1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet bevilger kr til Høgskolen i Telemark for Med forbehold om Stortingets behandling av de årlige statsbudsjetter vil departementet bevilge ytterligere 2,58 mill. kroner i prosjektperioden. Tildelingen skal nyttes til merkostnader knyttet til utvidelse av praksisopplæringen og til de faglige, pedagogiske, praktiske og organisatoriske elementene i samarbeidet med praksisskolene, i samsvar med skissen som var vedlagt søknaden. Høgskolen må planlegge pilotprosjektet slik at utdanningstilbudet ved prosjekttidens slutt kan fases inn i ordinær drift. FELLESADMINISTRASJONEN 85/02 Stipend for doktorgradskvalifisering ved Høgskolen i Telemark tildelinger av stillinger." Brev fra høgskoledirektøren til rektor. Rektor fattet slikt vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Stilling/navn Avdeling Sum Driftsmidler Høgskolelektor Eva Bjerkholt EFL Førstelektor Mari Rorgemoen EFL Rektor fastsetter slik reserveliste: Førstelektor Anne S. Haugan AF Høgskolelektor Line Joranger HS 85/03 Resultat av valg på representanter til Styret ved Høgskolen i Telemark. Utskrift av valgprotokollen viser følgende resultat: Representanter for faglige tilsatte: Kari Carlsen Peter Fjågesund

2 2 1. vara: Rune Bakke 2. vara: Gro Lorentzen Representant for teknisk/administrativt tilsatte: Trine Ellefsen Vara: Carl-Magnus Nystad 85/04 "Revisjon av rammeplan for sykepleierutdanningen. Høringsuttalelse fra Høgskolen i Telemark." Brev til Kunnskapsdepartementet. Gjeldende rammeplan for sykepleierutdanningen ble fastsatt Etter dette er det kun gjort mindre endringer i rammeplanens bestemmelser om praksisstudier, mens organiseringen av pasientbehandlingen har endret seg på flere måter. For å sikre at rammeplanens bestemmelser om praksisstudier tilpasses et helsevesen i stadig raskere endring og for å sikre en kvalitetsheving av praksisstudiene, har Universitets- og høgskolerådet (UHR) hatt i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide forslag til revisjon av rammeplanens bestemmelser om praksisstudier. UHRs forslag ble første gang sendt på høring november 2006, og er senere justert på grunnlag av innkomne forslag. Hovedtrekkene i HiTs høringsuttalelse går på at det er viktig og positivt at praksisstudiene styrkes og at kompetansen på praksisstedet sikres blant annet ved at utdanningsinstitusjonene skal ha et ansvar for å tilby kompetanseoppbygging. HiT peker imidlertid på at det på visse punkt kan synes uheldig med en endring i rammeplanen samtidig med at NOKUT vurderer reakkrediteringsspørsmålet for sykepleierutdanningene. 85/05 "Instituttnestleder Spørsmål om rett til faglig oppdatering etter endt funksjonsperiode". Rektor fattet følgende vedtak i tråd med høgskoledirektørens tilråding: Den ordningen som styret fastsatte i S-sak 111/02 om rett til 100 % fri til forskning eller faglig oppdatering for dekaner og instituttledere, skal også gjelde for instituttnestleder ved Institutt for lærerutdanningsfag. ANDRE 85/06 "Statsbudsjettet 2007 kap 551 post 60 Tilsagn til forskningsprosjektet Folkedrakttradisjon i Telemark ". Brev fra Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune, hovedutvalg for kultur og identitet gir i sak 31/07 tilsagn om tilskudd på kr fordelt over to år, 2007 og 2008 til å finansiere prosjektet Folkedrakttradisjon i Telemark. 85/07 "Tilskudd til prosjektet Menn i omsorgsyrker over statsbudsjettets kap for 2007". Brev fra Sosial- og helsedirektoratet. Sosial- og helsedirektoratet gir et tilskudd på kr til Høgskolen i Telemark over kapittel på statsbudsjettet for Søknad for 2008 og følgende år behandles etter at bevilgningene over statsbudsjettet foreligger og etter at SHdir har mottatt regnskap og statusrapport senest pr

3 3 85/08 "Tildeling av midler til prosjektet Ab 3130xl Genetic analyser, automatisk system for DNA-sekvensering og til å analysere fluoresens-merkede DNA-fragmenter ". Brev fra Forskningsrådet. Høgskolen i Telemark er tildelt kr til vitenskapelig utstyr til prosjektet Ab 3130xl Genetic analyser, automatisk system for DNA-sekvensering og til å analysere fluoresens-merkede DNA-fragmenter. Forskningsrådet tildelte til sammen 6 millioner kroner til 3 høgskoler. 85/09 "Regnskapet for 2006 avsluttende revisjonsbrev". Brev fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har ingen vesentlige merknader til regnskapet og virksomhetens gjennomføring av budsjettet. 85/10 Tildeling av midler til strategisk høgskoleprosjekt CO2 fangst fra industri og kraftverk". Høgskolen i Telemark, ved Avdeling for teknologiske fag, er i mai 2007 tildelt 6 millioner kroner til strategisk høgskoleprosjekt av Forskningsrådet om CO2 fangst fra industri og kraftverk. Forskningsprosjektet har grunnlag i kompetansen som bl.a. finnes i fagmiljøet i gass- og energisystemer ved høgskolen. Prosjektet vil knytte høgskolen tettere opp mot den innsatsen som gjøres nasjonalt og internasjonalt for å redusere utslippene av klimagassen CO2. Midlene skal brukes over en 4 års periode. I alt tildelte Forskningsrådet 100 millioner kroner til 19 prosjekter fordelt på 14 høgskoler. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 85/11 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Mario Ramirez-Orozco er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i spansk fra til Ingrid Haug har fått forlenget tilsetting som vikar i 40 % stilling i engelsk fra til Hans Kristian Munkejord er tilsatt i stipendiatstilling i fjelløkologi (botanikk) fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Jorunn Simones har fått forlenget tilsetting som vikar i 30 % stilling i naturfag fra til Helle Riis er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i drama fra til Lise Kjønniksen har fått forlenget stipendpermisjon fram til

4 4 Avdeling for helse- og sosialfag Randi Mofossbakke er tilsatt i stilling som høgskolelærer i sykepleiefag fra Inger Marie Oellingrath har fått utvidet stilling som førsteamanuensis i medisinsknaturvitenskapelige emner fra 50 % stilling til 65 % stilling fra Margunn Gimmestad er tilsatt i 100 % stilling som høgskolelektor fra Anne Marie Klem har fått forlenget tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelærer fra til Nils Petter Karlsson har fått forlenget tilsetting i vikariat som høgskolelektor fra til TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 85/12 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Ingunn Skalstad har fått utvidet stilling som førstekonsulent fra 60 % til 80 % stilling fra til Anette Nygårdsmoen har fått forlenget tilsetting i midlertidig 80 % stilling som førstekonsulent fra til Stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bjørnar Kjelkenes er innvilget permisjon fra stilling som førstekonsulent fra til Gunn Anne Mork har fått forlenget vikariat i stilling som førstekonsulent fra til Avdeling for helse- og sosialfag Turid Rossevang har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som konsulent fra til Bibliotektjenesten Unni Anett Gundersen er innvilget 50 % permisjon fra stilling som bibliotekfullmektig fra til Driftstjenesten Gry H. Medalen har fått fast 10 % tilsetting i stilling som sekretær fra

5 5 Fellesadministrasjonen Daniela Feistritzer har fått innvilget permisjon fra stilling som førstekonsulent fra til IT- tjenesten Morten Darrud er tilsatt i 50 % stilling som avdelingsingeniør fra ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 85/13 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 21/07 Oppsummering av denne perioden åpen diskusjon Styringsgruppen for IU-prosjektet 85/14 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Sak 03/07 Endelig organisering av internasjonaliseringsfunksjonen første behandling Nils Røttingen høgskoledirektør

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.02.06 5/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2005 Bakgrunn Styret vil få sak om årsregnskap for 2005

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/1761 REVIDERT BUDSJETT FOR 2008 1 Saken i korte trekk Høgskolen hadde i foreløpig årsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 20.10.05 S-sak 72/05 05/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone E. Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2005 Bakgrunn Jeg legger med

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38/01 "Forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i høyere utdanning." Brev 08.03.13 fra

Detaljer

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 16.12.10 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Trine Ellefsen 10/1008 PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK

OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 69/12 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/955 OPPNEVNING AV NY SKIKKETHETSNEMND VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 1/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 28. februar 2012 fra kl. 09.30 13.00, Pilestredet 46, rom 301. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Mette Holme

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer