Høgskolen i Telemark Styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/1761 REVIDERT BUDSJETT FOR Saken i korte trekk Høgskolen hadde i foreløpig årsregnskap for 2007 et samlet mindreforbruk på kr , av dette er kr midler fra Norges forskningsråd (NFR). Mindreforbruket, ekskl. NFR-midler, utgjør kr Jeg foreslår at avdelingene får overført sitt mindreforbruk i sin helhet, jf. høgskolens disposisjonsreglement. Vedrørende fellestjenestene foreslår jeg at IT-tjenesten får overført sitt mindreforbruk, og at Fellesadministrasjonen (FA) får overført en begrenset del av sitt mindreforbruk. Etter overføring av mindreforbruk, er det kr til disposisjon fra Høgskolen har i endelig tildelingsbrev mottatt kr mer enn fordelt i budsjettsaken. I tillegg har Driftstjenesten beregnet at høgskolen vil spare kr i 2008 som følge av reduserte strømpriser. Totalt sett er da disponible midler til fordeling i denne saken kr Av beløpet på kr foreslås kr tildelt til avdelingene, kr tildelt til fellestjenestene og tiltak, og kr tildelt til økning av reserveposten. Av økningen på reserveposten er kr ubundne midler, og kr bundne midler til lønnsoppgjør og innbetaling til Statens Pensjonskasse (SPK). 2 Tilråding Med forbehold om mulige endringer som følge av møte med tjenestemannsorganisasjonene , tilrår jeg at styret gjør følgende vedtak: 1. Styret vedtar slik fordeling av mindreforbruk fra 2007 og udisponerte midler for 2008: a. Mindreforbruk ved egen enhet fra 2007 overføres til driftsenhetene i 2008 slik: Driftsenhet Ordinære driftsmidler AF EFL HS TF BiB 0 DR 0 FA IT Tiltak Reservepost SUM

2 2 b. Kr tildeles EFL til studieplasser knyttet til videreutdanning for pedagoger som ikke er førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogiske ledere i barnehage. Tildelingen legges inn i budsjettfordelingen som øremerket tilskudd fra c. Kr tildeles tiltaket Uninett-avgift for dekning av nytt bestillingssystem. d. Kr tildeles tiltaket Desentralisert bibliotek Drammen. e. Kr tildeles tiltaket Nettsideutvikling. f. Kr tildeles tiltaket Ibsensatsing. g. Kr tildeles IT-tjenesten til oppgradering av telefonsentraler. h. Kr tildeles driftsenhetene i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital slik: Driftsenhet Beløp EFL HS Sum i. Kr avsettes som gjeldende reservepost for 2008, herav er kr bundet til tiltakene fond for tap/skade, personalsaker, hydrogenbil, lønnskompensasjon og avsetning ekstrainnbetaling til SPK. Rektor får fullmakt til å disponere midler fra reserveposten til helt nødvendige og uforutsette tiltak i Bakgrunn Jeg viser til S-sak 05/08 Økonomirapport for 3. tertial 2007, der det går frem at mindreforbruket i foreløpig årsregnskap, ekskl. NFR-midler, ble kr i 2007 for høgskolen. Dette fordeler seg slik på driftsenhetene: Budsjettenhet Mindreforbruk Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Strategiske satsingstiltak/fellestiltak Avsetninger/Reservebeløp Sum

3 3 Vurderinger av den økonomiske situasjonen for 2007 for driftsenhetene fremgår av påfølgende underpunkter. 3.1 Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdelingen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr Av dette er kr bundet opp i doktorgradsutdanninger, universitetssatsing, forskning og etablerte tiltak ved avdelingen. Det resterende mindreforbruket på kr er bundet til forskning og undervisning i avdelingens budsjett for Den økonomiske situasjonen ved AF er relativt god, men overføring av de disponible midlene til 2008 er helt avgjørende for at avdelingens budsjett for 2008 skal gå i balanse. 3.2 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdelingen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr , som i sin helhet er bundet opp i øremerkede midler og midler til stipendiater. Avdelingen sliter fortsatt med å drive undervisningen innenfor de rammer som er tildelt. Spesielt alvorlig er det innenfor fagområdene forming og formgiving og folkekultur. Tildelingen til denne type studier mener avdelingen ikke er tilstrekkelig til å dekke de reelle kostnadene. Gjennom flere år har avdelingen maktet å demme opp for denne uheldige utviklingen ved omfordeling av ressurser internt. Når rekrutteringen ved disse studiene nå synker, samtidig som flere studieretninger har strammere økonomi, blir slik omfordeling etter avdelingens oppfatning vanskelig. Avdelingen vil i framtiden være helt avhengig av høyere rammeoverføring til disse fagområdene dersom den sterke posisjonen innenfor praktisk-estetiske fag skal opprettholdes. Institutt for forming og formgiving tar med seg et merforbruk på kr til Tilsvarende for Institutt for folkekultur er kr Med de rammer som gis for 2008 forventes det ikke at disse instituttene går i balanse i Avdelingens økonomi avhenger i stor grad av studentrekrutteringen. For å øke rekrutteringen har avdelingen aktivt markedsført sine studietilbud med egne midler. Målet er at denne markedsføringen trekker til seg nye studentgrupper som ikke nås gjennom høgskolens felles markedsføring. 3.3 Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr Av dette er kr bundet opp i rekrutteringsstillinger. Avdelingens økonomiske situasjon begynner å stramme seg til. I 2006 hadde avdelingen et mindreforbruk på kr , som ble tatt med inn i driften i Av dette mindreforbruket har avdelingen ved inngangen til 2008 kr å ta med videre til 2008, men som nevnt over er kr av disse allerede bundet og må avsettes. Avdelingen bruker derved av oppspart kapital til å holde forsvarlig driftsnivå, da rammetildelingen og øremerkede midler ikke dekker avdelingens kostnader. 3.4 Avdeling for teknologiske fag Avdelingen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr , som i hovedsak er bundet opp i midler til rekrutteringsstillinger, innkjøp av stort utstyr, midler fra NFR til små prosjekter, og finansiering av doktorgradsstudiet. Resterende mindreforbruk gjelder forskyvninger av diverse aktiviteter. Hovedgrunnen er at avdelingen sliter med å få tilsatt i ledige stillinger. Med andre ord er mindreforbruket å anse som bundne midler. Det jobbes aktivt med å få tilsatt i ledige stillinger.

4 4 3.5 Biblioteket Biblioteket hadde et mindreforbruk på kr Ingen av midlene er bundet til tiltak. 3.6 Driftstjenesten Driftstjenesten hadde et mindreforbruk på kr , som i hovedsak skyldes lavere strømpris enn forutsatt. Driftstjenesten ber ikke om overføring av mindreforbruket fra 2007 til Fellesadministrasjonen Fellesadministrasjonen hadde et mindreforbruk på kr I tildelingen til FA lå det bl.a. anskaffelse av et elektronisk søknadsbehandlingssystem på kr og midler til kompetanseheving i FA på kr Dette har blitt utsatt til 2008, og kr bør derfor overføres fra 2007 til IT-tjenesten IT-tjenesten hadde et mindreforbruk på kr Mindreforbruket er planlagt disponert til følgende tiltak: Økt linjekapasitet til Rauland kr Kabelrør HiT-Bø kr Ekstrahjelp for å ta igjen forsinkelser i tiltak fra 2007 kr Mindreforbruket skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger, fødselspermisjon, lærlingetilskudd og mindre overtid enn antatt. Flere av medarbeiderne har vært sykemeldte i lang tid i 2007, men sykemeldingene har vært korte og uforutsigbare, og det har derfor ikke vært mulig å få inn kvalifiserte vikarer. Flere tiltak har derfor blitt forsinket, herunder bl.a. innføringen av pålogging til trådløst nett. For å ta igjen forsinkelsene ønsker IT-tjenesten å tilsette ekstrahjelp i Øremerkede tiltak, strategiske tiltak og fellestiltak Regnskapet for 2007 for tiltakene viser totalt et mindreforbruk på kr I henhold til S-sak 137/07 skal kr overføres som mindreforbruk til Av dette beløpet utgjør avsetning til utbyggingsfondet kr Totalt sett må det således dekkes opp for et netto merforbruk på kr fra Beløpet er kr lavere enn varslet i økonomirapporten for 3. tertial. Reduksjonen på kr fremkommer som følger: Forsinkelse av utgifter til velferdsutvalgene kr Forsinkelse til nytt inventar- og utlånssystem kr Forskuttering kostnader nettredaksjonen kr Forskuttering kostnader markedsføringskampanje kr Nettoendring kr Resultat av eksternt finansiert virksomhet Høgskolen avsluttet i 2007 totalt 7 oppdragsprosjekter som har innvirkning på virksomhetskapitalen. Som følge av at styret i S-sak 06/08 godkjente at resultatet på kr overføres til annen virksomhetskapital, vil virksomhetskapitalen endres slik: Virksomhetskapital pr kr Kjøp av aksjer i kr Virksomhetskapitalendring 2007 kr Virksomhetskapital pr kr

5 5 I tillegg har høgskolen bundet virksomhetskapital tilsvarende aksjer i Fagkontor for hjort med kr , og aksjer i Etnisk musikklubb med kr Sistnevnte aksjer ble kjøpt før overgang til nettobudsjettering, og er departementets eiendom. De er derfor også oppført med tilsvarende sum på gjeldssiden i balansen. Resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter fratrukket bruk av virksomhetskapital tilsvarer høgskolens resultat for Vurdering 4.1 Avdelingene Jeg viser til vedtatt disposisjonsreglement, og mener at det må foreligge helt spesielle grunner til å fravike hovedregelen om å overføre mindreforbruk/merforbruk ved avdelingene til neste budsjettår. Det er viktig at avdelingene benytter så mye som mulig av mindreforbruket til satsingstiltak som bygger oppunder de mål og strategier som styret har vedtatt i Strategisk plan for perioden Fellestjenestene og fellestiltak Disse realbudsjetterte driftsenhetene skal normalt få overført sitt mer-/mindreforbruk etter nærmere vurderinger, jf. disposisjonsreglementet. Under følger slike vurderinger Biblioteket Biblioteket hadde et mindreforbruk på kr i Jeg foreslår at det ikke overføres midler til Biblioteket Driftstjenesten Driftstjenesten hadde et mindreforbruk i 2007 på kr Jeg foreslår at det ikke overføres midler til Driftstjenesten Fellesadministrasjonen Fellesadministrasjonen hadde et mindreforbruk i 2007 på kr Jeg foreslår at FA får overført kr fra 2007 til 2008 til kompetanseheving og innkjøp av søknadsbehandlingssystem ved personalseksjonen IT-tjenesten IT-tjenesten hadde et mindreforbruk på kr i Jeg foreslår at IT-tjenesten får overført kr fra Satsingstiltak og fellestiltak Mindreforbruket på satsingstiltak og fellestiltak er på kr I samsvar med S-sak 137/07 og nye vurderinger foreslår jeg at følgende midler overføres til tilsvarende tiltak i 2008: Tiltak Overføring Tildelt i Sum S-sak 137/07 Internasjonalisering kr Etter- og videreutdanning kr Handlingsplan for funksjonshemmede kr Velferdsutvalgene kr Opptakskontoret kr

6 6 Utbyggingsfond kr FoU-stipend/stipendpermisjon kr Kompetanseutviklingsplan kr Studentpresttjenesten kr Avlevering av arkiv kr Feide-prosjektet kr Fleksibel læring kr Stipendordning for høgskolelærere kr Kvalitetssikringssystem kr Inventar- og utlånssystem kr Små driftsmidler NFR kr Likestilling kr Seniorpolitikk kr Stimulering for eksternt finansiert virksomhet (EFV) kr Informasjonstjeneste kr Markedsføringskampanje kr Videreføring nhs-aktiviteter og VRI-søknad kr Sum utviklingstiltak kr Forslaget i tabellen over er basert på en nøktern og realistisk vurdering i forhold til hva som er tilrådelig å overføre til tilsvarende tiltak i Forslaget innebærer at det er kr som må dekkes av mindreforbruket ved andre driftsenheter/reservepost i Ufordelte midler/reservepost Som vist i oversikten over resultater i 2007, er de ufordelte midlene totalt på kr Av dette må kr overføres til Dette gjelder en regnskapsmessig føring i forbindelse med refusjon av sykepenger for 2007, som må tilbakeføres i Det er derfor kr igjen som kan disponeres i budsjettet for Oppsummering av forslag til overføringer fra 2007 til 2008 Basert på ovennevnte vurderinger blir beløpene som kan overføres fra 2007 til 2008, og disponeres i 2008, som følger: Mindreforbruk 2007 (avr.) Foreslått overført 2007 Til disposisjon Avdelingene: AF EFL HS TF Fellestjenestene: Biblioteket Drifts- og innkjøpstjenesten Fellesadministrasjonen IT-tjenesten Tiltak Reservepost Sum

7 7 4.3 Øvrige midler til disposisjon i Endelig tildelingsbrev I brev fra KD av ble høgskolen tildelt kr mer enn fordelt i budsjettsaken for Midlene er bevilget for å styrke forskningsvilkårene i universitets- og høgskolesektoren Reduserte strømutgifter Driftstjenesten fikk i 2007 en mindreutgift på kr , som hovedsakelig skyldtes reduserte strømutgifter. Driftstjenesten har beregnet at høgskolen vil spare ca. kr i 2008 som følge av det samme. 4.4 Totale disponible midler til fordeling Disponible midler til fordeling i denne saken er derfor kr Dette beløpet fremkommer slik: Til disposisjon fra 2007 kr Endelig tildelingsbrev 2008 kr Reduserte strømutgifter kr Forslag til disponering Jeg foreslår disponering av midlene, kr , som følger i påfølgende underpunkter. Styret vedtok i budsjettet for 2008 følgende i pkt. 9, jf. S-sak 137/07: Følgende tiltak skal vurderes særskilt i forbindelse med revidert budsjett for 2008: Videreutdanning for pedagoger Seniorpolitikk Stimuleringsmidler for eksternt finansiert virksomhet (EFV) Uninett-avgift (prosjektstyringsverktøy og bestillingssystem) Driftstjenesten IT-beredskap Biblioteket Telemarksarkivet Videreutdanning for pedagoger Kunnskapsdepartementet tildelte i sak 06/389 kr til formålet for høsten HiT fikk tildelt 10 studieplasser til småbarnpedagogikk/barnehagepedagogikk. 20 studenter har avlagt eksamen, 30 stp. i september -07. Det er tatt opp 45 nye studenter til studiet. Disse uteksamineres H09. Fra 2007 la departementet midlene inn i rammene til HiT, jf. sak 06/389. I den forbindelse fikk EFL tilført kr i I kontakt med departementet har det kommet frem at høgskolen har fått lagt inn kr i rammen for 2007 til formålet og at disse er videreført til På bakgrunn av dette foreslår jeg at budsjettet til EFL økes med kr til videreutdanning for pedagoger. Beløpet legges inn i basistildelingen i budsjettet for Seniorpolitikk Jeg viser til S-sak 16/08 Seniorpolitikk ved Høgskolen i Telemark. Jeg vil komme tilbake til tiltaket ved budsjettfordelingen for 2009.

8 Stimuleringsmidler for eksternt finansiert virksomhet (EFV) Det er ikke funnet rom for å øke tildelingen til dette tiltaket i 2008, og jeg vil derfor komme tilbake til en eventuell økning av tiltaket ved budsjettfordelingen for Uninett-avgift (prosjektstyringsverktøy og bestillingssystem) Høgskolen i Telemark har sammen med 19 andre høgskoler meldt sin interesse til Uninett for å ta i bruk et bestillingssystem. HiTs andel av fellesprosjektet for 2008 er beregnet til kr mva, dvs. kr Jeg foreslår på bakgrunn av dette at det settes av kr på tiltaket Uninett-avgift. Når det gjelder prosjektstyringssystem har HiT sagt seg interessert i å være med, men prosjektet har ikke kommet så langt som beregnet. De økonomiske sidene av prosjektet er ikke avklart. Det er derfor ikke aktuelt å sette av midler til dette nå. Eventuelle kostnader som påløper i 2008 må dekkes av reserveposten IT-beredskap Det er ikke funnet rom for å øke tildelingen til dette tiltaket Telemarksarkivet Det er ikke funnet rom for å øke tildelingen til dette tiltaket Mastergradsstudiet i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge I S-sak 137/07 pkt. 4.5, s. 59, fremkommer det at en vurdering av eventuell stillings- og ressursmessig styrking av mastergradsstudiet i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge må utstå til revidert budsjett Det er dessverre ikke funnet rom for å styrke dette studiet i dette reviderte budsjett. Jeg vil imidlertid være innstilt på å få vurdert dette behovet særskilt i forbindelse med det forberedende budsjettfordelingsarbeidet for Desentralisert bibliotektjeneste - Drammen I S-sak 137/07 ble det satt av kr til tiltaket i Utgiftene skulle dekke HiTs andel av bibliotektilbud for 120 førskolelærerstudenter som HiT har ansvar for i Drammen. Ny avtale gjelder fra , og vil derfor gjelde i 5 måneder. Den gamle avtalen utgjør for 2008 kr og den nye kr Jeg foreslår på bakgrunn av dette at det settes av kr ekstra til tiltaket i Informasjonstjeneste I budsjettet for 2008 er det bevilget i alt kr til informasjonstjenesten. Bevilgningen i år inkluderer også kr til et samlet videreutviklingsprosjekt for HiTs nettsider. Dette prosjektet har særlig fokus på høgskolens universitetsambisjon, med klarere brukerorientering og med forankring av drift, ansvar og utvikling av nettsidene i høgskolens kvalitetssikringssystem. Høgskolens ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet. Ett av landets tre spisskompetansemiljøer på området er engasjert for å bistå nettredaksjonen i videreutviklingsprosjektet. Kartlegging av de prioriterte målgruppenes behov og brukeradferd på HiTs nettsider, og utvikling av tjenester tilpasset behovene, er del av denne bistanden. Omfanget av dette var vanskelig å anslå før prosjektstart, og kr viser seg ikke være å tilstrekkelig til å kunne videreføre utviklingsarbeidet i tråd med målsettingen basert på den innledende målgruppeutvelgelsen og behovskartleggingen. Jeg foreslår derfor at tiltaket økes med kr Ibsensatsing Styret besluttet i S-sak 75/07 å gi rektor fullmakt til - etter samråd med Skien kommune - å oppnevne og fastsette mandat for en utredningsgruppe til å utrede fase to i arbeidet med å vurdere mulighetene for

9 9 en satsing på studier på bachelorgradsnivå av Henrik Ibsens liv og forfatterskap, som også omfatter en dramatikerutdanning. Det ble i møte mellom høgskolen og Skien kommune enighet om at fase 2 i satsingen skal ha en ramme på kr , kr som står igjen fra fase 1 og kr fordelt på de to samarbeidspartene. Jeg foreslår derfor at det settes av kr til dette tiltaket i Oppgradering av telefonsentraler Høgskolen mottok høsten 2007 tilbud fra Uninett om oppgradering av telefonsentraler. Oppgraderingen skifter ut gammel teknologi og skal gi bedre tjenester, bl.a. bedre integrasjon med mobil- og IP-telefoni og bedre fleksibilitet til å plassere tjenester som sentralbord og servicetorg hvor vi ønsker i HiT-nettet. Supporten på de gamle sentralene går ut om ca. to år. Alle høgskolene som bruker Meridian sentraler, har bestilt hovedoppgraderingen. HiT takket nei til tilbudet da dette var for dyrt og anbefalte at oppgradering ble utsatt til Høgskolen har nå fått et nytt tilbud fra Uninett. Prisen for oppgraderingen er redusert til ca. kr inkludert 108 IP-telefonapparater (som må kjøpes for å oppnå rabattene som gir denne prisen). Av disse apparatene beholder HiT ca. 50 til Rauland og ellers i høgskolen, og resten selges til andre høgskoler (med Uninett som megler). Netto kostnad for HiT blir da ca. kr Det er beregnet at vi kan få tilskudd fra GigaCampus i forbindelse med overgangen til IP-telefoni i Rauland, anslagsvis kr (kr pr. apparat). Jeg foreslår på bakgrunn av dette at det avsettes kr for å dekke netto kostnader ved hovedoppgraderingen av telefonsentralene Veksling av virksomhetskapital mot driftsmidler ved driftsenhetene Jeg viser til styrets vedtak i S-sak 06/08 om foreløpig årsregnskap for 2007, og foreslår i tråd med dette at driftsenhetene tilføres midler i driftsrammen i bytte mot fri virksomhetskapital, dvs. kr Lønnskompensasjon I forbindelse med tilsetting i stillinger som dekan, instituttleder, studieleder m.v. for en ny åremålsperiode fra 1. august 2007 ble det gitt en rekke nødvendige lønnsøkninger i høgskolen. Det medførte at det nå er utilsiktede lønnsforskjeller mellom tilsatte i disse stillingene og tilsatte i ca. 10 administrative lederstillinger med til dels omfattende lederansvar. Ved fjorårets mellomoppgjør (2. avtaleår) fastsatte Fornyings- og administrasjonsdepartementet en samlet ramme for lokale lønnsforhandlinger for Høgskolen i Telemark som ikke gav rom for et lønnsløft for de tilsatte i disse stillingene (kr ). Heller ikke ved inneværende års hovedoppgjør (1. avtaleår) anser jeg at mulighetene for en tilstrekkelig ramme i denne sammenheng vil være til stede. Jeg har derfor kommet til at den beste måten å løse dette problemet på er å avsette en pott over eget budsjett ved årets lokale lønnsforhandlinger øremerket for de aktuelle stillingsgruppene. En slik løsning reduserer også presset på de øvrige forhandlingene. Jeg forutsetter at det føres individuelle lønnsforhandlinger på vanlig måte. Jeg foreslår at det settes av inntil kr i helårsvirkning til dette formålet. Dette vil gi en virkning i 2008 på kr (forutsatt fra ). Midlene er inkludert feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Beløpet legges til høgskolens reservepost Avsetning ekstrainnbetaling til SPK Innbetalinger til Statens Pensjonskasse er basert på innrapportering fra lønnssystemet for alle fast ansatte i høgskolen. Ansatte som har fått lønn etter timelister, må høgskolen rapportere manuelt til SPK. Det er i forbindelse av avslutningen av regnskapet for 2007 oppdaget at en del personer ikke har fått innrapportert sitt lønnsgrunnlag til SPK for årene Det er, basert på rapporter fra Agresso, beregnet at høgskolen vil få en ekstra utgift på kr til dekning av dette i På bakgrunn av dette foreslår jeg at kr tillegges høgskolens reservepost til dekning av ekstrainnbetaling til SPK.

10 Disponibelt beløp Etter disponering til tiltakene over, er det kr igjen som ikke er disponert. Jeg foreslår at midlene legges til reserveposten. Styret avsatte i budsjettfordelingssaken kr til reservepost i Av disse er kr bundet til tiltakene fond for tap/skade, personalsaker og leie av hydrogenbil. Ubundet reservepost var således på kr Jeg foreslår på bakgrunn av overnevnte at reserveposten for 2008 settes til kr , hvorav kr er bundet i tiltakene fond for tap/skade, personalsaker, hydrogenbil, lønnskompensasjon og avsetning ekstrainnbetaling til SPK. Ubundet reservepost blir således på kr Til sammenligning nevner jeg at styret avsatte kr som reservepost for I revidert budsjett for 2007, jf. S-sak 33/07, ble reserveposten redusert til kr Ubundet reservepost var da kr Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.02.06 5/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2005 Bakgrunn Styret vil få sak om årsregnskap for 2005

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 20.10.05 S-sak 72/05 05/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone E. Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2005 Bakgrunn Jeg legger med

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000

STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 15. desember 2000 STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember kl. 09.00 Sted: Strand Hotell SAKSLISTE Sak STY 58/00 Sak STY 59/00 Sak STY 60/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer