Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Porsgrunn, møterom G-203 SAKsLISTE S-sak 108/05 Godkjenning av innkalling S-sak 109/05 Godkjenning av saksliste S-sak 110/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. november 2005 S-sak 111/05 Informasjonsutveksling S-sak 112/05 Forskrift om krav til bachelorgraden ved - revisjon S-sak 113/05 Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved - revisjon S-sak 114/05 Forskrift om eksamen og studierett ved S-sak 115/05 Instruks og reglement for Klagenemnda - revisjon S-sak 116/05 Delegering av myndighet ved etablering/nedlegging av emner i studieprogram S-sak 117/05 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge S-sak 118/05 Søknad om akkreditering av joint master of inland water quality assessment høgskolens del av fellesgraden S-sak 119/05 Utredning om høgskolens kvantitative utvikling S-sak 120/05 Utredning om doktorgradsstudium innen gass- og energisystemer S-sak 121/05 Utredning om doktorgradsstudium innen kulturstudier S-sak 122/05 Statsbudsjettet for 2006 Kap Budsjettfordeling S-sak 123/05 Revisjon av den lokale lønnspolitikken for - forhandlingsfullmakt S-sak 124/05 Revidert tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten - forhandlingsfullmakt S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 B-sak S-sak 126/05 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse B-sak S-sak 127/05 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag B-sak S-sak 128/05 Tilsetting i stilling som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst S-sak 129/05 Eventuelt S-sak 130/05 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Rune Bakke Frode Lieungh Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Per Wold Stein Lier-Hansen (til stede til og med S-sak 122/05) Knut Wille Heidi Faukald Karete Roksvåg Anja Stensrød Thorstensen Nils Røttingen, høgskoledirektør Mette Fjulsrud, økonomidirektør (ikke til stede under B-sakene) Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke til stede under B-sakene) Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke til stede under B-sakene) Cecilie Grue, førstekonsulent (til stede til og med S-sak 122/05) Tone E. Østvedt, rådgiver (til stede til og med S-sak 122/05) Anita Dale, konsulent/referent Snorre Stuen Anne E. Høva Glenna Alfhild Skaardal Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 108/05-111/05, S-sak 125/05, S-sak 122/05, S-sakene 112/05-121/05, S-sakene 123/05-124/05, S-sakene 126/05-130/05. Dokument som ble utdelt i møtet: Benchmarking av administrative tjenester i høgskolesektoren. En undersøkelse utarbeidet av Høgskolen i Agder på oppdrag fra høgskoledirektørene, høsten Oversikt over den økonomiske utviklingen av høgskolene VEDTAKSLISTE S-sak 108/05 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 109/05 Godkjenning av saksliste Rektor ønsket å endre rekkefølgen av sakene på sakslisten slik at S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 og S-sak 122/05 Statsbudsjettet for Kap Budsjettfordeling ble behandlet etter S-sak 111/05 Informasjonsutveksling. Knut Wille meldte en sak under Eventuelt: Innlegg i avisen Varden fra tidligere ansatt ved kulturstudiet ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø. Med disse merknadene ble sakslisten godkjent. S-sak 110/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. november 2005 Møtebok fra møtet 17. november 2005 ble godkjent. S-sak 111/05 Informasjonsutveksling Rektor ga informasjon om Studenttallet ved. Høgskoledirektøren ga informasjon om og delte ut dokumentasjon om Benchmarking av administrative tjenester i høgskolesektoren. En undersøkelse utarbeidet av Høgskolen i Agder på oppdrag fra høgskoledirektørene, høsten S-sak 112/05 Forskrift om krav til bachelorgraden ved - revisjon Journalnummer: 01/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Gjeldende forskrift om krav til bachelorgraden ved 2. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 3. Utkast til forskrift om krav til bachelorgraden ved datert Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 20/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter forskrift om krav til bachelorgraden ved i samsvar med utkast datert

4 4 S-sak 113/05 Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved - revisjon Journalnummer: 03/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Forslag til Revidert forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved sendt avdelingene til høring Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag datert Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning av Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag av Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag av Forslag av til revidert Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 21/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. opphever forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved fastsatt fastsetter forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved i samsvar med utkast datert S-sak 114/05 Forskrift om eksamen og studierett ved Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat med vedlegg fra studiedirektøren Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag E-post fra drifts- og innkjøpssjefen E-post fra Studentorganisasjonen i Telemark Forskrift om eksamen og studierett ved, forslag fra høgskoledirektøren Utfyllende regler om særordninger ved eksamen for kandidater med spesielle behov, forslag fra høgskoledirektøren Utfyllende regler om studierett, registrering m.v. for studenter og privatister ved, forslag fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 22/05.

5 5 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. fastsetter Forskrift om eksamen og studierett ved i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Forskrift om eksamen ved fastsatt oppheves fra samme dato. 2. opphever Reglement om adgang til å gå opp til eksamen som privatist ved Høgskolen ved i Telemark, fastsatt , med virkning fra fastsetter Utfyllende regler om særordninger ved eksamen for kandidater med spesielle behov i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Tilsvarende regler fastsatt oppheves fra samme dato. 4. fastsetter Utfyllende regler om studierett, registrering m.v. for studenter og privatister ved i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Tilsvarende regler fastsatt oppheves fra samme dato. S-sak 115/05 Instruks og reglement for Klagenemnda - revisjon Journalnummer: 01/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Instruks og reglement for klagenemnda fastsatt av styret Utvalgte bestemmelser i lov 1. april 2005 nr Utkast til revidert Instruks og reglement for klagenemnda datert fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. delegerer til klagenemnda vedtaksmyndighet i saker som gjelder bortvisning eller utestenging etter lov 1. april 2005 nr nr. 1 og 2, i saker som gjelder uttalelse om utestenging pga straffbare forhold etter lov 1. april 2005 nr og i saker som gjelder utestenging etter innstilling fra egen skikkethetsnemnd etter lov 1. april 2005 nr Klagenemnda oppnevnes for en fireårs periode, og slik at oppnevningsperioden er sammenfallende med styrets valgperiode. 3. Klagenemnda skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til styret. Rapporten skal foreligge til styrets første møte i nytt kalenderår. 4. fastsetter revidert instruks og reglement for klagenemnda ved i samsvar med utkast datert Instruks og reglement for klagenemnda datert oppheves fra

6 6 S-sak 116/05 Delegering av myndighet ved etablering/nedlegging av emner i studieprogram Journalnummer: 03/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: delegerer til den enkelte dekan myndighet til å etablere/nedlegge emner med omfang til og med 30 studiepoeng, innenfor rammen av eksisterende studieprogram på lavere grads nivå. S-sak 117/05 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Journalnummer: 04/ Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag m/vedlegg Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 23/05. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. 2. forutsetter at avdelingen fremlegger oversikt over fagpersonalets publikasjoner og informasjon om mulige sensorer. S-sak 118/05 Søknad om akkreditering av joint master of inland water quality Assessment høgskolens del av fellesgraden Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling fra allmennvitenskapelige fag med følgende vedlegg: a. Søknad om akkreditering av Joint Master of Inland Water Quality Assessment Høgskolens del av fellesgraden (2 år -120 ECTS) b. Utkast til avtale om gradssamarbeid c. Studieplan for Joint Master of Inland Water Quality Assessment Øvrige dokumenter i saken følger som utrykte vedlegg

7 7 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 24/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av Joint Master of Inland Water Quality Assessment Høgskolens del av fellesgraden. S-sak 119/05 Utredning om høgskolens kvantitative utvikling Journalnummer: 05/ Kvantitativ utvikling i fram til 2009 Utgreiing november 2005 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 25/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar utgreiinga om den kvantitative utviklinga i høgskolen fram til 2009 til orientering. S-sak 120/05 Utredning om doktorgradsstudium innen gass- og energisystemer Journalnummer: 05/ Internt notat Oppnevning av og fastsetting av mandat for utredningsgruppe 2. Utredning om nytt doktorgradsprogram innen gass- og energisystemer - fase 1 med vedlegg 3. Internt notat om utredninger om doktorgradsutdanning innen gass- og energisystemer og kulturfag - høring 4. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 5. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 7. Høringsuttalelse fra driftstjenesten 8. Internt notat fra biblioteket 9. Utkast til mandat for fase 2 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 26/05.

8 8 fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1) gir sin tilslutning til den innretning og avgrensning av et mulig doktorgradsstudium på området gass- og energisystemer som utredningsgruppen foreslår. 2) vedtar at utredningsarbeidet på dette grunnlaget kan videreføres i fase 2. 3) fastsetter mandat for arbeidet i fase 2 (delutredning 2) i samsvar med høgskoledirektørens forslag datert ) gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta mulige justeringer av mandatet som måtte følge av fastsettelse av NOKUTs forskrift av standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner. S-sak 121/05 Utredning om doktorgradsstudium innen kulturstudier Journalnummer: 05/ Internt notat Oppnevning av og fastsetting av mandat for utredningsgruppe 2. Utredning om nytt doktorgradsprogram innen kulturfag - fase 1 med vedlegg 3. Internt notat om utredninger om doktorgradsutdanning innen gass- og energisystemer og kulturfag - høring 4. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 5. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 7. Høringsuttalelse fra driftstjenesten 8. Internt notat fra biblioteket 9. Utkast til mandat for fase 2 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 27/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1) gir sin tilslutning til den innretning og avgrensning av et mulig doktorgradsstudium på området kulturstudier som utredningsgruppen foreslår. 2) vedtar at utredningsarbeidet på dette grunnlaget kan videreføres i fase 2. 3) fastsetter mandat for arbeidet i fase 2 (delutredning 2) i samsvar med høgskoledirektørens forslag datert

9 9 4) gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta mulige justeringer av mandatet som måtte følge av fastsettelse av NOKUTs forskrift av standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner. S-sak 122/05 Statsbudsjettet for 2006 Kap Budsjettfordeling Journalnummer: 05/ : Høgskolens budsjettfordelingsmodell 2: Simulering av budsjettfordelingsmodellen 3: Disposisjonsreglement Oversikt over den økonomiske utviklingen av høgskolene Tilråding: 1. Med bakgrunn i Utdannings- og forskningsdepartementets foreløpige tildelingsbrev for 2006, vedtar styret følgende rammebudsjett for driftsenhetene og bevilgning til fellesdrift, øremerkede tiltak og utviklingstiltak med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen: Avdelinger Rammer AF EFL HS TF Fellestjenester BiB DR FA IT Fellesdrift Øremerkede tiltak Utviklingstiltak Reservepost Sum vedtar slike stillingsrammer for driftsenhetene for 2006: Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Samlet ramme AF 105,55 10,00 115,55 EFL 127,30 15,00 142,30 HS 65,30 9,00 74,30 TF 65,00 10,00 75,00 BiB 16,30 0,00 16,30 DR 20,50 0,00 20,50

10 10 Renholdere 19,00 0,00 19,00 FA 30,20 1,00 31,20 IT 14,50 1,00 15,50 SUM 463,65 46,00 509,65 3. vil komme tilbake til resultatmål ved fastsettelse av årsplan for ber om at følgende områder/tiltak blir særskilt vurdert ved behandlingen av revidert budsjett for 2006: Avdeling for teknologiske fag, FEIDE-prosjektet, Fleksibel læring, Lønnsog personalsystem og Desentralisert utdanning. 5. gir internasjonalt utvalg fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltaket Internasjonalisering. 6. gir styringsgruppen for markedsføring fullmakt til å fordele avsatte midler til tiltaket markedsføringskampanje for studentrekruttering. 7. gir høgskoledirektøren fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltakene Kompetanseutviklingsplan, Elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem og Etter- og videreutdanning. 8. vedtar høgskoledirektørens forslag til disposisjonsreglement (vedlegg 3 til saksutredningen). 9. tar forbehold om å måtte vedta eventuelle endringer i rammebudsjettene som følge av endelig tildelingsbrev. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 16/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. På grunn av at stortingsbehandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) har resultert i tilbakeføring av 20 studieplasser og ressurser til ingeniørutdanningen fra til Høgskolen i Gjøvik, endret høgskoledirektøren sin tilråding i møtet ved å redusere reserveposten med kr Rektor fremmet følgende endringsforslag: bevilger 1,5 mill. kroner til strategisk satsning til Avdeling for teknologiske fag, jf. Strategisk plan. Beløpet tas fra posten Større utstyrskjøp og vedlikehold. Frode Lieungh fremmet følgende endringsforslag: Rammen til Avdeling for allmennvitenskapelige fag økes med kr i tillegg til de foreslåtte kr for å styrke Institutt for natur-, kultur- og miljøvern. Beløpet tas fra posten Større utstyrskjøp og vedlikehold. Prorektor fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 10: forventer at rasjonaliseringsgevinsten ved sentralisering av arkivet tas ut ved de berørte avdelingene så fort det blir ledig en administrativ stilling, dersom personalet ikke overføres til Fellesadministrasjonen.

11 11 Per Wold fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 11: ber høgskoledirektøren om så snart som mulig å fremlegge en vurdering av mulighetene for omdisponeringer for i betydelig sterkere grad å bidra til å nå høgskolens strategiske mål. er i denne sammenheng særlig opptatt av tempo og innhold i arbeidet med å etablere doktorgradsprogrammer og realisering av universitetsambisjonene. Votering: Rektors endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Frode Lieunghs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Prorektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Per Wolds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens endrede tilråding ble deretter enstemmig vedtatt med de endringer som følger av øvrige vedtak. Vedtak: 1. Med bakgrunn i Utdannings- og forskningsdepartementets foreløpige tildelingsbrev for 2006, vedtar styret følgende rammebudsjett for driftsenhetene og bevilgning til fellesdrift, øremerkede tiltak og utviklingstiltak med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen: Avdelinger Rammer AF EFL HS TF Fellestjenester BiB DR FA IT Fellesdrift Øremerkede tiltak Utviklingstiltak Reservepost Sum vedtar slike stillingsrammer for driftsenhetene for 2006: Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Samlet ramme AF 105,55 10,00 115,55 EFL 127,30 15,00 142,30 HS 65,30 9,00 74,30 TF 65,00 10,00 75,00 BiB 16,30 0,00 16,30 DR 20,50 0,00 20,50 Renholdere 19,00 0,00 19,00 FA 30,20 1,00 31,20 IT 14,50 1,00 15,50

12 12 SUM 463,65 46,00 509,65 3. vil komme tilbake til resultatmål ved fastsettelse av årsplan for ber om at følgende områder/tiltak blir særskilt vurdert ved behandlingen av revidert budsjett for 2006: Større utstyrskjøp og vedlikehold, FEIDE-prosjektet, Fleksibel læring, Lønns- og personalsystem og Desentralisert utdanning. 5. gir internasjonalt utvalg fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltaket Internasjonalisering. 6. gir styringsgruppen for markedsføring fullmakt til å fordele avsatte midler til tiltaket markedsføringskampanje for studentrekruttering. 7. gir høgskoledirektøren fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltakene Kompetanseutviklingsplan, Elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem og Etter- og videreutdanning. 8. vedtar høgskoledirektørens forslag til disposisjonsreglement (vedlegg 3 til saksutredningen). 9. tar forbehold om å måtte vedta eventuelle endringer i rammebudsjettene som følge av endelig tildelingsbrev. 10. forventer at rasjonaliseringsgevinsten ved sentralisering av arkivet tas ut ved de berørte avdelingene så fort det blir ledig en administrativ stilling, dersom personalet ikke overføres til Fellesadministrasjonen. 11. ber høgskoledirektøren om så snart som mulig å fremlegge en vurdering av mulighetene for omdisponeringer for i betydelig sterkere grad å bidra til å nå høgskolens strategiske mål. er i denne sammenheng særlig opptatt av tempo og innhold i arbeidet med å etablere doktorgradsprogrammer og realisering av universitetsambisjonene. S-sak 123/05 Revisjon av den lokale lønnspolitikken for forhandlingsfullmakt Journalnummer: 05/00624 Saksutredning fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene om revisjon av den lokale lønnspolitikken for.

13 13 S-sak 124/05 Revidert tilpasningavtale til Hovedavtalen i Staten - forhandlingsfullmakt Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene om revisjon av den lokale tilpasningsavtalen for. S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 Journalnummer: 05/ En oversikt over den samlede personalsituasjonen ved i 2005 med vedlegg Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 28/05. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar oversikten over den samlede personalsituasjonen ved i 2005 til orientering. S-sak 126/05 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse Journalnummer: 02/ Internt notat av m/vedlegg fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: gjør vedtak om å tildele Ellen Schrumpf personlig opprykk til professor etter kompetanse innen historie. Opprykket blir gjort gjeldende fra

14 14 S-sak 127/05 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag Journalnummer: 05/ Intern kunngjøring 2. Stillingsomtale for instituttledere 3. Utvidet søkerliste 4. Innstillingsutvalgets konklusjon fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Anette Bischoff tilsettes i åremålsstilling (vikariat) som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag tom Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt. S-sak 128/05 Tilsetting i stilling som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst Journalnummer: 03/ Utlysingstekst 2. Stillingsomtale 3. Utvidet søkerliste 4. Uttalelse fra det sakkyndige utvalget 5. Brev fra Paul Grøtvedt 6. Brev fra Elisabeth Medbøe 7. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med innstilling 8. Tilleggsuttalelse fra det sakkyndige utvalget vedr. Paul Grøtvedt 9. Tilleggsuttalelse fra det sakkyndige utvalget vedr. Elisabeth Medbøe 10. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med endret innstilling 11. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Cathrine Hansen tilsettes som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst ved. Dersom hun ikke tar i mot stillingen tilsettes Karen Kipphoff.

15 15 S-sak 129/05 Eventuelt Innlegg i avisen Varden fra tidligere ansatt ved kulturstudiet ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø. Knut Wille viste til innlegget og annen henvendelse om dette, og stilte spørsmål om bakgrunnen. Rektor orienterte. S-sak 130/05 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 130/01 "Statsbudsjettet 2005 varsel om bevilgningsendringer." Brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). har fått en reduksjon på kapittel 274, post 50, på kr ,-. ANDRE 130/02 "Revidering av akkreditering av studietilbud i sykepleie - vedtak". Brev av fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Følgende vedtak ble fattet av NOKUTs styre , sak 123/05, jf. også S-sak 83/05: 1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering. 2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må : Ett år fra vedtaksdato dokumentere i studieplanen at studietilbudet har god sammenheng og tydelig progresjon og er basert på forsknings- og utviklingsarbeid. 3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger. 4. vil for øvrig bemerke at komiteens anbefaling om å relatere bestått/ikke bestått til den graderte karakterskalaen, ikke er i overensstemmelse med retningslinjene som ligger til grunn for ECTS-skalaen. Vedtaket kan påklages. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 130/03 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Yngve Lilledrange er tilsatt i 30 % midlertidig stilling som høgskolelektor i markedsføring fra til

16 16 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tove Nordahl er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Oppdragsstilling i matematikk godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for helse- og sosialfag Trine Danielsen er tilsatt som høgskolelærer i vernepleie fra Inger Nordlund er tilsatt som høgskolelektor i vernepleie fra Grete Bjerke har fått forlenget vikariat i 80 % stilling som høgskolelærer fra til Live Kaasa er tilsatt i stilling som høgskolelektor i sykepleievitenskap med fordypning i naturvitenskapelige emner fra Saleh Mousavi har fått forlenget vikariat som høgskolelektor fra til Stillingsandelen er økt fra 50 til 100 %. Anne Marie Klem har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som høgskolelærer fra til Faglig stilling i sykepleievitenskap/helsevitenskap godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 130/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Karin Brekke Li er tilsatt i vikariat i 40 % stilling som avdelingsingeniør fra til Yngve Lilledrange er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som førstekonsulent fra til Karin Kvålseth er tilsatt i 60 % midlertidig stilling som prosjektleder fra til Driftstjenesten Magnhild Malmin er tilsatt i 50 % stilling som sekretær fra Hilde Kilen er tilsatt i 50 % stilling som sekretær fra Prorektor stilte spørsmål til referatsak 13/03 (tilsetting i høgskolelærerstillinger). Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte. tok referatsakene til orientering.

17 17 Neste styremøte: Torsdag 23. februar i Bø Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer