ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon"

Transkript

1 ØKONOMIRAPPORT Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL 2013 Saksbehandler: Rapporterende enhets leder: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Jøran Moen Versjon Page 1 of

2 2. TERTIAL 2013 HELÅR 2013 Totalt Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Årsbudsjett Årsprognose Avvik Avvik % Overført saldo fra i fjor % % Bevilgning/bidrag fra KD % % Bidragsinntekter fra NFR % % Bidragsinntekter fra EU % % Bidragsinntekter fra andre % % Oppdragsinntekter I/A I/A Andre inntekter % % Tilskudd til prosjekter I/A I/A Avsluttede prosjekter I/A I/A Egenandel % % Overheadinntekter (db) % % Sum inntekter % % Sum inntekter inkl. saldo % % Fastlønn % % Variabel lønn % % Feriepenger % % Sosiale kostnader % % Offentlige refusjoner % % Andre lønnskostnader % % Eksternt finansiert frikjøp % % Internt finansiert frikjøp (BOA) % % Sum personalkostnader % % Internhusleie % % Investeringer % % Andre driftskostnader % % Avskrivninger netto % -100 % Overheadkostnader (indir. kostn.) % % Sum kostnader % % Årets resultat % % Akkumulert resultat % % Bevilgning disponibelt resultat Prosjekt akkumulert resultat Totalt Hva er konsekvensen av vesentlige avvik og hvordan er utviklingstrenden i prognosene Instituttet har på basis en økning i akkumulert resultat for perioden med hele 16,1 mill. 3,8 mill av denne økningen skyldes endring i lønnsvekst levert ved opprinnelig budsjett, 1. tertial og 2. tertial. Dette vil bli sett nærmere på av MN hva som her vil være korrekt. 10,6 mill økning i DB skyldes overtagelse av PGP sin prosjektportefølje (4,6 mill), nye prosjekter fra tidligere PGP ansatte (4,6 mill) og nye prosjekter/revidert fiktivt NFR prosjekt (1,4 mill). 1,7 mill økning skyldes økning i eksternt finansiert frikjøp, hvor prosjekter tar mer av lønnskostnadene til de faste ansatte. Internhusleien ble av fakultetsstyret vedtatt endret i juni Denne er for instituttets del justert ned med 5,5 mill. Tildeling er også justert tilsvarende og gir derfor ingen resultatmessig ending. Instituttet har som følge av overføring av prosjekter fra PGP hatt en økning i prosjektinntekter. Denne økningen er ikke hensyntatt i inntektssimulator og instituttet vil i årene fremover motta mer insentivmidler. Økning i DB fra SMN og NFR inntekter er heller ikke hensyntatt i revidering av Buddy for 2. tertial, hvilket vil si at instituttet også her kan forvente høyere inntekt. Lønnsbudsjett basis er ikke revidert per 2. tertial, men vil bli gjennomgått på ny ved levering av LTB Som følge av økte inntekter vil stillingsplanen bli gjennomgått og revidert på nytt. Overført saldo opprinnelig budsjettert og virkelig overført saldo lastet inn i OA av UiO sentralt avviker stort. Dette gjelder spesielt under prosjekter. Uten at årsaker til avvik i overført saldo er oppdatert i LTB, som feks forsinkelse i inntekt fra NFR, gir Årsbudsjett ett helt feil bilde. Årsbudsjettet er rett og slett missvisende. Internt bundne midler kan ikke trekkes fra/ses opp mot Disponibelt resultat. Inntekten fra KD mottas per måned (periodiseres), mens internt bundne midler er summen av resterende forpliktelser for hele året (overførte saldoer fra 2012, samt tildeling av nye midler for hele 2013). Hele kostnaden kan ikke avregnes mot den inntekten vi har mottatt så langt. Bundne midler ligger inne i budsjetterte kostnader. Dette gjelder kun for internt bundne midler. For eksternt bundne midler har vi stort sett mottatt midler/inntekten. Page 2 of 8

3 Forutsetning: Inntektskategori er bevilging. Bevilgning Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Årsbudsjett Årsprognose Avvik Avvik % Overført saldo fra i fjor % % Bevilgning/bidrag fra KD % % Bidragsinntekter fra NFR I/A I/A Bidragsinntekter fra EU I/A I/A Bidragsinntekter fra andre I/A I/A Oppdragsinntekter I/A I/A Andre inntekter % % Tilskudd til prosjekter 6 I/A I/A Avsluttede prosjekter I/A I/A Egenandel % % Overheadinntekter (db) % % Sum inntekter % % Sum inntekter inkl. saldo % % Fastlønn % % Variabel lønn % % Feriepenger % % Sosiale kostnader % % Offentlige refusjoner % % Andre lønnskostnader % % Eksternt finansiert frikjøp % % Internt finansiert frikjøp (BOA) % % Sum personalkostnader % % Internhusleie % % Investeringer % % Andre driftskostnader % % Avskrivninger netto -211 % I/A Overheadkostnader (indir. kostn.) I/A I/A Sum kostnader % % Årets resultat % % Akkumulert resultat % % Eksternt bundne midler Disponibelt resultat Internt bundne midler TERTIAL 2013 HELÅR 2013 Bidrag fra prosjekt til basis % % Bevilgning 1. Kommentarer til vesentlige avvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen: Bevilgning/bidrag fra KD: I opprinnelig budsjett var det budsjettert med overføring fra MNF til NORTEM prosjektet (461103) med 4,5 mill i 2013 og 2,5 mill i Budsjett med ekstern partner ble revidert og endret etter dette. Overføring fra MNF er endret til 9,494 mill i Dette gir ett avvik i års budsjett og prognose med 4,994 mill. Internhusleien er justert ned med 5,506 mill og tildeling for årene er justert tilsvarende. Det er i april budsjettert med overføring fra MNF for stillinger fra UNIK med til sammen 1,390 mill. Dette overføres fra MNF som tildeling per måned. Det er i april også budsjettert med overføring av midler til KI og IFI totalt kkr 390, som foreløpig ikke er overført. Det er mottatt Ikke budsjetterte tildelinger som b.la.: kkr 2,925 forskningsinfrastrukturmidler, kkr 447 studiekvalitetsmidler og kkr 250 støtte til doseovervåkningsanlegg. Bidragsinntekter fra NFR: Det er mottatt kkr 251 fra NFR for ett nytt NFR prosjekt som ikke er opprettet enda. Vil bli overført prosjekt når dette er opprettet. Sluttoppgjør kkr 351 er også mottatt for prosjekt som ble avsluttet i Oppdragsinntekter: Prosjekt er avsluttet mot basis med kkr 315. Dette gjelder ett utdanningsprosjekt hvor UiO bidrar videre med midler og prosjektet overføres basis. Prosjekt er også avsluttet med overskudd på kkr 24. Andre inntekter: Lavere inntekter hiå skyldes en tilbakeføring av inntekt bokført fra NorFab i 2011 med kkr Dette er hensyntatt i prognose. Antar at inntekter ellers blir som budsjett. 2. Kommentarer til vesentlige avvik for lønnskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen: Fastlønn: Det er belastet mer lønn enn antatt etter revidert budsjett 1. tertial. Dette vil bli gjennomgått i forbindelse med budsjettarbeid i oktober. Budsejttert B-tillegg til gruppeledere med kkr 450 totalt i 2013 vil ikke gjelde før fra Andre lønnskostnader: Det er belastet mer enn budsjett hiå. Det er belastet kostnader her som opprinnelig er budsjettert som andre driftskostnader. Eksternt finansiert frikjøp: Det er belastet frikjøp i 2013 som gjelder Dette var opprinnelig ikke budsjettert. Nytt prosjekt gir også mer i eksternt frikjøp enn opprinnelig budsjettert. Er endret i LTB. 3. Kommentarer til vesentlige avvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen: Investeringer: Det er brukt mer enn budsjett. Dette skyldes nye tildelinger av infrastrukturmidler. Dette er foreløpig ikke endret i LTB. Investeringer forventes høyere, tilsvarende forventes tildelinger høyere. Dette får ingen resultatmessig effekt (eksternt bundne midler). Andre driftskostnader/driftsmateriell: Det brukt noe mer til drift så langt i år. Det er gitt ytterligere tildelinger til grupper og mottatt tildelinger fra MNF, hvor kostnader er øket tilsvarende i LTB. Internt bundne midler: Det er overført fra 2012 og tildelt midler for 2013 til internt bundne tiltak. Dette gjelder for hele 2013 og det blir feil å se dette alene opp mot Disponibelt resultat, da inntekten fra KD tildeles periodisert per md. Hele kostnaden kan ikke avregnes mot den inntekt vi har mottatt så langt i år. 4. Kommenter hvordan bidraget frå prosjekt til basis vurderes i forhold til enhetens økonomiske situasjon: (Bidrag fra prosjekt til basis er summen av: Egenandel, overheadinntekter, intern finansiert frikjøp og avsluttede prosjekter.) DB er forbedret fra 1. tertial til 2. tertial med hele kkr for perioden Dette skyldes overføring av PGP prosjekter (4,6 mill), nytt PGP prosjekt til FI v/dyste (4,6 mill) og økning i nye prosjekter/revidert fiktive prosjekter (1,365 mill). Fiktivt NFR prosjekt (uten PGP) er vurdert på nytt og vi har antatt en reduksjon i fremtidlige postdoc/forsker stillinger fra 23 til 21 årsverk, samt en økning i stipendiatstillinger fra 7 til 10 årsverk. Egenandel er langt høyere i prognose som følge av nytt ALICE prosjekt med stor egeninnsats, samt overføring av prosjekter fra PGP. Bare for 2013 er det budsjettert med en EA i dette prosjektet med kkr Totalt ble basis godskrevet med kkr som følge av konvertering av prosjekter i april. To av prosjektene til PGP ble konvertert og tilbakeført til basis alene kkr ( og ). Her har det vist seg at for mye midler ble tilbakeført i prosjekt , da DB ikke skulle ha vært så høyt som 42 %. PGP prosjektene hat tilført FI basis ca kkr 800, hvor DB burde vært fordelt 40/60. Det må tas tilling til hvorvidt FI skal overføre PGP DB midler her. Page 3 of 8

4 Forutsetning: Inntektskategori er bidrag og oppdrag. 2. TERTIAL 2013 HELÅR 2013 Totalt prosjekt Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Årsbudsjett Årsprognose Avvik Avvik % Overført saldo fra i fjor % % Bevilgning/bidrag fra KD I/A I/A Bidragsinntekter fra NFR % % Bidragsinntekter fra EU % % Bidragsinntekter fra andre % % Oppdragsinntekter I/A I/A Andre inntekter % % Tilskudd til prosjekter I/A I/A Avsluttede prosjekter I/A I/A Egenandel % % Overheadinntekter (db) I/A I/A Sum inntekter % % Sum inntekter inkl. saldo % % Fastlønn % % Variabel lønn % % Feriepenger % % Sosiale kostnader % % Offentlige refusjoner I/A I/A Andre lønnskostnader % % Eksternt finansiert frikjøp % % Internt finansiert frikjøp (BOA) % % Sum personalkostnader % % Internhusleie I/A I/A Investeringer % % Andre driftskostnader % % Avskrivninger netto % -100 % Overheadkostnader (indir. kostn.) % % Sum kostnader % % Årets resultat % % Akkumulert resultat % % Page 4 of 8

5 Forutsetning: Bidragsyter er NFR - individuelle stipendiat, program, via statlig enhet og stimuleringsmidler. 2. TERTIAL 2013 HELÅR 2013 NFR prosjekt Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Årsbudsjett Årsprognose Avvik Avvik % Overført saldo fra i fjor % % Bevilgning/bidrag fra KD I/A I/A Bidragsinntekter fra NFR % % Bidragsinntekter fra EU I/A I/A Bidragsinntekter fra andre I/A I/A Oppdragsinntekter I/A I/A Andre inntekter I/A I/A Tilskudd til prosjekter I/A I/A Avsluttede prosjekter I/A I/A Egenandel % % Overheadinntekter (db) I/A I/A Sum inntekter % % Sum inntekter inkl. saldo % % Fastlønn % % Variabel lønn I/A I/A Feriepenger % % Sosiale kostnader % % Offentlige refusjoner I/A I/A Andre lønnskostnader % % Eksternt finansiert frikjøp % % Internt finansiert frikjøp (BOA) % % Sum personalkostnader % % Internhusleie I/A I/A Investeringer I/A I/A Andre driftskostnader % % Avskrivninger netto % -100 % Overheadkostnader (indir. kostn.) % % Sum kostnader % % Årets resultat % % Akkumulert resultat % % NFR prosjekt 1. Kommentarer til vesentlige avvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen: Bidragsinntekter fra NFR: På prosjekt , og mottok vi ikke alle de budsjetterte midlene i 2012, men fikk dem i stedet i De er på henholdsvis , og kr for prosjektene. Resten av aviket skyldes småbeløp hvor vi har fått litt mer ell mindre pga reviderte budsjetter og viderefordelinger til konsortiedeltagere som har vært større eller mindre enn budsjettert. Dessuten har prosjekt mottatt kr som hører til et annet prosjekt på UiO. Regnskapsseksjonen fikk beskjed om feilen i april og juli, men har ikke rettet opp enda. Avsluttede prosjekter: Prosjekt , og , og er avsluttet med overskudd på tilsammen kr som tilfaller instituttet. Egenandel: Større pga at lønn og drift er større enn budsjettert. Konverteringen av prosjekter har ikke totalt sett påvirket regnskapet i betydelig grad, men prosjekt (et tidligere PGP prosjekt) fikk ifm konverteringen redusert egenandelen sin med kr, dvs vi tok penger fra prosjektet. Dette beløpet er ikke riktig og fører til at prosjektet står med et stort underskudd som ikke er reelt. Konverteringsbeløpet burde sannsynligvis vært på ca kr 2. Kommentarer til vesentlige avvik for lønnskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen: Fastlønn: Fastlønnen er høyere enn budsjettert siden vi har overtatt prosjekt og fra PGP. I tillegg var det budsjettert med alt for lav lønn på Alt dette er lagt inn i vår årsprognose. Avviket reduseres noe av at Huse lønnes på basis, men skulle vært på prosjekt i hele år. Dette omposteres. Offentlige refusjoner: Gjelder foreldrepermisjon på prosjekt Andre lønnskostnader: Dette er ikke direkte lønnskostnader, men bevertning på møter, trekkpliktig kostgodtgjørelse og stipender. Det er ikke budsjettert på disse kostnadene, men pga flere nye prosjekter med stipendutbetalinger har det blitt regnskapsført mye her. Årsprognosener oppdatert, men bør oppdateres ytterligere. Eksternt finansiert frikjøp: Ført for lite frikjøp tidligere år på prosjekt og dette er nå ført i 1. tertial Var ikke budsjettert, men er oppdatert i årsprognosen. Internt finansiert frikjøp (BOA): Avviket skyldes det nye prosjektet som har veldig stort internt frikjøp. Prosjektet er lagt inn i årsprognosen. Avviket reduseres noe av at prosjekt og har for lavt frikjøp hittil i år iht til budsjett, men dette forventes å gjevne seg ut da det er budsjettert med per tertial, men mange ikke starter før i slutten av året. 3. Kommentarer til vesentlige avvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen: Investeringer andre driftskostnader: Det er vanskelig å budsjettere riktig mellom disse kategoriene for drift. Årsprognosen for investeringer er oppdatert, men andre driftskostnader forventes fremdeles å bli omtrent slik som opprinnelig budsjettert. Page 5 of 8

6 Forutsetning: Bidragsyter er EU - 6. og 7. rammeprogram samt andre tilskudd. EU prosjekt Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Årsbudsjett Årsprognose Avvik Avvik % Overført saldo fra i fjor % % Bevilgning/bidrag fra KD I/A I/A Bidragsinntekter fra NFR I/A I/A Bidragsinntekter fra EU % % Bidragsinntekter fra andre I/A I/A Oppdragsinntekter I/A I/A Andre inntekter I/A I/A Tilskudd til prosjekter I/A I/A Avsluttede prosjekter I/A I/A Egenandel % % Overheadinntekter (db) I/A I/A Sum inntekter % % Sum inntekter inkl. saldo % % TERTIAL 2013 HELÅR 2013 Fastlønn % % Variabel lønn 333 I/A I/A Feriepenger % % Sosiale kostnader % % Offentlige refusjoner -15 I/A I/A Andre lønnskostnader I/A I/A Eksternt finansiert frikjøp % % Internt finansiert frikjøp (BOA) I/A I/A Sum personalkostnader % % Internhusleie I/A I/A Investeringer I/A I/A Andre driftskostnader % % Avskrivninger netto I/A I/A Overheadkostnader (indir. kostn.) % % Sum kostnader % % Årets resultat % % Akkumulert resultat % % EU prosjekt 1. Kommentarer til vesentlige avvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen: Bidragsinntekter fra EU: Det er motatt kr på IRIS, men kun var budsjettert med en inntekt på kr. Budsjettert med inntekt på kr på SCOOP, men har ikke mottatt noe. Forventer at det kommer senere i år. Mottatt kr på INFERNOS som ikke var forventet i år. Årsprognosen viser rikig forventet inntekt for Kommentarer til vesentlige avvik for lønnskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen: Fastlønn: Avviket skyldes at det er lagt inn et fiktivt prosjekt i budsjettet for prosjektet INFERNOS som ikke var opprettet enda. Prosjektet er nå opprettet, men lønnskostnaden føres som frikjøp og ikke fastlønn. Fastlønnsprognosen er derfor noe nedjustert, mens prognosen for frikjøp har økt. Eksternt finansiert frikjøp: Frikjøpet på EMI er budsjettert for lavt og i tillegg er budsjettet lagt tertialsvis slik at det hittil i år blir for lavt. På METOXIA ble noe av frikjøpet for 2012 først bokført i INFERNOS var budsjettert med fastlønn, men det føres frikjøp. Regnskapet viser altså det riktige og årsprognosener er oppdatert slik vi forventer at regnskapet for 2013 vil bli. Andre lønnskostnader: Dette er ikke direkte lønnskostnader, men bevertning på møter, trekkpliktig kostgodtgjørelse og stipender. Det må forventes et avvik her da det er vanskelig å anslå disse kostnadene, men prognosen er oppjustert. 3. Kommentarer til vesentlige avvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen: Driftskostnader: Nesten dobbelt så store som forventet hittil i år. Årsprognosen er justert slik vi forventer at driftskostnadene for 2013 vil bli. Page 6 of 8

7 Forutsetning: Øvrige bidragsytere 2. TERTIAL 2013 HELÅR 2013 Øvrige prosjekt Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Årsbudsjett Årsprognose Avvik Avvik % Overført saldo fra i fjor % % Bevilgning/bidrag fra KD I/A I/A Bidragsinntekter fra NFR I/A I/A Bidragsinntekter fra EU I/A I/A Bidragsinntekter fra andre % % Oppdragsinntekter I/A I/A Andre inntekter % % Tilskudd til prosjekter 20 I/A I/A Avsluttede prosjekter I/A I/A Egenandel % % Overheadinntekter (db) I/A I/A Sum inntekter % % Sum inntekter inkl. saldo % % Fastlønn % % Variabel lønn % % Feriepenger % % Sosiale kostnader % % Offentlige refusjoner -4 I/A I/A Andre lønnskostnader % % Eksternt finansiert frikjøp % % Internt finansiert frikjøp (BOA) % % Sum personalkostnader % % Internhusleie I/A I/A Investeringer % % Andre driftskostnader % % Avskrivninger netto I/A I/A Overheadkostnader (indir. kostn.) % % Sum kostnader % % Årets resultat % % Akkumulert resultat % % Øvrige prosjekt 1. Kommentarer til vesentlige avvik på inntekter og hvilken betydning dette har for prognosen: Bidragsinntekter fra andre: Prosjekt hadde en budsjettert inntekt på ca kr i første tertial, men den vil ikke komme før i 3. tertial. På prosjekt er hele inntekten budsjettert i 1. tertial, men mottas hvert tertial. Dette påvirker altså ikke årsbudsjettet/progonsen. På prosjekt derimot er årsprognosen nedjustert med kr pga problemer med å finne ansatt på prosjektet som fører til lave kostnader og stopp i faktureringen. Inntekten forventes i stedet til neste år. NORTEM budsjettert kr som ikke er mottatt, men vil komme senere på året. Andre inntekter: Prosjekt har mottatt kr. Dette er et nytt prosjekt som ikke var i opprinnelig budsjett, men er med i årsprognosen. NORTEM budsjettert kr som ikke er mottatt, men vil komme senere på året. Avsluttede prosjekter: Prosjekt er avsluttet med et overskudd på kr. Balk ønsker å få beholde disse pengene på eget tiltak dersom mulig.prosjekt er avsluttet med et overskudd på kr som er overført på eget tiltak som Angell disponerer videre. Prosjekt er avsluttet med et overskudd på kr. Av dette skal SAFE ha kr i dekningsbidrag. Det ble også levert en bunke reiseregninger på ca kr etter at prosjektet var avsluttet. Disse blir belastet basis. Ca kr er dekningsbidrag til Fysisk institutt som ikke er belastet prosjektet tidligere. 2. Kommentarer til vesentlige avvik for lønnskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen: Fastlønn: Pga at prosjekt hadde mye midler igjen ble det besluttet å føre 7 måneder lønn på dette prosjektet. Prognosen er oppdatert med endringene. Prosjekt og ble opprettet etter at budsjettet var levert og lønnen er derfor ikke med i budsjettet. Prognosen er oppdatert med endringene for alle disse tre prosjektene. NORTEM har også avvik. Andre lønnskostnader: Dette er ikke direkte lønnskostnader, men bevertning på møter, trekkpliktig kostgodtgjørelse og stipender. Det må forventes et avvik her da det er vanskelig å anslå disse kostnadene. Eksternt finansiert frikjøp: Frikjøp på prosjekt og hadde falt ut av budsjettet. Lagt inn i årsprognosen. Det er alikevel regnskapsført lavrere eksternt frikjøp enn budsjettert og dette skyldes det ikke er ført frikjøp på prosjekt Dette vil bli sjekket opp. Internt finansiert frikjøp (BOA): Prosjekt har for lite budsjettert frikjøp i 2013, årsprognosen er endret. NORTEM er budsjettert med kr i internt frikjøp, men det er kun regnskapsført kr Kommentarer til vesentlige avvik på investeringer/driftskostnader og hvilken betydning dette har for prognosen: Andre driftskostnader: NORTEM-prosjektet har kostnader for over millioner hittil i år, men det er ikke budsjettert med drift. I årsprognosen er det lagt inn en driftskostnad for 2013 på Prosjekt har brukt ca kr mindre enn ventet til drift hittil i år. Dette sjekkes opp. Page 7 of 8

8 Beløp i millioner kroner Beløp i millioner kroner Regnskap Årsprognose -1 1T T T Fysisk Bevilgning Prosjekt Akkumulert -2 resultat T og -961 årsprognose Total Regn. 30 Årsprogn. Bev. Prosjekt Total Bev. Prosjekt Total 2T T T T T T Regn. Bev Regn. Prosjekt Regn. Total Årsprogn. Bev Årsprogn. Prosjekt Årsprogn. Total Fysisk Akkumulert resultat prosjekt 2T og årsprognose Regnskap Årsprognose 6 2T T T NFR EU Øvrige Regn. 2 Årsprog. NFR EU Øvrige NFR EU Øvrige 2T T T T T T Regn. NFR Regn. EU Regn. Øvrige 1-5 Årsprog. NFR Årsprog. EU Årsprog. Øvrige Page 8 of 8

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Fysisk institutt (150400 150480) BUDSJETT 2011-2015 TOTALT ALLE VIRKSOMHETER 2011 2012 2013 2014 2015 Overført fra i fjor -29 440-29 416-22 386-23 395-19 658 Inntekter -168 242-153

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 26/13 Møtedato: 17. juni 2013 Notatdato: 10. juni 2013 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3/14 Møtedato: 7. april 2014 Notatdato: 28. mars 2014 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22/08 Møtedato: 17. juni 2008 Notatdato: 6. juni 2008 Saksbehandler: Jan Aldal REGNSKAP

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 213 5 MED og underliggende enheter 2/13 211 5 MED per 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 2, 1, -58 113 1, -52754-66661 -5628-3534 -38 9 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 2 Møtedato: 27.02.2014 Notatdato: 25.02.2014 Saksbehandler: Erik Handelsby Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 Virksomheten

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/14 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 213 5 MED og underliggende enheter 211 5 MED per desember 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 1, -52754 1, -52754-5628 -5628-37122 -38 9 2, 3, 4,

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

Fakultetet har et regnskapsført resultat på totalt 183,6 mill kr i overskudd, fordelt på:

Fakultetet har et regnskapsført resultat på totalt 183,6 mill kr i overskudd, fordelt på: UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/10 Møtedato: 21. juni 2009 Notatdato: 7.juni 2009 Saksbehandler: Anne Chatrine

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter /3 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/3 22-6, -5, -538 4-4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3228-3722 -38-258 54 25-458 9 26-8 924 27-48

Detaljer

SIRKULASJONSSTYREMØTE. Instituttstyrets møte nr 2/2011 uke 23. Forslag til vedtak: Regnskapet for 1. tertial 2010 godkjennes

SIRKULASJONSSTYREMØTE. Instituttstyrets møte nr 2/2011 uke 23. Forslag til vedtak: Regnskapet for 1. tertial 2010 godkjennes UNIVERSITETET I OSLO Biologisk institutt BIOLOGISK INSTITUTT ADMINISTRASJONEN I. 2/2011 SIRKULASJONSSTYREMØTE Instituttstyrets møte nr 2/2011 uke 23 V-SAK IS 5/2011 REGNSKAP 1. TERTIAL 2011 Sakspapirer:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-7, -6, -65442-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35457-37122 -4176-78 63

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/17 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober 215 5 MED og underliggende enheter -8, -7, -6, -5, -4, 213-3, -2, -31228-1, 5 MED per oktober 215 213 (TOT) 214 214 (TOT) 215 215-37122 -318-378 24-69196

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BFV Basis Noter: Års- Års- Avvik i regnskap budsjett Avvik % Inngående balanse -25 908 023-25 862 874-45 149

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter /6 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 24 5 MED og underliggende enheter 2/6-6, 22-5, -5628-5628 -4, -3, -2, -, 5 MED per desember 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-3722 -3722-378 24-258 54 25-458

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 20/15 Møtedato: 19. oktober 2015 Notatdato: 12. oktober 2015 Saksbehandler: Ann Hilde

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Fakultetsnotat REGNSKAP AUGUST 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet

Fakultetsnotat REGNSKAP AUGUST 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Regnskap pr august 215 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Halvor Fahle Møtedato: 27. oktober 215 REGNSKAP AUGUST 215 Vedlagt følger

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport 1. tetial 2010 Det medisinske fakultet Saksnr: 2010/ Dato: 20.05.10 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Det medisinske fakultet Bevilgningsfinansiert virksomhet - Post 50-52

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 17. september 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/11 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -6, -6, 6, -5, -5, -46163-47175 -4, -3, -2, -3363-52754

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 6. februar 2017 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. april 2013, klokken 9:00 10:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. april 2013, klokken 9:00 10:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. 213, klokken 9: 1:, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet Marianne Midthus Østby,

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

Budsjettkommentar for

Budsjettkommentar for Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Budsjettkommentar for 2013-2017 Enhet: Fysisk institutt Stedkoder: 001504 Institutt/senter leder: Einar Sagstuen Dato: 13.12.2012 Dokumentet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 10 Møtedato: 14. april 2005 Notatdato: 30. mars 2005 Saksbehandler: Jan E. Aldal og Marianne L. Elshaug REGNSKAP De viktigste problemstillingene: Vedlagt

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport Årsregnskap 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2008/15378 Dato: 5. februar 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/15 24.09.2015 Dato: 11.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport etter andre tertial 2015 Bakgrunn Etter andre tertial er inntektene

Detaljer

Regnskapsrapport xlsx EFV Medfak

Regnskapsrapport xlsx EFV Medfak EFV Medfak 399 Overført fra i fjor -149 175-149 175 - Overført fra i fjor Total -149 175-149 175-3 Øvrige inntekter -128-50 -78 30-32 Salgsinntekter -13 224-5 111-8 113 34 Tilskudd og refusjoner -434 678-422

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport per oktober 2015 Saken gjelder: Saken gir rapport på grunnbevilgning

Detaljer

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Vedlegg til sak S- 15/31 På styremøte i CREE 23. november 2015 Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Forslag til vedtak: Prognose 2015: CREE øker den administrative delen av

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 19. mars 2015 Notatdato: 09. mars 2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten Fakultetsstyret DMF 21.02.13 REGNSKAP 2012 S-Sak 01-13 Knut Arne Kissten Omsetning DMF 2009-2012 Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet SAK 03-08 Notat Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Økonomi- og planseksjonen Dato:

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Orienteringssak Ephorte: Saksnr: 2/2016 Møtedato: 13. januar 2016 Notatdato: 6. januar

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

a. Premiesats fra Statens pensjonskasse er fra 2014 økt til 13,15 %, og nytt grunnlag er lagt inn i Buddy.

a. Premiesats fra Statens pensjonskasse er fra 2014 økt til 13,15 %, og nytt grunnlag er lagt inn i Buddy. Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Budsjettkommentar for 2014-2018 Enhet: Fysisk institutt Stedkoder: 150400-150490 Institutt/senter leder: Jøran Moen Dato: 19.11.13 Dokumentet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 56/17 01.06.2017 Dato: 15.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per 1. tertial 2017 Saken gjelder Denne saken

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 02/09 Møtedato: 6. februar 2009 Notatdato: 27. februar 2009 Saksbehandler: Jan Aldal

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Rekneskapsrapport per juli 2015

Rekneskapsrapport per juli 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 10. september Rekneskapsrapport per Bakgrunn Per har kostnadane vore ca. 14 millionar

Detaljer

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 33/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per mars 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/16 29.09.2016 Dato: 06.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per 2. tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 141/16 20.10.2016 Dato: 10.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per september 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IAKH. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IAKH 212-217,

Detaljer

Forslag til budsjett 2016

Forslag til budsjett 2016 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24.11.2015 Notatdato: 18.11.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 12/16 Møtedato: 18. april 2016 Notatdato: 8. april 2016 Saksbehandler: Ann Hilde

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2017 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 2.desember 2016 1. Innledning 2017 representerer en stor overgang for fakultetet.

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ADMINISTRASJONEN I. 6/2013 INNKALLING STYREMØTE Instituttstyrets møte nr 6/2013 17.10.2013, kl.13.30, rom 1206 (Skolelabbens møterom) V-SAK 27/2013 V-SAK 28/2013 GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Forslag til budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Senterstyret ved Senter for atferdsforskning Møtested: Q 301, Hulda Garborgshus Dato: 08.05.2012, kl. 12:00 Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til

Detaljer