Universitetet i Stavanger Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Saken gjelder: Saken gjelder endelig intern fordeling av den statlige grunnbevilgningen for 2013 tildelt Universitetet i Stavanger (UiS) ved tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet (KD). Styret har gjennom to tidligere styresaker, US 50/12 Foreløpig fordeling og US 107/12 Justert foreløpig fordeling, vedtatt foreløpige interne finansieringsrammer for Den justerte foreløpige fordelingen er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 gjennom St.prp. nr Etter stortingsbehandlingen av statsbudsjettet og basert på tildelingsbrev av og supplerende tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet, legger universitetsdirektøren nå fram forslag til endelig fordeling av statsbevilgningen Endringer i forhold til justert foreløpig fordeling i US 107/12 kan relateres til midler over kap. 281 til følgegruppen, interne justeringer som følge av omorganiseringen av Felles ressurssenter fra 1. januar 2013 samt intern omdisponering av sentrale investeringsmidler på 7,3 mill. I tillegg er det satt av til produksjonsutjevning. Forslag til vedtak omfatter etter dette en statlig tildeling over kap. 260 og kap. 281 for 2013 på til sammen 1.048,6 mill. Enhetene er orientert om endelig tildeling av statlig finansiering 2013 ved interne tildelingsbrev. Alle enheter har foretatt budsjettering av aktivitetene for 2013 basert på foreløpig tildelte rammer, og bes nå om å foreta nødvendige justeringer av årsbudsjettet basert på endelig tildeling. Utover tildelte midler for 2013, vil de budsjettmessige rammene også måtte ses i sammenheng med akkumulerte regnskapsmessige mer eller mindreforbruk fra tidligere år da fagenhetene er fullt ut ansvarlige for egne økonomiske årsresultater. Det vises i denne forbindelse til sak US 03/13 Avlagt årsregnskap Universitetsdirektøren understreker institusjonens utfordringer i forhold til å gjennomføre nødvendige grep for tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Prognoser for statsbevilgningen viser at UiS fortsatt vil måtte forvente stramme finansieringsrammer, blant annet som følge av en forverring i gjennomstrømmingen av studenter. Fastsatte årsverksrammer for 2013 vil være et viktig element i økonomistyringen for Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar endelig intern fordeling av statlig finansiering på 1.044,5 mill for 2013 tildelt over statsbudsjettets kap Styret godkjenner tildeling av 4,132 mill over statsbudsjettets kap. 281 til drift av følgegruppen for lærerutdanningsreformen ved Det humanistiske fakultet. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1/4

2 US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 Styret har gjennom to tidligere styresaker, US 50/12 Foreløpig fordeling og US 107/12 Justert foreløpig fordeling, vedtatt foreløpige interne finansieringsrammer for Den justerte foreløpige fordelingen er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 gjennom St.prp. nr som ga UiS en statlig bevilgning for 2013 på 1.044, 5 mill. Dette er en nominell økning på 61 mill (6,2 %) fra Realveksten (utover pris- og lønnsvekst) er på 2,9 % og hovedsakelig knyttet til økt studieplassfinansiering. Når det tas hensyn til faktiske aktivitetsøkninger (økte studieplasser) og en høyere lokal lønnsvekst ved UiS enn det staten kompenserer for, så innebar budsjettforslaget ingen realvekst fra 2012 til 2013 totalt sett. I den foreløpige interne fordelingen for 2013 ble det gjort strategiske prioriteringer, herunder bl.a. styrking av de to tverrgående satsingene «undervisning og læringsmiljø» og «ekstern finansiering» samt avsetning av midler til økt husleie som følge av nybygg. Foreløpige finansieringsrammer har dannet grunnlaget for enhetenes virksomhetsplanlegging og budsjettering for 2013, og plan- og budsjettprosessen har synliggjort utfordringer i forhold til å oppnå et nødvendig driftsrom ved flere enheter, hovedsakelig som følge av økte lønnskostnader og høy lønnsandel. Tildelingsbrev 2013 UiS mottok endelig tildeling for 2013 ved tildelingsbrev av fra Kunnskapsdepartementet, se nedenfor: Tildeling 2013 over kap.260 Beløp (i 1000) Sum finansiering post I departementets samlede bevilgning for 2013 over kap. 260, ligger for øvrig 50 mill som foreløpig ikke er fordelt på institusjonene. Midlene tildeles på et senere tidspunkt og vil bli fordelt til prosesser som gir økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) i sektoren. Departementet understreker at fusjonsprosesser og SAK-prosesser som har tydelige mål samt pågående prosesser som kan vise til gode resultater, vil bli prioritert. Universitetet i Stavanger har sekretariatsansvaret for følgegruppen for lærerutdanningsreformen. I tildelingsbrevet fra KD er universitetet tildelt midler over kap. 281 til drift av følgegruppens virksomhet i Midler over kap. 281 post 01 Beløp (i 1000) Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Sum tildeling over kap. 281 post Ved supplerende tildelingsbrev av ble det tildelt ytterligere i lønns- og prisjusteringsmidler av bevilgningen til følgegruppen. Dette gir en samlet tildeling for 2013 på kr Endelig fordeling 2013 Basert på tildelingsbrev av og supplerende tildelingsbrev av , legger universitetsdirektøren nå fram forslag til endelig fordeling av statsbevilgningen Endringer i forhold til justert foreløpig fordeling i US 107/12 kan relateres til midler over kap. 281 til følgegruppen for lærerutdanningen ved Det humanistiske fakultet, interne justeringer som følge av omorganiseringen av Felles ressurssenter fra 1. januar 2013 samt intern omdisponering av sentrale investeringsmidler på 7,3 mill. I tillegg er det satt av til produksjonsutjevning. Dette gir følgende interne fordeling for 2013: 2/4

3 Tabell 1: Endelig fordeling 2013 Budsjettenhet Endelig fordeling 2013 Justert foreløpig fordeling 2013 Endring* Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter Sentrale stabsenheter Øvrige stabs- og støtteenheter Institusjonelle fellestiltak Studentsamskipnad og studentaktivitet Foreløpig ufordelte midler (avsatt til "produksjonsglatting") Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum statlig ramme * For nærmere spesifikasjon av endringsbeløp i siste kolonne i tabellen, vises til vedlegg 1 Endringer i den interne tildelingen for 2013 som følge av omorganiseringen av Felles ressurssenter fra 1. januar, framgår av vedlegg 2 til saken. Enhetene er orientert om endelig tildeling av statlig finansiering 2013 ved interne tildelingsbrev. Alle enheter har foretatt budsjettering av aktivitetene for 2013 basert på foreløpig tildelte rammer, og bes nå om å foreta nødvendige justeringer av årsbudsjettet basert på endelig tildeling. Utover tildelte midler for 2013, vil de budsjettmessige rammene også måtte ses i sammenheng med akkumulerte regnskapsmessige mer eller mindreforbruk fra tidligere år da fagenhetene er fullt ut ansvarlige for egne økonomiske årsresultater. Det vises i denne forbindelse til sak US 03/13 Avlagt årsregnskap Universitetsdirektøren understreker institusjonens utfordringer i forhold til å gjennomføre nødvendige grep for tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Prognoser for statsbevilgningen viser at UiS fortsatt vil måtte forvente stramme finansieringsrammer, blant annet som følge av en forverring i gjennomstrømmingen av studenter. Fastsatte årsverksrammer for 2013 vil være et viktig element i økonomistyringen for Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar endelig intern fordeling av statlig finansiering på 1.044,5 mill for 2013 tildelt over statsbudsjettets kap Styret godkjenner tildeling av 4,132 mill over statsbudsjettets kap. 281 til drift av følgegruppen for lærerutdanningsreformen ved Det humanistiske fakultet. Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø Økonomi og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Ellen Heiland Netland controller Vedlegg: 1. Endelig tildeling 2013 med kommentarer 2. Endring i tildeling 2013 som følge av omorganisering av Felles ressurssenter 3/4

4 4/4

5 Vedlegg 1: Endelig fordeling 2013 Budsjettenhet Endelig fordeling 2013 Justert foreløpig fordeling 2013 Endring Kommentarer Det humanistiske fakultet Intern fordeling investeringsmidler (1000') + følgegruppen (4132') Det samfunnsvitenskapelige fakultet Intern fordeling investeringsmidler Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Intern fordeling investeringsmidler Arkeologisk museum Intern fordeling investeringsmidler Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter* Omorganisering Felles ressurssenter (se tabell 2) Sentrale stabsenheter* Omorganisering Felles ressurssenter (se tabell 2) + overføring til institusjonelle fellestiltak (-94') Øvrige stabs- og støtteenheter* Intern fordeling investeringsmidler (500') + omorganisering Felles ressurssenter (se tabell 2) Institusjonelle fellestiltak Intern fordeling investeringsmidler (-7300') + overført fra AØV felles (94') Studentsamskipnad og studentaktivitet Foreløpig ufordelte midler (avsatt til "produksjonsglatting") Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum

6 Vedlegg 2: Effekter av omorganiseringen av Felles ressurssenter for 2013-fordelingen Enheter ved Felles ressurssenter 2013 (justert foreløpig fordeling) Endelig fordeling 2013 Endringer Saldert Merknad Enhet for studentservice Overført "sentrale stabsenheter" (UA) IT - avdeling (enhet) Egen enhet under "sentrale stabsenheter" IT - investeringer og utstyr Egen enhet under "sentrale stabsenheter" Drift og sikring (Felles) Videreført Fres Dokumentsenteret Overført "øvrig stab og støtte" (nærstab) Fres - stab Videreført Fres Husleie Videreført Fres Energi Videreført Fres Renhold Videreført Fres Sum Sum "nye FRES" Konkrete justeringer som følge av omorganiseringen av Fres 1) Et årsverk overført fra "stab Fres" til ESS 2) IT-investeringer økt med 1865'

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 96/14 Justert fordeling av statlig finansiering 2015 ephortesak: 2014/1601 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-og virksomhetsdirektør Møtedag: 26.11.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 107/15 Justert fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 88/13 Justert fordeling av statlig finansiering 2014 ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/14 Regnskapsrapport 2. tertial 2014 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 02.10.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Foreløpig fordeling status

Foreløpig fordeling status Foreløpig fordeling 2018 - status Rektormøtet 29. mai 2017 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 30.05.2017 Budsjettprosessen for 2018 I. Budsjettinnspill kommet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 63/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 ephortesak: 2012/4134 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

US 125/10 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2011

US 125/10 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2011 Styret US 125/10 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2011 ephortesak 2010/3636 Møtedag: 25.11.2010 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø Informasjonsansvarlig: Per Ramvi Saken gjelder Saken gjelder

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 40/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 ephortesak: 2012/4134 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 08/16 Endelig fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-34 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

US 106/10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014

US 106/10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014 Universitetet i Stavanger Styret US 106/10 Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 og prognose fram til 2014 ephortesak 2010/3387 Møtedag: 28.10.10 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 03/13 Avlagt årsregnskap 2012 ephortesak: 2012/4134 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 14.02.2013 Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974)

Universitetet i Stavanger Styret. US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Universitetet i Stavanger Styret US 60/09 Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose for 2009 (ephortesak 2009/1974) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. tertial 2009 og årsprognose 2009. Regnskapsmessig

Detaljer

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Utvalg: Møtested: AR T-401, Arne Rettedals hus Dato: 14.06.2012, kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til else-karin.l.paulsen@uis.no Informasjonsutveksling:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 37/13 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2014, med prognoser til 2016 ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 100/16 Justert fordeling av statlig finansiering 2017 Saksnr: 15/05997-7 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 46/17 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2018 Saksnr: 16/05610-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 106/12 Orientering om statsbudsjett 2013 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2012-2016 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 09/17 Endelig fordeling av statlig finansiering 2017 Saksnr: 15/05997-31 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/17 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for 2018-2021 Saksnr: 17/06652-1 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015 Saksnr: 15/00140-5 Saksansvarlig: Martin Tjelta, Fung. Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

FR-HUM sak 34/09 INNKALLING OG SAKLISTE. Forslag til vedtak: Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste.

FR-HUM sak 34/09 INNKALLING OG SAKLISTE. Forslag til vedtak: Fakultetsrådet, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og sakliste. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Fakultetsrådet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 22. DESEMBER 2009, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,

Detaljer

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV 1.10 2006 HUM 213,1 205,1 212,4 226,8 225,5 217,1 SV 185,8 213,8 209,8 205,5 201,2 194,2 TN 149,9 147,9 149,2 159,4 159,8 155,1 AM 59,6 55,9 56,9 UB 26,6

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015 med treårig prognose og bemanningsplan ephortesak: 2014/1601 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 65/17 Fordeling av strategiske midler 2018 - budsjettet Saksnr: 16/05610-6 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

2. Studentinnbetalingen 2010 fastsettes til kr. 700,-. Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell.

2. Studentinnbetalingen 2010 fastsettes til kr. 700,-. Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell. Universitetet i Stavanger Styret US 125/09 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2010 (ephortesak 09/4148) Saken gjelder: Saken gjelder forslag til intern fordeling av foreløpig statlig grunnbevilgning

Detaljer

Regnskapsmessig er det ved utgangen av perioden et overforbruk på 8,9 mill. Dette er 13,9 mill mer enn ved samme periode i 2006.

Regnskapsmessig er det ved utgangen av perioden et overforbruk på 8,9 mill. Dette er 13,9 mill mer enn ved samme periode i 2006. Universitetet i Stavanger Styret Sak 81/07 Regnskapsrapport 1. halvår 2007 og årsprognose for 2007 (2007/4107) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. halvår 2007 og årsprognose 2007 Hovedproblemstilling: Regnskapsmessig

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: kl. 14:15-15:45

Møteinnkalling. Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: kl. 14:15-15:45 Møteinnkalling Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: 01.03.2017 kl. 14:15-15:45 Eventuelt forfall meldes snarest til e-post@uis.no. Side 1 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. HATN 8/17

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 26.11.2014, kl. 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 99/16 Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 og prognoser 2016-2020 Saksnr: 15/05997-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 14/17 Orientering om arbeidet med revisjon av budsjettfordelingsmodellen ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/02612-4 Saksansvarlig:

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 9.9.2014, kl. 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 95/14 Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2014-2018 ephortesak: 2014/1601 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 87/13 Orientering om statsbudsjettet 2014 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2013-2017 ephortesak: 2013/1660 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 102/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 15/05990-34 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.12.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet ephortesak: 2011/5242 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 27.11.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 03/14 Avlagt årsregnskap 2013 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 13.02.2014 Informasjonsansvarlig Eli Løvaas

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 44/15 Evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell Saksnr: 15/02612-1 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdirektør

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 33/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per mars 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

Økonomirapport etter oktober 2012

Økonomirapport etter oktober 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr: Møte: 29.11.12 Økonomirapport etter oktober 212 Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet

Detaljer

Styret ser imidlertid at enkelte elementer i det foreliggende forslaget bør tas ut eller implementeres på et senere tidspunkt:

Styret ser imidlertid at enkelte elementer i det foreliggende forslaget bør tas ut eller implementeres på et senere tidspunkt: Universitetet i Stavanger Styret US 99/09 Forslag til ny intern modell for fordeling av statlig finansiering (budsjettfordelingsmodell) ved UiS (ephortesak 2009/3386) Saken gjelder Eksisterende modell

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 20.09.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/15 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan Saksnr: 15/03796-1 Saksansvarlig: Martin

Detaljer