Høgskolen i Telemark Styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser et forventet mindreforbruk samlet for høgskolen på kr Til sammenlikning kan nevnes at faktisk mindreforbruk for 2005 ble på kr Ubundet mindreforbruk, dvs der det ikke foreligger inngåtte avtaler med parter innenfor/utenfor staten, er forventet å bli kr Mindreforbruket vil bli behandlet i forbindelse med sak om revidert budsjett for 2007 i styremøtet i mars. Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen må likevel bli bedre. går tilbake både i omfang og resultat. Dette virksomhetsområdet bør gjøres til gjenstand for nærmere analyse. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør følgende vedtak: Bakgrunn Styret tar økonomirapporten for 3. tertial 2006 til etterretning. Innledningsvis vil jeg gi en kort forklaring av resultatbegrepene for høgskolen. Høgskolen har to typer av inntekter. Fra Kunnskapsdepartementet (KD) med tilhørende virksomheter, får høgskolen en årlig bevilgning til statsoppdraget. Denne skal nyttes fullt ut til den ordinære virksomheten for gjennomføring av statsoppdraget innen, forskning og formidling. Den delen av bevilgningen som ikke er brukt ved periodens slutt, skal ikke fremstilles som et overskudd av driften, men midlene skal avsettes i balansen for senere bruk, som en forpliktelse. Dette mindreforbruket har fått betegnelsen Avsatt andel midler bevilgningsfinansiert virksomhet, og kan ikke gi egenkapital til høgskolen. I tillegg har høgskolen inntekter fra eksternt finansiert virksomhet, organisert i regnskapet som prosjekter. Resultatvirkningen av oppdragsvirksomheten fremkommer først i regnskapet ved avslutning av prosjekt og bare ved realisering av gevinst/tap. Høgskolen i Telemark (HiT) følger et modifisert regnskapsprinsipp i sin regnskapsføring. Dette innebærer at høgskolens internregnskap også vil være høgskolens offisielle regnskap. Investeringer utgiftsføres i sin helhet i anskaffelsesåret. Det er med andre ord ikke tillatt å periodisere kapitalvarer/investeringer over økonomisk levetid (avskrivninger).

2 2 Nedenfor følger rammer for driftsenhetene og særskilte tiltak m.v. pr (1000 kr): Driftsenheter Ramme 2006 Avdeling for allmennvitenskapelige fag (AF) Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærer (EFL) Avdeling for helse- og sosialfag (HS) Avdeling for teknologiske fag (TF) Biblioteket (BiB) Driftstjenesten (DR) Fellesadministrasjonen (FA) IT-tjenesten (IT) Fellestiltak, strategiske satsingstiltak og øremerkede midler Ikke fordelte midler * 985 SUM (inkl overførte midler fra 2005) * De ikke fordelte midlene på kr består av reserveposten. Økonomisk status pr Tabellen under viser budsjett og regnskap for perioden fordelt på de ulike driftsenhetene i høgskolen. Driftsenhetenes vurderinger følger deretter. Alle tall er oppgitt i hele kr Bundet Ubundet Budsjettansvar Regnskap Budsjett Avvik mindreforbruk mindreforbruk Avdelinger: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærer Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Sum avdelinger Fellestjenester, tiltak: Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler Sum fellestjenester Reservepost Sum Høgskolen i Telemark Foreløpig regnskap for 2006 viser et forventet mindreforbruk samlet for høgskolen på 39,4 mill. kroner. Av dette er om lag 24 mill. kroner bundet opp i avtaler. Mindreforbruket er litt lavere enn årsregnskapet for 2005 (42,1 mill. kroner). Prognosen på mindreforbruk i 2006 ved rapporteringen for 2. tertial var beregnet til 31 mill. kroner. Det er viktig å merke seg at vurderingen av hva som defineres som bundet/ubundet mindreforbruk av driftsenhetene og hva som rapporteres til departementet i forbindelse med regnskapsavslutningen (jf. note 15) avviker noe. Dette skyldes at det i departmentets mal legges til grunn at bundet mindreforbruk består av ressurser som er bundet opp i inngåtte avtaler med parter innenfor/utenfor staten. I den interne vurderingen i høgskolen legges i

3 3 tillegg planlagte tiltak til grunn for denne vurderingen. Det vises til S-sak 06/07 for note 15. Vurdering Avdeling for allmennvitenskapelige fag Oppdragsinntektene se pkt under Investeringer og vedlikehold Netto kostnader for arbeidskraft Merknader Av midlene fra styret til større utstyrskjøp og vedlikehold (formål 34) er det et mindreforbruk på kr Det aller meste av dette er til den planlagte Golfutbygginga som ikke har kommet i gang i 2006, men vil bli gjennomført i (EFV) finansiert av NFR Kategori 5: Oppdragsundervisning Eventuelt overskudd på de to sistnevnte kategorier vil gå inn i høgskolens virksomhetskapital. Avdelingen har et mindreforbruk på 12,5 mill. kroner. Mindreforbruket er ca 2,7 mill. kroner større enn prognosen var etter 2. tertial. Om lag 4,9 mill. kroner er bundet opp i inngåtte avtaler. I tillegg vurderer avdelingen ytterligere 5 mill. kroner som disponert i planlagte tiltak. Det er en økning på ca. 2 mill. kroner i forhold til 2. tertial. Omlag 1 mill. kroner av økningen skyldes at avdelingen har fått ekstra tildelinger på slutten av året som er bundet i nye tiltak. Resterende økning på omlag 1 mill. kroner skyldes mindreforbruk på flere av de etablerte tiltakene enn tidligere rapportert. Avdelingens definerte disponible mindreforbruk har økt med 0,7 mill. kroner i forhold til 2. tertial og er nå på 2,6 mill. kroner. Økningen skyldes mindre forbruk på slutten av året enn tidligere antatt. Det disponible mindreforbruket er bundet til forsking og undervisning i avdelingens budsjett for Disse midlene er helt avgjørende for at avdelingsbudsjettet i 2007 skal gå i balanse. I sum har avdelingen 7,6 mill kroner som ikke er bundet opp i inngåtte avtaler.

4 4 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærer Merknader Samlede inntekter viser at inntekten er høyere enn budsjettert. Den vesentlige årsaken til dette er at det er avsatt midler på konto 3587 i budsjettet, til sammen kr Dette er midler som er avsatt til forventede utgifter på ulike tiltak som fortsetter i Dette gjelder bl.a. tiltak Veiledning av nyutdanna, Videre for pedagoger samt Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Avvik i regnskapet pr : kr Avdelingen har fått tildelt midler fra departementet i slutten av året til bl.a tiltak Veiledning av nyutdanna og Nettverk veiledning av nyutdanna med til sammen kr som ikke er budsjettert. Oppdragsinntektene se pkt under Investeringer og vedlikehold Avvik i regnskapet pr : Mindreforbruk kr Dette er midler til større utstyr og vedlikehold som vil bli overført til Netto kostnader for arbeidskraft Avvik i regnskapet pr : Merforbruk kr Merforbruket i 2006 skyldes i hovedsak større utbetalinger til vikarer og timeøvingslærere enn budsjettert. Avvik i regnskapet pr : Mindreforbruk kr Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på refusjon øvingsundervisning, trykningsutgifter og reiseutgifter. (EFV) 1 prosjekt. Kategoti 6: Deltakerfinansiert 14 prosjekter Kategoti 8: Bidragsforskning 7 prosjekter Kategori 5: Oppdragsundervisning Har ingen prosjekter i kategori 5 Kategoti 9: Oppdragsforskning Har ingen prosjekter i kategori 9 Kort vudering av den økonomiske situasjonen ved driftsenheten: Rapporten viser det fordelte budsjett for 2006, som netto er på kr Avdelingens mindreforbruk på kr er bundet opp i ulike øremerkede midler/stipendiater. Redusert mindreforbruk i forhold til 2005, sammen med nedskjæringer i budsjett 2007, gjør at avdelingen har klart mindre økonomisk handlefrihet nå enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

5 5 Avdeling for helse- og sosialfag Oppdragsinntektene - se pkt under Investeringer og vedlikehold Netto kostnader for arbeidskraft Merknader: Differansen skyldes at avdelingen mot slutten av 2006 har fått flere nye prosjekter enn budsjettert. Avvik mellom budsjett og regnskap skyldes forsinkelser mht planlagte investeringer i 2006 noen av disse innkjøpene vil først finne sted i Det er satt av penger til avdelingens administrative KOstilling, dvs avsetninger fra tidligere års prosjektoverskudd som skal reinvesteres i avdelingens framtidige oppdragsvirksomhet (avsetning: kr ). Det er høsten 2006 satt av kr i forbindelse med etablering av mastergrad i avdelingen fra høsten Avdelingen har hatt flere stillinger delvis vakante i 2006 som følge av lange tilsettingsprosesser. Dette tilsvarer om lag kr i innsparte lønnsmidler. Beløpet omdisponeres ihht. avdelingens behov for ressurser i Avvik i regnskapet pr : kr ,-. Dette skyldes i hovedsak at avdelingens reisevirksomhet har vært lavere enn antatt i 2006, i tillegg til noen andre mindre poster. Beløpet omdisponeres ihht avdelingens behov for ressurser i (EFV): Kategori 5: Oppdragsundersvisning 0 1 Diverse mindre bidragsprosjekter, flere av disse vil påføre avdelingen et regnskapsmessig tap. Det er satt i gang flere kurs mot slutten av 2006 som forventes å gi økonomisk overskudd. Avdelingen har et nytt prosjekt i denne kategorien som forventes å gi økonomisk overskudd. Avdelingen har det siste året hatt økt oppmerksomhet rundt lønnsomheten i den eksternt finansierte virksomheten, slik at det i større grad vurderes lønnsomhet i det enkelte prosjekt før igangsetting. Regnskapet ved HS pr. 3. tertial viser et mindreforbruk på 4 mill. kroner. Dette skal, i tillegg til de avsetninger som er nevnt over, finansiere redusert tildeling i 2007, merkostnader i forbindelse med oppretting av mastergradsstudium ved avdelingen samt ny videre i aldring og eldreomsorg fra høsten Avdelingen er helt avhengig av mindreforbruket for å kunne gjennomføre planlagt studieprogram i Avdelingen må i tillegg fortsette arbeidet for å øke omfanget av kurs- og oppdragsvirksomheten, slik at denne kan gi økt tilskudd til avdelingens drift framover.

6 6 Avdeling for teknologiske fag Oppdragsinntektene - se pkt under Investeringer og vedlikehold Netto kostnader for arbeidskraft Merknader Kr av mindreforbruket gjelder periodiseringer av kostnader knyttet til tildelinger til stort utstyr, som på avdelingen tildeles for 2 år av gangen. (EFV): Kategori 5: Oppdragsundersvisning Eventuelt overskudd på de to sistnevnte kategorier vil gå inn i høgskolens virksomhetskapital. Avdelingens rammebudsjett var i 2006 kr Regnskapet viser et mindreforbruk på 4,4 mill. kroner. Av dette gjelder 4 mill. kroner periodiseringer av øremerkede midler fra rekrutteringsstipendprogrammet og 0,4 mill kr forskjøvet innkjøp av stort utstyr. 14 prosjekter ved avdelingen videreføres fra 2006 til Det er god økonomistyring på disse prosjektene. Biblioteket Merknader: Samlede driftsinntekter for 2006 var stipulert til kr mot et resultat på kr Hovedårsaken til dette er ikkeforutsette ekstra inntekter ved frikjøp. Oppdragsinntektene - se pkt under Investeringer og vedlikehold Netto kostnader for arbeidskraft Det ble avsatt midler til innkjøp av ny ergonomisk skranke Notodden med heve- og senkemuligheter som benyttes jevnlig og har stor betydning for å unngå rygg-relaterte problemer. Netto kostnader for arbeidskraft var for 2006 stipulert til

7 7 kr mot et resultat på kr som gir et mindreforbruk på kr Det har i biblioteket vært en rekke permisjoner og vikariater av varierende lengde i var for 2006 stipulert til kr mot et resultat kr Dette gir et merforbruk på kr (EFV): Kategori 5: Oppdragsundersvisning Eventuelt overskudd på de to sistnevnte kategorier vil gå inn i høgskolens virksomhetskapital. Årsprognoser levert for 1. og 2. tertial 2006 har vist en drift i balanse og dette har også blitt resultatet. Samlet resultat for 2006 viser et mindreforbruk på kr (0,6 % mindreforbruk). Driftstjenesten Oppdragsinntektene - se pkt under Merknader: Inntektsavviket skyldes først og fremst ikke budsjettert inntekt fra utleie av pulverhall til Tel-Tek på kr Videre har studentene betalt inn netto kr for tilgang til trimrom. Disse midlene er lovet brukt til innkjøp av utstyr. Inntektene til kopisentrene er til sammen kr under budsjett. Investeringer og vedlikehold Investeringer viser et mindreforbruk på kr Dette skyldes at en del prosjekter ikke er realisert i 2006: Ombygging av studentkantina i Bø, gjenstår kr Universell utforming, gjenstår kr Video-overvåking Porsgrunn, kr Ombygging av fyrrom for bioenergi Bø, kr Ombygging kontorer Porsgrunn, kr Netto kostnader for arbeidskraft Kostnadene til arbeidskraft er omtrent som budsjettert.

8 8 Avvikene skyldes hovedsaklig periodisering og en tilsynelatende overbudsjettering av arbeidsgiveravgift og innskudd til statens pensjonskasse. Husleie er kr under budsjett. Største årsak er at brukeravhengige driftskostnader i Porsgrunn for 2005 som faller til betaling i 2006 ble kr lavere enn budsjettert. Energi er kr under budsjett. Hovedårsak er tilbakebetaling av for mye betalt strøm i 2005 med kr De største avvikene forøvrig er: Renholdsbyrå som er kr over budsjett med en motpost på reduserte lønnskostnader. Portokostnadene er kr over budsjett. (EFV): Kategori 5: Oppdragsundersvisning Eventuelt overskudd på de to sistnevnte kategorier vil gå inn i høgskolens virksomhetskapital. Driftstjenestens økonomiske situasjon har vært god i Det har blitt gjennomført en rekke investerings- / utviklingstiltak. Driftstjensten har over flere år hatt et relativt stort mindreforbruk, som for en stor del har kommet fellesskapet til gode, se tabellen under: Netto driftsresultat Disponering Til utbyggingsfond Videreføring av investeringer Øvrig videref. i driftstjenesten Tilbake til fellesskapet Mindreforbruket har kommet som et resultat av kostnadsstyring, men også som et resultat av lavere innkjøpskostnader. Mulighetene for ytterligere reduksjoner i innkjøpskostnadene ansees for å være små. I 2007 vil driftstjenestens mulighet for investering/utvikling ut over de store, planlagte prosjektene være mindre enn tidligere år.

9 9 Fellesadministrasjonen Oppdragsinntektene Merknader Inntektene består hovedsakelig av refusjon for lønn fra NHO for tilsatt som har permisjon fra jobben i høgskolen. Høgskolen utbetaler lønn og får denne refundert fra NHO. Investeringer og vedlikehold Netto kostnader for arbeidskraft Totalt sett er det et merforbruk på lønn på kr Kr 530 er merforbruk på vikar, ekstrahjelp og engasjert personale, kr er mindreforbruk på fastlønn og kr er merinntekter knyttet til refusjon sykepenger og fødselspermisjon. Dette må imidlertid sees i sammenheng med refusjon lønnskostnader internt. Ser man disse i sammenheng er det et mindreforbruk på lønn på om lag 1 mill. kroner. Mindreforbruk på andre driftskostnader er på kr i forhold til budsjett. Av dette skyldes kr mindreforbruk på kjøp av konsulenttjenester og kr mindreforbruk på reiser. Det største merforbruket er knyttet til innføring av elektronisk fakturabehandling med kr og kr til kjøp av visittkort. (EFV) Kategori 5: Oppdragsundervisning Kategoti 9: Oppdragsforskning Det største prosjektet innen eksternt finansiert virksomhet i FA er Næringsrettet høgskolesatsing med en kostnadsramme på kr i Prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Fellesadministrasjonen har tre bidragsprosjekter finansiert av andre enn NFR. Dette gjelder midler fra Senter for internasjonalisering av høyere (SiU), og består i hovedsak av utvekslingsstipend for lærere og elever ved høgskolen. Ingen av prosjektene i FA kan gi egenkapital ved avslutning. Prosjektene blir løpende avregnet mot beholdningskonti, og har ikke innvirkning på mer- /mindreforbruk i året. Regnskapet for 3. tertial viser et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner for 2006 for FA. Årsaken er i hovedsak mindre bruk av ekstra personale ved innføring av nytt arkiv- og saksbehandlingssystem og personal- og lønnssystem. Øremerkede tiltak, utviklingstiltak og fellesdrift:

10 10 Regnskapet for 3. tertial 2006 for tiltakene viser totalt et forventet mindreforbruk på kr Av dette gjelder kr midler til utbyggingsfond, kr er knyttet til nytt lønns- og personalsystem, kr gjelder midler til kompetanseutviklingsplanen og kr gjelder tiltaket internasjonalisering. IT-tjenesten Oppdragsinntektene - se pkt under Merknader: Regnskapet viser merinntekter på kr Dette skyldes noe økte inntekter fra utleie av kommunikasjonslinjer. Nettoresultat for interne transaksjoner er pluss kr i.f.t. budsjett. Summen skyldes overføring av overheadmidler fra eksternt finansierte prosjekter og periodiseringer. Investeringer og vedlikehold Regnskapsmessig mindreforbruk er på Mindreforbruket skyldes at tiltak er blitt utsatt på grunn av at investeringstiltak er blitt utsatt p.g.a. prioritering av andre nødvendige arbeidsoppgaver. Dette gjelder bl.a. ny kommunikasjonslinje til Rauland (kr ), Datainfrastruktur nybygg Drammen (kr ), Spredenett maskinrom Bø/Porsgrunn (kr delvis gjennomført). Netto kostnader for arbeidskraft Lønn viser et mindreforbruk på kr Regnskapsmessig merforbruk er kr på grunn av nedbetaling av innskuddet til Gigabit-kommunikasjonslinjene Porsgrunn-Bø-Notodden. (EFV): Kategori 5: Oppdragsundersvisning Eventuelt overskudd på de to sistnevnte kategorier vil gå inn i høgskolens virksomhetskapital. Regnskapet for 2006 viser et mindreforbruk på kroner, mot millioner kroner for Reduksjonen i mindreforbruket skyldes at budsjettet for 2006 ble betydelig redusert i forhold til budsjettet for 2005, og fordi IT-tjenesten har klart å komme bedre à jour med planlagte tiltak som krevde investeringer. Mindreforbruket er i sin helhet bundet opp til tiltak som det var avsatt investeringsmidler til.

11 11 Oppsummering Mindreforbruket for 2006 er litt lavere enn årsregnskapet for 2005 (henholdsvis 39,4 mill. kroner og 42,1 mill. kroner), men fortsatt for høyt, jf. KDs signaler om behovet for redusert likviditet i UH-sektoren. Prognoser beregnet tidligere viste at det lå an til en reduksjon i bevilgningen i 2007 som følge av redusert studiepoengproduksjon. Ved fremlegg av Regjeringens budsjettforslag for 2007 ble det i tillegg klart at høgskolen ville få rammekutt i Behovet for stram økonomistyring ble dermed tydeligere, og kan være noe av årsaken til at mindreforbruket har blitt høyere enn ved rapporteringen etter 2. tertial. Det er likevel grunn til å understreke at økonomistyringen i høgskolen bør bli bedre. Jeg vil vektlegge dette i den interne kommunikasjonen i høgskolen fremover. Disponering av mindreforbruket vil bli behandlet i sak om revidert budsjett for 2007 i mars. Omfang og resultat av den eksternt finansierte virksomheten er redusert fra 2005 til Omfanget, målt i avregnede inntekter, var i ,7 mill. kroner mot 18,4 mill. kroner i Resultatet for 2006 er på kroner mot kr i Dette er en lite tilfredsstillende utvikling som vil bli gjort til gjenstand for nærmere analyse. For mer informasjon om høgskolens regnskap vises til S-sak 06/07 om foreløpig årsregnskap for Av denne fremgår det at høgskolen hadde en virksomhetskapital pr på kr I S-sak 55/06 ble det vedtatt å bruke kr av virksomhetskapitalen til høgskolens deltakelse i prosjektet "Midt-Telemark 2015: Et internasjonalt senter for forskning og kompetanse". I S-sak 152/06 ble det i tillegg vedtatt å bruke tilsvarende beløp til kjøp av aksjer i Virksomhetskapitalen vil etter dette være på kr Av denne er kr bundet. Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer