Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom :, studiested Notodden, møterom S-363 SAKLISTE S-sak 8/04 Godkjenning av innkalling S-sak 9/04 Godkjenning av sakliste S-sak 10/04 Godkjenning av møtebok fra møtet 20. januar 2004 S-sak 11/04 Informasjonsutveksling S-sak 12/04 Etablering av 1-årig påbyggingsstudium i bokbransjeledelse S-sak 13/04 Etablering av 1-årig påbyggingsstudium i innovasjon og entreprenørskap S-sak 14/04 Søknad om etablering av masterstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag S-sak 15/04 Fastsetting av årsplan for 2004 S-sak 16/04 Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004 S-sak 17/04 Klage fra student over avslag på utstedelse av cand.mag.-vitnemål S-sak 18/04 Etablering av senter for kultur- og idrettsstudier S-sak 19/04 Medvirkning i og samarbeid med Fagkontoret for hjort AS S-sak 20/04 Valg av studieprogram som skal være gjenstand for selvevaluering S-sak 21/04 Strategisk plan for Nåsituasjon og utfordringer S-sak 22/04 Forslag til statsbudsjettet for Budsjettdokumentet ( ) B-sak S-sak 23/04 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse S-sak 24/04 Eventuelt S-sak 25/04 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Rune Bakke (vara for Lieungh) Administrasjonen: Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Hanne Thürmer Per Wold Alfhild Skaardal Stian Lilholt Thorsen Linda Rekkavik Lind Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Bjørn Goksøyr, studiedirektør Anita Dale, konsulent/referent Forfall: Frode Lieungh Stein Lier-Hansen Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 8/04-25/04 Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Skriv av fra Den norske Forleggerforening (vedlegg til S-sak 12/04) VEDTAKSLISTE S-sak 08/04 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 09/04 Godkjenning av sakliste Saklisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt: S-sak 10/04 Godkjenning av møtebok fra møtet Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 11/04 Informasjonsutveksling 1. Kort orientering om prorektors rolle og funksjon på Avdeling for helse- og sosialfag. (B-sak) Rektor orienterte kort om bakgrunnen for at prorektor nå fungerer som dekan på Avdeling for helse- og sosialfag i Elisabeth Aases sykefravær. 2. Styreseminar 25. mars 2004 Det skal avholdes et seminar for styret ved HiT og HiTs ledergruppe 24. og 25. mars. Seminaret finner sted på Quality Skjærgården Hotel og Badepark i Langesund. Tema for seminaret var opprinnelig tenkt å skulle være høgskolens framtidige fagprofil, jf. strategiarbeidet. Siden framdriften her utsettes noe, jf. NIFUs utredning, vil hovedfokus på seminaret være styring, ledelse og intern samhandling i høgskolen. 3. UFDs kontaktkonferanse Rektor orienterte kort fra konferansen. 4. Seminar om Kvalitetsreformen Rektor orienterte kort fra seminaret. 5. Kontrakt inngått med NIFU. Høgskoledirektøren informerte om at det er inngått kontrakt med NIFU om utredning om samarbeid mellom høgskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Utredningsprosjektet skal omhandle status, utfordringer og muligheter for disse høgskolene, og være avsluttet innen S-sak 12/04 Etablering av 1-årig påbyggingsstudium i bokbransjefag Journalnummer: 04/ Internt notat fra Avdeling for allmenne fag av m/vedlegg Skriv av fra Den norske Forleggerforening ble delt ut i møtet. 1. godkjenner etablering av 1-årig påbyggingsstudium i bokbransjeledelse (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmenne fag med oppstart fra høsten forutsetter at investerings- og driftskostnadene dekkes innen avdelingens tildelte budsjettramme. Prorektor fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 3): ber om at det blir vurdert å styrke ledelsesfagene når studieplanen skal godkjennes.

4 4 Votering: Høgskoledirektørens tilråding under punktene 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Prorektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner etablering av 1-årig påbyggingsstudium i bokbransjeledelse (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmenne fag med oppstart fra høsten forutsetter at investerings- og driftskostnadene dekkes innen avdelingens tildelte budsjettramme. 3. ber om at det blir vurdert å styrke ledelsesfagene når studieplanen skal godkjennes. S-sak 13/04 Etablering av 1-årig påbyggingsstudium i innovasjon og entreprenørskap Journalnummer: 04/ Internt notat fra Avdeling for allmenne fag av m/vedlegg 1. godkjenner etablering av 1-årig påbyggingsstudium i innovasjon og entreprenørskap (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmenne fag med oppstart fra høsten forutsetter at investerings- og driftskostnadene dekkes innen avdelingens tildelte budsjettramme. Hanne Thürmer fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 3): forutsetter at dette studiet samarbeider med og samordnes med andre studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Votering: Høgskoledirektørens tilråding under punktene 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Hanne Thürmers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner etablering av 1-årig påbyggingsstudium i innovasjon og entreprenørskap (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmenne fag med oppstart fra høsten forutsetter at investerings- og driftskostnadene dekkes innen avdelingens tildelte budsjettramme.

5 5 3. forutsetter at dette studiet samarbeider med og samordnes med andre studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap ved HiT. S-sak 14/04 Søknad om etablering av masterstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag Journalnummer: 02/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. 1) Brev av fra NOKUT 2) E-post til Avdeling for allmenne fag fra studiedirektøren 3) Internt notat av fra Avdeling for allmenne fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar at det skal sendes søknad til Utdannings- og forskningsdepartementet om godkjenning for etablering av masterstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftlivsfag med oppstart høsten forutsetter at studiet etableres innenfor avdelingens ordinære rammebudsjett. S-sak 15/04 Fastsetting av årsplan for 2004 Journalnummer: 03/ Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet om statsbudsjettet for 2004 (endelig tildelingsbrev for 2004) 2. Utkast til årsplan 2004 Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 04/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar årsplan for 2004 for i samsvar med utkast Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre eventuelle språklige og redaksjonelle endringer i utkastet.

6 6 S-sak 16/04 Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004 Journalnummer: 03/ Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Oversikt over søknadsbeløp og anbefaling 2. Prioriteringsliste fra Avdeling for allmenne fag 3. Prioriteringsliste fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 4. Prioriteringsliste fra Avdeling for helse- og sosialfag 5. Prioriteringsliste fra Avdeling for teknologiske fag 6. Prioriteringsliste fra Bibliotektjenesten 7. Prioriteringsliste fra Driftstjenesten 8. Prioriteringsliste fra Fellesadministrasjonen 9. Prioriteringsliste fra IT-tjenesten 10. Prioriteringsliste fra SiTel Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene vedtar slik fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004: Kronebeløp Avdeling for allmenne fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Driftstjenesten IT-tjenesten Totalt Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 05/04. Norsk Forskerforbund sluttet seg til ledelsens forslag med følgende merknad: "Norsk Forskerforbund ønsker at ombygging og utstyr til kreativt verksted i Porsgrunn blir sett på som en opprusting ikke bare for Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag, men også for Avdeling for teknologiske fag og at det tas hensyn til dette ved fordeling av midlene til større utstyrskjøp og vedlikehold." Utdanningsforbundet gav sin tilslutning til merknaden. De øvrige organisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag. Anne Høva Glenna fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 2): vil komme tilbake til "Midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004" i forbindelse med behandling av revidert budsjett.

7 7 Votering: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Anne Høva Glennas tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. vedtar slik fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004: Kronebeløp Avdeling for allmenne fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Driftstjenesten IT-tjenesten Totalt vil komme tilbake til "Midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004" i forbindelse med behandling av revidert budsjett. S-sak 17/04 Klage fra student over avslag på utstedelse av cand.mag.-vitnemål Journalnummer: 04/ Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1) Innkalling til møte i klagenemnda m/vedlegg 2) Referat fra møte i klagenemnda ) Korrespondanse mellom studiedirektøren og Utdannings- og forskningsdepartementet via e-post av annullerer klagenemndas vedtak i KLA-sak 04/04 fattet gir ikke Simensen medhold i sitt krav om å få utstedt cand. mag.-vitnemål fra Høgskolen i Telemark. Rektor foreslo at styret skulle avvise å behandle saken. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: avviser å behandle saken.

8 8 S-sak 18/04 Etablering av Senter for kultur- og idrettsstudier Journalnummer: 03/ : Internt notat fra rektor og høgskoledirektør til Avdeling for allmenne fag 2: Søknad fra Avdeling for allmenne fag med vedlegg Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene vedtar at Senter for kultur- og idrettsstudier etableres som et prosjekt ved høgskolen for en prøveperiode på tre år fra 1. mai bevilger kr til etablering og utvikling av senteret i 2004 og gir tilsagn om kr fordelt på hvert av budsjettårene 2005, 2006 og gir høgskoledirektøren fullmakt til å godkjenne vedtekter for senteret og til å inngå samarbeidsavtale mellom Telemarksforsking-Bø og om senteret. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 06/04. Organisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag med følgende merknad: "Organisasjonene ser det som sterkt ønskelig at senteret også tilrettelegger for økt FoU-samarbeid innenfor idretts-/kroppsøvingsfagene ved Avdeling for allmenne fag og Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning." Alfhild Skaardal fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 4): ber om at det blir oppnevnt et eksternt medlem i styringsgruppen hentet fra et nasjonalt kunst- og kulturfaglig miljø. Prorektor fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 5): Prosjektet skal evalueres innen utgangen av prosjektperioden. Votering: Høgskoledirektørens tilråding under punktene 1 til 3 ble enstemmig vedtatt. Alfhild Skaardals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Prorektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. vedtar at Senter for kultur- og idrettsstudier etableres som et prosjekt ved høgskolen for en prøveperiode på tre år fra 1. mai 2004.

9 9 2. bevilger kr til etablering og utvikling av senteret i 2004 og gir tilsagn om kr fordelt på hvert av budsjettårene 2005, 2006 og gir høgskoledirektøren fullmakt til å godkjenne vedtekter for senteret og til å inngå samarbeidsavtale mellom Telemarksforsking-Bø og om senteret. 4. ber om at det blir oppnevnt et eksternt medlem i styringsgruppen hentet fra et nasjonalt kunst- og kulturfaglig miljø. 5. Prosjektet skal evalueres innen utgangen av prosjektperioden. S-sak 19/04 Medvirkning i og samarbeid med Fagkontoret for hjort AS Journalnummer: 03/ Internt notat fra Avdeling for allmenne fag med 9 vedlegg Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene vedtar at kan medvirke til etableringen av Fagkontoret for hjort AS ved kjøp av 5 aksjer à kr gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå rammeavtale om samarbeid mellom og Fagkontoret for hjort AS. 3. har ikke merknader til at dekan Arild Hovland ved Avdeling for allmenne fag blir høgskolens representant i styret for Fagkontoret for hjort AS. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 07/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren endret sin tilråding under punkt 3 i møtet slik: 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne høgskolens representant og vararepresentant i styret for Fagkontoret for hjort AS. I samsvar med den endrede tilrådingen fra høgskoledirektøren fattet styret følgende enstemmige vedtak: 1. vedtar at kan medvirke til etableringen av Fagkontoret for hjort AS ved kjøp av 5 aksjer à kr

10 10 2. gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå rammeavtale om samarbeid mellom og Fagkontoret for hjort AS. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne høgskolens representant og vararepresentant i styret for Fagkontoret for hjort AS. S-sak 20/04 Valg av studieprogram som skal være gjenstand for selvevaluering Journalnummer: 04/ Rutine for gjennomføring av selvevalueringer Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene vedtar at vernepleierutdanningen ved Avdeling for helse- og sosialfag skal være gjenstand for selvevaluering i Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 08/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: vedtar at bachelorstudiet i idrett og friluftsliv ved Avdeling for allmenne fag skal være gjenstand for selvevaluering i I samsvar med den endrede tilrådingen fra høgskoledirektøren fattet styret følgende enstemmige vedtak: vedtar at bachelorstudiet i idrett og friluftsliv ved Avdeling for allmenne fag skal være gjenstand for selvevaluering i S-sak 21/04 Strategisk plan for Nåsituasjonen og utfordringer Journalnummer: 03/ Internt notat fra rektor og høgskoledirektør 2. Selvevaluering (eget hefte) Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene

11 11 1. tar omtalen og vurderinga av høgskolens nosituasjon (sterke og svake sider) til orientering. 2. legg til grunn for arbeidet med fagprofil at profilen skal medverke til at HiT styrkjer sitt økonomiske fundament betrar studentrekrutteringa og studentgjennomstrøyminga styrkjer FoU-produksjonen samla sett aukar inntening, brukartilpassing av tenester, og relevans for samfunns- og næringsliv i endå sterkare grad medverkar til innovasjon og regional næringsutvikling tar vare på sin eigenart og kulturelle styrke. 3. ber om at spesielt desse spørsmåla blir tekne opp: Skal HiT ta sikte på å få universitetsstatus? Skal HiT ta sikte på samanslåing eller utvida samarbeid med andre høgskolar? Skal det relative omfanget av utdanning på lågare eller høgare nivå endrast, og i så fall i kva lei? Skal fagspekteret i HiT reduserast eller utvidast, kva prinsipp skal i så fall vere styrande for endringane og kva fagområde skal ein eventuelt fase ut eller byggje opp? Skal det relative omfanget av utdanning på dei faste studiestadene, på andre studiestader og gjennom elektroniske media endrast, og i så fall i kva lei? Korleis kan ressursane utnyttast betre på tvers av avdelings- og instituttgrenser, og trengst det endra organisering for å få det til? Kva premissar skal liggje til grunn for høgskolens fordeling av strategiske FoU-midlar? Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 09/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: Punkt 2, kulepunkt 4: "Aukar inntening" strykes. Den resterende tekst deles opp i to nye kulepunkt: "Brukartilpassing av tenester" og "Relevans for samfunns- og næringsliv". Punkt 2, kulepunkt 6 strykes. Punkt 3, kulepunkt 1 endres slik: "Skal HiT ta sikte på å oppnå universitetsstatus eller styrkje sin høgskoleprofil?". I samsvar med den endrede tilrådingen fra høgskoledirektøren fattet styret følgende enstemmige vedtak: 1. tar omtalen og vurderinga av høgskolens nosituasjon (sterke og svake sider) til orientering.

12 12 2. legg til grunn for arbeidet med fagprofil at profilen skal medverke til at HiT styrkjer sitt økonomiske fundament betrar studentrekrutteringa og studentgjennomstrøyminga styrkjer FoU-produksjonen samla sett styrkjer brukartilpassinga av tenester tilbyr tenester med god relevans for samfunns- og næringsliv i endå sterkare grad medverkar til innovasjon og regional næringsutvikling 3. ber om at spesielt desse spørsmåla blir tekne opp: Skal HiT ta sikte på å oppnå universitetsstatus eller styrkje sin høgskoleprofil? Skal HiT ta sikte på samanslåing eller utvida samarbeid med andre høgskolar? Skal det relative omfanget av utdanning på lågare eller høgare nivå endrast, og i så fall i kva lei? Skal fagspekteret i HiT reduserast eller utvidast, kva prinsipp skal i så fall vere styrande for endringane og kva fagområde skal ein eventuelt fase ut eller byggje opp? Skal det relative omfanget av utdanning på dei faste studiestadene, på andre studiestader og gjennom elektroniske media endrast, og i så fall i kva lei? Korleis kan ressursane utnyttast betre på tvers av avdelings- og instituttgrenser, og trengst det endra organisering for å få det til? Kva premissar skal liggje til grunn for høgskolens fordeling av strategiske FoU-midlar? S-sak 22/04 Forslag til statsbudsjettet for Budsjettdokumentet ( ) Journalnummer: 03/ Rundskriv F av fra Utdannings- og forskningsdepartementet om forslag til statsbudsjettet for Utkast til Budsjettdokumentet ( ) for Innspill fra avdelingene som utrykte vedlegg Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene gir sin tilslutning til utkastet av til Budsjettdokumentet ( ) for. 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre redaksjonelle og språklige endringer i utkastet. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 10/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding.

13 13 Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet under punkt 1 slik: 1. gir sin tilslutning til utkastet av til Budsjettdokumentet ( ) for, med den endring at studiet i flerkulturell forståelse (60 studiepoeng) ikke skal tas med som nytt tiltak innenfor budsjettrammen i I samsvar med den endrede tilrådingen fra høgskoledirektøren fattet styret følgende enstemmige vedtak: 1. gir sin tilslutning til utkastet av til Budsjettdokumentet ( ) for, med den endring at studiet i flerkulturell forståelse (60 studiepoeng) ikke skal tas med som nytt tiltak innenfor budsjettrammen i Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre redaksjonelle og språklige endringer i utkastet. S-sak 23/04 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse Journalnummer: 03/ Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag med vedlegg fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å tildele Oddvar Hollup opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet samfunnsfag. Opprykket gjøres gjeldende fra S-sak 24/04 Ingen saker. Eventuelt S-sak 25/04 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 25/01 Referat fra møte med følgende hovedsaker:

14 14 Avdeling for helse- og sosialfag Leif Selstad er tilsatt i stilling som førsteamanuensis i sosialantropologi fra Avdeling for teknologiske fag Maths Halstensen er tilsatt i stilling som førsteamanuensis i elektronikk fra Magnar Ottøy er innvilget permisjon fra stilling som førsteamanuensis fra til TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 25/02 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Håkon Øygarden har fått forlenget tilsetting i 20 % midlertidig stilling som konsulent fra til Augund Myrjord har fått forlenget tilsetting i 20 % vikariat som konsulent fra til Ingrid H. Henriksen er tilsatt i vikariat i 50 % stilling som avdelingsingeniør og leder ved jordlaboratoriet fra til Driftstjenesten Nils Venstøp er innvilget permisjon fra stilling som fagarbeider m/fagbrev fra til Nina Holmberg Lurås er tilsatt i 50 % stilling som førstefullmektig ved sentralbordet. Bibliotektjenesten Ole Cato Risberg er tilsatt i vikariat som avdelingsbibliotekar fra til ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 25/03 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 06/04 Plan for internasjonalisering i 2004 IU-sak 07/04 Budsjett for 2004 IU-sak 08/04 Kvotestudenter

15 15 tok referatsakene til orientering. Styreseminar: Onsdag 24. og torsdag 25. mars 2004 i Langesund Knut Duesund prorektor Nils Røttingen høgskoledirektør

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 18.11.05 Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 18. juni 2007 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Eva

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL Møtedato: 19. mars. Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag møterom K3 i sokkel. Møtetidspunkt: Kl. 12.15 14.15. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ 10-25.2.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 f Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 - Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 7/14-31.10.2014 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ed Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 24. november 2006 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Petter

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG 04.12.08 kl. 09.00-12.00 Sted: møterom i 4. etasje, Ranheimsveien 10 Til stede fra

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 Møtedato: Styremøte kl. 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker HS-V-10/13

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20. april 2005

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20. april 2005 22.04.05/KKL I:Avdstyre/2005/protokoll/apro2004.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 20. APRIL 2005 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, høgskolelektor Margret Hovland vara for professor

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL Dato: 28. februar 2001. Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl. 09.00 15.30. Tilstede fra Høgskole: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2009/1204 SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 Møtedato: Styremøte: kl. 0830-1200 og 1500-1600 ihht. Saksliste Seminardel: kl. 1300-1500 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004 0203/KK I:Avdstyre/2004/protokoll/apro0203.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 02. MARS 2004 Tilstede fra Avdelingsstyret:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00

Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 g odkj ent KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Møtebok frå styremøte 02/2016

Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtetid: Torsdag 4. februar, 09.00 til 15.30 Møtestad: Plenumsalen, Quality Hotel Edvard Grieg Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer