Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010"

Transkript

1 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark Styret Møtebok saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post Journalnummer: 2010/23 Dato: Motenummer : 4/2010 Møtedag/-dato: Torsdag 17. juni 2010 Møtetid Kl Møtested/-rom: Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn, moterom B-203 SAKSLISTE S-sak 44/10 Godkjenning av innkalling S-sak 45/10 Godkjenning av saksliste S-sak 46/10 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 47/10 Informasjonsutveksling S-sak 48/10 Økonomirapport for 1. tertial 2010 S-sak 49/10 Statusrapport for Høgskolen i Telemark Nøkkeltall S-sak 50/10 Orientering om etablering av nye grunnskolelærerutdanninger fra høsten 2010 S-sak Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark - Sluttrapport S-sak 52/10 Fastsetting av ikke-opptak til studieprogrammer ved Høgskolen i Telemark 2010 S-sak 53/10 Universitetssatsingen - Status og videre oppfølging S-sak 54/10 Sluttrapport fra Agenda Kaupang om organisering, styring og ledelse - Foreløpig orientering S-sak Lokale forhandlinger per 1. september 2010 etter hovedtariffavtalen pkt Forhandlingsfullmakt og økonomisk ramme S-sak 56/10 Utlysing av og fastsetting av utlysingstekst for ledig stilling som personal- og organisasjonsdirektør B-sak S-sak 57/10 Tilsetting i vikariat i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og humanistiske fag B-sak S-sak 58/10 Endelig årsregnskap for 2009 S-sak 59/10 Eventuelt S-sak 60/10 Referatsaker

3 l i _. i I I i^^ L ^ ". 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carlsen Peter Fjågesund Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Hans Kr. Lehmann (for Helgesen) Sigbjørn Molvik Studentene: Jørgen S. Gustavsen Inger Nilsen Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke tilstede under behandling av B-sakene Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke tilstede under behandling av B-sakene) John Viflot, økonomidirektør (ikke tilstede under behandling av S-sak 57/10) Marianne Thorsdal, PO-direktør Olav Risholt, prosjektdirektør (fra S-sak 49/10 - S-sak 51110) Anita Dale, førstekonsulent Forfall: Gunn Marit Helgesen Ingerid Risland (ingen vararepresentanter kunne møte) Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 44/10-60/10. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Høgskoledirektørens oppsummering fra etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet Oppdatert søknad "Høgskolen i Telemark - På vei mot universitet - Søknad om finansiell støtte". VEDTAKSLISTE S-sak Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Styret Torsdag 17. juni 20 10

4 3 S-sak Godkjenning av møtebok fra møtet Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 47/10 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 16. juni. Høgskoledirektøren og Rune Nilsen supplerte. Høgskoledirektørens oppsummering av etatsstyringsmøtet ble utdelt i møtet. Status for høgskolens to doktorgradssøknader innen økologi og innen kulturstudier. Høgskoledirektøren supplerte. Jf også S-sak 60/10 Referatsaker, punkt 60/03 "Oversending av uttalelse fra sakkyndig komite - Høgskolen i Telemark - søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i kulturstudier. Rune Nilsen kom med innspill om forskerutdanning - fra mastergradsutdanning til doktorgradsutdanning. Rapport fra NIFU-step om NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning. Prorektor informerte om: Høgskolen har blitt tildelt SAK-midler på GLU-området innen lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet har informert om at det vil bli et tilsvarende samarbeid innen øvrige profesjonsutdanninger, først helse- og sosialfag. S-sak Økonomirapport for 1. tertial 2010 Journalnummer: 2010/18 1. Delårsrapport m/ledelseskommentarer for 1. tertial 2010 til Kunnskapsdepartementet Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 13/10. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar tertialrapport til Kunnskapsdepartementet og intern økonomirapport per 1. tertial 2010 til etterretning. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 4110

5 ^li_.ill, I L, 4 S-sak Statusrapport for Høgskolen i Telemark Nøkkeltall Journalnummer: 2008/ Institusjonsprofil - et nytt klassifiseringsverktøy Referat fira informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om salten i møte , jf. 1-sak 14/10. Vedtak: Styret tar rapporten til orientering. S-sak Orientering om etablering av nye grunnskolelærerutdanninger fra høsten 2010 Journalnummer: 2008/ Fagplan for grunnskolelærerutdanning trinnet, Notodden 2. Fagplan for grunnskolelærerutdanning trinnet, desentralisert og nettbasert 3. Fagplanfor grunnskolelærerutdanning trinnet, Porsgrunn Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. 1-sak Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar saken til orientering. 8-sak Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark - Sluttrapport Journalnummer: 2007/ Gjennomgang av studieporteføljen ved IØgskolen i Telemark - Sluttrapportav Internt notat fra Studie- og forskningsseksjonen av Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag av Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning av (versjon 9.45) 5. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag av Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 13/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknad:

6 '8 9RF 5 "Organisasjonene uttrykte i mars 2009 sin uro angående prosessen i saken, og bad om at det ble tatt større hensyn til involvering og forankring i organisasjonen. Organisasjonene fikk ikke gjennomslag for sitt forslag til endret innstilling til styret. Da saken ble sendt på høring i april 2009, ble det forutsatt at aktuelle fagmiljøer skulle involveres, og bidra aktivt. I høringsbrevet ble det videre lagt til grunn at tjenestemannsorganisasjonene skulle konsulteres i saken på avdelingsnivå, og det stod eksplisitt at avdelingens tilbakemeldinger skulle legge vekt på å beskrive fagmiljøenes involvering. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp (tre av fire avdelinger kommenterte ikke forholdet overhodet), uten at dette kan sees å ha fått noen som helst konsekvenser for sakens videre behandling. På grunn av manglende involvering trakk organisasjonene seg i fellesskap fra referansegruppa som var opprettet. I mai ble det tatt initiativ fr en av tjenestemannsrepresentantene i gruppe for strategisk plan for om mulig å få til bedre kommunikasjon i saken (sammen med sakene om universitetssatsing og strategisk plan). På et ad hoc-møte 17. juni 2009 ble det vedtatt at studieporteføljegruppa skulle legge opp til dialogmøter på institutt-/fagmiljø-/faggruppenivå. Leder av studieporteføljegruppa fikk ansvaret for å følge opp dette. Dette vedtaket ble ikke fulgt opp og ingen møter ble avholdt. Organisasjonene finner det overraskende at ingen av de nevnte forholdene er omtalt i sluttrapporten fra studieporteføljegruppa. Det er underlig at gruppa ikke har mente at leserne av rapporten trengte informasjon om dette, og det skaper liten tillit til arbeidet som er gjort. Organisasjonene stiller spørsmål ved høgskoledirektørens uttalelse om at "han er kjent med at arbeidsgruppen som en konsekvens av spørsmålet om manglende involvering, sørget for tettere samarbeid med de mest berørte delene av organisasjonene og at han derfor legger til grunn at prosessen har vært gjennomført med tilstrekkelig involvering". Organisasjonene er ikke kjent med at gruppa har sørget for slikt tettere samarbeid. Organisasjonene ber om at styret gjøres kjent med denne delen av sakens forhistorie før saken behandles. Tilleggsmerknad om statistikk og tall: Organisasjonene forutsetter at tallene sikres og at verktøyet kvalitetsutvikles slik at det er en felles forståelse for hva som ligger i tallmaterialet." Tilråding: 1. Styret vedtar at HiTs fremtidige fagprofil skal kjennetegnes av to bærende elementer. Det ene elementet skal være de fire doktorgradsprogrammene (prosess-, energi- og automatiseringsteknikk, kulturstudier, økologi og helsefremmende arbeid) og eksisterende studieprogram som støtter opp om disse. Det andre elementet skal være profesjonsutdanningene og andre yrkesrettede utdanninger (lærerutdanningene, helse- og sosialfagutdanningene, ingeniørutdanningene og økonomisk-administrative utdanninger). 2. Styret vedtar at det skal foretas en årlig gjennomgang av økonomien i studieporteføljen ved at kostnader og inntekterfordeles til det enkelte studieprogram, i hovedsak basert på den økonomiske modellen som er benyttet i den foreliggende gjennomgangen av studieporteføljen. 3. Styret vedtar at styringsparametrene i modellen for gjennomgangen av studieporteføljen skal benyttes aktivt som styringsredskap både på institusjons-, avdelings og instituttnivå. 4. Styret ber om å få seg forelagt en sak i oktobermøtet om en mulig endring av den nedre grensefor antall primærsøkerefor at et studieprogram skal startes opp. 5. Styret vedtar at det etableres et prosjekt ved Avdelingfor allmennvitenskapeligefag, Instituttfor kultur- og humanistiskefag, som skal gjennomgå studieporteføljen ved instituttet med sikte på en fremtidig økonomisk bærekraftig studieportefølje. Rektor gis fullmakt til å fastsette mandatfor og Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MOTE 4110 Styret Torsdag 17, juni 2010

7 r li_.i112 -tx o 6 sammensetning av en prosjektgruppe til å gjennomgå studieporteføljen ved Avdeling for allmennvitenskapelige, Instituttfor kultur- og humanistiske fag. 6. Styret vedtar at det faglige, økonomiske og ledelsesmessige ansvaretfor engelsk i lærerutdanningene, som i 2002 ble vedtatt lagt til Avdelingfor allmennvitenskaplige fag, jf. pkt. 3 i styrets vedtak i S-sak 93102, tilbakeføres til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning på de betingelser som fremgår av saksforelegget. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i punkt 1, slik:... skal kjennetegnes av to bærende elementer, som er integrerte. Det ene elementet skai være... Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 7: Styret ber om at det som supplement til studieporteføljen ved HiT legges fram en orienteringssak om prinsipielle og strategiske sider ved samarbeidet med Gateway og andre lignende aktører. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1: Videre utvikling av HiTs fagportefølje skal bidra til styrking av forskning og forskerutdanning gjennom master- og doktorgradsutdanningen i de store profesjonsutdanningene. Votering: Det ble votert punktvis. Punkt 1 i tilrådingen, med høgskoledirektørens endring, ble enstemmig vedtatt. Rune Nilsens tilleggsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 4 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 5 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 6 i tilrådingen ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. Trine Ellefsens tilleggsforslag til nytt punkt 7 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret vedtar at HiTs fremtidige fagprofil skal kjennetegnes av to bærende elementer, som er integrerte. Det ene elementet skal være de fire doktorgradsprogrammene (prosess-, energi- og automatiseringsteknikk, kulturstudier, økologi og helsefremmende arbeid) og eksisterende studieprogram som støtter opp om disse. Det andre elementet skal være profesjonsutdanningene og andre yrkesrettede utdanninger (lærerutdanningene, helse- og sosialfagutdanningene, ingeniørutdanningene og økonomisk-administrative utdanninger). Videre utvikling av HiTs fagportefø je skal bidra til styrking av forskning og forskerutdanning gjennom master og doktorgradsutdanningen de store profesjonsutdanningene. 2. Styret vedtar at det skal foretas en årlig gjennomgang av økonomien i studieporteføljen ved at kostnader og inntekter fordeles til det enkelte studieprogram, i hovedsak basert på den økonomiske modellen som er benyttet i den foreliggende gjennomgangen av studieporteføljen. Styret vedtar at styringsparametrene i modellen for gjennomgangen av studieporteføljen skal benyttes aktivt som styringsredskap både på institusjons-, avdelings- og instituttnivå.

8 1 I 1 _ 112^ 7 4. Styret ber om å få seg forelagt en sak i oktobermøtet om en mulig endring av den nedre grensefor antall primærsøkerefor at et studieprogram skal startes opp. 5. Styret vedtar at det etableres et prosjekt ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag, Institutt for kultur- og humanistiske fag, som skal gjennomgå studieporteføljen ved instituttet med sikte på en fremtidig økonomisk bærekraftig studieportefølje. Rektor gis fullmakt til å fastsette mandatfor og sammensetning av en prosjektgruppe til å gjennomgå studieporteføljen ved Avdeling for allmennvitenskapelige, Instituttfor kultur- og humanistiske fag. 6. Styret vedtar at det faglige, økonomiske og ledelsesmessige ansvaretfor engelsk i lærerutdanningene, som i 2002 ble vedtatt lagt til Avdeling for allmennvitenskaplige fag, jf. pkt. 3 i styrets vedtak i S-sak 93102, tilbakeføres til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning på de betingelser som fremgår av saksforelegget. 7. Styret ber om at det som supplement til studieporteføljen ved HiT legges fram en orienteringssak om prinsipielle og strategiske sider ved samarbeidet med Gateway og andre lignende aktører. 8-sak Fastsetting av ikke-opptak til studieprogrammer ved Høgskolen i Telemark 2010 Journalnummer: 2010/ Internt notat fra studiedirektøren 2. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 3. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 4. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 5. Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 14/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret vedtar at det høsten 2010 ikke skal tas opp studenter til maskinstrikk Rektor far fullmakt til å ta endelig stilling til ikke-opptak til studier etter forslag fra avdelingene dersom situasjonen senere tilsier dette. S-sak Universitetssatsingen Status og videre oppfølging Journalnummer: 2009/ Utkast pr Søknad til Porsgrunn kommune om finansiell støtte Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Styret Torsdag 17. juni 20 10

9 1 ^ 1 i _. n i^ A 4ap, 8 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 15/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknad: "HiT må ta seg nødvendig tid slik at prosessen blir godt forankret internt, i fylket og hos potensielle fusjonspartnere. Veivalg i styremøte 28/9-10 er for tidlig. Det vil ikke bli tid nok til en god høringsrunde. Selv om vi aldri vil oppnå full enighet om beslutninger er det viktig at valg av løsninger må være godt dokumenterte og argumentasjonen forstått. Hvis styret presser fram en beslutning vil den trolig møte så stor motstand at hele universitetstankegangen står i fare. Tillitsvalgte må - og har krav etter hovedavtalen - involveres og være representert i alle deler av prosessen som leder fram mot fusjon på en slik måte at våre råd og innspill får reell betydning og at vi får del i det samme strategiske grunnlaget som ledelsen. Som et ledd i en god prosess, bør universitetsprosjektet reorganiseres med et nytt og helhetlig mandat. Dekaner og representanter for organisasjonene bør være med her. Mandatet bør tydeliggjøre fusjon, men på det nåværende tidspunkt bør ikke noen muligheter ekskluderes." Oppdatert søknad "Høgskolen i Telemark - På vei mot universitet - Søknad om finansiell støtte" ble utdelt i møtet. Tilråding: 1. Styret tar til orientering rapport om statusfor arbeidet med ekstern finansiering og forankring av universitetssatsingen i Telemark. 2. Styret vedtar at prosjektet "Universitet i Telemark -finansiering og forankring" legges ned i sin nåværende form. 3. Styret beslutter at målet om universitetsetablering/etablering av universitetsfunksjoner i Telemark skal søkes realisert gjennom utvidet samarbeid/fusjon med andre institusjoner. 4. Styret ber om å få seg forelagt en sak om utvidet samarbeid/fusjon med aktuelle naboinstitusjoner (enten Universitetet i Agder eller høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold) til møtet Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2:..., men understreker at fokus på universitetsfunksjonene ved HiT skal opprettholdes og styrkes. Styret understreker viktigheten av det pågående arbeidet for å utvikle og synliggjøre hovedsøylene i HiTsatsingen. Knut Duesund fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i tilrådingen: Styret ber om at arbeidet med ekstern finansiering av universitetssatsingen i Telemark intensiveres og at resultatet av arbeidet forelegges styret innen utgangen av Votering: Det ble stemt punktvis. Endringsforslaget fra Knut Duesund ble satt opp mot punkt 1 i tilrådningen. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslagene til punkt 2 fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 4 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. styret Torsdag 17. juni 20 10

10 9 ^w,i "i I L2'' ^ Vedtak: 1. Styret ber om at arbeidet med ekstern finansiering av universitetssatsingen i Telemark intensiveres og at resultatet av arbeidet forelegges styret innen utgangen av Styret vedtar at prosjektet "Universitet i Telemark -finansiering og forankring" legges ned i sin nåværende form, men understreker at fokus på universitetsfunksjonene ved HiT skal opprettholdes og styrkes. Styret understreker viktigheten av det pågående arbeidet for å utvikle og synliggjøre hovedsøylene i HiT-satsingen. 3. Styret beslutter at målet om universitetsetablering/etablering av universitetsfunksjoner i Telemark skal søkes realisert gjennom utvidet samarbeid/fusjon med andre institusjoner. 4. Styret ber om å få seg forelagt en sak om utvidet samarbeid/fusjon med aktuelle naboinstitusjoner (enten Universitetet i Agder eller høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold) til møtet S-sak Sluttrapport fra Agenda Kaupang om organisering, styring og ledelse - Foreløpig orientering Journalnummer: 2009/ Sluttrapport fra Agenda Kaupang m/vedlegg Referat Ø informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. 1-sak 16/10. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar saken til orientering. S-sak Lokale forhandlinger per 1. september 2010 etter hovedtariffavtalen Pkt Forhandlingsfullmakt og økonomisk ramme Journalnummer: 2010/ Utdrag fra lokal lønnspolitikk for Høgskolen i Telemark Referat Ø informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , j D-sak 16/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknad: "Organisasjonene ber styret om å sette av en ekstra pott over det ordinære budsjettet for bl.a. å stimulere og belønne FoU-virksomheten i høgskolen." Rune Nilsen fremmet følgende forslag til medlemmer i forhandlingsutvalget: Sigbjørn Molvik og Ingerid Risland. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 4110

11 T1'. l,^) h. 10 Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding og forslag fremkommet i møtet: 1. Høgskoledirektøren får fullmakt til å føre og avslutte lokale lønnsforhandlinger per 1. september 2010 etter pkt i hovedtariffavtalen innenfor den økonomiske rammenfor slike forhandlinger som fastsettes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, med unntak som følger av pkt. 2. Rammen kan tilpasses nærmeste lønnstrinn. 2. Styret setter ned et forhandlingsutvalg på to eksterne styremedlemmer som får fullmakt til å vurdere - iht. lokal lønnspolitikk for Høgskolen i Telemark - om det skal fremmes kravfor rektor og høgskoledirektør og til å føre og avslutte eventuelle lønnsforhandlinger per. 1. september 2010 etter pkt , 7. avsnitt i hovedtariffavtalen når det gjelder disse. Personal- og organisasjonsdirektøren er sekretærfor utvalget. Styret oppnevner følgende medlemmer i forhandlingsutvalget.- Sigbjørn Molvik og Ingerid Risland. S-sak Utlysing av og fastsetting av utlysingstekst for ledig stilling som personalog organisasjonsdirektør Journalnummer: 2010/ Høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret vedtar at stillingen som personal- og organisasjonsdirektør ved Høgskolen i Telemark lyses ut som fast stilling så snart som mulig. 2. Styret godkjenner høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst for stillingen som personal- og organisasjonsdirektør. S-sak 57/10 Tilsetting i vikariat i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og humanistiske fag Journalnummer: 2010/ Utlysingstekst og utvidet søkerliste 2. Stillingsomtale 3. Innstilling til vikariat som instituttleder ved Institutt for kultur- og humanistiske fag

12 11 Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Sven Arntzen tilsettes i vikariat som instituttleder ved Instituttfor kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark for perioden Han vikarierer for Kristian Hanto. Dersom Arntzen ikke tar i mot stillingen, lyses den utpå nytt. S-sak Endelig årsregnskap for 2009 Journalnummer: 2009/1618 For denne saken gjelder utsatt offentlighet. S-sak Eventuelt Ingen saker. S-sak 60/10 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: FELLESADMINISTRASJONEN "Høring - Utkast til endring av For nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. " Brev til Kunnskapsdepartementet. Høgskolen slutter seg til departementets forslag om at institusjonene selv bør få ansvar for kompetansevurdering ved søknad fra egne ansatte om personlig opprykk til professor etter kompetanse. Dette er en naturlig konsekvens av at siden institusjonene allerede har rett til å gjøre de nødvendige kompetansevurderinger ved tilsetting på alle nivåer, også professor, så burde de være kvalifisert til å gjøre tilsvarende vurderinger ved søknad om opprykk til professor. I høringsuttalelsen pekes det videre på at det bør være en ens ordning for opprykk til professor og for opprykk til dosent og førsteamanuensis/førstelektor når det gjelder spørsmålet om hvem som har myndighet til å nedsette den sakkyndige komiteen og å utpeke lederen "Oppnevning av representanterfor Høgskolen i Telemark til styret for Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel)." Høgskolen i Telemark oppnevner følgende representanter og vararepresentanter til styret for Studentsamskipnaden for perioden : Representanter: Vararepresentanter: Studiedirektør Bjørn Goksøyr Driftssjef Morten Østby Dekan Arild Hovland Dekan Anne Solberg Høgskolen itelemark REFERAT FRA MOTE 4110

13 t, i i_) tkl-, l l^l^ ^ 12 ANDRE "Oversending av uttalelsefra sakkyndig komite - Høgskolen i Telemark - søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i kulturstudier' Brev fra NOKUT. Den sakkyndig komiteen konstaterer at søknaden beror på den misforståelse at det er mulig innenfor det norske systemet å etablere en doktorgrad som omfatter både kunstnerisk arbeide og vitenskapelig forskning. På denne bakgrunn konkluderer komiteen med at det på det foreliggende grunnlag ikke er mulig å gå videre med bedømmelsen av søknaden "Bevilgningsbrev Små driftsmidler '. Brev fra Norges Forskningsråd. Høgskolen i Telemark har fått bevilget kr ,- til prosjektet Små driftsmidler, fra Norges Forskningsråd. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Jens Marcussen er tilsatti 50 %o stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag fra Sven Arntzen har fått opprykk etter kompetanse til professor i praktisk filosofi fra Stipendiat i treningsfysiologi - godkjenning av utlysingstekst. Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i moderne engelsk språk - godkjenning av utlysingstekst. Stipendiat i kjemisk økologi og genetikk hos pattedyr - godkjenning av utlysingstekst. Bjørn Kristoffersen er innvilget forlenget permisjon fra 40 % stilling som høgskolelektor i informatikk fra Førsteamanuensis/høgskolelektor i skjønnlitterært forfatterskap - godkjenning av utlysingstekst. 50 % stilling som forsteamanuensis/forstelektor/hogskolelektor i idrettsvitenskap - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Mats Johansson har fått forlenget tilsetting i et 60 % anonymt vikariat som høgskolelektor i tradisjonskunst fra eller til det tilsettes i stillingen, men i denne omgang ikke utover Odd Are Berkaak har fått forlenget tilsetting i 10 % stilling som professor II innen tradisjonskunst fra til Anders Månsson er tilsatt i 100 % vikariat som førsteamanuensis i matematikk fra til

14 i -Tri -, I.) i LI L 13 Anders Månsson er tilsatt i oppdragsstilling som førsteamanuensis i matematikk fra til oppdragsstillinger som høgskolelektor i norsk - godkjenning av utlysingstekst. Professor/førsteamanuensis i tradisjonskunst - godkjenning av utlysingstekst. Søknad om personlig opprykk til høgskolelektor - oppnevning av sakkyndig utvalg. Avdeling for helse- og sosialfag Ramona J. Lorentsen er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i vernepleiefag fra til Stipendiat innen klinisk kompetanse i sykepleie - godkjenning av utlysingstekst. Geir Mohuus er tilsattsom førsteamanuensis i samfunnsfag fra Avdeling for teknologiske fag Stipendiat innen biologisk behandling av CCS-avfall - godkjenning av utlysingstekst. Stipendiat innen optimal produksjon og fordeling av elektrisk energi - godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER Referat fra mele medfølgende hovedsaker: Avdeling for teknologiske fag Avdelingsingeniør/overingeniør innen analyse og måleteknikk - godkjenning av utlysingstekst. Øystein Grastad har fatt forlenget tilsetting i anonymt vikariat som avdelingsingeniør til Driftstjenesten Ola Lagarhus har fått utvidet stilling som ingeniør/av-ansvarlig fra 50 % til 100 % fra Fellesadministrasjonen Inger Hedvig Matveyev har fatt forlenget tilsetting i midlertidig stilling som prosjektleder fra til Bjørg Karin Skaugen er tilsatt i 70 % stilling i anonymt vikariat som konsulent fra til

15 1-1 i_.iii 14 ANDRE FASTE UTVALG Likestillingsutvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LSU-sak Status for likestillingsarbeidet ved HiT LSU-sak 16/ 10 Orientering om tiltak for kompetanseheving ved HiB LSU-sak 17/10 Mandatet for likestillingsutvalget LSU-sak 18/10 Internasjonalt samarbeid LSU-sak 19/10 Status for arbeidet med oppfølging av handlingsplan for likestilling LSU-sak 20/10 Møtetidspunkt og -steder for LSU neste studieår FoU-utvalget Møte med Oslofjordfondets sekretariatsleder Lill-Iren Cressey lo Styret tok saken til orientering. Neste styremøte m/seminar : Mandag 27. og tirsdag 28. september på Thon Hotel Åsgårdstrand ^ ^" er ke^ve d'^ '-`D'a Bjer tvedt re tor ^ Nils W tting'e høgskoledirektø Høgskolen itelemark REFERAT FRA MØTE 4/10 Styret Torsdag 17, juni 20 10

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 18.11.05 Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 27.02.03 Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

PROTOKOLL. Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08. 2015 /BKR PROTOKOLL Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 13.00 Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya Deltakere: Styret: Styreleder

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ 10-25.2.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 f Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 Møtedato: Styremøte: kl. 0830-1200 og 1500-1600 ihht. Saksliste Seminardel: kl. 1300-1500 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 19.10.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær),

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. november 2013 kl.9.00 12.00 Lysebu, Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005/7/ UD/BKR P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005/7/ UD/BKR P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005/7/011.1 15.11.2005 UD/BKR P R O T O K O L L fra møte i Styret 15.11.2005, kl. 10.00 15.00 Møtested: Møterom 8, Bygg 1, Dragvoll Deltakere: Styret:

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM Norges miljø- og biovitenskapelige universitet UTKAST MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyremøter - LANDSAM Dato: 08.02.2017 kl. 12:30 Sted: Tivoli - 3. etasje Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede:

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede: MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 06.05.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43/01 "Utdanningskvalitetsprisen til Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo." Pressemelding

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN S T Y R E S A K # 35/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Vedlegg: Brev fra NOKUT

Detaljer