Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Notodden, møterom S-363 SAKsLISTE S-sak 80/05 Godkjenning av innkalling S-sak 81/05 Godkjenning av saksliste S-sak 82/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 20. oktober 2005 S-sak 83/05 Informasjonsutveksling S-sak 84/05 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved høgskolen S-sak 85/05 Forslag til statsbudsjettet 2007 Programkategori høgre utdanning satsingsforslag utenfor budsjettrammen S-sak 86/05 Godkjenning av årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/2005 S-sak 87/05 Etablering av studium i tre og metall (60 studiepoeng) S-sak 88/05 Etablering av studium i mat og helse (30 studiepoeng) S-sak 89/05 Etablering av studium i kristendom, religion og livssynskunnskap 2 (KRL2) (30+10 studiepoeng) S-sak 90/05 Etablering av studium i physical education, sports, culture and society (30+30 studiepoeng) S-sak 91/05 Etablering av bachelorgradsstudium i innovasjon og entreprenørskap S-sak 92/05 Etablering av studium i spansk (15+15 studiepoeng) S-sak 93/05 Etablering av studium i outdoor life, culture and ecophilosophy (30 studiepoeng) S-sak 94/05 Etablering av emne i coaching, læring og mestring (15 studiepoeng) og emne i medier, idrett og friluftsliv (15 studiepoeng) S-sak 95/05 Etablering av studium i alpine ecology and environmental management (30+30 studiepoeng) S-sak 96/05 Etablering av studium i natur og friluftsliv (60 studiepoeng) S-sak 97/05 Tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for bioingeniører S-sak 98/05 Tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere S-sak 99/05 Nedlegging av bachelorgradsstudium i natur- og miljøvern med GIS S-sak 100/05 Nedlegging av linjen energiteknologi og studieretningen analytisk kjemi i ingeniørutdanningen S-sak 101/05 Fastsetting av studieprogram for studieåret og resultatkrav for 2006 S-sak 102/05 Rapport om internasjonaliseringsvirksomheten B-sak S-sak 103/05 Tilsetting i stilling som professor II i formgiving, kunst og håndverk - fagdidaktikk

2 2 B-sak S-sak 104/05 B-sak S-sak 105/05 S-sak 106/05 S-sak 107/05 Tilsetting i stilling som professor II i pedagogikk- vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk Stilling som professor II i estetikk- vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk spørsmål om oppretting og tilsetting uten utlysing Eventuelt Referatsaker TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Ikke møtt: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne E. Høva Glenna Frode Lieungh Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Per Wold (til stede til S-sak 102/05) Knut Wille Alfhild Skaardal Studentene: Karete Roksvåg Snorre Stuen Nils Røttingen, høgskoledirektør Mette Fjulsrud, økonomidirektør (til stede til S-sak 87/05) Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke til stede under B-sakene) Per M. Holtung, informasjonssjef (til stede til S-sak 102/05) Anita Dale, konsulent/referent Heidi Faukald Stein Lier-Hansen Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 80/05-105/05, S-sak 76/05, S-sakene 106/05 og 107/05. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene VEDTAKSLISTE S-sak 80/05 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 81/05 Godkjenning av saksliste Rektor viste til referatsak 107/05 i møteinnkallingen og til internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med reaksjon på styrets vedtak i S-sak 76/05 Tilsetting i stilling som professor i Formgivning, kunst og håndverk Didaktikk i møtet 20. oktober. vedtok enstemmig å behandle saken på nytt, og den ble ført opp på sakslisten. Prorektor ønsket å ha en drøfting om prinsipiell tenkning vedrørende etableringer av nye studier i forkant av behandlingen av etableringssakene på sakslisten. gikk inn for dette. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Med disse merknadene ble sakslisten godkjent. S-sak 82/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 20. oktober 2005 Møtebok fra møtet 20. oktober 2005 ble enstemmig godkjent. S-sak 83/05 Informasjonsutveksling Rektor ga informasjon om NOKUTs styrebehandling av akkreditering av sykepleierutdanningen ved Høgskoledirektøren ga informasjon om St.prp. nr. 1-Tillegg nr. 1 ( ). Forslaget innebærer en tilleggsbevilgning til Høgskolen i Telemark på kr Økonomirapport for oktober - S-sak 84/05 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved høgskolen Journalnummer: 04/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Hovedinstruks av fra UFD om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler 2. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved av Hovedinstruks av fra UFD om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 18/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Hovedregler for økonomiforvaltningen ved opprettholdes som vedtatt av styret

4 4 S-sak 85/05 Forslag til statsbudsjettet 2007 Programkategori høgre utdanning - satsingsforslag utenfor budsjettrammen Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg 1. Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet 2. Søknad fra HS om midler til prioriterte satsingsområder utenfor rammen 3. Søknad fra TF om midler til doktorgradsstudium i gass- og energisystemer 4. E-post fra EFL med søknad om midler til doktorgradsstudium i kulturfag 5. Forslag til satsingsforslag utenfor budsjettrammen for omtale/begrunnelser og kostnadsoverslag Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 13/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det skal fremmes slike satsingsforslag utenfor budsjettrammen for 2007: 1. Doktorgradsstudium i gass- og energisystemer 2. Doktorgradsstudium i kulturstudier gir sin tilslutning til forslag til begrunnelse og kostnadsoverslag. S-sak 86/05 Godkjenning av årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/2005 Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/2005 Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene godkjenner Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/ gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta språklige og redaksjonelle endringer i rapporten. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 14/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Prorektor fremmet følgende endringsforslag:

5 5 1. godkjenner Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/2005 og forutsetter at læringsmiljøets anbefalinger følges opp. 2. gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta språklige og redaksjonelle endringer i rapporten i samråd med leder for læringsmiljøutvalget. Votering: Prorektors endringsforslag ble satt opp mot høgskoledirektørens tilråding og det ble stemt punktvis over forslagene. Prorektors endringsforslag til punkt 1 falt med 2 mot 8 stemmer. Prorektors endringsforslag til punkt 2 falt med 3 mot 7 stemmer. Vedtak: 1. godkjenner Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2004/ gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta språklige og redaksjonelle endringer i rapporten. S-sak 87/05 Etablering av studium i tre og metall (60 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. godkjenner etablering av studium i tre og metall (60 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for faglig ansatte samt oversikt over mulige sensorer innen en nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i tre og metall (60 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten 2006.

6 6 2. forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for faglig ansatte samt oversikt over mulige sensorer innen en nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 88/05 Etablering av studium i mat og helse (30 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tilråding 1. godkjenner etablering av studium i mat og helse (30 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten forutsetter at det blir tilsatt nødvendig fagpersonell og innkjøpt nødvendig litteratur før oppstart av studiet. 3. forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for fagpersonalet samt oversikt over sensorer innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 4: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i mat og helse (30 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten forutsetter at det blir tilsatt nødvendig fagpersonell og innkjøpt nødvendig litteratur før oppstart av studiet. 3. forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for fagpersonalet samt oversikt over sensorer innen nærmere angitt frist. 4. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og

7 7 S-sak 89/05 Etablering av studium i kristendom, regligion og livssynskunnskap 2 (KRL2) (30+10 studiepoeng) Journalnummer: Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. godkjenner etablering av studium i kristendom, religion og livssynskunnskap 2 (KRL 2) (30+10 studiepoeng). 2. forutsetter at studieplanen suppleres slik at den viser fordeling av antall studiepoeng på de ulike emnene. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i kristendom, religion og livssynskunnskap 2 (KRL 2) (30+10 studiepoeng). 2. forutsetter at studieplanen suppleres slik at den viser fordeling av antall studiepoeng på de ulike emnene. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 90/05 Etablering av studium i physical education, sports, culture and society (30+30 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. godkjenner etablering av studium i Physical Education, Sports, Culture and Society (30+30 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.

8 8 2. forutsetter at studieplanen suppleres slik at den viser fordeling av antall studiepoeng på de ulike emnene. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i Physical Education, Sports, Culture and Society (30+30 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 2. forutsetter at studieplanen suppleres slik at den viser fordeling av antall studiepoeng på de ulike emnene. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 91/05 Etablering av bachelorgradsstudium i innovasjon og entreprenørskap Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i innovasjon og entreprenørskap ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for faglig ansatte samt oversikt over sensorer innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggspunkt som nytt punkt 4. forutsetter at det tas inn et punkt i studieplanen om hvor og når studentutveksling/ utenlandsopphold kan gjennomføres.

9 9 Votering: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. Trine Ellefsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i innovasjon og entreprenørskap ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen fremlegger CV er for faglig ansatte samt oversikt over sensorer innen nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og 4. forutsetter at det tas inn et punkt i studieplanen om hvor og når studentutveksling/ utenlandsopphold kan gjennomføres. S-sak 92/05 Etablering av studium i spansk (15+15 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner etablering av studium i spansk (15+15 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at det blir tilsatt høgskolelektor/førstelektor i spansk. 3. forutsetter at det foretas innkjøp av nødvendig litteratur før oppstart av studiet. Nytt punkt 4: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i spansk (15+15 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at det blir tilsatt høgskolelektor/førstelektor i spansk.

10 10 3. forutsetter at det foretas innkjøp av nødvendig litteratur før oppstart av studiet. 4. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 93/05 Etablering av studium i outdoor life, culture and ecophilosophy (30 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag godkjenner etablering av studium i Outdoor life, Culture and Ecophilosophy (30 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, med oppstart høsten Nytt punkt 2: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i Outdoor life, Culture and Ecophilosophy (30 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, med oppstart høsten forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 94/05 Etablering av emne i coaching, læring og mestring (15 studiepoeng) og emne i medier, idrett og friluftsliv (15 studiepoeng) Journalnummer: 03/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag

11 11 1. godkjenner etablering av emne i coaching, læring og mestring (15 studiepoeng) og emne i medier, idrett og friluftsliv (15 studiepoeng), som nye emner i mastergradsstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag. 2. forutsetter at CV for fagpersonalet og sensorlister blir ettersendt innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av emne i coaching, læring og mestring (15 studiepoeng) og emne i medier, idrett og friluftsliv (15 studiepoeng), som nye emner i mastergradsstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag. 2. forutsetter at CV for fagpersonalet og sensorlister blir ettersendt innen nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 95/05 Etablering av studium i alpine ecology and environmental management (30+30 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner etablering av studium i Alpine Ecology and Environmental Management (30+30 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, med oppstart høsten forutsetter at det foretas nødvendige investeringer i tilknytning til biblioteket før oppstart av studiet. Nytt punkt 3:

12 12 forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i Alpine Ecology and Environmental Management (30+30 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, med oppstart høsten forutsetter at det foretas nødvendige investeringer i tilknytning til biblioteket før oppstart av studiet. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 96/05 Etablering av studium i natur og friluftsliv (60 studiepoeng) Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag godkjenner etablering av studium i natur og friluftsliv (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten Nytt punkt 2: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i natur og friluftsliv (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og

13 13 S-sak 97/05 Tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for bioingeniører Journalnummer: 05/ Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 2. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for bioingeniører fra høsten forutsetter at avdelingen oversender beskrivelse av kvalitetssikringsrutiner og beskrivelse av undervisningspersonalets nasjonale og internasjonale samarbeid innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for bioingeniører fra høsten forutsetter at avdelingen oversender beskrivelse av kvalitetssikringsrutiner og beskrivelse av undervisningspersonalets nasjonale og internasjonale samarbeid innen nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 98/05 Tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag

14 14 1. godkjenner tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen oversender beskrivelse av kvalitetssikringsrutiner og beskrivelse av undervisningspersonalets nasjonale og internasjonale samarbeid innen nærmere angitt frist. Nytt punkt 3: forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskolendirektørens endrede tilråding: 1. godkjenner tilpasning av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen oversender beskrivelse av kvalitetssikringsrutiner og beskrivelse av undervisningspersonalets nasjonale og internasjonale samarbeid innen nærmere angitt frist. 3. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme og S-sak 99/05 Nedlegging av bachelorgradsstudium i natur- og miljøvern med GIS Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 1. godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i natur-, helse- og miljøvern med GIS fra høsten ber om at Avdeling for allmennvitenskapelige fag nedsetter en arbeidsgruppe som vurderer alternative studier der høgskolens fagkompetanse på dette fagområdet kan utnyttes. Rektor fremmet følgende endringsforslag som nytt punkt 2: ber om at Avdeling for allmennvitenskapelige fag nedsetter en arbeidsgruppe som vurderer hvordan høgskolens fagkompetanse på dette fagområdet kan nyttes innen eksisterende studium eventuelt nye alternative studium.

15 15 Punkt 2 strykes. Votering: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. Rektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i natur-, helse- og miljøvern med GIS fra høsten ber om at Avdeling for allmennvitenskapelige fag nedsetter en arbeidsgruppe som vurderer hvordan høgskolens fagkompetanse på dette fagområdet kan nyttes innen eksisterende studium eventuelt nye alternative studium. S-sak 100/05 Nedlegging av linjen energiteknologi og studieretningen analytisk kjemi i ingeniørutdanningen Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling for teknologiske fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner nedlegging av linjen energiteknologi og studieretningen analytisk kjemi i ingeniørutdanningen ved Avdeling for teknologiske fag fra og med høsten S-sak 101/05 Fastsetting av studieprogram for studieåret og resultatkrav for 2006 Journalnummer: 05/ ) Høringsnotat av til avdelingene 2) Høringssvar av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 3) Høringssvar av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 4) Høringssvar av fra Avdeling for helse- og sosialfag 5) Høringssvar av fra Avdeling for teknologiske fag 6) Tabell av med studieprogram for studieåret , forslag til opptaksmåltall høsten 2006 og resultatkrav for 2006 Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene

16 16 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 15/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. fastsetter studieprogram for studieåret i samsvar med tabell datert fastsetter opptaksmåltall for høsten 2006 i samsvar med tabell datert fastsetter følgende avdelingsvise resultatkrav for produserte 60-studiepoengsenheter i 2006: Avdeling for allmennvitenskapelige fag: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning: Avdeling for helse- og sosialfag: 755 Avdeling for teknologiske fag: 380 S-sak 102/05 Rapport om internasjonaliseringsvirksomheten Journalnummer: 04/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Internasjonalt utvalg m/rapport om internasjonaliseringsvirksomheten pr Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 19/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar rapporten om internasjonaliseringsvirksomheten til orientering. S-sak 103/05 Tilsetting i stilling som professor II i formgiving, kunst og håndverk fagdidaktikk Journalnummer: 03/ Internt notat med vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

17 17 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Helene Illeris vert tilsett i 20 % bistilling som professor II i formgjeving, kunst og handverk ved for ein periode på 5 år rekna frå den dato ho tek til i stillinga. Dersom ho ikkje tek i mot stillinga, vert Christina Nygren-Landgärds tilsett. S-sak 104/05 Tilsetting i stilling som professor II i pedagogikk- vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk Journalnummer: 03/ Internt notat med vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Prorektor fratrådte møtet under behandlingen av denne saken på grunn av inhabilitet. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Finn Hjardemaal vert tilsett i 20 % bistilling som professor II i pedagogikk- vitskapsbasert og forskningsmetode knytt til formgjeving, kunst og handverk ved for ein periode på 5 år rekna frå den dato han tek til i stillinga. Dersom han ikkje tek i mot stillinga, vert Otto Martin Christensen tilsett. S-sak 105/05 Stilling som professor II i estetikk - vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk spørsmål om oppretting og tilsetting uten utlysing Journalnummer: 05/ Internt notat med vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Otto Martin Christensen tilsettes uten forutgående utlysing i 20 % bistilling som professor II i estetikk vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til formgiving, kunst og håndverk ved for en periode på 5 år regnet fra tiltredelsesdato.

18 18 S-sak 76/05 Tilsetting i stilling som professor i Formgiving, kunst og håndverk Didaktikk Ny behandling Journalnummer: 03/ vurderte saken på nytt med grunnlag i ny informasjon formidlet til styret i notat med vedlegg fra Avdeling fra estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, og gjorde slikt tilleggsvedtak: Dersom Steinar Kjosavik ikke tar i mot stillingen, tilsettes Hilde Aga Ulvestad midlertidig for en periode på 3 år fra det tidspunktet hun tar til i stillingen. forutsetter at Ulvestad gis anledning til å kvalifisere seg for fast tilsetting som professor i løpet av denne treårsperioden. Det gjennomføres ny sakkyndig vurdering av Ulvestad i god tid før den aktuelle treårsperioden er over. Tilleggsvedtaket ble gjort mot 1 stemme. S-sak 106/05 Eventuelt Ingen saker. S-sak 107/05 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 107/01 " oppnevning av eksternt varamedlem til høgskolens styre." Brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Styremedlem Hanne Louise Thürmer er innvilget fritak fra styrevervet i Høgskolen i Telemark (HiT). Departementet har oppnevnt Heidi Faukald som nytt eksternt styremedlem og Anne Margrete Blaker som nytt tredje varamedlem til styret for HiT. Departementet har videre bestemt at Knut Wille og Gunn Marit Helgesen blir henholdsvis første og andre varamedlem til styret for høgskolen. FELLESADMINISTRASJONEN 107/02 Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Telemark merknader til den sakkyndige rapporten." Brev av til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). ble i S-sak 62/05 orientert om at den sakkyndige komitéen i sin rapport konkluderer med at HiTs bachelorgradsstudium i sykepleie ikke tilfredsstiller kravene til revidering av akkrediteringen. Høgskolen hadde frist til med å kommentere rapporten. I brev av redegjorde høgskolen for sine merknader til komitéens synspunkter. Det ble samtidig oversendt en handlingsplan med oversikt over tiltak som må gjennomføres og med

19 19 fremdriftsplan for dette arbeidet. I brevet ble det bl.a. lagt vekt på å tilbakevise komitéens oppfatning av at sykepleiestudiet ved høgskolen vektlegger samfunnsfag som satsingsområde. Det ble bl.a. vist til at fagplan, emneplaner og oversikt over studiepoengfordeling viser at det er de sykepleiefaglige/naturvitenskapelige emnene som klart dominerer over de samfunnsvitenskapelige. Det ble videre uttrykt undring over at komitéen konkluderer med at høgskolens sykepleiestudium ikke tilfredsstiller krav til revidering til tross for at komitéen mener høgskolens studieopplegg, inkludert praksistilbudet, tilfredsstiller rammeplanens krav og at fagpersonalet på det aktuelle fagområdet tilfredsstiller minstekravene til undervisning på lavere grads nivå. Saken fremmes til behandling i NOKUTs styre /03 Distriktskommisjonens utredning, NOU 2004:19 - Høring. Brev av til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). I den forrige høringsrunden hadde HiT følgende hovedinnvending: HiT kan vanskelig se at det er grunnlag for å gjøre vesentlige endringer når det gjelder styring og finansiering av høgre utdanning og forskning i Norge. Den nye loven om universiteter og høgskoler har krav til høgre utdanningsinstitusjoner om å bidra til innovasjon og nyskapning og å samarbeide med lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv. Dette vil, etter høgskolens syn, sikre at universiteter og høgskoler på en hensiktsmessig og god måte bidrar til regional utvikling, uten at institusjonene inngår direkte i den oppgave- og maktfordeling som eventuelt skal tilordnes en framtidig region- og kommunestruktur. 107/04 "Vurdering av behovet for egne bestemmelser om midlertidige ansettelser og åremål i Lov om universiteter og høgskoler." Brev av til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Høgskolens konklusjon er at någjeldende bestemmelser om åremål i UH-lovens 6-4 bør videreføres. Stipendiater og vitenskapelige assistenter bør imidlertid kunne tas ut av opplistingen i UH-lovens 6-4, da hjemmel for midlertidig tilsetting i disse stillingsgruppene synes å være ivaretatt i 14-9 i den nye arbeidsmiljøloven. Høgskolen mener også at ordningen med midlertidig ansettelser bør videreføres som nå. Det blir videre påpekt at uttalelsen er gitt med forbehold om eventuelle endringer i arbeidsmiljøloven som vil kunne få innvirkning på UH-loven og behovet for egne bestemmelser om åremål og midlertidige ansettelser i denne loven. 107/05 "Tilsetting i stilling som professor i formgivning, kunst og håndverk - didaktikk." Internt notat med vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning om tilsetting i stilling som professor i formgivning, kunst og håndverk didaktikk, jf. S-sak 76/05. Kopi av notatet med vedlegg sendes styrets medlemmer sammen med innkallingen til møtet. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 107/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker:

20 20 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Arne Runar Svendsen er innvilget permisjon fra dd til Birgitte Wilvang er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i naturfag. Dagmar Gerda Martha Dahl er tilsatt som høgskolelektor i kroppsøving. Avdeling for helse- og sosialfag Ingunn Rojahn Oland er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelærer fra til Avdeling for teknologiske fag Morten Pedersen er tilsatt som høgskolelektor i styring og instrumentering. Odd Sverre Kolstad er tilsatt som høgskolelektor i byggtekniske fag. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 107/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Stilling som førstekonsulent - vikariat godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for teknologiske fag Stilling som førstekonsulent/rådgiver godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrasjonen Stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. IT-tjenesten/Informasjonstjenesten Stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg

21 21 107/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 44/05 IU-sak 51/05 Retningslinjer for disponering av kvoteplasser (utsatt sak) Statusrapport til styret om arbeidet med internasjonalisering (jf IU-sak 45/05) Læringsmiljøutvalget 107/09 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 42/05 LMU-sak 43/05 LMU-sak 44/05 Konstituering Oppnevning av arbeidsutvalg for LMU Vurdering og konklusjon i årsrapport for kvalitetsarbeid tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 15. desember i Porsgrunn Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 27.02.03 Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ 10-25.2.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 f Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11.

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11. T11. Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 5/13-20.09.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt:

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: 09.00-13.30 Til stede fra Høgskolestyret: Torunn Klemp Margaret Lian Knutsen Oddrun

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 28.05.2010 Gjennomgang av studieporteføljen ved Høgskolen i Telemark - Utkast til sluttrapport

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/16 MØTE 15. desember 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG 04.12.08 kl. 09.00-12.00 Sted: møterom i 4. etasje, Ranheimsveien 10 Til stede fra

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 9/1 5-26.1 1.20 IS. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 9/1 5-26.1 1.20 IS. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 9/1 5-26.1 1.20 IS Høgskolen i Te lemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Po rsgrunn T elefo n : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 li El ilt. lim Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005/7/ UD/BKR P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005/7/ UD/BKR P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005/7/011.1 15.11.2005 UD/BKR P R O T O K O L L fra møte i Styret 15.11.2005, kl. 10.00 15.00 Møtested: Møterom 8, Bygg 1, Dragvoll Deltakere: Styret:

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Vegard Stang Medlem Stud

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Vegard Stang Medlem Stud Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: Strömstad Quality Spa & Resort Dato: 28.03.2011 Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Nesje Vestli

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20. april 2005

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20. april 2005 22.04.05/KKL I:Avdstyre/2005/protokoll/apro2004.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 20. APRIL 2005 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, høgskolelektor Margret Hovland vara for professor

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 22 JUNI 2004 24.06/KK I:Avdstyre/2004/protokoll/apro2206.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 22. JUNI 2004 Tilstede

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer