Høgskolen i Telemark Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/1761 REVIDERT BUDSJETT FOR Saken i korte trekk Høgskolen hadde i foreløpig årsregnskap for 2007 et samlet mindreforbruk på kr , av dette er kr midler fra Norges forskningsråd (NFR). Mindreforbruket, ekskl. NFR-midler, utgjør kr Jeg foreslår at avdelingene får overført sitt mindreforbruk i sin helhet, jf. høgskolens disposisjonsreglement. Vedrørende fellestjenestene foreslår jeg at IT-tjenesten får overført sitt mindreforbruk, og at Fellesadministrasjonen (FA) får overført en begrenset del av sitt mindreforbruk. Etter overføring av mindreforbruk, er det kr til disposisjon fra Høgskolen har i endelig tildelingsbrev mottatt kr mer enn fordelt i budsjettsaken. I tillegg har Driftstjenesten beregnet at høgskolen vil spare kr i 2008 som følge av reduserte strømpriser. Totalt sett er da disponible midler til fordeling i denne saken kr Av beløpet på kr foreslås kr tildelt til avdelingene, kr tildelt til fellestjenestene og tiltak, og kr tildelt til økning av reserveposten. Av økningen på reserveposten er kr ubundne midler, og kr bundne midler til lønnsoppgjør og innbetaling til Statens Pensjonskasse (SPK). 2 Tilråding Med forbehold om mulige endringer som følge av møte med tjenestemannsorganisasjonene , tilrår jeg at styret gjør følgende vedtak: 1. Styret vedtar slik fordeling av mindreforbruk fra 2007 og udisponerte midler for 2008: a. Mindreforbruk ved egen enhet fra 2007 overføres til driftsenhetene i 2008 slik: Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF EFL HS TF BiB 0 DR 0 FA IT Tiltak Reservepost SUM

2 2 b. Kr tildeles EFL til studieplasser knyttet til videreutdanning for pedagoger som ikke er førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogiske ledere i barnehage. Tildelingen legges inn i budsjettfordelingen som øremerket tilskudd fra c. Kr tildeles tiltaket Uninett-avgift for dekning av nytt bestillingssystem. d. Kr tildeles tiltaket Desentralisert bibliotek Drammen. e. Kr tildeles tiltaket Nettsideutvikling. f. Kr tildeles tiltaket Ibsensatsing. g. Kr tildeles IT-tjenesten til oppgradering av telefonsentraler. h. Kr tildeles driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik: Driftsenhet Beløp EFL HS Sum i. Kr avsettes som gjeldende reservepost for 2008, herav er kr bundet til tiltakene fond for tap/skade, personalsaker, hydrogenbil, lønnskompensasjon og avsetning ekstrainnbetaling til SPK. Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige og uforutsette tiltak i Bakgrunn Jeg viser til S-sak 05/08 Økonomirapport for 3. tertial 2007, der det går frem at mindreforbruket i foreløpig årsregnskap, ekskl. NFR-midler, ble kr i 2007 for høgskolen. Dette fordeler seg slik på driftsenhetene: Budsjettenhet Mindreforbruk Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Strategiske satsingstiltak/fellestiltak Avsetninger/Reservebeløp Sum

3 3 Vurderinger av den økonomiske situasjonen for 2007 for driftsenhetene fremgår av påfølgende underpunkter. 3.1 Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdelingen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr Av dette er kr bundet opp i doktorgradsutdanninger, universitetssatsing, forskning og etablerte tiltak ved avdelingen. Det resterende mindreforbruket på kr er bundet til forskning og undervisning i avdelingens budsjett for Den økonomiske situasjonen ved AF er relativt god, men overføring av de disponible midlene til 2008 er helt avgjørende for at avdelingens budsjett for 2008 skal gå i balanse. 3.2 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdelingen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr , som i sin helhet er bundet opp i øremerkede midler og midler til stipendiater. Avdelingen sliter fortsatt med å drive undervisningen innenfor de rammer som er tildelt. Spesielt alvorlig er det innenfor fagområdene forming og formgiving og folkekultur. Tildelingen til denne type studier mener avdelingen ikke er tilstrekkelig til å dekke de reelle kostnadene. Gjennom flere år har avdelingen maktet å demme opp for denne uheldige utviklingen ved omfordeling av ressurser internt. Når rekrutteringen ved disse studiene nå synker, samtidig som flere studieretninger har strammere økonomi, blir slik omfordeling etter avdelingens oppfatning vanskelig. Avdelingen vil i framtiden være helt avhengig av høyere rammeoverføring til disse fagområdene dersom den sterke posisjonen innenfor praktisk-estetiske fag skal opprettholdes. Institutt for forming og formgiving tar med seg et merforbruk på kr til Tilsvarende for Institutt for folkekultur er kr Med de rammer som gis for 2008 forventes det ikke at disse instituttene går i balanse i Avdelingens økonomi avhenger i stor grad av studentrekrutteringen. For å øke rekrutteringen har avdelingen aktivt markedsført sine studietilbud med egne midler. Målet er at denne markedsføringen trekker til seg nye studentgrupper som ikke nås gjennom høgskolens felles markedsføring. 3.3 Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr Av dette er kr bundet opp i rekrutteringsstillinger. Avdelingens økonomiske situasjon begynner å stramme seg til. I 2006 hadde avdelingen et mindreforbruk på kr , som ble tatt med inn i driften i Av dette mindreforbruket har avdelingen ved inngangen til 2008 kr å ta med videre til 2008, men som nevnt over er kr av disse allerede bundet og må avsettes. Avdelingen bruker derved av oppspart kapital til å holde forsvarlig driftsnivå, da rammetildelingen og øremerkede midler ikke dekker avdelingens kostnader. 3.4 Avdeling for teknologiske fag Avdelingen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr , som i hovedsak er bundet opp i midler til rekrutteringsstillinger, innkjøp av stort utstyr, midler fra NFR til små prosjekter, og finansiering av doktorgradsstudiet. Resterende mindreforbruk gjelder forskyvninger av diverse aktiviteter. Hovedgrunnen er at avdelingen sliter med å få tilsatt i ledige stillinger. Med andre ord er mindreforbruket å anse som bundne midler. Det jobbes aktivt med å få tilsatt i ledige stillinger.

4 4 3.5 Biblioteket Biblioteket hadde et mindreforbruk på kr Ingen av midlene er bundet til tiltak. 3.6 Driftstjenesten Driftstjenesten hadde et mindreforbruk på kr , som i hovedsak skyldes lavere strømpris enn forutsatt. Driftstjenesten ber ikke om overføring av mindreforbruket fra 2007 til Fellesadministrasjonen Fellesadministrasjonen hadde et mindreforbruk på kr I tildelingen til FA lå det bl.a. anskaffelse av et elektronisk søknadsbehandlingssystem på kr og midler til kompetanseheving i FA på kr Dette har blitt utsatt til 2008, og kr bør derfor overføres fra 2007 til IT-tjenesten IT-tjenesten hadde et mindreforbruk på kr Mindreforbruket er planlagt disponert til følgende tiltak: Økt linjekapasitet til Rauland kr Kabelrør HiT-Bø kr Ekstrahjelp for å ta igjen forsinkelser i tiltak fra 2007 kr Mindreforbruket skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger, fødselspermisjon, lærlingetilskudd og mindre overtid enn antatt. Flere av medarbeiderne har vært sykemeldte i lang tid i 2007, men sykemeldingene har vært korte og uforutsigbare, og det har derfor ikke vært mulig å få inn kvalifiserte vikarer. Flere tiltak har derfor blitt forsinket, herunder bl.a. innføringen av pålogging til trådløst nett. For å ta igjen forsinkelsene ønsker IT-tjenesten å tilsette ekstrahjelp i Øremerkede tiltak, strategiske tiltak og fellestiltak Regnskapet for 2007 for tiltakene viser totalt et mindreforbruk på kr I henhold til S-sak 137/07 skal kr overføres som mindreforbruk til Av dette beløpet utgjør avsetning til utbyggingsfondet kr Totalt sett må det således dekkes opp for et netto merforbruk på kr fra Beløpet er kr lavere enn varslet i økonomirapporten for 3. tertial. Reduksjonen på kr fremkommer som følger: Forsinkelse av utgifter til velferdsutvalgene kr Forsinkelse til nytt inventar- og utlånssystem kr Forskuttering kostnader nettredaksjonen kr Forskuttering kostnader markedsføringskampanje kr Nettoendring kr Resultat av eksternt finansiert virksomhet Høgskolen avsluttet i 2007 totalt 7 oppdragsprosjekter som har innvirkning på virksomhetskapitalen. Som følge av at styret i S-sak 06/08 godkjente at resultatet på kr overføres til annen virksomhetskapital, vil virksomhetskapitalen endres slik: Virksomhetskapital pr kr Kjøp av aksjer i kr Virksomhetskapitalendring 2007 kr Virksomhetskapital pr kr

5 5 I tillegg har høgskolen bundet virksomhetskapital tilsvarende aksjer i Fagkontor for hjort med kr , og aksjer i Etnisk musikklubb med kr Sistnevnte aksjer ble kjøpt før overgang til nettobudsjettering, og er departementets eiendom. De er derfor også oppført med tilsvarende sum på gjeldssiden i balansen. Resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter fratrukket bruk av virksomhetskapital tilsvarer høgskolens resultat for Vurdering 4.1 Avdelingene Jeg viser til vedtatt disposisjonsreglement, og mener at det må foreligge helt spesielle grunner til å fravike hovedregelen om å overføre mindreforbruk/merforbruk ved avdelingene til neste budsjettår. Det er viktig at avdelingene benytter så mye som mulig av mindreforbruket til satsingstiltak som bygger oppunder de mål og strategier som styret har vedtatt i Strategisk plan for perioden Fellestjenestene og fellestiltak Disse realbudsjetterte driftsenhetene skal normalt få overført sitt mer-/mindreforbruk etter nærmere vurderinger, jf. disposisjonsreglementet. Under følger slike vurderinger Biblioteket Biblioteket hadde et mindreforbruk på kr i Jeg foreslår at det ikke overføres midler til Biblioteket Driftstjenesten Driftstjenesten hadde et mindreforbruk i 2007 på kr Jeg foreslår at det ikke overføres midler til Driftstjenesten Fellesadministrasjonen Fellesadministrasjonen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr Jeg foreslår at FA får overført kr fra 2007 til 2008 til kompetanseheving og innkjøp av søknadsbehandlingssystem ved personalseksjonen IT-tjenesten IT-tjenesten hadde et mindreforbruk på kr i Jeg foreslår at IT-tjenesten får overført kr fra Satsingstiltak og fellestiltak Mindreforbruket på satsingstiltak og fellestiltak er på kr I samsvar med S-sak 137/07 og nye vurderinger foreslår jeg at følgende midler overføres til tilsvarende tiltak i 2008: Tiltak Overføring Tildelt i Sum S-sak 137/07 Internasjonalisering kr Etter- og videreutdanning kr Handlingsplan for funksjonshemmede kr Velferdsutvalgene kr Opptakskontoret kr

6 6 Utbyggingsfond kr FoU-stipend/stipendpermisjon kr Kompetanseutviklingsplan kr Studentpresttjenesten kr Avlevering av arkiv kr Feide-prosjektet kr Fleksibel læring kr Stipendordning for høgskolelærere kr Kvalitetssikringssystem kr Inventar- og utlånssystem kr Små driftsmidler NFR kr Likestilling kr Seniorpolitikk kr Stimulering for eksternt finansiert virksomhet (EFV) kr Informasjonstjeneste kr Markedsføringskampanje kr Videreføring nhs-aktiviteter og VRI-søknad kr Sum utviklingstiltak kr Forslaget i tabellen over er basert på en nøktern og realistisk vurdering i forhold til hva som er tilrådelig å overføre til tilsvarende tiltak i Forslaget innebærer at det er kr som må dekkes av mindreforbruket ved andre driftsenheter/reservepost i Ufordelte midler/reservepost Som vist i oversikten over resultater i 2007, er de ufordelte midlene totalt på kr Av dette må kr overføres til Dette gjelder en regnskapsmessig føring i forbindelse med refusjon av sykepenger for 2007, som må tilbakeføres i Det er derfor kr igjen som kan disponeres i budsjettet for Oppsummering av forslag til overføringer fra 2007 til 2008 Basert på ovennevnte vurderinger blir beløpene som kan overføres fra 2007 til 2008, og disponeres i 2008, som følger: Mindreforbruk 2007 (avr.) Foreslått overført 2007 Til disposisjon Avdelingene: AF EFL HS TF Fellestjenestene: Biblioteket Drifts- og innkjøpstjenesten Fellesadministrasjonen IT-tjenesten Tiltak Reservepost Sum

7 7 4.3 Øvrige midler til disposisjon i Endelig tildelingsbrev I brev fra KD av ble høgskolen tildelt kr mer enn fordelt i budsjettsaken for Midlene er bevilget for å styrke forskningsvilkårene i universitets- og høgskolesektoren Reduserte strømutgifter Driftstjenesten fikk i 2007 en mindreutgift på kr , som hovedsakelig skyldtes reduserte strømutgifter. Driftstjenesten har beregnet at høgskolen vil spare ca. kr i 2008 som følge av det samme. 4.4 Totale disponible midler til fordeling Disponible midler til fordeling i denne saken er derfor kr Dette beløpet fremkommer slik: Til disposisjon fra 2007 kr Endelig tildelingsbrev 2008 kr Reduserte strømutgifter kr Forslag til disponering Jeg foreslår disponering av midlene, kr , som følger i påfølgende underpunkter. Styret vedtok i budsjettet for 2008 følgende i pkt. 9, jf. S-sak 137/07: Følgende tiltak skal vurderes særskilt i forbindelse med revidert budsjett for 2008: Videreutdanning for pedagoger Seniorpolitikk Stimuleringsmidler for eksternt finansiert virksomhet (EFV) Uninett-avgift (prosjektstyringsverktøy og bestillingssystem) Driftstjenesten IT-beredskap Biblioteket Telemarksarkivet Videreutdanning for pedagoger Kunnskapsdepartementet tildelte i sak 06/389 kr til formålet for høsten HiT fikk tildelt 10 studieplasser til småbarnpedagogikk/barnehagepedagogikk. 20 studenter har avlagt eksamen, 30 stp. i september -07. Det er tatt opp 45 nye studenter til studiet. Disse uteksamineres H09. Fra 2007 la departementet midlene inn i rammene til HiT, jf. sak 06/389. I den forbindelse fikk EFL tilført kr i I kontakt med departementet har det kommet frem at høgskolen har fått lagt inn kr i rammen for 2007 til formålet og at disse er videreført til På bakgrunn av dette foreslår jeg at budsjettet til EFL økes med kr til videreutdanning for pedagoger. Beløpet legges inn i basistildelingen i budsjettet for Seniorpolitikk Jeg viser til S-sak 16/08 Seniorpolitikk ved Høgskolen i Telemark. Jeg vil komme tilbake til tiltaket ved budsjettfordelingen for 2009.

8 Stimuleringsmidler for eksternt finansiert virksomhet (EFV) Det er ikke funnet rom for å øke tildelingen til dette tiltaket i 2008, og jeg vil derfor komme tilbake til en eventuell økning av tiltaket ved budsjettfordelingen for Uninett-avgift (prosjektstyringsverktøy og bestillingssystem) Høgskolen i Telemark har sammen med 19 andre høgskoler meldt sin interesse til Uninett for å ta i bruk et bestillingssystem. HiTs andel av fellesprosjektet for 2008 er beregnet til kr mva, dvs. kr Jeg foreslår på bakgrunn av dette at det settes av kr på tiltaket Uninett-avgift. Når det gjelder prosjektstyringssystem har HiT sagt seg interessert i å være med, men prosjektet har ikke kommet så langt som beregnet. De økonomiske sidene av prosjektet er ikke avklart. Det er derfor ikke aktuelt å sette av midler til dette nå. Eventuelle kostnader som påløper i 2008 må dekkes av reserveposten IT-beredskap Det er ikke funnet rom for å øke tildelingen til dette tiltaket Telemarksarkivet Det er ikke funnet rom for å øke tildelingen til dette tiltaket Mastergradsstudiet i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge I S-sak 137/07 pkt. 4.5, s. 59, fremkommer det at en vurdering av eventuell stillings- og ressursmessig styrking av mastergradsstudiet i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge må utstå til revidert budsjett Det er dessverre ikke funnet rom for å styrke dette studiet i dette reviderte budsjett. Jeg vil imidlertid være innstilt på å få vurdert dette behovet særskilt i forbindelse med det forberedende budsjettfordelingsarbeidet for Desentralisert bibliotektjeneste - Drammen I S-sak 137/07 ble det satt av kr til tiltaket i Utgiftene skulle dekke HiTs andel av bibliotektilbud for 120 førskolelærerstudenter som HiT har ansvar for i Drammen. Ny avtale gjelder fra , og vil derfor gjelde i 5 måneder. Den gamle avtalen utgjør for 2008 kr og den nye kr Jeg foreslår på bakgrunn av dette at det settes av kr ekstra til tiltaket i Informasjonstjeneste I budsjettet for 2008 er det bevilget i alt kr til informasjonstjenesten. Bevilgningen i år inkluderer også kr til et samlet videreutviklingsprosjekt for HiTs nettsider. Dette prosjektet har særlig fokus på høgskolens universitetsambisjon, med klarere brukerorientering og med forankring av drift, ansvar og utvikling av nettsidene i høgskolens kvalitetssikringssystem. Høgskolens ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet. Ett av landets tre spisskompetansemiljøer på området er engasjert for å bistå nettredaksjonen i videreutviklingsprosjektet. Kartlegging av de prioriterte målgruppenes behov og brukeradferd på HiTs nettsider, og utvikling av tjenester tilpasset behovene, er del av denne bistanden. Omfanget av dette var vanskelig å anslå før prosjektstart, og kr viser seg ikke være å tilstrekkelig til å kunne videreføre utviklingsarbeidet i tråd med målsettingen basert på den innledende målgruppeutvelgelsen og behovskartleggingen. Jeg foreslår derfor at tiltaket økes med kr Ibsensatsing Styret besluttet i S-sak 75/07 å gi rektor fullmakt til - etter samråd med Skien kommune - å oppnevne og fastsette mandat for en utredningsgruppe til å utrede fase to i arbeidet med å vurdere mulighetene for

9 9 en satsing på studier på bachelorgradsnivå av Henrik Ibsens liv og forfatterskap, som også omfatter en dramatikerutdanning. Det ble i møte mellom høgskolen og Skien kommune enighet om at fase 2 i satsingen skal ha en ramme på kr , kr som står igjen fra fase 1 og kr fordelt på de to samarbeidspartene. Jeg foreslår derfor at det settes av kr til dette tiltaket i Oppgradering av telefonsentraler Høgskolen mottok høsten 2007 tilbud fra Uninett om oppgradering av telefonsentraler. Oppgraderingen skifter ut gammel teknologi og skal gi bedre tjenester, bl.a. bedre integrasjon med mobil- og IP-telefoni og bedre fleksibilitet til å plassere tjenester som sentralbord og servicetorg hvor vi ønsker i HiT-nettet. Supporten på de gamle sentralene går ut om ca. to år. Alle høgskolene som bruker Meridian sentraler, har bestilt hovedoppgraderingen. HiT takket nei til tilbudet da dette var for dyrt og anbefalte at oppgradering ble utsatt til Høgskolen har nå fått et nytt tilbud fra Uninett. Prisen for oppgraderingen er redusert til ca. kr inkludert 108 IP-telefonapparater (som må kjøpes for å oppnå rabattene som gir denne prisen). Av disse apparatene beholder HiT ca. 50 til Rauland og ellers i høgskolen, og resten selges til andre høgskoler (med Uninett som megler). Netto kostnad for HiT blir da ca. kr Det er beregnet at vi kan få tilskudd fra GigaCampus i forbindelse med overgangen til IP-telefoni i Rauland, anslagsvis kr (kr pr. apparat). Jeg foreslår på bakgrunn av dette at det avsettes kr for å dekke netto kostnader ved hovedoppgraderingen av telefonsentralene Veksling av virksomhetskapital mot driftsmidler ved driftsenhetene Jeg viser til styrets vedtak i S-sak 06/08 om foreløpig årsregnskap for 2007, og foreslår i tråd med dette at driftsenhetene tilføres midler i driftsrammen i bytte mot fri virksomhetskapital, dvs. kr Lønnskompensasjon I forbindelse med tilsetting i stillinger som dekan, instituttleder, studieleder m.v. for en ny åremålsperiode fra 1. august 2007 ble det gitt en rekke nødvendige lønnsøkninger i høgskolen. Det medførte at det nå er utilsiktede lønnsforskjeller mellom tilsatte i disse stillingene og tilsatte i ca. 10 administrative lederstillinger med til dels omfattende lederansvar. Ved fjorårets mellomoppgjør (2. avtaleår) fastsatte Fornyings- og administrasjonsdepartementet en samlet ramme for lokale lønnsforhandlinger for Høgskolen i Telemark som ikke gav rom for et lønnsløft for de tilsatte i disse stillingene (kr ). Heller ikke ved inneværende års hovedoppgjør (1. avtaleår) anser jeg at mulighetene for en tilstrekkelig ramme i denne sammenheng vil være til stede. Jeg har derfor kommet til at den beste måten å løse dette problemet på er å avsette en pott over eget budsjett ved årets lokale lønnsforhandlinger øremerket for de aktuelle stillingsgruppene. En slik løsning reduserer også presset på de øvrige forhandlingene. Jeg forutsetter at det føres individuelle lønnsforhandlinger på vanlig måte. Jeg foreslår at det settes av inntil kr i helårsvirkning til dette formålet. Dette vil gi en virkning i 2008 på kr (forutsatt fra ). Midlene er inkludert feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Beløpet legges til høgskolens reservepost Avsetning ekstrainnbetaling til SPK Innbetalinger til Statens Pensjonskasse er basert på innrapportering fra lønnssystemet for alle fast ansatte i høgskolen. Ansatte som har fått lønn etter timelister, må høgskolen rapportere manuelt til SPK. Det er i forbindelse av avslutningen av regnskapet for 2007 oppdaget at en del personer ikke har fått innrapportert sitt lønnsgrunnlag til SPK for årene Det er, basert på rapporter fra Agresso, beregnet at høgskolen vil få en ekstra utgift på kr til dekning av dette i På bakgrunn av dette foreslår jeg at kr tillegges høgskolens reservepost til dekning av ekstrainnbetaling til SPK.

10 Disponibelt beløp Etter disponering til tiltakene over, er det kr igjen som ikke er disponert. Jeg foreslår at midlene legges til reserveposten. Styret avsatte i budsjettfordelingssaken kr til reservepost i Av disse er kr bundet til tiltakene fond for tap/skade, personalsaker og leie av hydrogenbil. Ubundet reservepost var således på kr Jeg foreslår på bakgrunn av overnevnte at reserveposten for 2008 settes til kr , hvorav kr er bundet i tiltakene fond for tap/skade, personalsaker, hydrogenbil, lønnskompensasjon og avsetning ekstrainnbetaling til SPK. Ubundet reservepost blir således på kr Til sammenligning nevner jeg at styret avsatte kr som reservepost for I revidert budsjett for 2007, jf. S-sak 33/07, ble reserveposten redusert til kr Ubundet reservepost var da kr Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 20.10.05 S-sak 72/05 05/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone E. Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2005 Bakgrunn Jeg legger med

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 24.02.05 S-sak 15/05 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2004 Bakgrunn Styret vil få sak om

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.02.06 5/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2005 Bakgrunn Styret vil få sak om årsregnskap for 2005

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Ubrukte NFR-midler pr. 30.04.10 er på 2,7 mill. kroner, mot 1,9 mill. kroner pr. 31.12.09.

Ubrukte NFR-midler pr. 30.04.10 er på 2,7 mill. kroner, mot 1,9 mill. kroner pr. 31.12.09. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot/Tone E. Østvedt 2010/18 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2010 1 Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: Rolf Lambrechts Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner.

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.10.2012 S-sak 84/12 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2012/466 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2012 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Ubrukt bevilgning fra NFR og regionale forskningsfond pr. 30.04.12 er på 3,5 mill. kroner, mot 3,8 mill. kroner pr. 31.12.11.

Ubrukt bevilgning fra NFR og regionale forskningsfond pr. 30.04.12 er på 3,5 mill. kroner, mot 3,8 mill. kroner pr. 31.12.11. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 21.06.12 S-sak 58/12 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2012/466 DELÅRSREGNSKAP FOR 1. TERTIAL 2012 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Samlet mindreforbruk i 2011 var derfor 71,8 mill kroner, som er en økning på 5,9 mill. kroner fra 2010.

Samlet mindreforbruk i 2011 var derfor 71,8 mill kroner, som er en økning på 5,9 mill. kroner fra 2010. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 23.02.2011 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2011/548 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2011 1. Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2013. 1. Saken i korte trekk. 2. Tilråding. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/647

Høgskolen i Telemark DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2013. 1. Saken i korte trekk. 2. Tilråding. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/647 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24. oktober 2013 S-sak 76/13 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2013/647 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2013 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: John-Erik Larsen Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og

Detaljer

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.02.10 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2009/894 LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Saken i

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 20.12.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/1761 STATSBUDSJETTET FOR 2008 - BUDSJETTFORDELING 1 Saken i korte trekk Med bakgrunn i St.prp.

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 61/11 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.13 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer