Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund SAKSLISTE S-sak 19/06 Godkjenning av innkalling S-sak 20/06 Godkjenning av saksliste S-sak 21/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2006 S-sak 22/06 Informasjonsutveksling S-sak 23/06 Godkjenning av årsregnskapet for 2005 med årsoppgjørsdisposisjoner S-sak 24/06 Foreløpig årsberetning for 2005 S-sak 25/06 Revidert budsjett for 2006 S-sak 26/06 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning B-sak S-sak 27/06 Forlengelse av tilsetting i stilling som høgskoledosent II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø B-sak S-sak 28/06 Bistilling som professor innen pulverteknologi Tilsetting uten utlysing B-sak S-sak 29/06 Søknad om permisjon uten lønn fra professor Ellen Schrumpf S-sak 30/06 Stilling som professor i prosessintegrasjon Utlysing og stillingsomtale S-sak 31/06 Stilling som professor i industriell systemintegrasjon Utlysing og stillingsomtale S-sak 32/06 Stilling som professor i tradisjonskunst knyttet til det kunst- og kulturteoretiske området S-sak 33/06 Stilling som professor i pedagogikk - Utlysing S-sak 34/06 Stilling som undervisningsdosent i pedagogikk Oppretting og utlysing S-sak 35/06 Eventuelt S-sak 36/06 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Tekn./adm. Hans Jacob Berntsen Eksterne: Heidi Faukald Knut Wille Studentene: Karete Roksvåg Snorre Stuen Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (til stede til S-sak 27/06) Mette Fjulsrud, økonomidirektør (ikke til stede under B-sakene) Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Tone E. Østvedt, rådgiver (til stede til S-sak 27/06) Anita Dale, konsulent Trine Ellefsen Stein Lier-Hansen Per Wold Alfhild Skaardal Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 19/06-36/06. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 23/06-tillegg. Riksrevisjonen deltok i møtet med avdelingsdirektør Knut Lien og revisor Runar Sætre. De ga en generell informasjon om Riksrevisjonens arbeid og organisering og gikk gjennom årets revisjoner foretatt ved HiT. VEDTAKSLISTE S-sak 19/06 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 20/06 Godkjenning av saksliste Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Sakslisten ble enstemmig godkjent. S-sak 21/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2006 Møtebok fra møtet 23. februar 2006 ble enstemmig godkjent. S-sak 22/06 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Kunnskapsdepartementets konferanse Tema: Profesjonsfag ved høgskolene i balanse mellom akademisering og yrkesretting? Møte med Skien kommune Tema var bl.a. ønske om samarbeid, høgskolens syn på lokalisering av IKT-Grenland og utvikling av Klosterøya. Høgskoledirektøren informerte om: Resultater fra NM i studentbedrift. Studentbedriftene fra Høgskolen fikk 1. og 2. plass i tillegg til at de fikk 7 av 11 priser. Prorektor informerte om: Kort status om Kina-prosjektet som høgskolen er involvert i sammen med Høgskolen i Agder. Gjensidig samarbeid med institusjonene i Hubei-provinsen i Kina. Gode utvekslingsmuligheter. får besøk fra Kina S-sak 23/06 Godkjenning av årsregnskapet for 2005 med årsoppgjørsdisposisjoner Journalnummer: 05/ Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet av om årsregnskapet for 2005 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet i Resultatregnskap, balanse, kontantstrømsoppstilling og noter for 2005 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 23/06-tillegg. Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 5/06. Det ble utdelt et tilleggsdokument til styresaken i møtet. Riksrevisjonens representant hadde kommet med noen innspill til oppstillingen av regnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter. I tilleggsdokumentet var det derfor påført bedre notehenvisninger på resultat og balanse, og det var foretatt korrigeringer på klassifisering av konto på gjeldssiden på balansen. Endringene presiserer balansen bedre, og forbedrer sammenligningen med tidligere år. Resultatoppstillingen og sum balanse er ikke påvirket av disse endringene.

4 4 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner årsregnskapet for vedtar at resultatet på kr ,21 tilføres annen egenkapital. S-sak 24/06 Foreløpig årsberetning for 2005 Journalnummer: 06/ Utkast av til foreløpig årsberetning for 2005 for Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 6/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner foreløpig årsberetning for 2005 for i samsvar med utkast av Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre nødvendige språklige og redaksjonelle endringer. S-sak 25/06 Revidert budsjett for 2006 Journalnummer: 06/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. 1. Spesifikasjon av note 15 for driftsenhetene 2. Oversikt over strategiske satsingstiltak og fellestiltak 2005 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 05/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag med unntak av Tekna, som kom med følgende protokolltilførsel: Tekna er uenig i at HS ikke gis støtte til utvikling av program for oppdrags-, etter- og videreutdanningsvirksomheten. Forslaget støtter opp om vedtatt strategisk plan og vil gi mulighet til å øke inntjeningen ved avdelingen samt å være med på å tilfredsstille et behov i samfunnet. Tekna er uenig i at TF ikke gis støtte til kompetanseoppbygging i forbindelse med doktogradsutdanning. I begrunnelsen for forslaget stiller direktøren praksishensyn foran strategiske hensyn. Det mener Tekna ikke er riktig.

5 5 Tilråding: 1. vedtar slik fordeling av mindreforbruk og udisponerte midler fra 2005: Mindreforbruk overføres til driftsenhetene i 2006 slik: Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF EFL HS TF BiB DR FA IT Tiltak Ufordelt SUM Kr tildeles utviklingstiltaket FEIDE-prosjektet. Kr tildeles EFL og kr tildeles HS til dekning av merutgifter ved desentraliserte utdanninger. Kr tildeles utviklingstiltaket Utbyggingsfond til bygningsmessige oppgraderinger i fremtiden. Kr tildeles utviklingstiltaket Førstelektorprogram. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Gigacampus. Kr tildeles utviklingstiltaket Evaluering av organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Personalarrangement. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Studentrekruttering. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Markedsføringskampanje studentrekruttering. Kr tildeles Fellesadministrasjonen til ekstrahjelp i økonomiseksjonen. Kr tildeles EFL i forbindelse med ny øvingslæreravtale. 2. Kr avsettes som gjeldende reservepost for 2006, herav kr bundet til tiltakene garanti Kina-samarbeidet, tap/skade og personalsaker. Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige og uforutsette tiltak i 2006.

6 6 3. Kr avsettes til universitetssatsing i Rektor får fullmakt til å fordele midlene etter søknad fra avdelingene. 4. Kr tildeles driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik: Driftsenhet Beløp AF EFL HS TF FA SUM forutsetter at en rimelig andel av avdelingenes mindreforbruk disponeres til de strategiske satsingstiltakene som den enkelte avdeling har ansvar for etter strategisk plan for perioden På bakgrunn av mottatt brev fra Norges forskningsråd, endret høgskoledirektøren sin tilråding under pkt. 3 i møtet slik: Kr avsettes som høgskolens bidrag i forbindelse med den midlertidige ordningen for tildeling av små driftsmidler til vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. Rektor får fullmakt til å prioritere mellom søknader fra avdelingene. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endrede tilråding: 1. vedtar slik fordeling av mindreforbruk og udisponerte midler fra 2005: Mindreforbruk overføres til driftsenhetene i 2006 slik: Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF EFL HS TF BiB DR FA IT Tiltak Ufordelt SUM Kr tildeles utviklingstiltaket FEIDE-prosjektet. Kr tildeles EFL og kr tildeles HS til dekning av merutgifter ved desentraliserte utdanninger.

7 7 Kr tildeles utviklingstiltaket Utbyggingsfond til bygningsmessige oppgraderinger i fremtiden. Kr tildeles utviklingstiltaket Førstelektorprogram. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Gigacampus. Kr tildeles utviklingstiltaket Evaluering av organisering, styring, ledelse og administrasjonsordning. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Personalarrangement. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Studentrekruttering. Kr tildeles fellesdrifttiltaket Markedsføringskampanje studentrekruttering. Kr tildeles Fellesadministrasjonen til ekstrahjelp i økonomiseksjonen. Kr tildeles EFL i forbindelse med ny øvingslæreravtale. 2. Kr avsettes som gjeldende reservepost for 2006, herav kr bundet til tiltakene garanti Kina-samarbeidet, tap/skade og personalsaker. Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige og uforutsette tiltak i Kr avsettes som høgskolens bidrag i forbindelse med den midlertidige ordningen for tildeling av små driftsmidler til vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. Rektor får fullmakt til å prioritere mellom søknader fra avdelingene. 4. Kr tildeles driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik: Driftsenhet Beløp AF EFL HS TF FA SUM forutsetter at en rimelig andel av avdelingenes mindreforbruk disponeres til de strategiske satsingstiltakene som den enkelte avdeling har ansvar for etter strategisk plan for perioden

8 8 S-sak 26/06 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning Journalnummer: 05/ A. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag m/vedlegg B. Forskrift nr. 121 om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 7/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning. S-sak 27/06 Forlengelse av tilsetting i stilling som høgskoledosent II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for helse- og sosialfag 2. Utdrag av sakkyndiges vurdering datert Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 4. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Tormod Øia får forlenget tilsetting i 20 % bistilling som høgskoledosent II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø ved for perioden til fastsetter ny stillingsomtale for stillingen i samsvar med forslaget fra høgskoledirektøren. S-sak 28/06 Bistilling som professor innen pulverteknologi Tilsetting uten utlysing Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for teknologiske fag

9 9 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner at det blir tilsatt uten utlysing i bistilling som professor II i pulverteknologi ved Avdeling for teknologiske fag. Tilsettingssaken blir behandlet av styret når det foreligger sakkyndig vurdering. 2. vedtar at det oppnevnes sakkyndig utvalg til å vurdere kompetansen til Biplap Datta som følger: Professor dr. philos Per Amund Amundsen, Universitetet i Stavanger (leder) Dr.ing. Arild Aasen, Statoil ASA Professor Mark G. Jones, The University of Newcastle S-sak 29/06 Søknad om permisjon uten lønn fra professor Ellen Schrumpf Journalnummer: 02/ Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å innvilge Ellen Schrumpf permisjon uten lønn fra hennes stilling som professor ved for perioden til for å prøve annen stilling. S-sak 30/06 Stilling som professor i prosessintegrasjon Utlysing og stillingsomtale Journalnummer: 06/ Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for teknologiske fag 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter utlysingstekst og stillingsomtale for stilling som professor i prosessintegrasjon ved Avdeling for teknologiske fag i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren.

10 10 S-sak 31/06 Stilling som professor i industriell systemintegrasjon Utlysing og stillingsomtale Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for teknologiske fag 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter utlysingstekst og stillingsomtale for stilling som professor i industriell systemintegrasjon ved Avdeling for teknologiske fag i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren. S-sak 32/06 Stilling som professor i tradisjonskunst knyttet til det kunst- og kulturteoretiske område Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Det opprettes en stilling som professor i tradisjonskunst (kunst- og kulturteoretisk område) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 2. fastsetter utlysingstekst og stillingsomtale for stillingen i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren. S-sak 33/06 Stilling som professor i pedagogikk - Utlysing Journalnummer: 06/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for estetetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren

11 11 Tilråding: fastsetter utlysingstekst og stillingsbeskrivelse for stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren. Prorektor fremmet følgende endringsforslag: Høgskoledirektøren får fullmakt til å stryke den faglige ledelse av denne i 5. avsnitt i utlysingsteksten og tilsvarende formulering i stillingsomtalen. Votering: Prorektors endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Deretter ble høgskoledirektørens tilråding enstemmig vedtatt, med den endring som følger av prorektors forslag. Vedtak: fastsetter utlysingstekst og stillingsbeskrivelse for stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren, men med følgende endring: Høgskoledirektøren får fullmakt til å stryke den faglige ledelse av denne i 5. avsnitt i utlysingsteksten og tilsvarende formulering i stillingsomtalen. S-sak 34/06 Stilling som undervisningsdosent i pedagogikk Oppretting og utlysing Journalnummer: 06/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. 1. Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Forslag til utlysingstekst fra høgskoledirektøren 3. Forslag til stillingsomtale fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Det opprettes en stilling som undervisningsdosent i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 2. fastsetter utlysingstekst og stillingsbeskrivelse for stillingen i samsvar med forslagene fra høgskoledirektøren. S-sak 35/06 Ingen saker. Eventuelt

12 12 S-sak 36/06 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 36/01 "Søknad om godkjenning av opptak til 3-årig ingeniørutdanning fra yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring som permanent ordning." Brev av fra Kunnskapsdepartementet som svar på høgskolens søknad av Departementet viser til at spørsmålet om å åpne for muligheten til å gå videre fra fagbrev til høyere utdanning innenfor samme fagområde er under utredning med sikte på avklaring før sommeren 2006, og ønsker derfor ikke å etablere permanente ordninger før en slik avklaring foreligger. Departementet godkjenner derfor i denne omgang at opptak til 3-årig ingeniørutdanning på grunnlag av fagbrev fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag videreføres som en forsøksordning for opptaket til studieåret FELLESADMINISTRASJONEN 36/02 Stipend for doktorgradskvalifisering ved tildeling av stillinger." Internt notat av Rektor fattet slikt vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering i 2006: Stilling/navn Avd. Sum Driftsmidler Høgskolelektor Randi Kroken HS Førstelektor Sveinung Nordstoga EFL Rektor fastsetter slik reserveliste: Høgskolelektor Eva Bjerkholt Førstelektor Anne Svånaug Haugan EFL AF 36/03 Rekrutteringsstipendprogrammet tildelinger av stillinger. Internt notat av Rektor fattet slikt vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Rektor tildeler følgende rekrutteringsstillinger i 2006: Miljø og genetikk Populasjons genetisk struktur hos ørret og ferskvannsmusling; naturlig seleksjon eller genetisk drift som grunnlag for naturforvaltning (fra ). Omsorg for skrøpelige og syke gamle (fra ). Formgiving, kunst og håndverk, estetisk praksis og kunstformidling (fra ). Fjerning av CO2 fra røykgass (fra ). Biogass-prosesser (fra ). 2. Rektor fastsetter slik reserveliste: 1. Tverrfaglige kulturstudier og kulturanalyse.

13 13 2. Modellbasert regulering av biodieselproduksjon fra trevirke. 3. Dekor i norsk tekstil tradisjon komparative studiar av tilsvarande tradisjonar i dei nordiske landa og Estland. 4. Idrett/friluftsliv politikk, forvaltning og demokrati. 36/04 "Strategiske høgskoleprosjekter - søknader." Brev av til Norges forskningsråd. har sendt følgende to søknader, i prioritert rekkefølge, til programmet Strategiske høgskoleprosjekter : 1. Qualitative meta-analysis; An instrument for the meta-analysis of qualitative studies on mental health, fra Avdeling for helse- og sosialfag. 2. Gass- og energisystemer Strategisk høgskoleprosjekt , fra Avdeling for teknologiske fag. Begge søknadene er forankret i høgskolens strategiske plan og er innenfor høgskolens spissingsområder, som står sentralt i utviklingen av høgskolens fagprofil. For begge søknadene legges det til grunn et nært samarbeid med lokale og regionale virksomheter for å styrke innovasjons- og fornyelsesarbeidet. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 36/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Mona Sæbø har fått forlenget tilsetting i stilling som stipendiat fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Oppdragsstilling i norsk godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling i matematikk godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling i samfunnsfag godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling i norsk godkjenning av utlysingstekst. 50 % faglig stilling i kroppsøving godkjenning av utlysingstekst. Faglig stilling i billedkunst godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling i kroppsøving godkjenning av utlysingstekst. 60 % vikariat i faglig stilling i norsk godkjenning av utlysingstekst. Dag Borgen er tilsatt i 22,5 % vikariat som høgskolelektor i forming fra til Bodil Nordjore har fått forlenget tilsetting i vikariat som høgskolelektor i 30 % stilling fra til

14 14 Avdeling for helse- og sosialfag Faglig stilling i sykepleievitenskap/helsevitenskap godkjenning av utlysingstekst. Faglig stilling i psykisk helsearbeid godkjenning av utlysingstekst. Faglig stilling innen profesjonsfeltet i helse- og sosialfagene arbeid med utsatte grupper godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling innen flerkulturelt barnevern godkjenning av utlysingstekst. Berit Margrethe Sandvik er tilsatt i stilling som høgskolelærer tilknyttet helsesøsterutdanningen fra Midlertidig faglig stilling i sykepleievitenskap/helsearbeid godkjenning av utlysingstekst. Midlertidig faglig stilling i helsefag godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling i spesialpedagogikk/samfunnsfag godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i faglig stilling innen sosial- og helsefaglige emner godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 36/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Gunhild Haugen er innvilget redusert stilling tilsvarende 60 % stilling fra Håkon Øygarden er ansatt i 20 % midlertidig stilling som førstekonsulent fra til Carl Magnus Nystad har fått forlenget tilsetting i vikariat som førstekonsulent fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Kjetil Tømmer er tilsatt i 50 % stilling som førstekonsulent. Fast stilling som førstekonsulent godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for helse og sosialfag Kjetil Tømmer er tilsatt i 50 % stilling som førstekonsulent. Bibliotektjenesten Tove Kristoffersen er innvilget permisjon fra 20 % av stilling som bibliotekfullmektig fra til Heidi Eidsvaag har fått forlenget 20 % stilling i vikariat som bibliotekfullmektig fra til

15 15 Driftstjenesten Anne Gro Semb er tilsatt i 50 % stilling som sekretær fra Grethe Odden har fått forlenget tilsetting i 60 % vikariat som renholder fra til Svein Tråserud er innvilget redusert stilling tilsvarende 50 % stilling fra Vibeke Meyer Gvesrud er tilsatt i 50 % stilling som førstefullmektig fra Stillinger som renholdsbetjent godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrsasjonen Anne Gunn Vallekjær er tilsatt i 80 % stilling som konsulent fra til Synnøve Evensen er tilsatt som vikar i 20 % stilling som konsulent fra til Anne Cathrine Rieber-Mohn er tilsatt som førstesekretær. Monica Mårtensson er tilsatt som førstesekretær. Kari Bjaadal er tilsatt som førstekonsulent. Tone E. Østvedt er innvilget permisjon fra til IT-tjenesten Morten Darrud er tilsatt i midlertidig 50 % stilling som avdelingsingeniør fra til tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 11. mai 2006 i Rauland Dag K. Bjerketvedt rektor sign. Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer