Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag."

Transkript

1 Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012 Forklaring til regnskapsoppstilling Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Virksomhet er inndelt i: Ordinær virksomhet - virksomhet finansiert av bevilgning fra KD Ordinær virksomhet prosjekter - virksomhet finansiert av bevilgning fra KD samt egne driftsinntekter - organisert som prosjekter Bidragsfinansiert virksomhet. Her inngår virksomhet som helt eller delvis er finansiert med bidrag fra andre statlige etater (inkl Norges forskningsråd), andre departement, kommunale og fylkeskommunale etater, EU, organisasjoner, næringsliv og private. Denne virksomheten kan også være delfinansiering med bevilgning fra KD samt egne driftsinntekter. Oppdragsfinansiert virksomhet. Oppdrag skal være fullfinansiert fra oppdragsgiver. Det er kun oppdragsfinansiert virksomhet som kan generere eksternt resultat og kan bidra til opparbeidelse av virksomhetskapital. Ordinært resultat viser: "Ordinær virksomhet": Innsparing/overskridelse i perioden. "Ordinær virksomhet - prosjekter": Avregning mot balanse - merforbruk dekkes av avsatte midler (evt fremføres) på balansen. Mindreforbruk avsettes på balansen. "Bidragsfinansiert virksomhet": Avregning mot balanse - merforbruk dekkes av avsatte midler (evt fremføres) på balansen. Mindreforbruk avsettes på balansen. "Oppdragsfinansiert virksomhet": Resultat fra eksternfinansiert virksomet

2 Fakultet for samfunnsfag, ordinært regnskap 1. tertial tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Budsjettenheter (jf. tabell 1) Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Avvik Fakultetsledelse SAM Strategitiltak SAM Investeringer SAM Prosjekter SAM ) SUM 150* LEDELSE OG FELLESTILTAK Fakultetsdirektør med stab Seksjon for studieadm.og internasj Seksjon for HR Seksjon for økonomi SUM 151* ADMINITRASJONEN Instituttledelse ABI ) Arkiv- og dokumentbehandling Bibliotek- og informasjonsvitenskap Master i bibliotek- og info.vitenskap Master i bibliotek- styring og ledelse Ph.d. i bibliotek- og info.vitenskap ) Prosjekter ABI ) SUM 152* ARKIV-, BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSFAG Instituttledelse JM ) Fotojournalistikk Journalistikk Medier og kommunikasjon Master i journalistikk Fagforfatterstudium Prosjekter JM ) SUM 153* JORNALISTIKK OG MEDIAFAG Instituttledelse OAV ) Administrasjon og ledelse Velferdsfag Master i styring og ledelse Prosjekter OAV ) SUM 154* OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 15500 Instituttledelse SF ) Sosialt arbeid Barnevern Sosialfaglig mastere Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk Sosialforsk Prosjekter instituttet ) Prosjekter sosialt arbeid ) Prosjekter barnevern ) Prosjekter sosialfaglig mastere ) Prosjekter Sosialforsk ) SUM 155* SOSIALFAG Instituttledelse ØA Bachelor og årsstudier, økonomi Master i økonomi og administrasjon Prosjekter inst.øa ) SUM 156* ØKONOMI OG ADMINISTRASJON TOTALT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG ) Regnskapsinntekt baserer seg på avdelingsinterne tilskudd. 2) Prosjekter med eksternfinansiering avregnes mot balansen. Inntektene tilsvarer kostnadene. Der det har vært underdekning på prosjekter, er kostnadene høyere enn inntekten. Kommentarer til de forskjellige enhetene (tall i 1000 kroner): 150* Fakultetsledelse og fellestiltak Totalt har enheten et merforbruk på om lag kr 2 857, men det var kr i merforbruk i perioden, så avviket er bare på kr 42. Merforbruket baserer seg på interne tildelinger til enheter for å dekke underskuddet. For perioden har det ikke vært behov for underskuddsdekning som budsjettert, men overføringer har vært foretatt som budsjettert for alle unntatt 152* ABI og 153* JM. Ellers har det vært mer- eller mindreforbruk av mindre beløp på enkelte poster. 151* Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen har et mindeforbruk på kr 984, og det skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert. Noe av dette er mer materiellpenger og eksamensavgifter enn budsjettert, men det aller meste skyldes feilpostering av kursinntekter som vil bli overført til de enhetene de tilhører. 152* Institutt for arkiv-, bibliotek og informasjonsfag Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 Totalt har instituttet et mindreforbruk på kr I hovedsak kommer dette av et internt tilskudd til ph.d. i bibliotek- og informasjonsvitenskap på kr 500, at underskuddsdekningen ikke er ført, at det er en ubesatt stilling og at det er ompostert mye lønnskostnader til prosjekter, mens motpostene i form av interne tilskudd ikke er ført. Prosjektene på har et regnskapsført underskudd på kr 148. Det gjelder lønn til en stipendiat. Dette er et stipend som ble omgjort fra post.doc. i 2011 og som vi ikke har mottatt tilskudd for. Det vil vi etter hvert få, og da vil dette underskuddet bli dekket. 153* Institutt for journalistikk og mediefag Totalt har instituttet et merforbruk på kr 785. I hovedsak kommer dette av at underskuddsdekningen ikke er ført. For øvrig er det stort sett avvik knyttet til lønnskostnader bl.a. med en stor etterbetaling for 2011, men også noe feilført lønn som vil bli korrigert og det er også manglende budsjettering for noe lønn som vil bli korrigert i budsjettrevisjonen. 154* Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Totalt for instituttet har det vært et mindreforbruk på kr Honorar til instituttrådsmedlemmer er ikke utbetalt enda. Tilskudd i form av avdelingsinterne midler (underskuddsdekning), faglige driftsmidler og seniorstipend utgjorde kr 912. Mye av disse midlene er brukt til å finansiere lønn. Mindreforbruk på lønn er på om lag kr 800, hvorav ca. kr 450 er mindreforbuk på timelærere og sensorer. Lønna for en ansatt ble belastet et annet fakultet, og dette ble ompostert i mai. En ansatt gikk over i pensjon fom. mars, mens lønnskostnadene var budsjettert ut året. Budsjettet blir korrigert ifm. budsjettrevisjonen. Ellers har det i perioden vært brukt mindre på reiser og arrangement av seminarer o.l. 155* Institutt for sosialfag Totalt for instituttet har det vært et mindreforbruk på kr Instituttledelse: Mindreforbruket på kr 285 kommer stort sett av tilføring av faglige driftsmidler som ennå ikke er brukt. Det er få mer- eller mindreforbruk på drift Sosialt arbeid: Totalt har utdanningen et merforbruk på kr 363. Det har kommet inn kr 698 mindre i kursinntekter enn budsjettert i perioden. Etter fusjonen ble samtlige prosjektnummer og budsjettenhetsnummer endret fra 1. januar 2012 da det ble felles økonomisystem for høgskolen. Deltakeravgiftene på EVU-kursene ble godskrevet fakultetsadministrasjonen da betalingsinformasjonen i FS ikke har blitt oppdatert ved overgangen til felles økonomisystem. Disse inntektene vil bli ompostert til riktig enhet. Det har ellers vært mindreforbruk på timelærere og sensorer og på reisevirksomheten, og et lite merforbruk på kjøp av undervisningstjenester Barnevern: Totalt har utdanningen et mindreforbruk på kr Mindreavviket er størst på timelærere og sensorer. Fastlønte er i balanse. Det er også noe mindreforbruk på reisevirksomheten. I tillegg har utdanningen fått inn kr 140 fra RBUP for kurs i familie- og miljøterapi i Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 15551 Sosialfaglige mastere: Utdanningen viser et mindreforbruk på kr 398. Hvis vi ser bort fra avdelingsinternt tilskudd for underskuddsdekningen som ble godskrevet for hele året, så er mindreforbruket på kr 61. Ellers er det litt merforbruk på arrangement av seminar og litt mindreforbruk på reisevirksomheten Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk: Utdanningen har et mindreforbruk på kr 124 som kommer av litt mindreforbruk på timebetalt personale og litt på drift. I tillegg gjennomførte utdanningen en konferanse i slutten av mai. Deler av inntekten, kr 79, har kommet inn, mens kostnadene vil komme i juni. Inntekter og kostnader ifm. konferanser skal etterhvert overføres til respektive prosjektnumre etter at disse er opprettet Sosialforsk: Enheten viser et merforbruk på kr 260. Arbeidskraftkostnadene er om lag kr 112 høyere enn budsjettert. Her er det flere ansatte som skulle ha vært tilknyttet eksternfinansierte prosjekter, men det har ikke blitt eksterne midler til disse prosjektene. Vi har en annen ansatt som skal belastes eget stipendiatprosjekt når det er opprettet. Vi har heller ikke fått godskrevet enheten for lønnsutgifter for en ansatt fra hans eget prosjekt. Dette vil bli korrigert Prosjekter Sosialforsk: Prosjekter skal normalt gå i balanse og dekkes av tildelte midler. Prosjektene skal da avregnes for hvert tertial mot tidligere mottatte midler eller mot forventede inntekter. Her er det et underskudd på kr 420. Det skyldes at lønn til en prosjektmedarbeider er ført feil i regnskapet. Dette vil bli ompostert til prosjektet. I tillegg er en fast tilsatt belastet med lønn her, mens det ikke er inndekning for dette gjennom ekstern finansiering. Denne kostnadene vil bli ompostert til for dekning av disse lønnskostnadene. 156* Institutt for økonomi og administrasjon Totalt for instituttet har det vært et mindreforbruk på kr 676. Mindreforbruket er størst på timelønnet personale på enhet (bachelor og årsstudier). Det har kommet kr 103 for lønnsrefusjon for to ansatte for prosjektdeltakelse i 2011 (NEON-konferansen). Lønnskostnader for én ansatt skal refunderes fra høgskolen sentralt på slutten av året. Det er et merforbruk på enhet (master) som skyldes feil fordeling av lønna ift. budsjettet. Dette vil bli korrigert. Denne enheten er i balanse når det gjelder fastlønte, men har allikevel litt merforbruk på drift. Vurdering av situasjonen per Generelt sett har fakultetet et godt regnskapsresultat per 1. tertial. Det var budsjettert med et merforbruk på ordinær virksomhet på kr 3 360, mens regnskapet viser et mindreforbruk på kr 923, altså et regnskapsmessig resultat som ligger kr bedre enn budsjettert. For prosjekter på ordinær virksomhet er det et regnskapsmessig resultat som er på kr 447 dårligere enn budsjettert, og der et det regnskapsmessige merforbruket kr mot budsjettert merforbruk på kr Inntektssiden er kr 904 bedre enn budsjettert, og det skyldes betydelig høyere kurs- og konferanseinntekter enn antatt og noen materiellavgifter som vi ikke hadde budsjettert med. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Kostnadssiden er kr bedre enn budsjettert. Lønnskostnadene er betydelig lavere enn budsjettert, og det kommer i hovedsak av at kostnader til timebetalt personale ikke har vært så høye som antatt i perioden. Periodisering av timelønn er vanskelig og det varierer fra år til år når kravene kommer til utbetaling. Videre er det også betydelig lavere andre driftskostnader enn budsjettert, og det kommer i stor grad av at reise- og seminarvirksomheten har vært lavere enn antatt i perioden, men det er også mindre avvik på mange andre poster som i sum blir en del kroner. Interne overføringer er også en del høyere enn budsjettert. Det kommer i hovedsak av et tilskudd til ph.d. i bibliotekvitenskap, tildeling av seniorstipend og overføring fra et prosjekt. Disse forholdene var ikke tatt med i budsjettet. Dag Jenssen dekan Marja Lundell fakultetsdirektør Vedlegg: tabell 1 Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag

Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 24. februar 2004 Til alle ansatte Budsjett 2004 Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag 2004 blir et overgangsår for finansieringen av BIO: 4 institutt-tradisjoner

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer