Dato: A-møte: TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: A-møte: TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr Foreløpig regnskap 2007 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen 1. Innledning Vi vil i denne saken gjøre rede for den endelige budsjettrammen ved AHS, altså den siste revisjonen av budsjettet. Videre vil vi gjøre rede for regnskapet for 2007 målt opp imot den endelige budsjettrammen, og komme frem til mindreforbruket i Det må bemerkes at det endelige regnskapet for HiST ikke er avsluttet, så dette er å regne som en foreløpig regnskapsrapport. Forslag om fordeling av bl.a mindreforbruk ved avdelingsadministrasjonen og ved programmene, samt disponering av akkumulerte indirekte kostnader fra oppdrag vil bli fremmet i forbindelse med budsjettfordelingssaken for Saken er disponert slik: Budsjettrevisjon 2 for I denne delen blir de siste justeringer i forhold til avdelingens og de enkelte budsjettenheters budsjettramme for 2007 gjort rede for. Foreløpig regnskap for Det er utarbeidet regnskapsoversikter pr for det enkelte program og avdelingsadministrasjonen. Regnskapet og forslag til revidert budsjettramme danner utgangspunktet for å fastsette mer/ mindreforbruket i Budsjettrevisjon nr I avdelingens reviderte budsjett nr.1 for 2007 ble rammen oppjustert til kr I foreliggende sak foreslås det å endre budsjettrammen med kr til kr De enkelte faktorer som er lagt til grunn for justeringene er omtalt under. Disse faktorene består av følgende: 2.1 Nye tildelingsbrev 2.2 Merinntekter 2.3 Godskrevne indirekte kostnader fra oppdragsvirksomheten (EFV) L:\AHS\Dekanstab\Avdelingstyret\2008\A-sak Budsjettrevisjon.doc 1

2 Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for Budsjettramme sak rev.budsj. nr.1 28/ Innkomne D-brev siden A-sak 28/07 D-brev 06/07, Midler til restfin. interregsøknad 30 D-brev 10/07, FOU-midler-korrigering i forhold til forventet tild.: Driftsmidler KD-stipendiatene 50 Utsatt dr.grad til 08 som var lagt inn som forventet tild Dr.gradsmidler som skal ligge på HA og ikke på avd FOU-midler satsningområdet Utsatte barn og unge 100 D-brev 12/07, Velferdsstipend 20 D-brev 17/07 Likestillingsmidler 30 D-brev 20/07 Utvikling av fagtilbud på engelsk 41 D-brev 21/07 Utvikl. Av ny universitetsklinikk 75 D-brev 22/07 Driftsmidler KD-stipend 18 D-brev 24/07 Midler Ranheimsveien/Øya helsehus -48 SUM økt ramme som følge av økte tildelinger -179 Merinntekter Sykelønnsrefusjoner Ref. fødselspermisjon Ref. arbeidsmarkedstiltak Andre merinntekter Økning internfakturering ASP Indriekte kostnader EFV SUM økning merinntekter 2626 Sum endring Justert budsjettramme rev.budsjett nr Nye tildelingsbrev D-brev 6/07 Midler til søknadsarbeid ifb.m. interreg-søknad Disse midlene avsettes på avd.administrasjonen. D-brev 10/07 Sentrale FOU-midler: Driftsmidler KD-stipend kr ,- Dette er en tildeling av driftsmidler til dr.gradsstipendiatene som er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD-stipendmidler). Stipendmidlene på lønn blir lagt på Høgskoleadministrasjonen(HA), og stipend-delen(75%) av lønna til stipendiatene blir belastet direkte på HA. Det er kun driftsmidlene som overføres avdelingen. Det er imidlertid overført kr ,- for lite. Dette er tildelt i D-brev 22/07 nedenfor. Midlene foreles til det program der stipendiaten har sin arbeidsplikt. Vi forutsatte i Revidert budsjett nr. 1 at stipendmidlene til en stipendiat ved PVES ble overført avdelingen. Dette var feil. Midlene ligger på HA og lønna blir også belastet der. Disse må derfor trekkes ut av rammen til PVES med kr Vi la i revidert budsjett nr. 1 inn ett dr.gradstip. på kr Disse midlene må trekkes ut igjen, da vedkommende først kommer i gang fom. februar-08. L:\AHS\Dekanstab\Avdelingstyret\2008\A-sak Budsjettrevisjon.doc 2

3 Satsningsområdet deltagelse fikk tidligere kr ,- i prosjektmidler. Kr av disse skal benyttes av ansatte ved PET for å jobbe med forskningsprosjekter. Midlene overføres derfor fra PVES til PET. Resterende kr blir liggende igjen på PVES. Satsningsområdet utsatte barn og unge v/edgar Martinsen fikk kr ,- forskningsmidler. i En stipendiat har flyttet program fra PET til PFT. Driftsmidler tildelt i 2006/2007 på kr , er i den forbindelse overført fra PET til PFT. D-brev 12/07 Velferdsmidler 2007 Avdelingen mottar hvert år velferdsmidler i forhold til anntall ansatte. I år fikk avdelingen kr ,-. D-brev 17/07 Likestillingsmidler Disse midlene er øremerkede midler til PBV for å dekke aktiviteter med oppfølging av tidligere studenter. D-brev 20/07 Utvikling av fagtilbud på engelsk Kr ,- ble i brev og D-brev av , tildelt PET for å utvikle 3 kurs på engelsk på til sammen 41 studiepoeng. D-brev 21/07 Frikjøp knyttet til medvirkning i utviklingen av den nye universitetsklinikken, St. Olav Avdelingen er tildelt kr ,- til frikjøp. Disse midlene er lagt til avd.adm. D-brev 22/07 Dr.gradsmidler KD-stipend, jfr. D-brev 10/07 Det ble tildelt for lite i driftsmidler i D-brev 10/07. Dette er en supplering av D-brev 10/07. D-brev 24/07 Tildeling av midler vedr. Ranheimsveien-Øya helsehus Dette er kr ,- i refusjon av lønnsmidler. Det ble i revidert budsjett nr. 1 lagt inn kr i forventet tildeling. Det må derfor trekkes inn kr Det kan nevnes at programmet har fått kr i kompensasjon fra avdelingen i form av ompostering av lønn. L:\AHS\Dekanstab\Avdelingstyret\2008\A-sak Budsjettrevisjon.doc 3

4 2.3 Fordeling av merinntekter Oversikten under viser programmenes og avd.adm. refusjoner til sykelønn, fødselspermisjoner og refusjon arbeidsmarkedstiltak i 2007, og programmenes budsjettrammer foreslås oppjustert i samsvar med reell merinntekt. Opprinnelig Budrev Økn. i Budrev Sum Budsjettenhet budsjett 1 2 Hele året Avd. adm PAU PBV PET PFT PSU PVE PVES Sum (tall i hele tusen) Regnskapet ved utgangen av året viser at avdelingens totale sykelønnsrefusjoner er på kr mens refusjon for fødselspermisjoner er på kr , og refusjoner på arbeidsmarkedstiltak er på kr , totalt kr Andre merinntekter er foreslått oppjustert til kr totalt, hvorav kr gjelder avdelingsadm. I de kr , inngår også kr i godskrevne indirekte kostnader fra EFV. se oversikten under. Fordelingen av øvrige merinntekter pr. budsjettenhet fremgår av samleoversikten under. Oversikt over økning/reduksjon i merinntektene inkl. sykep.ref. og fødselsref. ved de ulike budsjettenhetene siden revidert budsjett.nr. 1: Budsjett AHS Avd. PAU PBV PET PFT PSU PVE PVES enhet adm Salg kopikort Printutskrifter 8 8 Nøkkelkort 2 2 Kurs/seminar Refusjoner salgsinnt. Inntekt internasjonalisering Andre refusjoner Ref. sykeplønn Ref.. fødselsperm Ref. arb.m.tiltak Refusjon fra ASP Godskrevne indir kostn. fra EFV Sum økn merinntekter (tall i tusen kroner) L:\AHS\Dekanstab\Avdelingstyret\2008\A-sak Budsjettrevisjon.doc 4

5 De samlede merinntektene i revidert budsjett nr. 2 ved AHS er som oversikten viser kr større enn revidert budsjett nr Udisponerte godskrevne indirekte kostnader og overskudd på eksternt finansiert virksomhet (EFV) De indirekte kostnadene som er godskrevet regnskapet i 2007, er kr og er med på å øke mindreforbruket ved avdelingen. Dette er å betrakte som disponible midler som kan anvendes i budsjettet for Siden regnskapet enda ikke er avsluttet, har vi ikke oversikt over hvor mye som er avsatt i balansen som overskudd fra eksternfinansiert virksomhet. I fjor var dette kr ,- og det er ikke ventet noe større overskudd for Dette er uansett midler som kan taes ut i 2008 hvis det er ønskelig. 2.5 Oppsummering - forslag til budsjettrammer for 2007 Konsekvensene av de foreslåtte budsjettjusteringer for programmenes og avd.adm. s ramme er framstilt under. Budsjett AHS Avd. PAU PBV PET PFT PSU PVE PVES enhet adm Justert budsjett sak /07 D-brev 06/ D-brev 10/ D-brev10/ D-brev 10/ D-brev 10/ D-brev 10/ D-brev 12/ D-brev 17/ D-brev 20/ D-brev 21/ D-brev 22/ D-brev 24/ Sum økning merinntekter Ny budsjettramme L:\AHS\Dekanstab\Avdelingstyret\2008\A-sak Budsjettrevisjon.doc 5

6 3.1 Balansen mellom tildelinger/merinntekter og forbruk på lønn og drift Budsjettrammen for avdelingen består av årets tildeling, fjorårets mindreforbruk og merinntekter. I 2007 ble avdelingen tildelt kr over høgskolens ordinære driftskapittel 50. Mindreforbruket fra 2006 var på på kr. Kr Avdelingen har i tillegg hatt kr i merinntekter totalt, inkl. refusjoner vedr. arbeidskraft og. Oppdragsinntekter. Til sammen gir dette en samlet ramme på kr Det samlede foreløpige forbruket for avdelingen er kr Dette innebærer at avdelingen har et mindreforbruk i 2007 på kr I dette mindreforbruket inngår avsatte indirekte utgifter (overhead) fra den eksternfinansierte virksomheten (EFV) på kr (Tall i hele 1000) Tildeling i Mindreforbruk fra 2006 (i balansen) Merinntekter Budsjettrammen i Forbruk Mindreforbruk Herav indir. kostn. EFV 381 Årsoppgjørsdisposisjoner I forbindelse med årsoppgjøret er det påkrevd at inntekter og utgifter går i 0 i regnskapet. Mindreforbruket fra 2007 på kr står på en balansekonto. 3.2 Regnskapssrapport pr. budsjettenhet pr m/mindreforbruk (Tall i hele 1000) Budsjettenhet Budsjettramme Forbruk 2007 Mindre forbruk % mindreforbruk av rammen Avd.adm ,4 % PAU ,1% PBV ,1% PET ,2 % PFT ,1 % PSU ,4 % PVE ,9 % PVES ,6% ASP ,1% SUM ,5% Oppsummering og kommentarer knyttet til mindreforbruket Mindreforbruket ved avdelingen er i mange tilfeller knyttet til forpliktelser som skal oppfylles i Dette gjelder for det meste FOU-midler tildelt fra Høgskoleadministrasjonen som skal benyttes i Dette kaller vi bundet mindreforbruk og er midler det enkelt program må få med seg inn i 2008-budsjettet. Det ubundne mindreforbuket går inn i rammen for 2008 budsjettet og vil på grunn av den stramme budsjettsituasjonen gå til drift av avdelingen. L:\AHS\Dekanstab\Avdelingstyret\2008\A-sak Budsjettrevisjon.doc 6

7 Mindreforbruket er gjennomgått med hvert enkelt program, og fordelingen mellom bundne og ubundne mindreforbruket er som følger: Budsjettenhet Mindre forbruk Bundet mindreforbruk Ubundet mindreforbruk Avd.adm PAU PBV PET PFT PSU PVE PVES ASP 1 1 SUM Dette gir et mye mer nyansert bilde av mindreforbruket. Kr er bundet opp til forpliktelser i 2008, mens kr er mindreforbruk på ren drift. Det er 4,7% av budsjettramma i 2007, og altså innenfor den magiske 5%-regelen som er en pekefingerregel på hvor lite et mindreforbruk bør være. Forslag til vedtak 1. Avdelingsstyret tar til orientering det fremlagte forslag til budsjettrevisjon 2 for Avdelingsstyret tar det foreløpige regnskapet for 2007 til orientering. L:\AHS\Dekanstab\Avdelingstyret\2008\A-sak Budsjettrevisjon.doc 7

8 L:\AHS\Dekanstab\Avdelingstyret\2008\A-sak Budsjettrevisjon.doc 8

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.02.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 09.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Sak F 05.15 AVLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2014 Saksordfører: INNLEDNING / SAMMENDRAG Regnskapet

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger

Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger UIT Universitetsiedelsen N 0 R G E s Arkivref: 201 31872/GS0002 ARKTISKE Dato: 19.11.2013 UNIVERSITET SAKSFRA LEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 28.1 1.20 13 Egenfinansiering av byggeplaner og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2014-12-02 AJ Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er

Detaljer

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 63/14, kr 64/14 Saksdokumenter: KR 62.1/14 Tallbudsjett 2015 KR 62.2/14 Statsbudsjettet

Detaljer