Styret. Møte 2/ Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post Journalnummer: 2009/3 Dato: Møtenummer :2/2009 Møtedag/-dato: Fredag 27. mars 2009 Møtetid : Kl Møtested/-rom: Radisson SAS hotell, Bodø SAKSLISTE S-sak 22/09 Godkjenning av innkalling S-sak 23/09 Godkjenning av saksliste S-sak 24/09 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 25/09 Informasjonsutveksling S-sak 26/09 Revidert budsjett for 2009 S-sak 27/09 Søknad om godkjenning av etablering av doktorgradsstudium i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk S-sak 28/09 Doktorgradsstudium i helsefremmende arbeid - Rapport fase I S-sak 29/09 Gjennomgang av høgskolens studieportefølje - første gangs behandling S-sak 30/09 Arbeidet med strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden Nosituasjonen B-sak 'S-sak 31/09 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for teknologiske fag S-sak 32/09 Eventuelt S-sak 33/09 Referatsaker 1 B-saker er unntatt fra offentligheten. Sakspapirene blir oversendt styremedlemmene som egne vedlegg.

3 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carlsen Peter Fjågesund Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Sigbjørn Molvik Ingrid Risland Studentene: Hans Olav S. Ekornrød (for Pettersen) Odd Erling Tjøstheim Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke tilstede under B-sak) Marianne Thorsdal, PO-direktør Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke tilstede under B-sak) John Viflot, økonomidirektør (ikke tilstede under B-sak) Henning Hanto, seniorrådgiver (ikke tilstede under B-sak) Olav Risholt, prosjektdirektør (til S-sak 31/09) Anita Dale, førstekonsulent Forfall: Linda Pettersen Gunn Marit Helgesen Rune Nilsen I tilknytning til styremøtet var det styreseminar på Høgskolen i Bodø med følgende tema: Universitetsatsingen ved Høgskolen i Bodø Arbeidet med ny lærerutdanning ved Høgskolen i Telemark Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 22/09-32/09, S-sak 34/09 og S-sak 33/09. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons - og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene VEDTAKSLISTE S-sak 22/09 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 23/09 Godkjenning av saksliste Knut Duesund meldte følgende sak under Eventuelt: Status for oppretting av FoU-utvalg Odd Erling Tjøstheim meldte følgende sak under Eventuelt: Universitetssatsingen Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/09

4 3 X 11 t 2Lt'^ Sigbjørn Molvik meldte følgende sak under Eventuelt: Studietilbud i samarbeid med Attføringssenteret i Rauland Med disse tilleggene ble sakslisten enstemmig godkjent. S-sak 24/09 Godkjenning av møtebok fra møtet Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 25/09 Informasjonsutveksling Rektor orienterte om følgende: Planlegging av felles seminar med Universitetet i Agder Innspill til Telemark fylkeskommune om FoU-strategi for Telemark S-sak 26/09 Revidert budsjett for 2009 Journalnummer: 2007/1929 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 8/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1. Styret vedtar slik fordeling av mindre-/merforbruk fra 2008 og udisponerte midler for a. Mindre-/merforbruk fra 2008 overføres til driftsenhetene, tiltakene og reserveposten i 2009 slik.- Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF EFL HS TF BiB DR 0 FA 0 IT Tiltak Reservepost * SUM * Kr ble vedtatt bevilget til avdelingene i S-sak 131/08. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/09

5 4 b. Kr bevilges til avdelingene, herunder kr til AF, kr til EFL, kr til HS og kr til TF. c. Kr bevilges til tiltaket Informasjonstjeneste. d. Kr bevilges til tiltaket Kunngjøringer. e. Kr bevilges til tiltaket Rektor, prorektor og hovedverneombud. f Kr bevilges til/trekkes inn fra driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik: Dri senhet Beløp AF EFL HS Sum g. Kr avsettes som gjeldende reservepost for Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige og uforutsette tiltak i Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 2: Styret ber om at det legges fram en sak i neste møte med orientering om hvor mye av de ubrukte midlene til rekrutteringsstillingene som faktisk er bundet til besatte stillinger, herunder evt. ubesatte som er fordelt de siste to årene ( ), samt en orientering om hva som gjøres eller kan gjøres for å få eventuelle ledige midler i sirkulasjon. Votering: Tilleggsforslaget fra Trine Ellefsen ble enstemmig vedtatt. Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret vedtar slik fordeling av mindre-/merforbruk fra 2008 og udisponerte midler for 2009: a. Mindre-/merforbruk fra 2008 overføres til driftsenhetene, tiltakene og reserveposten i 2009 slik.- Driftsenhet Ordinære dri smidler AF EFL HS TF BiB DR 0 FA 0 IT Tiltak Reservepost * SUM Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/09 Styret Fredag 27. mars 2009

6 V,_!11^i t^ 5 * Kr ble vedtatt bevilget til avdelingene i S-sak 131/08. b. Kr bevilges til avdelingene, herunder kr til AF, kr til EFL, kr til HS og kr til TF. c. Kr bevilges til tiltaket Informasjonstjeneste. d. Kr bevilges til tiltaket Kunngjøringer. e. Kr bevilges til tiltaket Rektor, prorektor og hovedverneombud. f Kr bevilges til/trekkes inn fra driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik.- Dri senhet Beløp AF EFL HS Sum g. Kr avsettes som gjeldende reservepost for Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige og uforutsette tiltak i Styret ber om at det legges fram en sak i neste møte med orientering om hvor mye av de ubrukte midlene til rekrutteringsstillingene som faktisk er bundet til besatte stillinger, herunder evt. ubesatte som er fordelt de siste to årene ( ), samt en orientering om hva som gjøres eller kan gjøres for å få eventuelle ledige midler i sirkulasjon. S-sak 27/09 Søknad om godkjenning av etablering av doktorgradsstudium i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk Journalnummer: 2006/1393 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Brev av fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2. Brev av fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 11/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret vedtar at det blir søkt Kunnskapsdepartementet om godkjenning av etablering av doktorgradsstudium i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/09

7 6 S-sak 28/09 Doktorgradsstudium i helsefremmende arbeid - Rapport fase 1 Journalnummer: 2007/385 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat av fra rektor og høgskoledirektør om oppnevning og mandat for arbeidsgruppe. 2. Doktorgrad i helsefremmende arbeid. Rapport fase 1 3. Internt notat av fra Seksjon for studie- og forskningssaker 4. Brev av fra Høgskolen i Telemark til Universitetet i Agder 5. Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag. 6. Internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 7. Internt notat av fra Avdeling for helse- og sosial fag 8. Internt notat av fra Biblioteket 9. Internt notat av fra Driftstjenesten 10. Brev av fra Universitetet i Agder 11. E-post av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 12. Internt notat av fra Avdeling for helse- og sosialfag 13. E-post av fra Avdeling for teknologiske fag Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 13/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret vedtar at utredningsarbeidet ifase 1 videreføres i en fase 1 B slik dette fremgår av saksforelegget. 2. Styret vedtar at utredningsgruppen gis frist til til å komme med rapport fra fase 1 B. 3. Rektor gis fullmakt til å fastsette mandat for det videre arbeidet. S-sak 29/09 Gjennomgang av høgskolens studieportefølje - Første gangs behandling Journalnummer: 2007/2063 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark - Delrapport av Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 9/09. Organisasjonene sluttet seg til forslaget fra ledelsen med følgende merknad: Organisasjonene ser med uro på prosessen slik den har vært gjennomført, og ber om at det i arbeidet videre blir tatt tilstrekkelig hensyn til behovet for involvering og forankring i organisasjonen. Tekna, med tilslutning fra de øvrige organisasjonene, hadde følgende tilleggsmerknad: Året 2007 var et opptaksmessig godt år for TF, gjennomføringsgraden var klart høyere enn landsgjennomsnittet for ingeniørutdanninger og avdelingen hadde nesten 30 % flere studenter pr vitenskapelig årsverk enn landsgjennomsnittet. Avdelingen har gjennomgått kontinuerlige Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/09

8 7 omstillinger og rasjonaliseringer over en 10-årsperiode, og det er avsatt kun 6 % tid til FoU på arbeidsplanene, mot landsgjennomsnitt 19 %. (Alle tall fra NOKUT). Likevel viser økonomidataene at den teknologiske utdanningen går med dundrende underskudd, og 10 av avdelingens 11 studieprogram er plukket ut for omstilling/tiltak. Det er lite å hente innenfor dagens handlingsrom, og vi mener at to hovedspørsmål nå må adresseres: Det er både en nasjonal og lokal utfordring å øke gjennomstrømningen i ingeniørstudier. Både nasjonalt og lokalt må man erkjenne at ingeniørutdanning er en kostbar øvelse. Kategoriplasseringen av ingeniørstudier er for lav og HiTs budsjettfordelingsmodell gav ingeniørstudiene en for lav inngangsverdi, noe som disse studieprogrammene fortsatt drar med seg. Vi oppfordrer styret til å benytte de muligheter det har for påvirkning av sentrale myndigheter samt gjennom egne vedtak å gi ingeniørutdanningen bedre rammevilkår. Tilråding: Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med gjennomgangen av studieporteføljen sluttføres i samsvar med de foreløpige vurderinger som er lagtfrem i "Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark - Delrapport ", av Sigbjørn Molvik fremmet følgende endringsforslag: Ordet slutføres i tilrådingen endres til videreføres. Sigbjørn Molvik fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt: Styret understreker at hensynet til høgskolens hovedstrategier må vektlegges i det videre arbeidet. Høgskoledirektøren trakk sin tilråding i møtet. Votering: Sigbjørn Molviks endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Sigbjørn Molviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med gjennomgangen av studieporteføljen videreføres i samsvar med de foreløpige vurderinger som er lagtfrem i "Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark - Delrapport ", av Styret understreker at hensynet til høgskolens hovedstrategier må vektlegges i det videre arbeidet. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2109

9 8 S-sak 30/09 Arbeidet med strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden Nosituasjonen Journalnummer: 2008/1511 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Notat med vedlegg frå høgskoledirektøren med spørsmål til institutta 2. Notat frå Avdeling for allmennvitskaplege fag 3. Notat (udatert) frå Institutt for idretts- og friluftslivs fag 4. Notat (udatert) frå Institutt for kultur- og humanistiske fag 5. Notat (udatert) frå Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 6. Notat (udatert) frå Institutt for økonomi og informatikk 7. Notat frå Institutt for forming og formgjeving 8. Notat frå Institutt for lærarutdanningsfag 9. Notat frå Institutt for pedagogikk 10. Notat (udatert) frå Avdeling for helse- og sosialfag 11. Notat (udatert) frå Avdeling for teknologiske fag 12. Notat (udatert) frå Institutt for elektro, IT og kybernetikk 13. Notat (udatert) frå Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 14. Dialogkonferanse , oppsummering av gruppearbeid 15. Saksutgreiing til S-sak 139/07 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 10/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: Styret tek saka til orientering, og ber strategigruppa basere det vidare arbeidet på det som går fram i prikkpunkta i del S i saksutgreiinga til denne saka. Knut Duesund fremmet følgende endringsforslag til prikkpunkt 1 i del 5 i saksutredningen: Mulig etableringstidspunkt for et universitet i Telemark skal fremdeles være Kari Carlsen fremmet følgende tilleggsforslag: Styret ber om at det blir lagt fram ei sak i førstkommande styremøte der strategi for ekstern finansiering blir konkretisert og vidareutvikla. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til prikkpunkt 7 i del 5 i saksutredningen:... evt med ekstern bistand. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til prikkpunkt 8 i del 5 i saksutredningen: - hvordan internasjonalisering kan integreres i våre studieprogrammer som kvalitetskriterium (jf. Ny Stortingsmelding om internasjonalisering). Votering: Endringsforslaget fra Knut Duesund ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Kari Carlsen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget til prikkpunkt 7 i del 5 i saksutredningen fra Trine Ellefsen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget til prikkpunkt 8 i del 5 i saksutredningen fra Trine Ellefsen ble enstemmig vedtatt. Tilrådingen ble enstemmig vedtatt med de vedtatte tillegg og endringer. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/09

10 9 Vedtak: Styret tek saka til orientering, og ber strategigruppa basere det vidare arbeidet på det som går fram i prikkpunkta i del 5 i saksutgreiinga til denne saka og med dei vedtekne tillegga og endringane. Styret ber om at det blir lagt fram ei sak i førstkommande styremøte der strategifor ekstern finansiering blir konkretisert og vidareutvikla. S-sak 31/09 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for teknologiske fag Journalnummer: 2008/1653 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren 1. Utlysingstekst 2. Stillingsomtale 3. Innstilling m/vedlegg til stilling som dekan ved Avdeling for teknologiske fag Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Ole Ringdal tilsettes i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for teknologiske fag ved Høgskolen i Telemarkfor en periode på 4 år fra S-sak 32/09 Eventuelt 1. Status for oppretting av FoU-utvalg Knut Duesund stilte spørsmål om status for oppretting av FoU-utvalg. Han mente det var gått lang tid fra styret fattet vedtak om opprettelse av et FoU-utvalg til utvalget er operativt. Rektor og studiedirektør informerte. 2. Universitetssatsin.e g_n Odd Erling Tjøstheim oppfordret ledelsen til å lage en helhetlig plan for universitetssatsingen, med jevnlige rapporteringer til styret om status. Rektor og høgskoledirektøren informerte om status for og videreutvikling av universitetsprosjektet. 3. Utdanningsprogram i samarbeid med Attføringssenteret i Rauland Sigbjørn Molvik stilte spørsmål om status for samarbeidet mellom Høgskolen i Telemark og Attføringssenteret i Rauland om studietilbud innen rehabilitering. Studiedirektøren informerte. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/09

11 10 S-sak 33/09 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 33/01 "Statsbudsjettet 2009 Tiltak for å stimulere aktiviteten i norsk økonomi - Oppdragsbrev. " Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg. Statsbygg er tildelt 7 mill. kr. til rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider ved Høgskolen i Telemark i anledning endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid. FELLESADMINISTRASJONEN 33/02 "Rekrutteringsstipendprogrammet - tildeling av stillinger i " Rektor fattet slikt vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding : 1. Rektor tildeler følgende rekrutteringsstillinger i 2009: Fjerning av C02 fra røykgass (fra ). Non-invasive/Non-instructive monitoring and representative sensor sampling for improved industrial process control (fra ). Forming i barnehagen og førskolelæreres kompetanse (fra ). Opplevelsesøkonomi (fra ). Omsorg 2015 (fra ). Oppvekst og risiko - barn og unge (fra ). 2. Rektor fastsetter slik reserveliste: 1. Treningsfysiologi og helse. 2. Sensor Networking and data fusion for accounting of C02 emissions from stationary sources of the Norwegian oil and gas industries. 3. Kunnskapsutvikling innen form og materialitet. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 33/03 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Frank Rosell har fått personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet biologi. Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i organisasjons- og leiingsfag - godkjenning av utlysingstekst. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2109

12 11 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i naturfag - godkjenning av utlysingstekst. Anne Grimstad Fjeld har fått forlenget tilsetting i vikariat som høgskolelektor i pedagogikk fra til Avdeling for helse- og sosialfag Bergit Haugland er tilsatt som høgskolelektor i barnevernfaglig emner fra Avdeling for teknologiske fag Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i elkraftteknikk - godkjenning av utlysingstekst. Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i matematikk og fysikk - godkjenning av utlysingstekst. Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i økonomi og ledelse - godkjenning av utlysingstekst. Britt Halvorsen er innvilget 50 % permisjon fra til TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER 33/04 Referat fra mote medfølgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Carl Magnus Nystad er tilsatt som førstekonsulent. Avdeling for helse- og sosialfag Stilling som førstekonsulent i praksisadministrasjon - godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrasjonen Vikariat som kontorsjef ved Kontoret for ekstern virksomhet - godkjenning av utlysingstekst. IT-tjenesten Anders Nordby er innvilget 20 % permisjon fra stilling som avdelingsingeniør fra til Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2/09

13 ,V, ^:1 1, i L2 12 ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 33/05 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: IU-sak 05/09 Internasjonalt utvalg - budsjett revisjon IU-sak 06/09 Internasjonalt utvalg - planer 2009 IU-sak 07/09 Disponering av lus strategiske midler IU-sak 08/09 Spørsmål om interne kontaktfora for utvalgte internasjonale samarbeidstiltak IU-sak 09/09 Rapport om bruk av tildelte IU-midler høsten 2008 Hovud-AMU 33/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: AMU-sak 11/09 Årsrapport om verne- og miljøarbeid 2008 AMU-sak 12/09 MUSIK- gjennomføring og frekvens AMU-sak 13/09 Diverse informasjonssaker: - Fleksitid for faglige ansatte - Orientering om ny IK-perm. HMS - Håndbok - Frisk ved HiT og gjennomgang av HMS-sidene Knut Duesund stilte spørsmål til referatsak 33/03, Avdeling for teknologiske fag, prikkpunkt 3. Spørsmålet ble etterfulgt av diskusjon i styret om stillingsbehov som går på tvers av avdelingsgrensene. Høgskoledirektøren og PO-direktøren informerte. Med denne merknaden tok styret saken til orientering. Neste styremøte: Torsdag 7. mai på Notodden (^71A^.. / f g^ Bjerketvdt rekt r Nils finmen høgskoledirektør Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 2109

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styresak

Høgskolen i Telemark Styresak Høgskolen i Telemark Styresak Møtedato: Saksnummer: 07.05.2009 S-sak 11/09 Saksbehandler: Journalnummer: Olav Risholt 2009/124 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet 1 Saken

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 12.05.05 03/00698-011.2 Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer