Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Oslo og Akershus side 2"

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK: Fakultetsstyret tar saken til etterretning SAKSFRAMSTILLING: Del 1: Regnskap med vurderinger pr Tabell 1 regnskapsoversikt pr Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt pr for Fakultet for helsefag Virksomheten er inndelt i: Ordinær virksomhet - virksomhet finansiert av bevilgning fra KD Ordinær virksomhet prosjekter - virksomhet finansiert av bevilgning fra KD organisert som prosjekter (enten som egne HF/HiOA interne øremerkinger eller øremerkinger fra KD) Bidragsfinansiert virksomhet. Her inngår virksomhet som helt eller delvis er finansiert med bidrag fra andre statlige etater (inkl Norges forskningsråd), andre departement, kommunale og fylkeskommunale etater, EU, organisasjoner, næringsliv og private. Oppdragsfinansiert virksomhet. Oppdrag skal være fullfinansiert fra oppdragsgiver. Det er kun oppdragsfinansiert virksomhet som kan generere eksternt resultat og kan bidra til opparbeidelse av virksomhetskapital. Høgskolen i Oslo og Akershus side 1

2 Ordinær virksomhet Ordinær virksomhet - prosjekter Bidragsfinansiert virksomhet Oppdragsfinansiert virksomhet Totalt Regnskap Budsjett Driftsinntekter Rammebevilgning fra KD Tilskudd fra NFR Tilskudd fra EU Annen bidragsfinansiert aktivitet 1) Oppdragsfinansiert aktivitet Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Kostnader knyttet til anleggmidler 2) Driftskostnader Sum driftskostnad Ordinært driftsresultat 3) ) Her inngår andre departement, statlige forvaltningsorgan og andre bidrag. 2) Viser kostnader knyttet til anleggsmidler netto (omfatter konti i klasse 3 og 6 knyttet til aktivering og avskrivning av anleggsmidler, samt direkte kostnadsføring (gjelder ved,,,, poolaktivering)). 3) Ordinært resultat viser: -Kolonne "Ordinær virksomhet": innsparing/overskridelse i perioden. -Kolonne "Ordinær virksomhet - prosjekter": Avregning mot balanse - merforbruk dekkes av avsatte midler (evt fremføres) på balansen. Mindreforbruk avsettes på balansen -Kolonne "Bidragsprosjekter": Avregning mot balanse - merforbruk dekkes av avsatte midler (evt fremføres) på balansen. Mindreforbruk avsettes på balansen -Kolonne "Oppdragsprosjekter": Resultat fra oppdragsfinansiert virksomhet Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 1.2 vurderinger til regnskapet for ordinær virksomhet Ordinær virksomhet: Vurdering av situasjonen pr for fakultetet samlet Avviksforklaring for fakultetet samlet: Fakultet for helsefag har pr et mindreforbruk på 6,79 mill. kr. i forhold til budsjett. Fakultetet budsjetterte med et merforbruk på 5,89 mill. kr. for første tertial, ved disponering av tidligere års akkumulerte resultat. Dette medfører et mindreforbruk på 0,91 mill. kr i forhold til samlede inntekter. Overordnet kan avviket i forhold til budsjett forklares med følgende punkter: Samlede lønnskostnader ble 3,30 mill. kr. lavere enn budsjettert. 2,22 mill. kr. av dette skyldes at fakultetet ikke budsjetterer NAV-refusjoner som ikke er kjent ved budsjetteringstidspunktet. Bakgrunnen for denne rutinen er at fakultetet forutsetter at det alltid tas inn vikarer ved fravær som utløser NAV-refusjoner, men det viser seg at stillingene som oftest blir holdt helt eller delvis vakante. I tillegg er det en mindre effekt av Høgskolens omlegging av regnskapsrutinene for NAV-refusjoner. Manglende budsjettering av periodisering av variabel lønn ved årsskiftet vises som en innsparing pr første tertial tilsvarende 1,32 mill. kr. Dette vil nulles ved neste årsskifte. Mindreforbruket på investeringer og andre driftskostnader på 3,03 mill. kr. kan tilskrives forsinkelser i innkjøp av utstyr, materiell og oppstart av strategiske tiltak. Når det gjelder investeringer har fakultetet satt av en felles utstyrspott, og jobber med kartlegging av dagens og fremtidige behov før innkjøpene settes i gang. Bruken av strategimidler og små driftsmidler viser et relativt stort etterslep i forhold til planlagt aktivitet i første tertial, til tross for tidlige fordelinger/tildelinger til enheter og tilsatte. Fakultetet regner likevel med at dette vil hente seg inn i løpet av året. Andre driftsinntekter er 0,50 mill. kr. høyere enn budsjettert. Dette skyldes at enkelte tilskudd som var budsjettert fra HiOA sentralt i første tertial ikke kommer før tredje tertial samt et tilskudd til en postdoc-stilling som var planlagt overført til eget prosjekt ikke ble satt i gang. Situasjonen for instituttene fra tidligere Avdeling for helsefag: Pr var akkumulert underskudd fra tidligere Avdeling for helsefag redusert til 13,15 mill. kr. inklusive opptjent virksomhetskapital. I 2013 har enhetene underskuddet er fordelt på budsjettert en tilbakebetaling av underskuddet på 0,98 mill. kr. Årsaken til at dette beløpet er noe mindre enn opprinnelig planlagt er at en samlet sett ligger noe foran tilbakebetalingsplanen grunnet det positive resultatet. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 Prognosen for årets resultat for enhetene fra tidligere avdeling for Helsefag er en innsparing i forhold til budsjett på 0,79 mill. kr. Dette medfører at prognosen for akkumulert underskudd for tidligere avdeling for helsefag er på 11,38 mill. kr. ved utgangen av Prognose for årets resultat for Fakultet for helsefag: Fakultetet har budsjettert med et merforbruk i forhold til inntekter i 2013 på 15,08 mill. kr. Prognosen for året 2013 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 10,06 mill. kr. Dette medfører en prognose på årets resultat som et merforbruk på 5,02 mill. kr. i forhold til samlede inntekter Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for dekanat, felleskostnader, små driftsmidler og PhD i helsevitenskap Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Kostnad knyttet til anleggsmidler Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Dekanat, felleskostnader, små driftsmidler og PhD i helsevitenskap har pr et mindreforbruk på 1,18 mill. kr. i forhold til budsjett. Fakultetsledelse har et mindreforbruk på 0,73 mill. kr. I hovedsak skyldes dette at 0,25 mill. kr. til en professor II stilling, som ikke var kjent ved budsjettering, ble tildelt fakultetet i 1. tertial. Øvrig mindre forbruk skyldes ett lavere forbruk av smådriftsmidler pr. 1. tertial enn budsjettert. Felleskostnader på 0,58 mill. kr. pr. 1. tertial. Lønn har et mindreforbruk på 0,26 mill. kr. og skyldes lavere utbetaling til medlemmer av bedømmelseskomiteen enn budsjettert. Resterende mindreforbruk skyldes i hovedsak at det er kjøpt inn mindre kontorrekvisita, papir og annet inventar i år enn på samme tid i fjor. Kostnader til kurs og seminar er på et lavt nivå på grunn av budsjettsituasjonen. PhD i Helse og samfunn har et merforbruk på 0,12 mill. kr. Dette skyldes endring av aktivitet og høyere utbetaling av lønnskostnader pr. 1. tertial enn budsjettert. Prognosen for året er et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,50 mill. kr. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 1.2.3 Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for strategitiltak Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Kostnad knyttet til anleggsmidler Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Strategitiltak har pr et mindreforbruk på 0,52 mill. kr. i forhold til budsjett. Mindreforbruket skyldes at planlagt aktivitet i hovedsak kommer i 2. og 3. tertial. Denne tendens har også vært gjeldene tidligere budsjettår. Prognosen er balanse ved årets slutt Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for investeringer Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Kostnad knyttet til anleggsmidler Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Investeringer har pr et mindreforbruk på 0,98 mill. kr. i forhold til budsjett. Mindreforbruket skyldes at fakultetet så langt i år ikke har kjøpt inn utstyr. Totalbudsjettet er på 2,83 mill. kr. Pr. tiden finner det sted en kartlegging av den totale utstyrsparken ved fakultetet. På grunnlag av denne kartleggingen vil det bli utarbeidet en plan før sommeren for bruken av utstyrsmidlene i 2013, samt behov for utskifting av utstyr på fakultetet de kommende år. Så langt er det planlagt at 0,50 mill. kr. av årets budsjett på 2,830 mill. kr. skal gå til innkjøp av nytt røntgen utstyr i radiografutdanningen. Prognosen er balanse ved årets slutt. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 1.2.5 Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for Administrasjonen: Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Administrasjonen har pr et mindreforbruk på 1,16 mill. kr. i forhold til budsjett. Alle seksjonene har mindreforbruk. Mindreforbruket på vakanser og ubesatte stillinger utgjør 0,470 mill. kr., refusjon sykepenger utgjør 0,373 mill. kr. Resterende mindreforbruk ligger på deltagelse i kurs og seminar, samt tjenestereiser. Kostnadsutviklingen i fjor viser at det er høyere aktivitet i 2. og 3. tertial på disse områdene og at fakultet vil har samme tendens dette budsjettåret. Prognosen for året er et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,70 mill. kr Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for Institutt for sykepleie (SP) Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Institutt for sykepleie har et mindreforbruk pr på 1,32 mill. kr. i forhold til budsjett. Lønnskostnader har et mindreforbruk på 0,69 mill. kr. Det skyldes økt refusjon av sykepenger i forhold til budsjett grunnet forsiktig budsjettering. Økt fastlønn og variabel lønn reduserer mindreforbruk da flere vikarer og timelærere er tilsatt i perioden enn forventet. Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 Driftskostnader har et mindreforbruk på 0,54 mill. kr. Dette skyldes periodiseringsavvik på kostnad for personalseminar, for mye budsjettert på leie av undervisningslokaler og mindre innkjøp av forbruksmateriell enn forventet for perioden. Prognosen for 2013 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på om lag 4,00 mill. kr. Da det er budsjettert med et merforbruk på 7,09 mill.kr. for 2013 gir dette en prognose tilsvarende et merforbruk på 3,09 mill. kr. i forhold til årets inntekter Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for Institutt for helse, ernæring og ledelse (HEL) Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Institutt for helse, ernæring og ledelse har et mindreforbruk pr på 1,43 mill. kr. i forhold til budsjett. Mindreforbruket på 1,43 mill. kr. skyldes i all hovedsak bevisste besparelser på fastlønn gjennom stillingsutsettelser, utsatte tilsettinger ved avgang og refusjon av sykepenger for å møte utfordringene med en forventet lavere budsjettramme for Flere av stillingene vil bli besatt fra 1.8, slik at det er nå i første halvår hovedbesparelsen kan gjøres. Det er budsjettert med kompensasjon for hovedtillitsvalgt per 1.tertial på 0,450 mill. kr., noe som kom på dette tidspunktet i fjor. Dette er ennå ikke overført og ville gitt et reelt mindreforbruk på 1,88 mill. kr. Samtidig har instituttet fått overført lønnsmidler for tre forskningslederstillinger i april, som utgjør 0,36 mill. kr. - noe det ikke var budsjettert med. Prognosen for 2013 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på om lag 2,00 mill. kr. Da det er budsjettert med et merforbruk på 0,90 mill.kr. for 2013 gir dette en prognose tilsvarende et mindreforbruk på 1,1 mill. kr. i forhold til årets inntekter. Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 1.2.8 Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for Institutt for fysioterapi (FYS) Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Institutt for fysioterapi har pr et mindreforbruk på 0,45 mill. kr. i forhold til budsjett. Feilførte lønnskostnader trekker ned resultatet med om lag 0,35 mill. kr., noe som medfører et korrigert mindreforbruk pr på 0,80 mill. kr. Mindreforbruket kan i hovedsak tilskrives økt salg av arbeidskraft til prosjekter, vakanser på fastlønn og etterslep/sesongsvingninger på timelønn samt forsiktig budsjetterte NAV-refusjoner. Vakansene på fastlønn vil ikke bli erstattet fullt ut i Prognosen for 2013 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på om lag 1,00 mill. kr. Da det er budsjettert med et merforbruk på 0,59 mill.kr. for 2013 gir dette en prognose tilsvarende et mindreforbruk på 0,41 mill. kr. i forhold til årets inntekter Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag (EO) Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag har pr et mindreforbruk på 0,14 mill. kr. Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

9 Instituttet er i balanse i henhold til budsjett både på område for lønn og drift. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ett stipend som ikke ble lagt inn i budsjettet. Prognosen er balanse ved årets slutt Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for Institutt for radiograf og tannteknikk (RT) Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Institutt for radiograf og tannteknikk har pr et merforbruk på 0,37 mill. kr. i forhold til budsjett. Mesteparten av merforbruket ligger innenfor fastlønn. Her er det en kombinasjon av engangskostnader grunnet permisjon og nyansettelser og forskuttering av lønnen til hovedverneombud. Det vil bli overført tilskudd for hovedverneombudet i desember, men frem til det vil forskutteringen vises som et merforbruk i regnskapet. Pr har nevnte forskuttering en regnskapsmessig effekt på om lag 0,23 mill. kr. Ved en inkurie er det budsjettert inntekter fra ekstra materiellpenger for nytt opptak på tannteknikk høst 2013, selv om neste opptak ikke er før i Prognosen for året er et merforbruk i forhold til budsjett på 0,21 mill. kr Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for Institutt for farmasi og bioingeniørfag (FB) Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Høgskolen i Oslo og Akershus side 9

10 Institutt for farmasi og bioingeniørfag har pr et mindreforbruk på 0,10 mill. kr i forhold til budsjett. Avviket skyldes tildeling av midler for frikjøp av Forskningsgruppeleder i 15 % stilling, som ble vedtatt etter budsjettbehandlingen for Prognosen for året er balanse i forhold til budsjett Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for fellesfag og felleskostnader tilknyttet instituttene FYS, EO, RT og FB Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Fellesfag og felleskostnader tilknyttet instituttene FYS, EO, RT og FB har pr et mindreforbruk på 0,57 mill. kr. i forhold til budsjett. Felleskostnader for FB, EO, RT, FYS har et mindreforbruk på 0,72 mill. kr. som skyldes et tilskudd på 0,74 mill. kr. til en postdoc-stilling som var planlagt overført til eget prosjekt ikke ble satt i gang. Disse midlene vil bli returnert til HIOA dersom fakultetet ikke finner å disponere de. Anatomi har et merforbruk på 0,193 mill. kr. som skyldes at årets husleie har dobbelt belastning 1. tertial. Dette vil utliknes i løpet av året. Prognose balanse ved året slutt. Høgskolen i Oslo og Akershus side 10

11 Ordinær virksomhet: vurdering av situasjonen pr for Institutt for atferdsvitenskap (AV) Rammebevilgning fra KD Andre driftsinntekter Sum inntekter Lønnskostnader Kostnad knyttet til anleggsmidler Driftskostnader Sum kostnader Resultat ordinær drift Institutt for atferdsvitenskap har pr et merforbruk på 0,67 mill. kr. i forhold til budsjett. Merforbruket på 0,67 mill. kr. skyldes i all hovedsak en ekstraordinær tilbakebetaling til NKS på 0,56 mill. kr. i forbindelse med et ufullført stipendiatprosjekt. I tillegg er det feilbudsjettert en inntekt i 1.tertial på 0,23 mill. kr. som kommer først i juni. Reelt merforbruk pr er 0,44 mill. kr. Ser vi bort ifra den ekstraordinære utgiften på 0,56 mill. kr. har instituttet et mindreforbruk på drøyt 0,10 mill budsjettet er noe strammere enn budsjettet for 2012 pga nedgang i studiepoengsproduksjon to år tilbake, men det vil bli en økning igjen i Prognosen for 2013 viser balanse i forhold til budsjett. Da det er budsjettert med et merforbruk på 2,15 mill.kr. for 2013 gir dette en prognose tilsvarende et merforbruk på 2,15 mill. kr., i forhold til årets inntekter. 1.3 Ordinær virksomhet prosjekter: vurdering av situasjonen pr for fakultetet samlet Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,95 mill. kr i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig følgende punkter: Forsinkelse i utbetalinger og overføring av siste tildeling av samarbeidsmidler. Dette vises som en innsparing i forhold til budsjett på om lag 2,20 mill. kr. Midler til en postdoc-stilling var planlagt overført til prosjekt i første tertial fra felleskostnader for FB, EO, RT og FYS. Da dette prosjektet ikke er satt i gang vises det som et merforbruk i regnskapet på 0,74 mill. kr. Høgskolen i Oslo og Akershus side 11

12 1.4 Bidragsfinansiert virksomhet: vurdering av situasjonen pr for fakultetet samlet Inntekter og kostnader i forbindelse med bidragsfinansiert virksomhet går i balanse i forhold til budsjett da inntektene periodiseres etter kostnadene. Omfanget av bidragsfinansiert aktivitet ble 1,73 mill. kr. lavere enn planlagt. 1.5 Oppdragsfinansiert virksomhet: vurdering av situasjonen pr for fakultetet samlet Inntekter og kostnader i forbindelse med oppdragsfinansiert virksomhet vil alltid gå i balanse for aktive prosjekter, da inntektene periodiseres etter kostnadene. Forskuddsbetaling fra kunder regnes som leverandørgjeld, etterskuddsbetaling regnes som kundefordringer. Fakultetet har en svært liten oppdragsfinansiert virksomhet. Hovedtyngden av aktiviteten ligger innenfor undervisningsoppdrag. Omfanget av oppdragsfinansiert aktivitet ble 0,14 mill. kr. høyere enn budsjettert. Høgskolen i Oslo og Akershus side 12

13 Del 2: Avsetninger pr Avsetninger pr tabell 2 (Positivt fortegn betyr penger til gode/mindreforbruk, negativt fortegn betyr penger skyldig/merforbruk) Balanse pr Balanse pr Netto avsatt i perioden Finansieringskilde Ordinær virksomhet - akkumulert mer-/mindreforbruk Dekanat, felleskostn. mv. - akkumulert mer-/mindreforbruk Strategitiltak - akkumulert mer-/mindreforbruk Investeringer - akkumulert mer-/mindreforbruk Administrasjonen - akkumulert mer-/mindreforbruk Fellesfag/rest tidligere Avdeling HF mer-/mindreforbruk SP - akkumulert mer-/mindreforbruk HEL - akkumulert mer-/mindreforbruk FYS - akkumulert mer-/mindreforbruk EO - akkumulert mer-/mindreforbruk RT - akkumulert mer-/mindreforbruk FB - akkumulert mer-/mindreforbruk AV - akkumulert mer-/mindreforbruk Sum ordinær virksomhet Ordinær virksomhet - prosjekter KD bevilgning - øremerket som prosjekter Sum ordinær virksomhet - prosjekter Bidragsfinansiert virksomhet Bidrag fra EU - utenfor rammeprogram Bidrag fra kommuner og fylker Bidrag fra organsisasjoner Bidrag fra næringsliv/private Bidrag fra stiftelser Bidrag fra andre Bidrag fra EU - innenfor rammeprogram Bidrag fra NFR Bidrag fra statlige forvaltningsorganer Sum bidragsfinansiert virksomhet Sum totalt Opptjent virksomhetskapital OBS! Når det gjelder oppdragsfinansiert virksomhet er ikke forhåndsbetalinger fra oppdragsgiver kategorisert som avsetninger, men som leverandørgjeld. Dette vises derfor ikke i denne tabellen. Opptjent virksomhetskapital opparbeides ved avslutning av oppdragsfinansiert virksomhet, dersom det foreligger et overskudd. Høgskolen i Oslo og Akershus side 13

14 2.2 Avsetninger - Ordinær virksomhet og opptjent virksomhetskapital Avsetningene for ordinær virksomhet økte med 0,91 mill. kr. i første tertial. Dette gjenspeiler fakultetets samlede resultat for perioden. Den udisponerte virksomhetskapitalen på 1,14 mill. kr og 0,04 mill. kr., tilhører henholdsvis tidligere Avdeling HF og Institutt for sykepleie. Virksomhetskapitalen er ikke endret i løpet av første tertial, da det ikke har vært avsluttet noen prosjekter innen oppdragsfinansiert virksomhet. 2.3 Ordinær virksomhet - prosjekter Fakultetet har forholdsvis store avsetninger innenfor ordinær virksomhet prosjekter, totalt 19,34 mill. kr. pr Dette kan forklares i all hovedsak med følgende punkter: Ufordelte praksismidler/samarbeidsmidler med 9,34 mill. kr. Disse utbetales/overføres til helseforetakene/instituttene etterskuddsvis i forhold til tildelinger. Det vil derfor alltid være avsatte midler på disse prosjektene. Fordelte, ikke brukte praksismidler/samarbeidsmidler med 0,80 mill. kr. Avsatte midler på 0,39 mill. kr. til innkjøp av utstyr i forbindelse med ferdigstillelse av bevegelseslab. Kostnadene i forbindelse med rekrutteringsstillinger har et generelt etterslep i forhold til når inntektene kommer. Så godt som alle rekrutteringsstillingene er nå besatt, så disse avsetningene vil gradvis reduseres. Avsetningene til rekrutteringsstillinger var på 3,99 mill. kr. 2.4 Bidragsfinansiert virksomhet Denne kategorien som helhet viser en nedgang i avsetningene på 2,01 mill. i løpet av første tertial. Selv om noen finansieringskilder forskuddsbetaler og andre etterskuddsbetaler tyder den stadige nedgangen i avsatte midler på at tilgangen av nye prosjekter ikke erstatter prosjekter som er i ferd med å ferdigstilles. En nedgang i disse avsetningene kan også skyldes at tiltak som opprinnelig var planlagt tidligere er skjøvet frem i tid. Høgskolen i Oslo og Akershus side 14

15 Nina Waaler dekan Kristin Nordseth fakultetsdirektør Høgskolen i Oslo og Akershus side 15

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger pr Tabell 1 regnskapsoversikt pr VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger pr Tabell 1 regnskapsoversikt pr VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 15. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 19/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 31.8.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL

Detaljer

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 30. mai 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 14/2013 Journalnr.: 2012/3949 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT FOR 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG. Del 1: Regnskap med vurderinger pr første tertial 2012

ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG. Del 1: Regnskap med vurderinger pr første tertial 2012 Til fakultetsstyret Dato: 10. august 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 23/2012 Journalnr.: 2012/3949 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Til fakultetsstyret ØKONOMISK RAPPORT 2.TERTIAL TIDL. AVD SU. Regnskapsrapporten omfatter:

Til fakultetsstyret ØKONOMISK RAPPORT 2.TERTIAL TIDL. AVD SU. Regnskapsrapporten omfatter: Til fakultetsstyret Dato: 10. oktober VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF 9/ Journalnr.: /3844 Saksbehandler: Berg-Nielsen ØKONOMISK RAPPORT 2.TERTIAL - TIDL. AVD SU srapporten omfatter: Vurdering av situasjonen

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. februar 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak 6/2012 Journalnr.: 2012/1243 Saksbehandler: Simen Nørstebø BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyret

Detaljer

ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL 2011 TIDL. AVDELING FOR HELSEFAG

ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL 2011 TIDL. AVDELING FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 30. september VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF 8/ Journalnr.: /3846 Saksbehandler: A. Myklebostad/S. Johnsen ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL TIDL. AVDELING FOR HELSEFAG Regnskapsrapporten

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 28. november 2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2011 Journalnr.: 2011/4399 Saksbehandler: Simen Nørstebø/Stefan André Johnsen BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 132 589 90 392 250 877 Tilskudd fra NFR 1 4 369 2 735 4 979 Inntekt fra eksternt

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BFV Basis Noter: Års- Års- Avvik i regnskap budsjett Avvik % Inngående balanse -25 908 023-25 862 874-45 149

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 2. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 2. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 29. oktober 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 27c/12 Journalnr.: 12/5915 Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR ANDRE TERTIAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 Regnskap per 30. april 2016 SAMMENDRAG Ved utgangen av første tertial er kostnader/aktivitet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV 1.10 2006 HUM 213,1 205,1 212,4 226,8 225,5 217,1 SV 185,8 213,8 209,8 205,5 201,2 194,2 TN 149,9 147,9 149,2 159,4 159,8 155,1 AM 59,6 55,9 56,9 UB 26,6

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF Tall i hele 1 000 Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger -64 893-66 343-69 507 Tilskudd

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen Enhet: 1504 Fysisk År: 2015 Tertial: 2T Prosjekt: Alle Stedkode: Alle Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen Versjon 2015-2 Page 1 of 9 Utskrift: 16.09.2015

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRETS FAGSEMINAR OG MØTE FAKULTET FOR HELSEFAG, 25. MARS 2014, KL

INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRETS FAGSEMINAR OG MØTE FAKULTET FOR HELSEFAG, 25. MARS 2014, KL INNKALLING TIL FAKULTETSSTYRETS FAGSEMINAR OG MØTE FAKULTET FOR HELSEFAG, 25. MARS 2014, KL. 09.40-16.00 Det innkalles med dette til fakultetsstyrets fagseminar og -møte 25. mars 2014, kl. 09.40-16.00,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22/08 Møtedato: 17. juni 2008 Notatdato: 6. juni 2008 Saksbehandler: Jan Aldal REGNSKAP

Detaljer

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 / 13 10.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap 2013 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 21-7, -6, -5, -69-4, -3, -2, -1, 5 MED per 212 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212-47175 -53929-52754 -538 14-38 693 213-23338

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61/2012 06.11.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap per september 2012 I bevilgningsbrevet

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Til fakultetsstyret MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL

Til fakultetsstyret MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober MELDINGSSAK Saksnr.: 25b/13 Journalnr.: Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang og Baki Vurucu REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL Totalt sett er vurderingen at fakultetet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2013 16.04.2013 Arkivsaksnr: 12/5076 Regnskap per februar 2013 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 47 / 2014 09.09.14 Dato: 29.08.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap per juli

Detaljer