I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler: Terje Hegge Økonomirapport for 3.tertial 2016 I. Innledning Fakultetet har en solid økonomi ved utgangen av Det akkumulerte resultatet er lavere enn forutsatt i prognosen, men dette skyldes i hovedsak en konkret innbetaling som er forsinket til Planene om å bygge ned overskuddet har i stor grad vært vellykket og vi ser at særlig personellkostnader på basis er rimelig i tråd med prognosen for året. Det er mindre avvik innenfor de ulike områdene ellers, men det akkumulerte resultatet for året er i stor grad sammenfallende med forventet resultat, sett bort fra den forsinkede innbetalingen. Arena har i noen år hatt utfordringer knyttet til en svak økonomi. Senteret har i 2015 og 2016 blitt tildelt flere større prosjekter og det forventes å se effekter av dette i kommende år. Det er etter det fakultetsledelsen er kjent med ingen vesentlige usikkerhetsmomenter i regnskapet, og aktivitetene er i hovedsak gjennomført som planlagt. II. Vurdering av økonomisk status Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2016 er 62,27 mill. kr. Dette er ned ca. 3,1 mill. kr i forhold til I forhold til prognosen er avviket 12,34 mill. kr. PSI ventet en innbetaling på 14 mill. kr fra sentralt i forbindelse med tildelte infrastrukturmidler Denne innbetalingen kommer ikke før i 2017 og forklarer i hovedsak det store avviket mellom regnskap og prognose. Gitt denne forsinkelsen, ansees den økonomiske situasjonen til fakultet å være god og rimelig i tråd med prognosen og planene for Det er dog mindre avvik som forklares i kommende avsnitt og i avsnittene for den enkelte enhet i vedlegget. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: Telefaks:

2 Universitetet i Oslo 2 Forklaring til tabeller: Inntekter føres med negativt fortegn og kostnader føres med positivt fortegn. Inntekter + Kostnader er lik resultat. Tabell 1 og 2 er ment å gi et bilde av totalvirksomheten ved fakultetet. Kostnadene både for basisvirksomhet og prosjektvirksomhet er med og reflekterer den totale aktiviteten. Inntektene for prosjektene er periodisert lik påløpte kostnader koblet til prosjekter. Tabell 5 viser de ubrukte midlene også for prosjekter Tabell 1. Artsrapport totalvirksomheten 2015 Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) 2016 Budsjett desember 2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjett- endring Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Tabell 2. Ubrukte midler Ubrukte midler UBRUKTE MIDLER: des.15 des.16 Basisbevilgning Oppdragsprosjekter Bidragsprosjekter Totale ubrukte midler: A. Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Resultatregnskapet for fakultetets basisvirksomhet viser ved utgangen av 2016 et positivt akkumulert resultat på 62,27 mill. kroner. Sammenlignet med opprinnelig prognosen for 2016 innebærer resultatet et avvik på ca. 12,34 mill. kr.

3 Universitetet i Oslo 3 Inntekter fra bevilgning, inkluderer også andre type inntekter. Totalt endte denne ca. 15,3 mill. kr under prognosen. Det er noen mindre avvik på de enkelte instituttene når det gjelder inntekter, men i all hovedsak skyldes avviket i forhold til prognose forsinkelse i innbetaling av tildelte infrastrukturmidler til PSI. Fakturaen for anskaffelsen er kommet og bokført på 2016, men inntekten kommer ikke før i begynnelsen av Personalkostnader viser et mindreforbruk versus prognose på ca. 0,8 mill. kr. Avviket er kun 0,2% av den totale lønnsmassen og anses ikke som vesentlig. Arena har brukt ca. 1,0 mill. kr mer enn planlagt, mens Økonomisk institutt har brukt ca. 1,0 mill. kr mindre enn planlagt. Ellers er det kun mindre avvik på de ulike instituttene og totalt sett er personellkostnader rimelig i tråd med forventningene. Driftskostnader inkluderer blant annet husleie, personlige driftsmidler, sentrale avsetninger på fakultetsnivå til forsknings- og undervisnings satsninger og ordinære driftsmidler. Regnskapet viser et mindreforbruk på disse på postene sammenlignet med prognose på ca. 2,2 mill. kr i Avviket er spredt ut på de ulike instituttene og virker ikke være knyttet til noen spesifikke store hendelser. Totalt sett er det kun et mindre avvik på investeringer på ca kr mellom regnskap og prognose for Det er likevel merforbruk på blant annet Fak.Adm, PSI, ISS og ISV. Det var satt av 2,7 mill. kr til innkjøp av nye stoler til lesesal, finansiert av fakultetsstyrets fri midler. Kostnadene for disse stolene ble i overkant av kr, slik at her er det en stor innsparing som går mot merforbruket på investeringer. Nettobidraget endte på 38,09 mill. kr, noe som er ca kr lavere enn prognosen for Det er stort sett kun mindre avvik på det enkelte institutt. Tabell 3. Artsrapport basisvirksomheten Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Budsjett desember 2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjett- endring Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat

4 Universitetet i Oslo 4 Fakultetsadministrasjonen Akkumulert for 2016 har fakultetets administrasjon et noe lavere resultat enn forventet. Regnskapet viser 7,38 mill. kr, mens prognosen viser 6,47 mill. kr i negativt akkumulert resultat. Avviket på ca. 0,9 mill. kr, skyldes i hovedsak en feilføring i forbindelse med periodiseringer for 2016 på kr. Denne vil bli reversert i Under inntekter, personellkostnader og andre kostnader er det kun mindre avvik som totalt går omtrent i balanse. Tabell 4. Artsrapport basisvirksomheten fakultetsadministrasjonen Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Regnskap desember 2015 Regnskap desember 2016 Budsjett desember 2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjett- endring Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Det vises i tillegg til spesifisert regnskapsoversikt pr enhet (vedlegg 1), samt ledelseskommentarer til regnskapet (vedlegg 3). B. Eksternfinansiert virksomhet Det er fortsatt høy aktivitet innenfor den ekstern finansierte virksomheten. Per utgangen av 2016 er det 179 aktive prosjekter ved fakultetet. Det er avsluttet 27 prosjekter, mens 45 nye er opprettet i 2016.

5 Universitetet i Oslo 5 Akkumulert resultat for hele den eksternfinansierte virksomheten er 38,48 mill. kr, noe som er ca. 4,2 mill. kr lavere enn prognosen for året. Dette innebærer ingen reel endring av handlingsrommet, men må betraktes som periodiseringsavvik. Inntektene ligger totalt ca. 8,3 mill. kr under prognosen. PÅ NFR prosjekter ser vi et avvik på ca. 12,5 mill. kr. Dette skyldes i stor grad forsinkelser fra NFR, gjerne i forbindelse med at de bruker lang tid på å vurdere rapporter på det enkelte prosjekt. Innbetalingene ventes i stor grad å komme i begynnelsen av For EU og andre type prosjekter ligger vi ca. 4,7 mill. kr over prognose. Dette skyldes i noen grad innbetalinger av oppstartsmidler, men også at prognosen forutsetter innbetaling i senere perioder på nye prosjekter. Det er mindreforbruk på personalkostnader med ca 0,7 mill. kr. Avviket er lite og vil bli fulgt opp videre i På driftskostnader er avviket ca. 2,0 mill. kr versus prognose. Avviket er spredt ut på mange prosjekter og midlene vil bli brukt i kommende perioder. Tabell 5. Artsrapport eksternfinansiert virksomhet 2015 Eksternfinansiert virksomhet 2016 Budsjett desember 2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett Oppdatert årsprognose Budsjett- endring Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar økonomirapporten pr 3. tertial Vedlegg: 1. Regnskapsoversikt pr enhet (Basisvirksomhet) 2. Regnskapsoversikt pr enhet (Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet) 3. Ledelseskommentar til regnskapet

6 Universitetet i Oslo 6 Vedlegg 1, resultatoversikt per enhet med kommentarer, Basisvirksomhet Sted Regnskap Regnskap Årsbudsjett Prognose Fakultetsstyret ufordelte midler Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet Sommerskole i komparative metoder Senter for teknologi, innovasjon og kultur ARENA Senter for europaforskning Psykologisk institutt Økonomisk institutt Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for statsvitenskap Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet o Sosialantropologisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet Akkumulert resultat ARENA Senteret har hatt en positiv utvikling i 2016 og startet opp flere nye prosjekter, blant annet et stort EU-prosjekt. Underskuddet har økt noe i 2016 grunnet lavere aktivitet på noen prosjekter, som fører til lavere frikjøp- og overheadinntekter til basis. Psykologisk institutt PSI har bygd ned overskuddet sitt med10.mill.kr i Det har blitt gjennomført en rekke ansettelser og investeringer i løpet av året. I årsregnskapet mangler det 14 mill. kr i inntekter som ble overført i starten av 2017, men var forventet i Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Den økonomiske situasjonen ved instituttet er fortsatt solid ved utgangen av 2016 og resultatet avviker kun med ca kr versus prognosen for året. Sosialantropologisk institutt For 2015 hadde SAI et akkumulert underskudd, dette er nå snudd til et overskudd på 2,4 mill. kr. I løpet av 2016 har det blitt gjennomført flere ansettelsesprosesser og det har startet flere nye førsteamanuensiser. Men ansettelsene har hatt en senere oppstart enn planlagt. SAI har et stort EU-prosjekt som avsluttes i 2017.

7 Universitetet i Oslo 7 Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) TIK har hatt en meget god utvikling i 2016 og fått tilslag på flere nye prosjekter. TIK har økt sitt akkumulerte overskudd til 3,3 mill. kr. Institutt for statsvitenskap Akkumulert resultat for 2016 er 9,8 mill. kr, noe som er ca. 1,2 mill. kr mer enn forutsatt i prognosen. Instituttet har mottatt tildelinger helt på slutten av året på ca kr, som ikke var gjenspeilet i prognosen. Videre er det noe mindreforbruk på personal, drift og investeringer samt noe styrket nettobidrag som totalt utgjør ytterligere ca Totalt blir det da et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kr. Økonomisk institutt Instituttets økonomiske situasjon er sterk. På basisvirksomheten alene utgjør akkumulert resultat nå 32,6 mill. kr, noe som er ca. 2,3 mill. kr mer enn forutsatt i prognosen. Verdensledende miljøer utgjør ca. 11,0 mill. kr av det akkumulerte resultatet. Miljøet er fortsatt i startfasen og det forventes høyere aktivitetsnivå i kommende år. For basisvirksomheten eks. verdensledende miljøer ser vi noe høyere inntekter enn planlagt, samt noe lavere kostnader, både på personal og drift, som totalt medfører et mindreforbruk mot prognosen på ca. 2,0 mill. kr. Fakultetsstyret(styrepotten) Det er et mindreforbruk på fakultetsstyrets ufordelte midler på ca. 1,6 mill. kr. Dette skyldes i all hovedsak at innkjøp av nye stoler til lesesal ble ca. 1,7 mill. kr lavere enn forventet.opprinnelig var prognosen 2,7 mill. kr for dette innkjøpet. Fakultetsadministranen Se eget avsnitt

8 Universitetet i Oslo 8 Vedlegg 2, resultatoversikt per enhet, eksternfinansiert virksomhet Sted Regnskap Regnskap Årsbudsjett Prognose Fakultetsstyret ufordelte midler Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet Senter for teknologi, innovasjon og kultur ARENA Senter for europaforskning Psykologisk institutt Økonomisk institutt Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for statsvitenskap Sosialantropologisk institutt Kulturell kompleksistet i det nye Norge Det samfunnsvitenskapelige fakultet Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet o Akkumulert resultat

9 Universitetet i Oslo 9 Vedlegg 3: Rapporterende enhet: SV Rapportert av: Nils-Henrik von der Fehr Periode: T Ledelsesvurdering 3. tertial Vurdering av økonomisk utvikling Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er god. Fakultetet har i en periode hatt som mål å redusere mindreforbruket som er generert over flere år. Dette har vært innarbeidet og gjenspeilet i prognosene og resultatet for 2016 viser at dette overholdes i stor grad. Det er også fremover planlagt ansettelser i vitenskapelige stillinger og ytterligere reduksjoner i mindreforbruket. Bra styring og god økonomi gjelder i stor grad også det enkelte institutt. Arena har i noen år hatt utfordringer knyttet til en svak økonomi. Senteret har i 2015 og 2016 blitt tildelt flere større prosjekter og det forventes å se effekter av dette i kommende år. For resterende enheter er den økonomiske situasjonen god. Fakultetet ser ikke vesentlige avvik som vil få konsekvenser for prognosen som ble levert Fakultetet har ikke tatt i bruk forhåndsdisponeringer. Dato: 1. februar 2017 Nils-Henrik von der Fehr Dekan Gudleik Grimstad fakultetsdirektør

10 Universitetet i Oslo 10

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 9 Møtedato: 22.mars 2019 Notatdato: 12. mars 2019 Saksbehandler:

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 8. juni 2017 Notatdato: 31.05.2017 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 25.09.2014 Notatdato: 15.09.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 27. september 2018 Notatdato: 17.09.2018

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 19. mars 2015 Notatdato: 09. mars 2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 7. juni 2018 Notatdato: 31.05.2018 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 6. desember 2018 Notatdato: 29. november 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 7. desember 2017 Notatdato: 30. november 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Protokoll fra møte i fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: 02.03.2018 Deres ref.: Vår ref.: 2018/2792 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 22. februar, kl. 09.15-12.00,

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret per 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 20.november 2013

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3/2013 Møtedato: 28. februar 2013 Notatdato: 20.02.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Dekanen Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 29. september 2017 Notatdato: 21. september 2017 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 21. mars 2013 Notatdato: 12. mars 2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 34/2018 ephorte: Møtedato: 28. november 2018 Notatdato: 22. november 2018

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 34/2018 ephorte: Møtedato: 28. november 2018 Notatdato: 22. november 2018

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Rammebetingelser. Budsjett Universitetet i Oslo

Rammebetingelser. Budsjett Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 4 Møtedato: 7.desember 2017 Notatdato: 30. november 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 7 Møtedato: 5. mars 2014 Notatdato: 26. februar 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 15 Møtedato: 03.12.2013 Notatdato: 26.11.2013 Saksbehandler: Ole Jørgen

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 12.06.2015 Notatdato: 29.05.2015 Saksbehandler: Terje

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 20. mars 2014 Notatdato: 12. mars 2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 26.09.2013 Notatdato: 19.09.2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 7. juni 2016 Notatdato: 30.6.2016 Saksbehandler:

Detaljer

Tildelingen er inkludert kr til Sommerskolen og reduksjonen fra 2018 er ca. 1%.

Tildelingen er inkludert kr til Sommerskolen og reduksjonen fra 2018 er ca. 1%. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 4 Møtedato: 6.desember 2018 Notatdato: 27. november 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI per 1. tertial 2016

Regnskapsrapport for SAI per 1. tertial 2016 NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 14.06. Notatdato: 07.06. Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren srapport for SAI per 1. tertial Per 1. tertial har SAI

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Orienteringssak Ephorte: Saksnr: 2/2016 Møtedato: 13. januar 2016 Notatdato: 6. januar

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Internhusleien går opp med kr fra 2016 til Denne kompenseres i tildelingen og har ingen nettoeffekt på årsresultatet.

Internhusleien går opp med kr fra 2016 til Denne kompenseres i tildelingen og har ingen nettoeffekt på årsresultatet. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 8.desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 17. september 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 15/2011 Møtedato: 06.12.2011 Notatdato: 30.11.2011 Saksbehandler:

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI per 2. tertial 2016

Regnskapsrapport for SAI per 2. tertial 2016 NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 11.109.2016 Notatdato: 04.10.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren srapport for SAI per 2. tertial 2016 Per 1.

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 65/17 ephorte: Møtedato: 29. november 2017 Notatdato: 16. november 2017

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 41/16 ephorte: Møtedato: 30. november 2016 Notatdato: 18. november 2016

Detaljer

Resultatbaserte inntekter, skattelegging av enhetene, øker med ca. 0,9 mill. kr, hovedsakelig drevet av EU inntekter med 0,8 mill. kr.

Resultatbaserte inntekter, skattelegging av enhetene, øker med ca. 0,9 mill. kr, hovedsakelig drevet av EU inntekter med 0,8 mill. kr. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Vedtakssak Saksnr: V-sak 7 Møtedato: 10. desember 2015 Notatdato: 1. desember 2015

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 3 Journalnr.: 2018/1257 Møtedato: 28. mai 2018 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 26. september 2013 Notatdato: 16. september 2013

Detaljer

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til opptaksrammer for studieåret 2017/2018.

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til opptaksrammer for studieåret 2017/2018. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Dekanen Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 26. mai 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 13.06.2014 Notatdato: 03.06.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: v-sak Møtesaksnr.: 5/19 Møtenr. Møtedato: 25.3.2019 Notatdato: 28.2.2019 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Ny fordelingsmodell ved SV-fakultetet: Langsiktige konsekvenser for TIK

Ny fordelingsmodell ved SV-fakultetet: Langsiktige konsekvenser for TIK Ny fordelingsmodell ved SV-fakultetet: Langsiktige konsekvenser for TIK Fulvio Castellacci Diskusjonssak Møte i TIK-styret, 9. oktober 2018 Bakgrunn Ny fordelingsmodell ved SV-fakultetet vedtatt av Fakultet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 25. september Regnskap oppdatert pr. 31. august 2018 og oppdatert årsprognose

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 25. september Regnskap oppdatert pr. 31. august 2018 og oppdatert årsprognose Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 25. september 2018 Regnskap oppdatert pr. 31. august 2018 og oppdatert årsprognose Økonomisk status oppdatert med august tall og ny års prognose Totale inntekter

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 2 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 29. september 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 31.05.2013 Notatdato: 23.05.2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret, ILN Senterleder, Elizabeth Lanza Sakstype: V-sak Møtesaksnr.:V-3 Møtenr.: 2/2018

Detaljer

Fakultetsnotat REGNSKAP OKTOBER 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet

Fakultetsnotat REGNSKAP OKTOBER 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Regnskap pr oktober 215 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Halvor Fahle Møtedato: 15. desember 215 REGNSKAP OKTOBER 215 Vedlagt følger

Detaljer

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 2 Møtedato: 27.02.2014 Notatdato: 25.02.2014 Saksbehandler: Erik Handelsby Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 Virksomheten

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Forslag til budsjett 2018

Forslag til budsjett 2018 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 28.11.2017 Notatdato: 14.11.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Protokoll fra møte i fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: 04.01.2018 Deres ref.: Vår ref.: 2017/3383 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 7. desember 2017, kl. 09.15-12.00,

Detaljer

2. Foreløpig inntekts- og totalprognose ØI

2. Foreløpig inntekts- og totalprognose ØI 1. Innledning Dette dokumentet inneholder grunnlagsmaterialet som laget i forbindelse med enhetenes budsjettmøter med dekan. Disse møtene ble avholdt før endelig innstilling ble fattet. Det betyr at grunnlagsmaterialet

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: 04/14 V-SAK 3 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 25. sept 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november 2018 Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte Økonomisk status oppdatert med september tall Totale inntekter

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2015 Møtenr. 8/2015 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 02.12.2015 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Protokoll fra møte i fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: 12.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 2015/15101 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 8. desember 2016, kl. 09.15-12.00,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fakultetsnotat. Til: Det medisinske fakultetsstyre. Med.fak.sak: 2011/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 2. desember 2011

Fakultetsnotat. Til: Det medisinske fakultetsstyre. Med.fak.sak: 2011/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 2. desember 2011 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: 211/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 2. 211 et pr 31. 211 Basis: Fakultetet har pr 31. et overskudd på 53,9 millioner kroner. Det er

Detaljer

Forslag til budsjett 2016

Forslag til budsjett 2016 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24.11.2015 Notatdato: 18.11.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 28. mai 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Høringsinnspill i forbindelse om arbeidet med ny fordelingsmodell på SV-fakultetet

Høringsinnspill i forbindelse om arbeidet med ny fordelingsmodell på SV-fakultetet Høringsinnspill i forbindelse om arbeidet med ny fordelingsmodell på SV-fakultetet Innledning Per 21. mai var det kommet inn 8 høringsuttalelse på ny fordelingsmodell. Det inkluderer en felles uttalelse

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

Forslag til budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Protokoll fra møte i fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: 31.10.2017 Deres ref.: Vår ref.: 2017/3383 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 29. september 2017, kl. 09.15-12.00,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 5 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Årsregnskap 216 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 7. mars 217 ÅRSREGNSKAP 216 Vedlagt følger regnskapsrapport

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-4 Møtenr. 6/2015 Møtedato: 07-12-2015 Notatdato: 01-12-2015 Arkivsaksnr.: 2015/145

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 16.oktober 2018 Notatdato: 10. oktober2018 Saksbehandler: Terje

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 1 Møtedato: 16.oktober 2018 Notatdato: 10. oktober2018 Saksbehandler: Terje

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 3/8/17 Møtenr.: 8/2017 Møtedato: 11. desember

Detaljer