Våre inntekter fra enkeltstudenter, privatister og materiellpenger har vært ca. kr 1,1 millioner høyere enn budsjettert.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre inntekter fra enkeltstudenter, privatister og materiellpenger har vært ca. kr 1,1 millioner høyere enn budsjettert."

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 28. mars 2014 MELDINGSSAK Saksnr.: 09b/14 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang REGNSKAPSRAPPORT FOR 2013 Først gir vi en presentasjon for fakultetet som helhet. Den er identisk med den rapporten vi avga til Fellesadministrasjonen i februar. Dernest kommer en presentasjon for hver enhet og tabellene. For presentasjonene henviser vi også til tabell 1 og tabell 5. Fakultetet som helhet Det framlagte regnskapet viser et mindreforbruk på kr Det er ikke reelt, da vi har en mengde gruppe 1-prosjekter som skal ha avsetninger som skal overføres til Det beløper seg til kr inkl. rekrutteringsstipendene, og dermed blir reelt resultat et merforbruk på kr Det var budsjettert med en innsparing på kr Noen av forpliktelsene var hensyntatt i budsjettet (kr ), slik at vi står igjen med et faktisk budsjettmessig avvik på kr I tillegg skulle vi ha benyttet kr av virksomhetskapitalen, men dette ble ikke iverksatt da det framlagte regnskapet viste et ikke-reelt mindreforbruk. Inntekter Våre inntekter har vært ca. kr høyere enn budsjettert. Mye av det skyldes tildelinger til nye stipendiatstillinger og forskningsgrupper etter at budsjettrevisjonen var ferdig, samt overføring av rest på stipendiatprosjekter i gr. 2 til gr. 1 (utgjør ca. kr tilsammen). Våre inntekter fra enkeltstudenter, privatister og materiellpenger har vært ca. kr 1,1 millioner høyere enn budsjettert. Salg av kompendier skulle være noe høyere enn regnskapet viser, men pga. sykemelding av fast ansatt på trykkeriet, ble aktiviteten noe redusert og faktura for siste periode av året ble ikke sendt i tide. Vi har gjennomført to konferanser som ga kr i inntekter, og i tillegg har vi fått inn ca. kr i form av tilskudd til bestemte aktiviteter og egenandeler.

2 Utgifter Når det gjelder fastlønte, har vi en innsparing på ca. kr , og vi har en innsparing på timelønte på ca. kr Innsparing på sosiale kostnader kommer i tillegg. Avviket på fastlønte skyldes i hovedsak forsinkelser i tilsettinger og vakanser i stillinger. Det er tekniske avvik knyttet til kantinedriften, da det i budsjettet er benyttet konto 5910, mens kostnader og inntekter har blitt ført på andre konti i regnskapet. Kostnader til større investeringer viser et minusavvik på kr En del av dette er knyttet til investeringer som skulle blitt dekket av disponering av virksomhetskapitalen. For øvrig har enhet blitt benyttet, mens vi har forstått at den skal nullstilles og kostnadene bli ført på Øvrige driftskostnader viser et budsjettmessig mindre forbruk på kr som i hovedsak skyldes mindre aktivitet på reiser og arrangementer Fakultetsledelsen Regnskapet inkluderer en oppsamlingspost for rekrutteringsstillinger, og det viser et mindreforbruk på kr Det er forpliktelser (avsetninger til gruppe 1-prosjekter primært knyttet til rekrutteringsstillinger) på kr , slik at det er et reelt merforbruk i regnskapet er på kr Det var budsjettert med en innsparing på kr Noen av forpliktelsene var hensyntatt i budsjettet (kr ). Når vi så tar bort avsetningene til rekrutteringsstillinger, så er det faktiske budsjettmessig merforbruket er på kr Som igjen betyr at det kun er mindre avvik på denne enhetens egen drift. Dette kommer ikke tydelig fram i regnskapsoversikten ovenfor Strategimidler Regnskapet for denne enheten viser et mindreforbruk på kr Det er forpliktelser (avsetninger til gruppe 1-prosjekter) på kr , slik at det reelle mindreforbruket i regnskapet er på kr Det var budsjettert med en innsparing på kr Noen av forpliktelsene var hen-syntatt i budsjettet (kr ), slik at det faktiske budsjettmessig merforbruket er på kr Enheten fikk kr i sentrale tilskudd til interne prosjekter som ble opprettet etter at budsjettet var revidert. I tillegg har vi mottatt Såkornmidler som ikke er blitt fordelt til prosjekter med ca. kr Avviket på lønn, kr , skyldes i hovedsak budsjettering av lønnsrefusjon på kr som fra sentralt ble gitt i form av tilskudd og inngår i de kr som nevnt ovenfor. Ellers har det vært lønnsøkninger på noen av de fastlønte i oktober med virkning fra mai 13. Det har vært innsparing på kr på driftskostnader, og det er flere poster som til sammen utgjør dette Fakultetsadministrasjonen Sett under ett er det for fakultetsadministrasjonen 151* et merforbruk på kr Det var budsjettert med en innsparing på kr 7 000, slik at det budsjettmessige merforbruket er på kr På grunn av forsinket fakturering fra vår side, så innbetaler TKD i 2014 sin resterende andel av påløpte

3 kostnader for vakthold 2013 på kr Dermed blir reelt merforbruk i 2013 på kr for fakultetsadministrasjonen som helhet. Arbeidskraftkostnadene viser et merforbruk på vel kroner, men når vi korrigerer det for utestående fordring på kr for TKDs andel av vakthold, blir det et merforbruk på om lag kroner. Hovedårsakene til merforbruket er høyere kostnader til bedømmelseskomiteer (sakkyndige utvalg), overtid (primært tillitsvalgte), velferdsmidler (julebord), vakthold og arbeidsbriller enn antatt. I tillegg har vi lavere NAV-refusjoner enn antatt. Derimot er det en del lavere lønnskostnader enn antatt, og det kommer hovedsakelig av at lønnsoppgjøret ble mindre kostbart enn budsjettert. Driftskostnadene for øvrig er praktisk talt i balanse. På investeringer er det en innsparing på kr , men en stor del av investeringskostnadene er ført som kostnader på fakultetsledelsen, og da kommer det som et merforbruk der Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Regnskapet for instituttet viser et merforbruk på kr Instituttet har forpliktelser (avsetninger til gruppe 1-prosjekter) på kr , slik at det reelle merforbruket i regnskapet er på kr Det var budsjettert med en innsparing på kr Forpliktelsene var hensyntatt i budsjettet (kr ), slik at den faktiske budsjettmessig merforbruket er på kr De store avvikene er at det på to enheter ble budsjettert med litt for lave lønnskostnader, at inntektene til KORG-dagene var stipulert med kr mer enn de reelt ble og at tilskuddet fra fakultetet for underskuddsdekning på doktorgradsstudiet ikke ble regnskapsført Institutt for journalistikk og mediefag Regnskapet for instituttet viser et merforbruk på kr Instituttet har forpliktelser (avsetninger til gruppe 1-prosjekter) på kr , slik at det reelle merforbruket i regnskapet er på kr Det var budsjettert med et merforbruk på kr Forpliktelsene var hensyntatt i budsjettet (kr ), slik at den faktiske budsjettmessig innsparing er på kr , men i dette ligger et tilskudd fra fakultetet på kr , slik at den reelle budsjettmessige innsparingen i driften av instituttet var på kr De store avvikene er knyttet til mindre kostnader til investeringer (kr ) og drift (kr ) enn budsjettert. I tillegg er det gitt et tilskudd på kr til å tilsette en professor II som ikke ble tilsatt i Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Regnskapet for instituttet viser en innsparing på kr Instituttet har forpliktelser (avsetninger til gruppe 1-prosjekter) på kr , slik at den reelle innsparingen i regnskapet er på kr Det var budsjettert med en innsparing på kr Forpliktelsene var hensyntatt i budsjettet (kr ), slik at den faktiske budsjettmessig innsparing er på kr Det kommer i hovedsak av at det har brukt færre timelærere og sensorer enn beregnet i Dette ga en innsparing på ca. kr Det har også kommet store lønnstilskudd, ca. kr mer enn budsjettert, fordi ansatte har

4 deltatt i eksternfinansierte prosjekter. Innsparingen på lønn med sosiale kostnader beløper seg til ca. kr Øvrige drifts- og reisekostnadene har også vært mindre enn beregnet (ca. kr ). Instituttet regner med at reisevirksomheten tar seg opp i 2014 da flere ønsker å delta på konferanse med paper enn de små- og faglige driftsmidlene rekker til Institutt for sosialfag Regnskapet for instituttet viser en innsparing på kr Instituttet har forpliktelser (avsetninger til gruppe 1-prosjekter) på kr , slik at den reelle innsparingen i regnskapet er på kr Det var budsjettert med en innsparing på kr Noen av forpliktelsene var hensyntatt i budsjettet (kr ), slik at den faktiske budsjettmessig innsparing er på kr Detaljene for instituttet omtales for hvert enkelt budsjett-/lederområde (for disse områdene omtaler vi ikke avsetningene/forpliktelsene) Instituttledelsen Det er et regnskapsmessig mindreforbruk på kr og et budsjettmessig merforbruk på kr Lønn- og personalkostnader har det vært et merforbruk på kr og på øvrige driftskostnader et mindreforbruk på kr Merforbruket på lønn skyldes avlønning av to instituttledere i en kort periode. Mindreforbruket på drift skyldes mindre reisevirksomhet samt et internt tilskudd til forskningsgruppe med kr Studielederområde for sosialt arbeid Enheten har fått inn ca. kr mer i kurs- og studieinntekter enn budsjettert. Til gjengjeld har enheten brukt mer på lønn og drift med til sammen kr Lønnsompostering for 2 ansatte som har deltatt i eksternfinansiert virksomhet for rundt kr er ikke utført. En ompostering her vil øke det budsjettmessige mindreforbruket fra kr til kr Det ble i fjor ansatt ny studieleder ved ekstern tilsetting. Tidligere studieleder har beholdt sin lederlønn, men har fremforhandlet en avtale om sabbat tilsvarende 62 % av stillingen i perioden august 2013-april Dermed har studielederområdet utgifter tilsvarende to studieledere, mens studiet kun tar ut 38 % av årlige arbeidstimer. Studielederområdet har en tilsatt som på grunn av redusert fungering som følge av sykdom ikke klarer å fylle sin stilling. Dermed har det vært nødvendig å sette inn vikarer ved eksterne timelærere. Dette uten at det foreligger sykemelding og dermed refusjon fra NAV Studielederområde for barnevern Enheten har et budsjettmessig mindreforbruk på kr Enheten har fått internt tilskudd i form av praksismidler fra Oslo Kommune med ca. kr og tilskudd til et internt prosjekt med kr I tillegg har det blitt tilført restmidler ifm. omgjøring av prosjekter fra gruppe 2 til gruppe 1 med ca. kr Personalkostnader er langt mindre enn beregnet på grunn av to lange sykmeldinger og en stilling (jurist) ble senere tilsatt enn planlagt. Konkret var det også mindre stipendiatkostnader på grunn av sykdom og svangerskap/fødsel. Ansattes deltakelse i eksternfinansierte prosjekter ble noe mer enn forutsatt. I budsjett var det satt opp kostnader til bedømmelseskomitearbeid, men kostnadene ble belastet fakultetsadministrasjonen. Kostnader til sensorer ble kr mindre enn stipulert, trolig fordi noen sensorer ikke har sendt krav. Øvrige driftskostnader endte med et mindreforbruk på kr 150 som består i hovedsak av mindre reiseaktivitet.

5 15551 Studielederområde for masterstudier i sosialfag Regnskapet viser et mindreforbruk på kr , mens det var budsjettert med et mindreforbruk på kr , slik at den budsjettmessige innsparingen er på kr Men kr av dette er knyttet til diverse prosjekter, så utdanningen alene har en innsparing på kr Fakultetsinterne tilskudd er kr lavere enn budsjettert. Arbeidskraftkostnadene er kr lavere enn budsjettert. Det er manglende refusjon på kr for arbeidsmarkedstiltak og de kommer i Sykepenge refusjonene er ca. kr høyere enn budsjettert. Åremålskostnadene er kr lavere enn budsjettert pga. studieleder gikk over i instituttlederstilling i juni og ny studieleder kom sent på høsten. Driftskostnadene har en innsparing på kr og det er seminarer og kjøp av undervisningstjenester som gjør dette Doktorgradsstudiet i sosialt arbeid og sosialpolitikk Regnskapet viser et merforbruk på kr som da også er det budsjettmessige overforbruket. Men utdanningen alene har et overforbruk på kr , fordi prosjekt Forskningsgruppe Kunnskap for praksis-sosialfagenes kunnskapsgrunnlag har en innsparing på kr Fakultetsinterne tilskudd er kr lavere enn budsjettert. Arbeidskraftkostnadene er kr høyere enn budsjettert inkl. lønnomposteringer, og det skyldes at det er betalt for mye til et eksternfinansiert prosjekt for veiledning. Dette blir korrigert i Driftskostnadene har en innsparing på kr Sosialforsk Regnskapet viser et merforbruk på kr 4 000, og det er også den budsjettmessige innsparingen. Interne transaksjoner viser et merforbruk på kr Fakultetsinterne tilskudd er kr lavere enn budsjettert. Arbeidskraftkostnadene er kr høyere enn budsjettert. Det er lavere omposterte lønnsinntekter på kr og kostnader til åremålslønn er kr mer enn budsjettert pga. professoropprykk. Fastlønn er kr lavere enn budsjettert. Driftskostnadene har en innsparing på kr Om lag kr er knyttet til seminarer og reiser, mens resten er knyttet til at det ikke er brukt penger til kjøp av andre tjenester, Institutt for økonomi og administrasjon Regnskapet viser et mindreforbruk på kr Instituttet har forpliktelser (avsetninger til gruppe 1- prosjekter) på kr , slik at den reelle innsparingen i regnskapet er på kr Det var budsjettert med en innsparing på kr Forpliktelsene var hensyntatt i budsjettet (kr ), slik at den faktiske budsjettmessig innsparing er på kr Denne innsparingen kommer av at det er blitt utbetalt mindre i overtid og til timelærere, og at det har vært mindre reisevirksomhet enn antatt. Dag Jenssen dekan Marja Lundell fakultetsdirektør

6 Vedlegg: diverse regnskapstabeller Tabell 1 Den totale oppstillingen for fakultetet Fakultet for samfunnsfag, ordinært regnskap 2013 totalt, tall i 1000 kroner Fordelt etter Regnskap Budsjett Avvik ift budsjettenhet Innt. Kostn. Resultat Innt. Kostn. Resultat Budsjett Fakultetsledelse SAM ) Strategitilsak SAM Investeringer SAM Prosjekter SAM SUM 150* LEDELSE OG FELLESTILTAK Fakultetsdirektør med stab ) Seksjon for studieadm.og internasj Seksjon for HR Seksjon for økonomi SUM 151* ADMINITRASJONEN Instituttledelse ABI ) Arkiv- og dokumentbehandling Bibliotek- og informasjonsvitenskap Master i bibliotek- og info.vitenskap Master i bibliotek- styring og ledelse PhD i bibliotek og info.vitenskap Prosjekter institutt ABI ) SUM 152* INST.FOR ARKIV-,BIBL.OG INFO.FAG Instituttledelse JM ) Fotojournalistikk Journalistikk Medie og kommunikasjon ) Master i journalistikk ) Fagforfatterstudium Prosjekter inst. JM ) SUM 153* INST.FOR JORNALISTIKK OG MEDIAFAG Instituttledelse OAV ) Administrasjon og ledelse ) Velferdsfag Master i styring og ledelse ) Prosjekter inst. OAV ) SUM 154* INST.FOR OFF.ADM. OG VELFERDSFAG Instituttledelse SF ) Sosialt arbeid Barnevern Sosialfaglig mastere )

7 15571 PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk Sosialforsk ) Prosjekter inst.sf ) Prosjekter sosialt arbeid ) Prosjekter barnevern ) Prosjekter sosialfaglig mastere ) Prosjekter sosialforsk ) SUM 155* INST.FOR SOSIALFAG Instituttledelse ØA ) Bachelor i økonomi, adm. og revisjon Årsstudium i økonomi og ledelse ) Årsstudium i kulturledelse ) Master i økonomi og administrasjon Prosjekter inst.øa ) SUM 156* INST.FOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON TOTALT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG ) Regnskapsinntekt inkluderer fakultetsinterne tilskudd over kr 100 i tillegg til rammetildelingen. 2) Prosjekter med eksternfinansiering avregnes mot balansen. Inntekter tilsvarer kostnader. Avregningene rapporteres i egen oversikt. 3) Omlegging av gruppe 2 prosjekter i 2013 ga en inntekt på kr som igjen bidrar til negativt inntekts- og kostnadsbeløp pga. avsetninger. 4) Enhetene er opprettet etter avslutning av 1.tertial Tabell 2 Opptjent virksomhetskapital ved fakultetet SAM IB pr Arbeid, helse og sosialmobilitet Kunnskapsevaluering barnefattigdom Regnskap for ansatte i statlige virksomheter UB pr

8 Tabell 3 Øvrige avsetninger eller forventninger om framtidige inntekter 2160-Avregning av ordinær KD-finansiert aktiviet Avregning av bevilgning fra KD øremerket Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement Ikke inntektsført tilskudd NFR Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltningsorganer Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private Ikke inntektsført andre tilskudd og overføringer Påløpte kostnader Uopptjent inntekt oppdrag Diverse stipender internasjonalisering NETTO AVSATT pr Tabell 4 Bidragsprosjekter som er avsluttet i løpet av regnskapsåret NEON-konferansen * Etablering av norsk-kinesisk nettverk Kvalitetsvurdering av avlevert materiale * Diaspora -418 * Norsk økonomijournalistikk i krisetider NORHED-Forprosjekt-Bridging Gaps Building Futures -506 * Rekr.KoG, MK Ådland, BRODD * Verden der ute * SUM TILFØRT TIL ENHETENE * Tilført til prosjektet fra enheten Tabell 5 Gruppe 1-avsetninger LUI Rekr.stilling Røed Akkvisisjon Hornmoen Akkvisisjon Lødemel Rune Ottosen Int-midler Youth on the move Såkorn sportsjournalistikk

9 Forskningsgruppe sterk Heimonen Forskningsgruppe sterk Gulbrandsen Ulike ungdomsliv Yrkeskvalifisering Ungdom som medveiledere Utvikle og prøve ut aktiviterer som kan Forskningsgruppe SAM Engebretsen Forskningsgruppe SAM Dahl Forskningsgruppe SAM Ulvik Forskningsgruppe SAM Heimonen Storby Frisvold Sabbat INEX Sosial deltakelse, livsløp og marg Workfare revisited 10 years later Barnefamiliers hellige alminnelighet The Shame of poverty Post.doc. Natland Studieperm. Dahl Barn og unges sosiale deltakelse Barn, rom og materialitet Preparing for Professional Practice Rekr.stip. Bartoszko Kristisk refleksjon som feedback metode Post.doc. Jansen Prof. II Barnevern Prof. II JM strategimidler sentralt Forskningsgruppe SAM Audunsson Forskningsgruppe SAM Pharo Forskningsgruppe SAM Skjerdingstad Forskningsgruppe SAM Eide Forskningsgruppe SAM Roksvold Forskningsgruppe SAM Ottosen Forskningsgruppe SAM Vaagan Forskningsgruppe SAM Vabo Forskningsgruppe SAM Strøm Forskningsgruppe SAM Storvik Utvikling av metodikk og kompetanse for Såkorn 2013 Poverty, shame and Anti- Poverty Såkorn 2013 Poverty, shame and Anti- Poverty Fremragene profejsonskvalifisering Ragnar Audunsson - int.midler Oddbjørg Skjær Ulvik - int.midler Avsetninger andre prosjekter

10 Stipendiatavsetninger SUM Avsetninger

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 78/2014 21.08.2014 Kommunestyret 09.10.2014 Økonomisk

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.02.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 09.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Sak F 05.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Saksordfører: INNLEDNING / SAMMENDRAG Regnskapet

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.2.2013 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/00529-21 123 15.2.2013 Økonomifunksjonen 15.2.2013

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer