Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Porsgrunn, møterom G-203 SAKsLISTE S-sak 108/05 Godkjenning av innkalling S-sak 109/05 Godkjenning av saksliste S-sak 110/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. november 2005 S-sak 111/05 Informasjonsutveksling S-sak 112/05 Forskrift om krav til bachelorgraden ved - revisjon S-sak 113/05 Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved - revisjon S-sak 114/05 Forskrift om eksamen og studierett ved S-sak 115/05 Instruks og reglement for Klagenemnda - revisjon S-sak 116/05 Delegering av myndighet ved etablering/nedlegging av emner i studieprogram S-sak 117/05 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge S-sak 118/05 Søknad om akkreditering av joint master of inland water quality assessment høgskolens del av fellesgraden S-sak 119/05 Utredning om høgskolens kvantitative utvikling S-sak 120/05 Utredning om doktorgradsstudium innen gass- og energisystemer S-sak 121/05 Utredning om doktorgradsstudium innen kulturstudier S-sak 122/05 Statsbudsjettet for 2006 Kap Budsjettfordeling S-sak 123/05 Revisjon av den lokale lønnspolitikken for - forhandlingsfullmakt S-sak 124/05 Revidert tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten - forhandlingsfullmakt S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 B-sak S-sak 126/05 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse B-sak S-sak 127/05 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag B-sak S-sak 128/05 Tilsetting i stilling som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst S-sak 129/05 Eventuelt S-sak 130/05 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Rune Bakke Frode Lieungh Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Per Wold Stein Lier-Hansen (til stede til og med S-sak 122/05) Knut Wille Heidi Faukald Karete Roksvåg Anja Stensrød Thorstensen Nils Røttingen, høgskoledirektør Mette Fjulsrud, økonomidirektør (ikke til stede under B-sakene) Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke til stede under B-sakene) Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke til stede under B-sakene) Cecilie Grue, førstekonsulent (til stede til og med S-sak 122/05) Tone E. Østvedt, rådgiver (til stede til og med S-sak 122/05) Anita Dale, konsulent/referent Snorre Stuen Anne E. Høva Glenna Alfhild Skaardal Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 108/05-111/05, S-sak 125/05, S-sak 122/05, S-sakene 112/05-121/05, S-sakene 123/05-124/05, S-sakene 126/05-130/05. Dokument som ble utdelt i møtet: Benchmarking av administrative tjenester i høgskolesektoren. En undersøkelse utarbeidet av Høgskolen i Agder på oppdrag fra høgskoledirektørene, høsten Oversikt over den økonomiske utviklingen av høgskolene VEDTAKSLISTE S-sak 108/05 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 109/05 Godkjenning av saksliste Rektor ønsket å endre rekkefølgen av sakene på sakslisten slik at S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 og S-sak 122/05 Statsbudsjettet for Kap Budsjettfordeling ble behandlet etter S-sak 111/05 Informasjonsutveksling. Knut Wille meldte en sak under Eventuelt: Innlegg i avisen Varden fra tidligere ansatt ved kulturstudiet ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø. Med disse merknadene ble sakslisten godkjent. S-sak 110/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. november 2005 Møtebok fra møtet 17. november 2005 ble godkjent. S-sak 111/05 Informasjonsutveksling Rektor ga informasjon om Studenttallet ved. Høgskoledirektøren ga informasjon om og delte ut dokumentasjon om Benchmarking av administrative tjenester i høgskolesektoren. En undersøkelse utarbeidet av Høgskolen i Agder på oppdrag fra høgskoledirektørene, høsten S-sak 112/05 Forskrift om krav til bachelorgraden ved - revisjon Journalnummer: 01/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Gjeldende forskrift om krav til bachelorgraden ved 2. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 3. Utkast til forskrift om krav til bachelorgraden ved datert Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 20/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter forskrift om krav til bachelorgraden ved i samsvar med utkast datert

4 4 S-sak 113/05 Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved - revisjon Journalnummer: 03/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Forslag til Revidert forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved sendt avdelingene til høring Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag datert Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning av Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag av Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag av Forslag av til revidert Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 21/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. opphever forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved fastsatt fastsetter forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved i samsvar med utkast datert S-sak 114/05 Forskrift om eksamen og studierett ved Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat med vedlegg fra studiedirektøren Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag E-post fra drifts- og innkjøpssjefen E-post fra Studentorganisasjonen i Telemark Forskrift om eksamen og studierett ved, forslag fra høgskoledirektøren Utfyllende regler om særordninger ved eksamen for kandidater med spesielle behov, forslag fra høgskoledirektøren Utfyllende regler om studierett, registrering m.v. for studenter og privatister ved, forslag fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 22/05.

5 5 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. fastsetter Forskrift om eksamen og studierett ved i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Forskrift om eksamen ved fastsatt oppheves fra samme dato. 2. opphever Reglement om adgang til å gå opp til eksamen som privatist ved Høgskolen ved i Telemark, fastsatt , med virkning fra fastsetter Utfyllende regler om særordninger ved eksamen for kandidater med spesielle behov i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Tilsvarende regler fastsatt oppheves fra samme dato. 4. fastsetter Utfyllende regler om studierett, registrering m.v. for studenter og privatister ved i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Tilsvarende regler fastsatt oppheves fra samme dato. S-sak 115/05 Instruks og reglement for Klagenemnda - revisjon Journalnummer: 01/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Instruks og reglement for klagenemnda fastsatt av styret Utvalgte bestemmelser i lov 1. april 2005 nr Utkast til revidert Instruks og reglement for klagenemnda datert fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. delegerer til klagenemnda vedtaksmyndighet i saker som gjelder bortvisning eller utestenging etter lov 1. april 2005 nr nr. 1 og 2, i saker som gjelder uttalelse om utestenging pga straffbare forhold etter lov 1. april 2005 nr og i saker som gjelder utestenging etter innstilling fra egen skikkethetsnemnd etter lov 1. april 2005 nr Klagenemnda oppnevnes for en fireårs periode, og slik at oppnevningsperioden er sammenfallende med styrets valgperiode. 3. Klagenemnda skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til styret. Rapporten skal foreligge til styrets første møte i nytt kalenderår. 4. fastsetter revidert instruks og reglement for klagenemnda ved i samsvar med utkast datert Instruks og reglement for klagenemnda datert oppheves fra

6 6 S-sak 116/05 Delegering av myndighet ved etablering/nedlegging av emner i studieprogram Journalnummer: 03/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: delegerer til den enkelte dekan myndighet til å etablere/nedlegge emner med omfang til og med 30 studiepoeng, innenfor rammen av eksisterende studieprogram på lavere grads nivå. S-sak 117/05 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Journalnummer: 04/ Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag m/vedlegg Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 23/05. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. 2. forutsetter at avdelingen fremlegger oversikt over fagpersonalets publikasjoner og informasjon om mulige sensorer. S-sak 118/05 Søknad om akkreditering av joint master of inland water quality Assessment høgskolens del av fellesgraden Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling fra allmennvitenskapelige fag med følgende vedlegg: a. Søknad om akkreditering av Joint Master of Inland Water Quality Assessment Høgskolens del av fellesgraden (2 år -120 ECTS) b. Utkast til avtale om gradssamarbeid c. Studieplan for Joint Master of Inland Water Quality Assessment Øvrige dokumenter i saken følger som utrykte vedlegg

7 7 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 24/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av Joint Master of Inland Water Quality Assessment Høgskolens del av fellesgraden. S-sak 119/05 Utredning om høgskolens kvantitative utvikling Journalnummer: 05/ Kvantitativ utvikling i fram til 2009 Utgreiing november 2005 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 25/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar utgreiinga om den kvantitative utviklinga i høgskolen fram til 2009 til orientering. S-sak 120/05 Utredning om doktorgradsstudium innen gass- og energisystemer Journalnummer: 05/ Internt notat Oppnevning av og fastsetting av mandat for utredningsgruppe 2. Utredning om nytt doktorgradsprogram innen gass- og energisystemer - fase 1 med vedlegg 3. Internt notat om utredninger om doktorgradsutdanning innen gass- og energisystemer og kulturfag - høring 4. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 5. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 7. Høringsuttalelse fra driftstjenesten 8. Internt notat fra biblioteket 9. Utkast til mandat for fase 2 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 26/05.

8 8 fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1) gir sin tilslutning til den innretning og avgrensning av et mulig doktorgradsstudium på området gass- og energisystemer som utredningsgruppen foreslår. 2) vedtar at utredningsarbeidet på dette grunnlaget kan videreføres i fase 2. 3) fastsetter mandat for arbeidet i fase 2 (delutredning 2) i samsvar med høgskoledirektørens forslag datert ) gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta mulige justeringer av mandatet som måtte følge av fastsettelse av NOKUTs forskrift av standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner. S-sak 121/05 Utredning om doktorgradsstudium innen kulturstudier Journalnummer: 05/ Internt notat Oppnevning av og fastsetting av mandat for utredningsgruppe 2. Utredning om nytt doktorgradsprogram innen kulturfag - fase 1 med vedlegg 3. Internt notat om utredninger om doktorgradsutdanning innen gass- og energisystemer og kulturfag - høring 4. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 5. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 7. Høringsuttalelse fra driftstjenesten 8. Internt notat fra biblioteket 9. Utkast til mandat for fase 2 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 27/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1) gir sin tilslutning til den innretning og avgrensning av et mulig doktorgradsstudium på området kulturstudier som utredningsgruppen foreslår. 2) vedtar at utredningsarbeidet på dette grunnlaget kan videreføres i fase 2. 3) fastsetter mandat for arbeidet i fase 2 (delutredning 2) i samsvar med høgskoledirektørens forslag datert

9 9 4) gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta mulige justeringer av mandatet som måtte følge av fastsettelse av NOKUTs forskrift av standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner. S-sak 122/05 Statsbudsjettet for 2006 Kap Budsjettfordeling Journalnummer: 05/ : Høgskolens budsjettfordelingsmodell 2: Simulering av budsjettfordelingsmodellen 3: Disposisjonsreglement Oversikt over den økonomiske utviklingen av høgskolene Tilråding: 1. Med bakgrunn i Utdannings- og forskningsdepartementets foreløpige tildelingsbrev for 2006, vedtar styret følgende rammebudsjett for driftsenhetene og bevilgning til fellesdrift, øremerkede tiltak og utviklingstiltak med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen: Avdelinger Rammer AF EFL HS TF Fellestjenester BiB DR FA IT Fellesdrift Øremerkede tiltak Utviklingstiltak Reservepost Sum vedtar slike stillingsrammer for driftsenhetene for 2006: Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Samlet ramme AF 105,55 10,00 115,55 EFL 127,30 15,00 142,30 HS 65,30 9,00 74,30 TF 65,00 10,00 75,00 BiB 16,30 0,00 16,30 DR 20,50 0,00 20,50

10 10 Renholdere 19,00 0,00 19,00 FA 30,20 1,00 31,20 IT 14,50 1,00 15,50 SUM 463,65 46,00 509,65 3. vil komme tilbake til resultatmål ved fastsettelse av årsplan for ber om at følgende områder/tiltak blir særskilt vurdert ved behandlingen av revidert budsjett for 2006: Avdeling for teknologiske fag, FEIDE-prosjektet, Fleksibel læring, Lønnsog personalsystem og Desentralisert utdanning. 5. gir internasjonalt utvalg fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltaket Internasjonalisering. 6. gir styringsgruppen for markedsføring fullmakt til å fordele avsatte midler til tiltaket markedsføringskampanje for studentrekruttering. 7. gir høgskoledirektøren fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltakene Kompetanseutviklingsplan, Elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem og Etter- og videreutdanning. 8. vedtar høgskoledirektørens forslag til disposisjonsreglement (vedlegg 3 til saksutredningen). 9. tar forbehold om å måtte vedta eventuelle endringer i rammebudsjettene som følge av endelig tildelingsbrev. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 16/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. På grunn av at stortingsbehandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) har resultert i tilbakeføring av 20 studieplasser og ressurser til ingeniørutdanningen fra til Høgskolen i Gjøvik, endret høgskoledirektøren sin tilråding i møtet ved å redusere reserveposten med kr Rektor fremmet følgende endringsforslag: bevilger 1,5 mill. kroner til strategisk satsning til Avdeling for teknologiske fag, jf. Strategisk plan. Beløpet tas fra posten Større utstyrskjøp og vedlikehold. Frode Lieungh fremmet følgende endringsforslag: Rammen til Avdeling for allmennvitenskapelige fag økes med kr i tillegg til de foreslåtte kr for å styrke Institutt for natur-, kultur- og miljøvern. Beløpet tas fra posten Større utstyrskjøp og vedlikehold. Prorektor fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 10: forventer at rasjonaliseringsgevinsten ved sentralisering av arkivet tas ut ved de berørte avdelingene så fort det blir ledig en administrativ stilling, dersom personalet ikke overføres til Fellesadministrasjonen.

11 11 Per Wold fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 11: ber høgskoledirektøren om så snart som mulig å fremlegge en vurdering av mulighetene for omdisponeringer for i betydelig sterkere grad å bidra til å nå høgskolens strategiske mål. er i denne sammenheng særlig opptatt av tempo og innhold i arbeidet med å etablere doktorgradsprogrammer og realisering av universitetsambisjonene. Votering: Rektors endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Frode Lieunghs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Prorektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Per Wolds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens endrede tilråding ble deretter enstemmig vedtatt med de endringer som følger av øvrige vedtak. Vedtak: 1. Med bakgrunn i Utdannings- og forskningsdepartementets foreløpige tildelingsbrev for 2006, vedtar styret følgende rammebudsjett for driftsenhetene og bevilgning til fellesdrift, øremerkede tiltak og utviklingstiltak med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen: Avdelinger Rammer AF EFL HS TF Fellestjenester BiB DR FA IT Fellesdrift Øremerkede tiltak Utviklingstiltak Reservepost Sum vedtar slike stillingsrammer for driftsenhetene for 2006: Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Samlet ramme AF 105,55 10,00 115,55 EFL 127,30 15,00 142,30 HS 65,30 9,00 74,30 TF 65,00 10,00 75,00 BiB 16,30 0,00 16,30 DR 20,50 0,00 20,50 Renholdere 19,00 0,00 19,00 FA 30,20 1,00 31,20 IT 14,50 1,00 15,50

12 12 SUM 463,65 46,00 509,65 3. vil komme tilbake til resultatmål ved fastsettelse av årsplan for ber om at følgende områder/tiltak blir særskilt vurdert ved behandlingen av revidert budsjett for 2006: Større utstyrskjøp og vedlikehold, FEIDE-prosjektet, Fleksibel læring, Lønns- og personalsystem og Desentralisert utdanning. 5. gir internasjonalt utvalg fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltaket Internasjonalisering. 6. gir styringsgruppen for markedsføring fullmakt til å fordele avsatte midler til tiltaket markedsføringskampanje for studentrekruttering. 7. gir høgskoledirektøren fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltakene Kompetanseutviklingsplan, Elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem og Etter- og videreutdanning. 8. vedtar høgskoledirektørens forslag til disposisjonsreglement (vedlegg 3 til saksutredningen). 9. tar forbehold om å måtte vedta eventuelle endringer i rammebudsjettene som følge av endelig tildelingsbrev. 10. forventer at rasjonaliseringsgevinsten ved sentralisering av arkivet tas ut ved de berørte avdelingene så fort det blir ledig en administrativ stilling, dersom personalet ikke overføres til Fellesadministrasjonen. 11. ber høgskoledirektøren om så snart som mulig å fremlegge en vurdering av mulighetene for omdisponeringer for i betydelig sterkere grad å bidra til å nå høgskolens strategiske mål. er i denne sammenheng særlig opptatt av tempo og innhold i arbeidet med å etablere doktorgradsprogrammer og realisering av universitetsambisjonene. S-sak 123/05 Revisjon av den lokale lønnspolitikken for forhandlingsfullmakt Journalnummer: 05/00624 Saksutredning fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene om revisjon av den lokale lønnspolitikken for.

13 13 S-sak 124/05 Revidert tilpasningavtale til Hovedavtalen i Staten - forhandlingsfullmakt Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene om revisjon av den lokale tilpasningsavtalen for. S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 Journalnummer: 05/ En oversikt over den samlede personalsituasjonen ved i 2005 med vedlegg Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 28/05. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar oversikten over den samlede personalsituasjonen ved i 2005 til orientering. S-sak 126/05 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse Journalnummer: 02/ Internt notat av m/vedlegg fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: gjør vedtak om å tildele Ellen Schrumpf personlig opprykk til professor etter kompetanse innen historie. Opprykket blir gjort gjeldende fra

14 14 S-sak 127/05 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag Journalnummer: 05/ Intern kunngjøring 2. Stillingsomtale for instituttledere 3. Utvidet søkerliste 4. Innstillingsutvalgets konklusjon fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Anette Bischoff tilsettes i åremålsstilling (vikariat) som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag tom Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt. S-sak 128/05 Tilsetting i stilling som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst Journalnummer: 03/ Utlysingstekst 2. Stillingsomtale 3. Utvidet søkerliste 4. Uttalelse fra det sakkyndige utvalget 5. Brev fra Paul Grøtvedt 6. Brev fra Elisabeth Medbøe 7. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med innstilling 8. Tilleggsuttalelse fra det sakkyndige utvalget vedr. Paul Grøtvedt 9. Tilleggsuttalelse fra det sakkyndige utvalget vedr. Elisabeth Medbøe 10. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med endret innstilling 11. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Cathrine Hansen tilsettes som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst ved. Dersom hun ikke tar i mot stillingen tilsettes Karen Kipphoff.

15 15 S-sak 129/05 Eventuelt Innlegg i avisen Varden fra tidligere ansatt ved kulturstudiet ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø. Knut Wille viste til innlegget og annen henvendelse om dette, og stilte spørsmål om bakgrunnen. Rektor orienterte. S-sak 130/05 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 130/01 "Statsbudsjettet 2005 varsel om bevilgningsendringer." Brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). har fått en reduksjon på kapittel 274, post 50, på kr ,-. ANDRE 130/02 "Revidering av akkreditering av studietilbud i sykepleie - vedtak". Brev av fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Følgende vedtak ble fattet av NOKUTs styre , sak 123/05, jf. også S-sak 83/05: 1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering. 2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må : Ett år fra vedtaksdato dokumentere i studieplanen at studietilbudet har god sammenheng og tydelig progresjon og er basert på forsknings- og utviklingsarbeid. 3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger. 4. vil for øvrig bemerke at komiteens anbefaling om å relatere bestått/ikke bestått til den graderte karakterskalaen, ikke er i overensstemmelse med retningslinjene som ligger til grunn for ECTS-skalaen. Vedtaket kan påklages. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 130/03 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Yngve Lilledrange er tilsatt i 30 % midlertidig stilling som høgskolelektor i markedsføring fra til

16 16 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tove Nordahl er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Oppdragsstilling i matematikk godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for helse- og sosialfag Trine Danielsen er tilsatt som høgskolelærer i vernepleie fra Inger Nordlund er tilsatt som høgskolelektor i vernepleie fra Grete Bjerke har fått forlenget vikariat i 80 % stilling som høgskolelærer fra til Live Kaasa er tilsatt i stilling som høgskolelektor i sykepleievitenskap med fordypning i naturvitenskapelige emner fra Saleh Mousavi har fått forlenget vikariat som høgskolelektor fra til Stillingsandelen er økt fra 50 til 100 %. Anne Marie Klem har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som høgskolelærer fra til Faglig stilling i sykepleievitenskap/helsevitenskap godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 130/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Karin Brekke Li er tilsatt i vikariat i 40 % stilling som avdelingsingeniør fra til Yngve Lilledrange er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som førstekonsulent fra til Karin Kvålseth er tilsatt i 60 % midlertidig stilling som prosjektleder fra til Driftstjenesten Magnhild Malmin er tilsatt i 50 % stilling som sekretær fra Hilde Kilen er tilsatt i 50 % stilling som sekretær fra Prorektor stilte spørsmål til referatsak 13/03 (tilsetting i høgskolelærerstillinger). Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte. tok referatsakene til orientering.

17 17 Neste styremøte: Torsdag 23. februar i Bø Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ 10-25.2.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 f Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 20.10.05 S-sak 72/05 05/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone E. Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2005 Bakgrunn Jeg legger med

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.02.10 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2009/894 LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Saken i

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11.

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11. T11. Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 5/13-20.09.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.02.06 5/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2005 Bakgrunn Styret vil få sak om årsregnskap for 2005

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 12.05.05 03/00698-011.2 Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 14.02.13 S-sak 06/13 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/527 ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET Saken i korte trekk Denne saken fremmes som

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: John-Erik Larsen Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede:

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede: MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/1761 REVIDERT BUDSJETT FOR 2008 1 Saken i korte trekk Høgskolen hadde i foreløpig årsregnskap

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. november 2013 kl.9.00 12.00 Lysebu, Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer