Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund SAKSLISTE S-sak 19/06 Godkjenning av innkalling S-sak 20/06 Godkjenning av saksliste S-sak 21/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2006 S-sak 22/06 Informasjonsutveksling S-sak 23/06 Godkjenning av årsregnskapet for 2005 med årsoppgjørsdisposisjoner S-sak 24/06 Foreløpig årsberetning for 2005 S-sak 25/06 Revidert budsjett for 2006 S-sak 26/06 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning B-sak S-sak 27/06 Forlengelse av tilsetting i stilling som høgskoledosent II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø B-sak S-sak 28/06 Bistilling som professor innen pulverteknologi Tilsetting uten utlysing B-sak S-sak 29/06 Søknad om permisjon uten lønn fra professor Ellen Schrumpf S-sak 30/06 Stilling som professor i prosessintegrasjon Utlysing og stillingsomtale S-sak 31/06 Stilling som professor i industriell systemintegrasjon Utlysing og stillingsomtale S-sak 32/06 Stilling som professor i tradisjonskunst knyttet til det kunst- og kulturteoretiske området S-sak 33/06 Stilling som professor i pedagogikk - Utlysing S-sak 34/06 Stilling som undervisningsdosent i pedagogikk Oppretting og utlysing S-sak 35/06 Eventuelt S-sak 36/06 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Tekn./adm. Hans Jacob Berntsen Eksterne: Heidi Faukald Knut Wille Studentene: Karete Roksvåg Snorre Stuen Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (til stede til S-sak 27/06) Mette Fjulsrud, økonomidirektør (ikke til stede under B-sakene) Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Tone E. Østvedt, rådgiver (til stede til S-sak 27/06) Anita Dale, konsulent Trine Ellefsen Stein Lier-Hansen Per Wold Alfhild Skaardal Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 19/06-36/06. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 23/06-tillegg. Riksrevisjonen deltok i møtet med avdelingsdirektør Knut Lien og revisor Runar Sætre. De ga en generell informasjon om Riksrevisjonens arbeid og organisering og gikk gjennom årets revisjoner foretatt ved HiT. VEDTAKSLISTE S-sak 19/06 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 20/06 Godkjenning av saksliste Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Sakslisten ble enstemmig godkjent. S-sak 21/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2006 Møtebok fra møtet 23. februar 2006 ble enstemmig godkjent. S-sak 22/06 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Kunnskapsdepartementets konferanse Tema: Profesjonsfag ved høgskolene i balanse mellom akademisering og yrkesretting? Møte med Skien kommune Tema var bl.a. ønske om samarbeid, høgskolens syn på lokalisering av IKT-Grenland og utvikling av Klosterøya. Høgskoledirektøren informerte om: Resultater fra NM i studentbedrift. Studentbedriftene fra Høgskolen fikk 1. og 2. plass i tillegg til at de fikk 7 av 11 priser. Prorektor informerte om: Kort status om Kina-prosjektet som høgskolen er involvert i sammen med Høgskolen i Agder. Gjensidig samarbeid med institusjonene i Hubei-provinsen i Kina. Gode utvekslingsmuligheter. får besøk fra Kina S-sak 23/06 Godkjenning av årsregnskapet for 2005 med årsoppgjørsdisposisjoner Journalnummer: 05/ Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet av om årsregnskapet for 2005 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet i Resultatregnskap, balanse, kontantstrømsoppstilling og noter for 2005 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 23/06-tillegg. Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 5/06. Det ble utdelt et tilleggsdokument til styresaken i møtet. Riksrevisjonens representant hadde kommet med noen innspill til oppstillingen av regnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter. I tilleggsdokumentet var det derfor påført bedre notehenvisninger på resultat og balanse, og det var foretatt korrigeringer på klassifisering av konto på gjeldssiden på balansen. Endringene presiserer balansen bedre, og forbedrer sammenligningen med tidligere år. Resultatoppstillingen og sum balanse er ikke påvirket av disse endringene.

4 4 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner årsregnskapet for vedtar at resultatet på kr ,21 tilføres annen egenkapital. S-sak 24/06 Foreløpig årsberetning for 2005 Journalnummer: 06/ Utkast av til foreløpig årsberetning for 2005 for Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 6/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner foreløpig årsberetning for 2005 for i samsvar med utkast av Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre nødvendige språklige og redaksjonelle endringer. S-sak 25/06 Revidert budsjett for 2006 Journalnummer: 06/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. 1. Spesifikasjon av note 15 for driftsenhetene 2. Oversikt over strategiske satsingstiltak og fellestiltak 2005 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 05/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag med unntak av Tekna, som kom med følgende protokolltilførsel: Tekna er uenig i at HS ikke gis støtte til utvikling av program for oppdrags-, etter- og videreutdanningsvirksomheten. Forslaget støtter opp om vedtatt strategisk plan og vil gi mulighet til å øke inntjeningen ved avdelingen samt å være med på å tilfredsstille et behov i samfunnet. Tekna er uenig i at TF ikke gis støtte til kompetanseoppbygging i forbindelse med doktogradsutdanning. I begrunnelsen for forslaget stiller direktøren praksishensyn foran strategiske hensyn. Det mener Tekna ikke er riktig.

5 5 Tilråding: 1. vedtar slik fordeling av mindreforbruk og udisponerte midler fra 2005: Mindreforbruk overføres til driftsenhetene i 2006 slik: Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF EFL HS TF BiB DR FA IT Tiltak Ufordelt SUM Kr tildeles utviklingstiltaket FEIDE-prosjektet. Kr tildeles EFL og kr tildeles HS til dekning av merutgifter ved desentraliserte utdanninger. Kr tildeles utviklingstiltaket Utbyggingsfond til bygningsmessige oppgraderinger i fremtiden. Kr tildeles utviklingstiltaket Førstelektorprogram. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Gigacampus. Kr tildeles utviklingstiltaket Evaluering av organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Personalarrangement. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Studentrekruttering. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Markedsføringskampanje studentrekruttering. Kr tildeles Fellesadministrasjonen til ekstrahjelp i økonomiseksjonen. Kr tildeles EFL i forbindelse med ny øvingslæreravtale. 2. Kr avsettes som gjeldende reservepost for 2006, herav kr bundet til tiltakene garanti Kina-samarbeidet, tap/skade og personalsaker. Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige og uforutsette tiltak i 2006.

6 6 3. Kr avsettes til universitetssatsing i Rektor får fullmakt til å fordele midlene etter søknad fra avdelingene. 4. Kr tildeles driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik: Driftsenhet Beløp AF EFL HS TF FA SUM forutsetter at en rimelig andel av avdelingenes mindreforbruk disponeres til de strategiske satsingstiltakene som den enkelte avdeling har ansvar for etter strategisk plan for perioden På bakgrunn av mottatt brev fra Norges forskningsråd, endret høgskoledirektøren sin tilråding under pkt. 3 i møtet slik: Kr avsettes som høgskolens bidrag i forbindelse med den midlertidige ordningen for tildeling av små driftsmidler til vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. Rektor får fullmakt til å prioritere mellom søknader fra avdelingene. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endrede tilråding: 1. vedtar slik fordeling av mindreforbruk og udisponerte midler fra 2005: Mindreforbruk overføres til driftsenhetene i 2006 slik: Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF EFL HS TF BiB DR FA IT Tiltak Ufordelt SUM Kr tildeles utviklingstiltaket FEIDE-prosjektet. Kr tildeles EFL og kr tildeles HS til dekning av merutgifter ved desentraliserte utdanninger.

7 7 Kr tildeles utviklingstiltaket Utbyggingsfond til bygningsmessige oppgraderinger i fremtiden. Kr tildeles utviklingstiltaket Førstelektorprogram. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Gigacampus. Kr tildeles utviklingstiltaket Evaluering av organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Personalarrangement. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Studentrekruttering. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Markedsføringskampanje studentrekruttering. Kr tildeles Fellesadministrasjonen til ekstrahjelp i økonomiseksjonen. Kr tildeles EFL i forbindelse med ny øvingslæreravtale. 2. Kr avsettes som gjeldende reservepost for 2006, herav kr bundet til tiltakene garanti Kina-samarbeidet, tap/skade og personalsaker. Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige og uforutsette tiltak i Kr avsettes som høgskolens bidrag i forbindelse med den midlertidige ordningen for tildeling av små driftsmidler til vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. Rektor får fullmakt til å prioritere mellom søknader fra avdelingene. 4. Kr tildeles driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik: Driftsenhet Beløp AF EFL HS TF FA SUM forutsetter at en rimelig andel av avdelingenes mindreforbruk disponeres til de strategiske satsingstiltakene som den enkelte avdeling har ansvar for etter strategisk plan for perioden

8 8 S-sak 26/06 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning Journalnummer: 05/ A. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag m/vedlegg B. Forskrift nr. 121 om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 7/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning. S-sak 27/06 Forlengelse av tilsetting i stilling som høgskoledosent II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for helse- og sosialfag 2. Utdrag av sakkyndiges vurdering datert Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 4. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Tormod Øia får forlenget tilsetting i 20 % bistilling som høgskoledosent II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø ved for perioden til fastsetter ny stillingsomtale for stillingen i samsvar med forslaget fra høgskoledirektøren. S-sak 28/06 Bistilling som professor innen pulverteknologi Tilsetting uten utlysing Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for teknologiske fag

9 9 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner at det blir tilsatt uten utlysing i bistilling som professor II i pulverteknologi ved Avdeling for teknologiske fag. Tilsettingssaken blir behandlet av styret når det foreligger sakkyndig vurdering. 2. vedtar at det oppnevnes sakkyndig utvalg til å vurdere kompetansen til Biplap Datta som følger: Professor dr. philos Per Amund Amundsen, Universitetet i Stavanger (leder) Dr.ing. Arild Aasen, Statoil ASA Professor Mark G. Jones, The University of Newcastle S-sak 29/06 Søknad om permisjon uten lønn fra professor Ellen Schrumpf Journalnummer: 02/ Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å innvilge Ellen Schrumpf permisjon uten lønn fra hennes stilling som professor ved for perioden til for å prøve annen stilling. S-sak 30/06 Stilling som professor i prosessintegrasjon Utlysing og stillingsomtale Journalnummer: 06/ Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for teknologiske fag 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter utlysingstekst og stillingsomtale for stilling som professor i prosessintegrasjon ved Avdeling for teknologiske fag i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren.

10 10 S-sak 31/06 Stilling som professor i industriell systemintegrasjon Utlysing og stillingsomtale Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for teknologiske fag 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter utlysingstekst og stillingsomtale for stilling som professor i industriell systemintegrasjon ved Avdeling for teknologiske fag i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren. S-sak 32/06 Stilling som professor i tradisjonskunst knyttet til det kunst- og kulturteoretiske område Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Det opprettes en stilling som professor i tradisjonskunst (kunst- og kulturteoretisk område) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 2. fastsetter utlysingstekst og stillingsomtale for stillingen i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren. S-sak 33/06 Stilling som professor i pedagogikk - Utlysing Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for estetetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren

11 11 Tilråding: fastsetter utlysingstekst og stillingsbeskrivelse for stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren. Prorektor fremmet følgende endringsforslag: Høgskoledirektøren får fullmakt til å stryke den faglige ledelse av denne i 5. avsnitt i utlysingsteksten og tilsvarende formulering i stillingsomtalen. Votering: Prorektors endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Deretter ble høgskoledirektørens tilråding enstemmig vedtatt, med den endring som følger av prorektors forslag. Vedtak: fastsetter utlysingstekst og stillingsbeskrivelse for stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren, men med følgende endring: Høgskoledirektøren får fullmakt til å stryke den faglige ledelse av denne i 5. avsnitt i utlysingsteksten og tilsvarende formulering i stillingsomtalen. S-sak 34/06 Stilling som undervisningsdosent i pedagogikk Oppretting og utlysing Journalnummer: 06/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. 1. Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Det opprettes en stilling som undervisningsdosent i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 2. fastsetter utlysingstekst og stillingsbeskrivelse for stillingen i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren. S-sak 35/06 Ingen saker. Eventuelt

12 12 S-sak 36/06 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 36/01 "Søknad om godkjenning av opptak til 3-årig ingeniørutdanning fra yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring som permanent ordning." Brev av fra Kunnskapsdepartementet som svar på høgskolens søknad av Departementet viser til at spørsmålet om å åpne for muligheten til å gå videre fra fagbrev til høyere utdanning innenfor samme fagområde er under utredning med sikte på avklaring før sommeren 2006, og ønsker derfor ikke å etablere permanente ordninger før en slik avklaring foreligger. Departementet godkjenner derfor i denne omgang at opptak til 3-årig ingeniørutdanning på grunnlag av fagbrev fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag videreføres som en forsøksordning for opptaket til studieåret FELLESADMINISTRASJONEN 36/02 Stipend for doktorgradskvalifisering ved tildeling av stillinger." Internt notat av Rektor fattet slikt vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering i 2006: Stilling/navn Avd. Sum Driftsmidler Høgskolelektor Randi Kroken HS Førstelektor Sveinung Nordstoga EFL Rektor fastsetter slik reserveliste: Høgskolelektor Eva Bjerkholt Førstelektor Anne Svånaug Haugan EFL AF 36/03 Rekrutteringsstipendprogrammet tildelinger av stillinger. Internt notat av Rektor fattet slikt vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Rektor tildeler følgende rekrutteringsstillinger i 2006: Miljø og genetikk Populasjons genetisk struktur hos ørret og ferskvannsmusling; naturlig seleksjon eller genetisk drift som grunnlag for naturforvaltning (fra ). Omsorg for skrøpelige og syke gamle (fra ). Formgiving, kunst og håndverk, estetisk praksis og kunstformidling (fra ). Fjerning av CO2 fra røykgass (fra ). Biogass-prosesser (fra ). 2. Rektor fastsetter slik reserveliste: 1. Tverrfaglige kulturstudier og kulturanalyse.

13 13 2. Modellbasert regulering av biodieselproduksjon fra trevirke. 3. Dekor i norsk tekstil tradisjon komparative studiar av tilsvarande tradisjonar i dei nordiske landa og Estland. 4. Idrett/friluftsliv politikk, forvaltning og demokrati. 36/04 "Strategiske høgskoleprosjekter - søknader." Brev av til Norges forskningsråd. har sendt følgende to søknader, i prioritert rekkefølge, til programmet Strategiske høgskoleprosjekter : 1. Qualitative meta-analysis; An instrument for the meta-analysis of qualitative studies on mental health, fra Avdeling for helse- og sosialfag. 2. Gass- og energisystemer Strategisk høgskoleprosjekt , fra Avdeling for teknologiske fag. Begge søknadene er forankret i høgskolens strategiske plan og er innenfor høgskolens spissingsområder, som står sentralt i utviklingen av høgskolens fagprofil. For begge søknadene legges det til grunn et nært samarbeid med lokale og regionale virksomheter for å styrke innovasjons- og fornyelsesarbeidet. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 36/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Mona Sæbø har fått forlenget tilsetting i stilling som stipendiat fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Oppdragsstilling i norsk godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling i matematikk godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling i samfunnsfag godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling i norsk godkjenning av utlysingstekst. 50 % faglig stilling i kroppsøving godkjenning av utlysingstekst. Faglig stilling i billedkunst godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling i kroppsøving godkjenning av utlysingstekst. 60 % vikariat i faglig stilling i norsk godkjenning av utlysingstekst. Dag Borgen er tilsatt i 22,5 % vikariat som høgskolelektor i forming fra til Bodil Nordjore har fått forlenget tilsetting i vikariat som høgskolelektor i 30 % stilling fra til

14 14 Avdeling for helse- og sosialfag Faglig stilling i sykepleievitenskap/helsevitenskap godkjenning av utlysingstekst. Faglig stilling i psykisk helsearbeid godkjenning av utlysingstekst. Faglig stilling innen profesjonsfeltet i helse- og sosialfagene arbeid med utsatte grupper godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling innen flerkulturelt barnevern godkjenning av utlysingstekst. Berit Margrethe Sandvik er tilsatt i stilling som høgskolelærer tilknyttet helsesøsterutdanningen fra Midlertidig faglig stilling i sykepleievitenskap/helsearbeid godkjenning av utlysingstekst. Midlertidig faglig stilling i helsefag godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling i spesialpedagogikk/samfunnsfag godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling innen sosial- og helsefaglige emner godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 36/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Gunhild Haugen er innvilget redusert stilling tilsvarende 60 % stilling fra Håkon Øygarden er ansatt i 20 % midlertidig stilling som førstekonsulent fra til Carl Magnus Nystad har fått forlenget tilsetting i vikariat som førstekonsulent fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Kjetil Tømmer er tilsatt i 50 % stilling som førstekonsulent. Fast stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for helse og sosialfag Kjetil Tømmer er tilsatt i 50 % stilling som førstekonsulent. Bibliotektjenesten Tove Kristoffersen er innvilget permisjon fra 20 % av stilling som bibliotekfullmektig fra til Heidi Eidsvaag har fått forlenget 20 % stilling i vikariat som bibliotekfullmektig fra til

15 15 Driftstjenesten Anne Gro Semb er tilsatt i 50 % stilling som sekretær fra Grethe Odden har fått forlenget tilsetting i 60 % vikariat som renholder fra til Svein Tråserud er innvilget redusert stilling tilsvarende 50 % stilling fra Vibeke Meyer Gvesrud er tilsatt i 50 % stilling som førstefullmektig fra Stillinger som renholdsbetjent godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrsasjonen Anne Gunn Vallekjær er tilsatt i 80 % stilling som konsulent fra til Synnøve Evensen er tilsatt som vikar i 20 % stilling som konsulent fra til Anne Cathrine Rieber-Mohn er tilsatt som førstesekretær. Monica Mårtensson er tilsatt som førstesekretær. Kari Bjaadal er tilsatt som førstekonsulent. Tone E. Østvedt er innvilget permisjon fra til IT-tjenesten Morten Darrud er tilsatt i midlertidig 50 % stilling som avdelingsingeniør fra til tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 11. mai 2006 i Rauland Dag K. Bjerketvedt rektor sign. Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 18.11.05 Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl.

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 27.02.03 Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/1761 REVIDERT BUDSJETT FOR 2008 1 Saken i korte trekk Høgskolen hadde i foreløpig årsregnskap

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 06.05.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43/01 "Utdanningskvalitetsprisen til Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo." Pressemelding

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ 10-25.2.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 f Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL Møtedato: 19. mars. Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag møterom K3 i sokkel. Møtetidspunkt: Kl. 12.15 14.15. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.02.06 5/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2005 Bakgrunn Styret vil få sak om årsregnskap for 2005

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001 PROTOKOLL Dato: 28. februar 2001. Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk møterom E 402. Møtetidspunkt: Kl. 09.00 15.30. Tilstede fra Høgskole: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11.

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11. T11. Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 5/13-20.09.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 Møtedato: Styremøte kl. 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker HS-V-10/13

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 20.10.05 S-sak 72/05 05/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone E. Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2005 Bakgrunn Jeg legger med

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Møtebok frå styremøte 02/2016

Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtetid: Torsdag 4. februar, 09.00 til 15.30 Møtestad: Plenumsalen, Quality Hotel Edvard Grieg Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: John-Erik Larsen Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 18. juni Varighet: kl Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 18. juni 2007 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerommet A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Eva

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 24.02.05 S-sak 15/05 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2004 Bakgrunn Styret vil få sak om

Detaljer

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: Rolf Lambrechts Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. PROTOKOLL 2. mars 2004 0203/KK I:Avdstyre/2004/protokoll/apro0203.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 02. MARS 2004 Tilstede fra Avdelingsstyret:

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 - Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 7/14-31.10.2014 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ed Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted: MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Østfold. Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Østfold. Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: 24.11.2016 kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer