S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr til etterretning. Vedlegg: Statusrapport regnskap pr Tidligere dokumenter: Saksfremlegg og vedtak i Sak 51/12 tidligere. Bergen, den

2 BUDSJETT 2014 Økonomisk statusrapport - foreløpig regnskap pr KHiBs statusrapport er fremstilt pr. budsjettområde/hovedbudsjettenhet i tabellen vedlagt. Overførte budsjettmidler fra 2013 er inkludert i statusrapporten. Kolonnene i tabellen viser følgende: Budsjett hittil i år er budsjettall t.o.m. siste regnskapsmåned. Kolonnen viser periodisert budsjett pr oktober måned pr budsjettområde/hovedbudsjettenhet. Regnskap hittil i år er foreløpig regnskap t.o.m. oktober måned. Årsbudsjett 2014 viser bevilginger for 2014 fra Kunnskapsdepartementet fordelt på hovedbudsjettenheter i henhold til styrets fordeling av rammen kap I tillegg er det budsjettert med den andelen av bevilgning kap. 280 som inntektsføres Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), inkludert tildelinger til KHiB. Overførte midler 2013 viser ubrukte midler fra 2013, og som KHiB disponerer i Tildelinger i året viser de tildelinger som er foretatt gjennom året. I all hovedsak fordeling av midler nye MA-studieplasser og overførte midler/reserver fra KHiB er i revidert nasjonalbudsjett gitt en tilleggstildeling på kr Sum disponibelt budsjett 2014 viser Årsbudsjett Overførte/tildelte midler. Kap 260: KHiBs basis bevilgningsramme Drift: Regnskap hittil i år viser samlet sett et lite periodisk mindreforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Pr hovedbudsjettenhet er økonomisk status slik: - Fellesnivået har et stort mindreforbruk i forhold til periodisk budsjett. Mindreforbruket fremkommer i hovedsak på strategiske og faglige tiltak. Det skyldes særlig strategiske formål som foreløpig står med et lavt forbruk i forhold til budsjett pr oktober måned (f.eks. nytt biblioteksystem, sak-/arkivsystem, web-utvikling, EVU skapende kuratorpraksis, PPUlæringssenter). Samtidig viser regnskapet at KU-/publikasjonsmidler er lavt i forhold til periodisk budsjett. De enkelte budsjettenheter på Fellesnivået har stort sett bra budsjettbalanse. - Avdeling for kunst har et merforbruk i forhold til årets periodiserte budsjett, som i hovedsak fremstår på lønnskostnader, men også gjestelærere og avgangsutstillinger. Merforbruket er redusert siden september etter at avdelingen har fått kompensasjon for deltakelse i prosjektgruppen for nytt bygg og tilført disponible budsjettmidler knyttet til nye studieplasser f.o.m. august måned, uten at det dekker det periodiske merforbruket. - Avdeling for design har et samlet mindreforbruk pr Dette skyldes først og fremst ledige lønnsmidler. Det er også mindreforbruk på andre budsjettposter, som dels veies opp av merforbruk på andre budsjettposter igjen. Avdelingen disponerer midler til nye studieplasser

3 f.o.m. august måned. Videre har avdelingen store bidragsinntekter som må tas i betraktning i forhold til høstens disponible midler. Prognoser for resten av året viser at avdelingen ser ut til å få et mindreforbruk ved årets slutt. Investeringer: Styret fordelte 2,2 MNOK av årets bevilgningsramme til investeringsformål. Sum disponible investeringsmidler utgjør imidlertid ca 5,7 MNOK inkluderte overførte investeringsmidler fra 2013, og 1,9 MNOK flytting og ombygging ved Avdeling for design. Pr er nærmest alle disponible investeringsmidler fordelt eller øremerket til ulike formål. Regnskapet pr oktober måned viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. En del av dette er investeringer i forbindelse med flytting i C Sundts gate 51, og dekkes dels av øremerkede investeringsmidler for nye studieplasser Nye studieplasser høst 2014 Midler til nye studieplasser fra høsten er fordelt av styret i forbindelse med budsjettfordelingen for Avdelingene og fellesnivået er tildelt driftsmidler, inkludert midler til husleie. Kr 417 avsatt til investeringer står foreløpig ufordelt inntil det foreligger en oversikt over kostnadene knyttet til bl.a. investeringene i C Sundts gate 51 og hvordan disse fordeler seg på Fellesnivået/ Avdeling for kunst. Ufordelte midler Det var ikke satt av reserver ved budsjettfordeling Følgelig viser «Budsjett ufordelt/reserver» kr 0 i kolonnen «Årsbudsjett 2014». Men KHiB disponerte 5,5 MNOK i i overførte midler uten bindinger fra Disse ble fremmet sak om disponering i styremøtet Kr fremstår som ufordelt pr oktober måned. Kap 281: Fellesmidler for UH-sektoren Utstyrsmidler til KHiB: I 2013 disponerte KHiB 3,5 MNOK i utstyrsmidler i en ekstratildeling fra KD. Pr var 1,2 MNOK av disse midlene fortsatt ikke benyttet, og kunne overføres til Samtlige av disse midlene er fordelt pr. oktober måned og regnskapet viser at kr 542 er brukt så langt i Det kan bli aktuelt med omposteringer mellom disse midlene og ordinære investeringsmidler.

4 Kap 280: Drift av nasjonale fellesoppgaver Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU): For 2014 er det bevilget kr til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, fordelt slik: Kr er til stipendiatprogrammets drift og produksjonsstøtte Kr er til stipendiatprogrammets stipendiatstillinger Kr er til prosjektprogrammet Midler til stipendiater og prosjektprogrammet fordeles til institusjonene i programmene. Disse midlene avsettes på balansekonti, mens midler knyttet til driften av programmene inntektsføres (resultatføres). Stipendiatmidler og prosjektmidler som tilfaller KHiB inntektsføres KHiB. Budsjettall som er inntektsført PKU er basert på budsjettoversikt fra PKU. Regnskapet viser at det er samlet sett er et lite mindre forbruk i forhold til periodisert budsjett. KHiBs stipendiatmidler På KHiB inntekstføres kun den andelen av stipendiatmidler som vedrører KHiBs egne KD-finansierte stipendiater. For 2014 er det p.t. lagt inn budsjettmidler for 5 stipendiater ved KHiB som finansieres av KD, hvorav en fra høsten I tillegg disponerer KHiB ubrukte stipendiatmidler overført fra KHiB er også tilført produksjonsmidler fra stipendiatprogrammet. Regnskapet for KHiBs egne stipendiater viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. KHiBs prosjektprogrammidler I 2012 mottok KHiB kr 500 til prosjektet Pictogram.me og kr til prosjektet Re:Place. I 2013 har KHiB også mottatt kr til prosjektet Topographies of the obsolete. Tidsrammen for disse prosjektene strekker seg til I samråd med PKU er det for 2014 inntektsført tilskudd tilsvarende 1/3 av prosjektmidlene Pictogram.me og Re:Place, mens Topographies of the obsolete er inntektsført med ½ av tildelingen. Det er et samlet mindreforbruk på KHiBs prosjektprogrammidler pr Det skal imidlertid kostnadsføres en del lønnskostnader (engasjementer) på Topographies innen Kort oppsummert regnskapsstatus pr : KHiBs regnskap pr på kap 260 viser et periodisk mindreforbruk på driftsbudsjettet, som i stor fremkommer på fellesnivået og som følge av ubrukte lønnsmidler ved Avdeling for design. Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr til etterretning. Bergen, Øivind Skaar Økonomisjef

5 VEDLEGG 1 BUDSJETTOMRÅDE Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik hittil i år % av budsjett Årsbudsjett 2014 Overførte midler 2013 Tildelinger i året Sum disponibelt budsjett 2014 Rest disponibelt Fellesnivået % Avd. for kunst % Avd. for design % Sum drift % Sum investeringer % Nye studieplasser høst % Budsjett ufordelt/reserver % SUM KAP % Utstyrsmidler KHiB % Stipendiater KHiB % Prosjektprogrammidler KHiB % PKU % SUM KAP 280/ % TOTALT %

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 63/14, kr 64/14 Saksdokumenter: KR 62.1/14 Tallbudsjett 2015 KR 62.2/14 Statsbudsjettet

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai november 2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai november 2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon TILLEGGSBEVILGNINGER Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Trond Nitschke Aglaia

Detaljer