Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene"

Transkript

1 Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om lovens formål. Høgskolen legger dette til grunn for sin virksomhet, jf. også denne lovens 1-3 om institusjonenes virksomhet. Styret har ut fra dette formulert bl.a. følgende i Strategisk plan for HiT for perioden : HiT skal tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Utdanningen skal omfatte grunnutdanning, videreutdanning, etterutdanning og doktorgradsutdanning. Det internasjonale perspektivet skal være en integrert del av utdanningene. HiT skal utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid (FoU) innenfor sine fagområder for å kunne tilby oppdatert utdanning, for å medvirke til innovasjon og verdiskaping, spesielt i egen region, og for å medvirke til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten. HiT skal formidle kunnskap om sin virksomhet og medvirke til at vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultat blir forståtte og tatt i bruk både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. HiT skal ha en bred og aktiv internasjonal kontaktflate for å fremme økt kvalitet i høgskolens utdanningstilbud og FoU-virksomhet og for å medvirke til internasjonal kunnskapsutvikling, samarbeid og forståelse. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styret bekrefter at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene. Ingen avvik er kjent. Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter For å videreføre periodiseringsprinsippet er HiT pålagt av Kunnskapsdepartementet (KD) bl.a. å: Kartlegge og verdifastsette eiendomsmassen og andre varige driftsmidler pr Aktivere alle nye investeringer iht. retningslinjer for dette, og beregne avskrivninger. De nye regnskapsprinsippene er resultatnøytrale for HiT og har ingen realøkonomiske konsekvenser. Det vil si at prinsippene ikke påvirker resultatet det enkelte år. De nye prinsippene medfører imidlertid endringer i oppstillingen i resultat- og balansepostene i 2008 i forhold til Følgende endringer fremkommer: Eiendelssiden i balansen, herunder postene Immaterielle eiendeler og Varige Driftsmidler er økt med totalt kr pr i forhold til Dette er HiTs verdifastsatte eiendomsmasse og andre varige driftsmidler. 1 av 8

2 Virksomhetskapital og gjeldssiden i balansen, herunder posten Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler, er tilsvarende økt med totalt kr pr i forhold til Postene Immaterielle eiendeler og Varige Driftsmidler er oppført med totalt kr pr Posten Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler er oppført med tilsvarende kr pr Økningen skyldes anskaffelse av nye varige driftsmidler i 2008, justert for avskrivninger i eiendomsmassen og andre varige driftsmidler. I resultatregnskapet er posten Kostnadsførte investeringer og påkostninger ført opp med kr pr mot kr 0 pr Dette er avskrivningene i Tilsvarende er posten Inntekt fra bevilgning også økt med kr pr mot kr 0 pr Som følge av endringer i departementets regnskapsmal f.o.m er bidragsprosjektene flyttet fra note 18 til note 15, og dermed også flyttet i balansen fra postene Opptjente, ikke fakturerte inntekter og Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter til posten Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsj.). Balanseposten Leverandørgjeld er økt fra kr pr til kr pr Hovedårsaker til dette er 3 store fakturaer fra hhv. Statsbygg Sør, Gullbring Kulturanlegg AS og Raulandsakademiet som har kommet i desember 2008 og ikke kommet til utbetaling pr Det foreligger ingen andre vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere årsregnskap. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap HiT hadde budsjettert med et ordinært driftsresultat på kr ,82. Regnskapet viser et ordinært driftsresultat på resultat på kr ,95 pr Avviket anses ikke vesentlig. Det foreligger noen avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap. Høgskolen har på postene Tilskudd og overføringer fra andre og Andre driftsinntekter fått høyere tilskudd og refusjoner enn det som var budsjettert, hhv. om lag 9,8 mill. kroner på posten Tilskudd og overføringer fra andre og om lag 5 mill. kroner på posten Andre driftsinntekter. En del av disse inntektene er usikre å budsjettere ut fra at høgskolen ikke vet om vi får tildelt midler eller ikke. Usikkerheten er basert på at dette er inntekter høgskolen i stor grad må søke om å få i konkurranse med andre. En del av disse midlene har også kommet sent i 2008, og er ikke lagt inn i resultatbudsjettet. Styret mener likevel at budsjetteringen kan forbedres, og vil følge opp dette i av 8

3 Under Posten Andre driftskostnader har HiT et avvik på om lag 15 mill. kroner. Hovedgrunner til dette er: Det var budsjettert med om lag 18,5 mill. kroner til kostnader og godtgjørelse for reise, diett, bil og lignende. Det ble regnskapsført kun om lag 15,3 mill. kroner. HiT har således brukt mindre enn budsjettert til dette. Det ble budsjettert med om lag 8,2 mill. kroner på konto Annen kostnad. Det ble regnskapsført kun om lag 0,4 mill. kroner. sak til dette er bl.a. at bevilgninger fra KD i hhv. revidert budsjett 2008 på kr og saldert budsjett 2008 på kr ikke ble satt inn i virksomheten i Disse bevilgningene er nå planlagt inn i virksomheten i Det ble budsjettert med om lag 28 mill. kroner til kostnader til undervisningstjenester og konsulenttjenester. Det ble regnskapsført kun om lag 25,2 mill. kroner. HiT har brukt hhv. ca. 2 mill. kroner mindre enn budsjettert på undervisningstjenester og ca. 0,8 mill. kroner mindre enn budsjettert på konsulenttjenester. Gjennomføring av budsjettet for 2008 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for 2008 med omtale av utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet Styret er i all hovedsak fornøyd med de resultater som er produsert ved HiT i 2008, og med høgskolens drift for øvrig. Prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet ble tilfredsstillende oppfylt på virksomhetsområdene utdanning, forskning og formidling, i samsvar i departementets fastsatte mål og høgskolens egne mål og strategier. Når det gjelder høgskolens resultater for 2008, vil styret særlig fremheve følgende: Studentrekrutteringen var i 2008 samlet sett tilfredsstillende og økte noe sammenlignet med Det var imidlertid fortsatt store variasjoner mellom fagområdene. Studiepoengproduksjonen økte fra studiepoengsenheter i 2007 til studiepoengsenheter i Dette gir en vekst på studiepoengsenheter eller ca. 2,5 %. Arbeidet med å få etablert et universitets- og kompetansefond i Telemark går senere enn regnet med. Rekruttering av høyt kvalifisert vitenskapelig personale til ledige professorater er også fortsatt en utfordring. Arbeidet med internasjonalisering i høgskolen er i god utvikling. Aktivitetene øker og bredden i aktiviteter er stor. Arbeidet med en videreutvikling av høgskolens kvalitetssikringssystem har vært intensivert, men bl.a. prosentandelen av studenter som deltar i evaluering av undervisningen, var i 2008 lavere enn ønskelig. 3 av 8

4 Høgskolen fikk i tildelingsbrevet en realreduksjon i bevilgingen på kr i 2008, bl.a. som følge av en negativ trend i antall publikasjonspoeng i Ekstrabevilgninger på hhv. kr i revidert nasjonalbudsjett 2008 og kr i saldert budsjett 2008 oppfattes av styret som viktige signal om økt satsing innen høyere utdanning og forskning. For 2009 forventes det at kr tilføres høgskolen i form av økt basisbevilgning i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett for Innen formidling og samarbeid med regionalt samfunns- og næringsliv er aktiviteten fremdeles stor, og engasjementet er bredt og omfattende. Styret har merket seg at det i 2008 var en svak økning innen eksternt finansiert virksomhet når det gjelder omfang, mens resultatet var om lag på samme nivå som i Potensialet er trolig ikke i tilstrekkelig grad utnyttet, og styret har stor oppmerksomhet rettet mot dette området. Se ellers ytterligere dokumentasjon nedenfor. Styret er ellers tilfreds med at det for øvrig legges vekt på å sikre en god intern kontroll i høgskolen. Det arbeides aktivt med implementering av gode ordninger for risikovurdering, observerte svakheter i økonomiforvaltningen tas tak i, miljøledelse integreres i høgskolens virksomhet, forvaltningen av bygninger og lokaler er god, og føringer på IKT-området følges opp. Det eksterne foreløpige årsregnskapet for 2008 viser et resultat på kr ,95 pr Resultatet fremkommer som følger: Overskudd fra avsluttede prosjekter ,85 - Tap på aksjer i Fagkontoret for hjort AS ,90 - Bevilget til gave til jordskjelvofre i Kina ,00 - Bevilget til hjelp til student fra Kongo ,00 Resultat ,95 Som det fremgår av tabellen ovenfor, er det isolert sett et overskudd innen den oppdragsfinansierte aktiviteten på kr ,85. Foreløpig regnskap for 2008 viser en avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet (mindreforbruk) på 36,4 mill. kroner eksklusiv midler fra Norges forskningsråd (NFR). Til sammenligning var avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet eksklusiv NFR-midler på 44,1 mill. kroner pr , hvilket innebærer er reduksjon på 7,7 mill. kroner. Ubrukte NFR-midler pr er på 3,3 mill. kroner, mot 4,8 mill. kroner pr Omlegging etter nye krav fra Kunnskapsdepartementet (KD) innebærer at ubrukte midler knyttet til bidragsprosjekter nå skal synliggjøres i regnskapet som mindreforbruk på linje med bevilgningen fra KD og NFR. Pr utgjorde dette 4,8 mill. kroner. Til sammenligning ville dette utgjort 6,0 mill. kroner pr Samlet utgjør ubrukt bevilgning knyttet til avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet, ubrukte NFR-midler og ubrukte midler knyttet til bidragsprosjekter totalt 44,5 mill. kroner, mot 54,9 mill. kroner pr av 8

5 Omfang av eksternt finansiert virksomhet ble 2,4 mill. kroner høyere i 2008 enn i 2007, men resultatet ble 0,1 mill. kroner lavere i 2008 enn i Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder HiT gjennomfører utbyggings- og renoveringsarbeid på studiested Porsgrunn. Arbeidet, som over høgskolens eget budsjett har en investeringsramme på totalt om lag 14 mill. kroner, planlegges ferdigstilt i Ingen konkrete investeringer av større omfang utover dette er planlagt. Når det ellers gjelder investeringer, mener styret at det i gjennomsnitt bør bevilges i størrelsesorden 8-9 mill. kroner årlig til større utstyrskjøp og vedlikehold i høgskolen. På bakgrunn av overføring av midler til utbyggingsfondet ble det kun bevilget 4 mill. kroner til dette formålet i 2007, om lag 6,1 mill. kroner i 2008, og det er bevilget 5 mill. kroner til dette formålet i I høgskolens langtidsbudsjett for perioden er det planlagt å bevilge i størrelsesorden 7-8 mill. kroner pr. år til større utstyrskjøp og vedlikehold. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader følges nøye. 1. Inntekter basert på antall 60-studiepoengsenheter Inntekter generert gjennom undervisningskomponenten viser en positiv trend. Dette skyldes at det har vært en positiv trend i antall 60-studiepoengsenheter fra 2005, jf. figur 1. Produserte 60-studiepoengsenheter i 2008 ligger høyere enn oppnådd resultat i 2007, og også noe over målsetningen for Styret er tilfreds med dette. Utvikling i 60-studiepoengsenheter studiepoengsenheter Mål 2008 Figur 1 - Trend i 60-studiepoengsenheter 5 av 8

6 2. Bevilgningsandel Bevilgningsandelen uttrykker prosentvis andel inntekt fra bevilgning i forhold til samlede inntekter. Som det fremgår av figur 2, utgjør inntekter fra KD og andre departementer i størrelsesorden % av høgskolens totale inntekter. Prosentvis andel inntekt fra bevilgning i forhold til HiTs samlede inntekter Prosent 94,0 93,5 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0 90,5 93,5 92,8 92,2 91, Figur 2 - Trend i bevilgningsandel 3. Lønnskostnadsandel Lønnskostnadsandelen uttrykker prosentvis andel lønn og sosiale kostnader av sum driftskostnader. Det har vært en trend at lønnskostnadenes andel av totalkostnadene har vært økende. Som det fremgår det av figur 3 nedenfor, ligger lønnskostnadenes andel av totalkostnadene noe under målsettingen for 2008, og også noe lavere enn Det har, spesielt i første halvdel av 2008, vært et sterkt press i arbeidsmarkedet, og høgskolen har merket økende lønnsmessige utfordringer knyttet til både å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Universitetssatsingen, med oppbygningen av doktorgradsstudium og mastergradsstudium, medfører dessuten ansettelse av flere medarbeidere, som med sin toppfaglige kompetanse påfører høgskolen økte lønnskostnader. Styret følger denne utviklingen nøye. Lønnsandel 61, ,5 Prosentandel lønn 60 59, ,46 61,27 60, ,5 59,5 59, Mål 2008 Figur 3 - Trend i lønnsandel 6 av 8

7 4. sverkskostnad sverkskostnad uttrykker gjennomsnittlig direkte kostnad pr. årsverk. Som det fremgår av figur 4, har gjennomsnittlig kostnad pr. årsverk økt med kr fra 2007 til Tallene er ikke justert for generell lønnsøkning. Gjennomsnittlig direkte lønnskostnad pr. årsverk (tall i tusen) Lønnskostnad Figur 4 Trend i årsverkskostnad 5. Husleiekostnadsandel Husleiekostnadsandelen uttrykker prosentvis andel husleiekostnader av sum driftskostnader. Som det fremgår det av figur 5 nedenfor, er husleiekostnadsandelen av sum driftskostnader vesentlig lavere i 2008 enn i perioden En forklaring på dette er at HiT i 2008 har fått reduksjon i husleiekostnadene som følge av ombyggingen i Porsgrunn. Dette vil øke igjen i Husleiekostnadenes andel av sum driftskostnader 18,0 17,5 17,0 Prosent 16,5 17,7 17,4 17,7 16,0 15,5 16,2 15, Figur 5 - Trend i husleiekostnadsandel 7 av 8

8 6. Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne sin andel av sum driftskostnader Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne sin andel av sum driftskostnader uttrykker prosentvis andel til konsulenter m.v. av sum driftskostnader. Som det fremgår det av figur 6 nedenfor, har % -andelen vært relativt stabil i perioden Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne sin andel av sum driftskostnader 5,4 5,3 5,3 5,2 Prosent 5,2 5,1 5,1 5,3 5,3 5,0 5,0 4,9 5,1 5,0 4, Figur 6 - Trend i konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne sin andel av sum driftskostnader 8 av 8

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer