Høgskolen i Telemark Styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: / Saksbehandler: Mette Fjulsrud ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2005 Bakgrunn Styret vil få sak om årsregnskap for 2005 med årsoppgjørsdisposisjoner og sak om årsberetning for 2005 til behandling i marsmøtet. For å gi styret informasjon om resultatet for 2005, legger jeg med dette frem regnskapsrapport for 3. tertial Innledningsvis vil jeg gi en kort forklaring av resultatbegrepene for høgskolen. Høgskolen har to typer av inntekter. Fra Kunnskapsdepartementet (KD) med tilhørende virksomheter, får høgskolen en årlig bevilgning til statsoppdraget. Denne skal nyttes fullt ut til den ordinære virksomheten. Den delen av bevilgningen som ikke er brukt ved periodens slutt, skal ikke fremstilles som et overskudd av driften, men midlene skal avsettes i balansen for senere bruk, som en forpliktelse. Dette mindreforbruket har fått betegnelsen Avsatt andel midler bevilgningsfinansiert virksomhet, og kan ikke gi egenkapital til høgskolen. I tillegg har høgskolen inntekter fra eksternt finansiert virksomhet, organisert i regnskapet som prosjekter. Resultatvirkningen av oppdragsvirksomheten fremkommer først i regnskapet ved avslutning av prosjekt og bare ved realisering av gevinst/tap. Høgskolen i Telemark følger et modifisert regnskapsprinsipp i sin regnskapsføring. Dette innebærer at høgskolens internregnskap også vil være høgskolens offisielle regnskap. Investeringer utgiftsføres i sin helhet i anskaffelsesåret. Det er med andre ord ikke tillatt å periodisere kapitalvarer/investeringer over økonomisk levetid (avskrivninger). Nedenfor følger rammer for driftsenhetene og særskilte tiltak m.v. pr (1000 kr): Driftsenheter Ramme 2005 Avdeling for allmennvitenskapelige fag (AF) Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Avdeling for helse- og sosialfag (HS) Avdeling for teknologiske fag (TF) Biblioteket (BiB) Driftstjenesten (DR) Fellesadministrasjonen (FA) IT-tjenesten (IT) Fellestiltak, strategiske satsingstiltak og øremerkede midler Ikke fordelte midler * SUM (inkl overførte midler fra 2004) * De ikke fordelte midlene på kr består av reserveposten. Av dette er kr avsatt til tap på skade, jfr S-sak 08/05 og avregning SPK med kr I rammen ligger overførte midler fra 2004 med kr

2 Vurdering Avdeling for allmennvitenskapelige fag AF har et mindreforbruk på 10,6 mill. kroner for Dette er en økning på 0,1 mill. kroner sammenlignet med prognosen etter november. Av dette er 9 mill. kroner bundet opp. Avdelingen har følgende kommentarer: Om lag 9 mill. kroner er bundet opp i konkrete tiltak (stipendiater, strategiske satsingstiltak, omstillings- og utviklingsmidler). Omlag 1,6 mill. kroner blir å se på som en reservepost. Avdelingen har blant annet planer om å styrke oppdragsvirksomheten, og deler av reserveposten kan bli brukt til det formålet. 1. Inntektene er ca. 1 mill. mer enn budsjettert, totalt kr Dette skyldes at det i siste kvartal har kommet inn større refusjoner enn tidligere antatt fra studentekskursjoner, Nordplus, tilskudd til studentbedrifter og tilskudd fra Innovasjon Norge. 2. Lønnskostnader ordinær drift har et forbruk som er ca. 1,5 mill.kroner mer enn budsjettert før refusjon. Dette skyldes i hovedsak merforbruk av timelærere (inkludert selvstendig næringsdrivende). Det er Institutt for idrett- og friluftlivsfag, kr , og Institutt for kultur- og humanistiske fag, kr , som hovedsakelig bidrar til merforbruket. Lønnsrefusjonene er om lag kr høyere enn budsjettert. Det skyldes at avdelingen har hatt noen langtidssykemeldinger. 3. Midler til større utstyrskjøp og vedlikehold har et mindreforbruk på kr Det skyldes at investering til nærmiljøanlegg for golf blir realisert våren Interne transaksjoner avviker en del fra budsjettet. Det skyldes hovedsakelig frikjøp lønn, indirekte kostnader og HiTs bidrag i prosjekter. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning EFL har et mindreforbruk på 6,9 mill. kroner for Dette er en reduksjon på 0,6 mill. kroner sammenlignet med prognosen etter november. Av dette er omlag 6,4 mill. kroner bundet opp. Avdelingen har følgende kommentarer: Regnskapet for EFL viser et mindreforbruk på kr for Av dette utgjør udisponerte øremerkede midler/stipendiater til sammen kr Avdelingen har et disponibelt mindreforbruk på kr Driftsinntekter Samlede inntekter ordinær drift viser at inntekten er høyere enn budsjettert. Det er avsatt midler på konto 3587 i budsjettet, til sammen kr Dette er midler som er avsatt til forventet utgifter på ulike tiltak som fortsetter i Driftskostnader Investeringer og vedlikehold. Mindreforbruket i klasse 4 er kr Noen av investeringene er i tillegg ført på konto 6521 Undervisningsutstyr som viser et merforbruk på kr i forhold til budsjett. Netto kostnader for arbeidskraft. Avdelingens ordinære drift har et merforbruk på kr På prosjektene er det et merforbruk på kr ,-. Når det gjelder lønn til øvingslærere konto 5143 er det et merforbruk på kr i forhold til budsjett.

3 Ny øvingslæreravtale pr har store økonomiske konsekvenser for avdelingens drift. Konsekvensene i 2005 var en økning på kr i forhold til Andre driftskostnader. Mindreforbruket på andre driftskostnader er på kr i forhold til budsjett. Eksternt finansiert virksomhet Samlede inntekter i 2005 er kr mot budsjett på kr Prosjektene blir løpende avregnet mot beholdningskonto og gir ingen innvirkning på regnskapsresultatet. Avdeling for helse- og sosialfag HS har et mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. Dette er en økning på 0,1 mill. kroner sammenlignet med prognosen etter november. Mindreforbruket er i sin helhet bundet opp i tiltak. Avdelingen har følgende kommentarer: Ordinær drift Regnskapet pr viser et netto forbruk på kr mot total ramme for året på kr , hvilket gir avdelingen et underforbruk på kr Det tas forbehold om at regnskapet for 2005 ikke avsluttes endelig før den Resultatet er i tråd med prognosene utarbeidet i avdelingen høsten Avviket skyldes i stor grad ubenyttede lønnsmidler samt mindre avvik for innkjøp av undervisningsmateriell og reisevirksomhet (klasse 5 og 6). Eksternt finansiert virksomhet Det er overført kr fra prosjektene på HS og inn i driftsbudsjettet i Generelt Mindreforbruket skyldes i stor grad at aktivitetene knyttet til strategiske midler (kr avsatt i avdelingen pluss kr i øremerket tildeling) ikke utløser høyere stillingsramme, slik at arbeidet som skal følge opp strategisk plan i stor grad går på bekostning av andre aktiviteter i avdelingen. Det er en utfordring for avdelingen å investere midlene i stillinger slik at omfanget av forskning og eksternt finansiert virksomhet kan vokse i årene framover. Avdeling for teknologiske fag TF har et mindreforbruk på 3,8 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 0,5 mill. kroner sammenlignet med prognosen etter november. Mindreforbruket er i sin helhet bundet opp i tiltak. Avdelingen har følgende kommentar: Avdelingens rammebudsjett var i 2005 kr Regnskapet viser et mindreforbruk på kr Kr gjelder periodiseringer av øremerkede midler fra rekrutteringsstipendprogrammet. Fram til 2003 ble gjenstående øremerkede midler grunnet periodisering av kostnader avsatt og dermed ikke synliggjort som et mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes dermed endret regnskapsføring. Kr av mindreforbruket gjelder periodiseringer av kostnader knyttet til tildelinger til stort utstyr, som på avdelingen tildeles for 2 år av gangen. Resterende mindreforbruk (kr ) gjelder periodisering av kostnader knyttet til tildelte strategimidler i forbindelse med høgskolens budsjettrevisjon i 2005.

4 11 prosjekter ved avdelingen videreføres fra 2005 til Det er god økonomistyring på disse prosjektene. Biblioteket Biblioteket har et mindreforbruk på kr Prognosen etter november var på kr Av mindreforbruket er kr bundet i tiltak. Biblioteket har følgende kommentarer: Generelt driftsresultat Det generelle driftsresultatet viser at det er god kontroll over kostnadene i henhold til bibliotekets disponible budsjett i 2005 basert på endelig tildelingsbrev for 2005 datert Årsbudsjettet for biblioteket er samlet på kr Årsprognoser levert for 1. og 2. tertial 2005 har vist en drift i balanse og dette har også blitt resultatet. I samband med at styret i HIT i revidert budsjett har bevilget midler også til tiltaket "Åpne institusjonelle arkiv" vil deler av dette tilskuddet bli benyttet til lønnsmidler for prosjektmedarbeider i 2005 og deler i 2006 (kr ). Mindreforbruket i 2005 er på kr Driftsinntekter Samlede driftsinntekter for 2005 var stipulert til kr mot et resultat på kr Eksternt finansiert virksomhet Ingen aktivitet. Netto kostnader for arbeidskraft Netto kostnader for arbeidskraft var for 2005 stipulert til kr mot et resultat på kr som gir et mindreforbruk på kr Det har i biblioteket vært en rekke permisjoner og vikariater av varierende lengde i Andre driftskostnader Andre driftskostnader var for 2005 stipulert til kr mot et resultat kr Dette gir et merforbruk på kr Økte inntekter 2005, mindreforbruk kostnader arbeidskraft og godskrevne indirekte kostnader er benyttet til investering i utlånsautomater Bø og Porsgrunn. Innkjøp har skjedd i samråd med Innkjøpssjefen. Investeringer og vedlikehold Det ble avsatt midler til innkjøp av stoler Porsgrunn på kr og dette er gjennomført. Driftstjenesten Driftstjenesten har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner. Dette er en økning på 0,2 mill. kroner sammenlignet med prognosen etter november. Av dette utgjør tiltak knyttet til investeringsmidler 2 mill. kroner. Driftstjenesten har følgende kommentarer: Driftsinntekter Regnskapsmessige driftsinntekter er kr høyere enn budsjett. Reelt er det positive avviket kr Forskjellen utgjøres av kostnadskompensasjoner fra Statsbygg. Kopisentrenes inntekter i denne klassen ligger kr over budsjett. Investeringer og vedlikehold Regnskapsmessig forbruk er kr mindre enn budsjettert. Reelt mindreforbruk er kr p.g.a. kostnadskompensasjonen nevnt over.

5 Mindreforbruket skyldes hovedsakelig: o Tilrettelegging for funksjonshemmede er forsinket. Kr ønskes videreført til o Ferdigstilling av L og F-fløy på Notodden avsluttes vinteren Kr er for en stor del allerede disponert og ønskes overført til o Diverse mindre tiltak er ikke gjennomført i Porsgrunn. Kr ønskes overført til o Ikke gjennomførte HMS tiltak på Kroa i Bø: kr Netto kostnader for arbeidskraft Lønn viser et mindreforbruk på kr Andre driftskostnader Rapporten viser et mindre forbruk på kr ved årsslutt samlet for klasse 6 og 7. Det er et lavt forbruk på flere kontoklasser, bl.a. kostnader relatert til lokaler, reparasjoner og vedlikehold. Portoutgiftene reduseres med ca en halv mill kr på årsbasis med virkning fra i sommer. Husleie viser et merforbruk på kr , dette skyldes økte brukeravhengige driftskostnader i Porsgrunn i 2004 og økt korttidsinnleie i Rauland og Porsgrunn. Strømkostnadene viser et regnskapsmessig merforbruk på kr , mens reelt merforbruk er kr Motposten er periodiseringer Interne transaksjoner Totalt er resultatet i klassen ved årsslutt kr bedre enn budsjett. Den største inntektsposten er salg av kopitjenester til avdelingene, som ligger kr under budsjett hovedsaklig begrunnet i reduserte priser til avdelingene. Andre positive avvik skyldes manglende budsjettering av overheadmidler og budsjettering av lønnrefusjoner som ikke fant sted. Fellesadministrasjonen FA rapporterer om et forventet mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Dette er en økning på 0,5 mill. kroner sammenlignet med prognosen etter november. 0,5 mill. kroner av mindreforbruket er bundet. Driftsinntekter Mindreinntekten i 2005 ble på kr Av dette gjelder kr eksternt finansiert virksomhet, dvs. at ordinær drift har en merinntekt på kr Merinntekten i ordinær drift skyldes i hovedsak refusjon lønn fra NHO. Posten har sammenheng med lønnsutgifter omtalt under driftskostnader. Justert for lønnsutgiftene er det antatt en merinntekt på kr for 2005 som i hovedsak skyldes driftstilskudd fra RENATE (tiltak som har som målsetting å rekruttere flere studenter til realfagsområdet). Driftskostnader Lønnspostene i rapporten viser et antatt mindreforbruk på kr på ordinær drift. Postene må imidlertid sees i sammenheng med interne lønnsposter i klasse 9. Korrigert for interne refusjoner og lønnsrefusjon fra NHO har FA et mindreforbruk på kr i Dette skyldes vakanser og merinntekter sykelønn. Andre driftskostnader viser et antatt mindreforbruk på kr Av dette gjelder kr ordinær drift. Dette skyldes mindreutgifter kopiering, forskyvning av oppstart med elektronisk fakturabehandling, mindreutgifter reiser, indirekte kostnader og overskudd fra eksternt finansiert virksomhet. Eksternt finansiert virksomhet (EFV) Det største prosjektet innen eksternt finansiert virksomhet i FA var Næringsrettet høgskolesatsing med en kostnadsramme på kr i Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. To av tre prosjekter avsluttes i FA har for øvrig tre bidragsprosjekter. Dette gjelder midler fra Senter for

6 internasjonalisering av høyere utdanning (SiU), og består i hovedsak av utvekslingsstipend for lærere og elever ved høgskolen. Prosjektene blir løpende avregnet mot beholdningskonti. To prosjekter er avsluttet i 2005, ett prosjekt er avsluttet mot virksomhetskapitalen med et overskudd på kr og ett er avsluttet mot ordinær drift med underskudd kr Underskuddet er dekket av indirekte kostnader. Vurdering av den økonomiske situasjonen Mindreforbruket på ordinær drift ble på kr i Mindreforbruk lønn i perioden skyldes redusert overtid, vakanser samt refusjoner vedrørende sykdom med til sammen kr Mindreforbruk på andre driftskostnader i perioden er på kr i forhold til budsjett. Dette skyldes mindre reiseaktivitet enn budsjettert, ubrukte reisemidler fra RENATE, forskjøvet oppstart med elektronisk fakturabehandling og reduserte kopieringsutgifter, indirekte kostnader fra avdelingen samt overskudd på prosjekter. Kr av mindreforbruket er bundet i tiltak og vil bli søkt overført til 2006 i revidert budsjett. IT-tjenesten IT har et mindreforbruk på kr 2,2 mill kroner for Dette er en økning på 0,4 mill kroner sammenlignet med prognosen etter 1. tertial. Mindreforbruket er i sin helhet bundet opp i tiltak. ITtjenesten har følgende kommentarer: Regnskapet for 2005 viser et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner mot 2,4 millioner for Reduksjonen i mindreforbruket skyldes en større økning i inntjeningen enn forventet og at noen tiltak er utsatt p.g.a. eksterne forhold. Driftsinntekter Regnskapet viser merinntekter på kr Det meste av forskjellen fra budsjettet skyldes større studenttall og derved mer skriveravgift fra studentene, men IT-tjenesten har også hatt større inntjening ved utleie av utstyr og eksterne oppdrag enn budsjettert. Investeringer og vedlikehold Regnskapsmessig mindreforbruk er på Mindreforbruket skyldes at tiltak er blitt utsatt på grunn av endring i eksterne framdriftsplaner (Sak/arkivsystem ), fullføring lagringssystem i Bø/Notodden med linjeoppgraderinger, kjølesystem maskinrom Porsgrunn og redundante forbindelser i HiT-nettet ) eller endringer i interne framdriftsplaner. Det er ikke oppnådd vesentlig innsparinger i forhold til tiltaksplanene. Netto kostnader for arbeidskraft Lønn viser et mindreforbruk på kr Avviket skyldes i hovedsak at den tredje lærlingen ble fullfinansiert over fellesbudsjettet. Andre driftskostnader Regnskapsmessig mindreforbruk er kr Innsparingen skyldes i hovedsak gode innkjøp (Stort innkjøp av brukte pc-er fra Statoil) og at UNINETTs annonserte innkjøpsavtale for UH-sektoren ble utsatt, slik at vi ikke fikk utført planlagte innkjøp på slutten av året. Interne transaksjoner Nettoresultat for interne transaksjoner er pluss kr i.f.t. budsjett. Summen skyldes overføring av overheadmidler fra eksternt finansierte prosjekter og periodiseringer. Øremerkede tiltak, utviklingstiltak og fellesdrift Regnskapet for 2005 viser et mindreforbruk på kr Av dette skal kr overføres til 2006, jf. vedtak i styresaken om budsjett for 2006.

7 Oppsummering Resultatene for 2005 framgår av tabellen nedenfor, og viser et mindreforbruk samlet for høgskolen på kr Til sammenlikning kan nevnes at mindreforbruk for 2004 ble på kr Disponibelt mindreforbruk, eksklusiv reservepost, er forventet å bli kr Hovedårsaken til det forventede mindreforbruket er utsettelse av planlagte omstillings- og utviklingstiltak samt strategiske satsingstiltak. Hovedutfordringen synes å være personalressurser. Det er vanskelig å få frigjort personale til å gjennomføre vedtatte tiltak innenfor eksisterende bemanning. Begrensninger knyttet til stillinger vanskeliggjør iverksettelse av tiltak. I budsjettfordelingssaken for 2006 ble driftsenhetenes rammer økt med til sammen 18,3 stillinger. Med dette vedtaket bør det kunne forventes en økning i høgskolens aktiviteter. En mindre del av mindreforbruket skyldes vakanser, lavere reise- og kursvirksomhet samt lavere forbruk på diverse innkjøp som følge av rammeavtaler og stram styring../. Som vedlegg 1 følger til orientering høgskolens tertialrapport av til Kunnskapsdepartementet. Av denne fremgår det at høgskolen hadde en virksomhetskapital pr på kr Etter 1. tertial ble denne redusert med kr til kr Dette skyldes tilskudd til innsamlingsaksjonen etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. En feilklassifisering av et prosjekt medførte at overskuddet fra eksternt finansiert virksomhet ble redusert med kr Virksomhetskapitalen pr er derfor kr Av dette er kr bundet. (Alle tall i tusen) Bundet Disponibelt Budsjettansvar Påløpt Budsjett Avvik mindreforbruk mindreforbruk Avdelinger: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutd Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Sum avdelinger Fellestjenester, tiltak: Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler Ufordelt HiT Sum fellestjenester Sum Høgskolen i Telemark *De ikke fordelte midlene på kr består av reserveposten. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør følgende vedtak: Styret tar økonomirapporten for 3. tertial 2005 til etterretning. Nils Røttingen høgskoledirektør

8 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Utrykte vedlegg: Økonomirapport for 3. tertial 2005 til KD Økonomirapport for 3. tertial 2005 samlet for driftsenhetene Økonomirapporter for 3. tertial 2005 fra driftsenhetene

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.2.2013 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/00529-21 123 15.2.2013 Økonomifunksjonen 15.2.2013

Detaljer