller hjemmeværende.

Detaljer

Søndagsblad «Alle ble fylt av Den Hellige Ånd og forkynte Guds store verk. Halleluja»

Søndagsblad «Alle ble fylt av Den Hellige Ånd og forkynte Guds store verk. Halleluja» Søndag uke 23,2014 I dag: søndag 08.juni Pinsedag Første lesning: Apg. 2,1-11 Salme: Sal 104(103), 1ab+24ac.29bc-30.31+34 Annen lesning: 1 Kor 12,3b-7.12-13 Evangelium: Joh 20,19-23 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet

I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet Søndag uke 24,2014 I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet Første lesning: 2 Mos 34,4b-6.8-9 Salme: Dan 3,52-56 Annen lesning: 2 Kor 13, 11-13 Evangelium: Joh 3, 16-18 Adresse: Bredtvetveien 12, 0950

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår

I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår Søndag uke 38,2014 I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

K Søknad om ny bevilling O Søknad om ny bevilling etter eierskifte O Melding om endringer hos bevillingshaver. [ddmmààáà]

K Søknad om ny bevilling O Søknad om ny bevilling etter eierskifte O Melding om endringer hos bevillingshaver. [ddmmààáà] Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Versjon: 23 (Produksjon) Status endret : 13.01.2016 12:58:19 innbdrving Henvendelsen gjelder K Søknad om ny bevilling O Søknad om ny bevilling etter eierskifte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer