Saksframlegg styret i DA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg styret i DA"

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/ Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014 Til styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Tingrettene og lagmannsrettene Vedlegg 2 - Kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 3 - Kap. 413 Jordskiftedomstolene Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt et forslag til anvendelse av mindreforbruk i 2014 på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. 1. Bakgrunn Foreløpig statsregnskap for 2014 på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,9 mill. kroner. Ved avslutning av regnskapet for 2014 ble det foretatt årsoppgjørsdisposisjoner på til sammen 10,3 mill. kroner. På disse områdene kan vedtatt for nedjusteres tilsvarende. Lønnsoppgjøret for dommere per ble utbetalt for perioden Dette blir ikke kompensert kapitlet før ved behandling av revidert nasjonal. Mindreforbruket og årsoppgjørsdisposisjonene gir mulighet for å foreta endringer på til sammen 27,6 mill. kroner i. Av dette skal tingrettene og lagmannsrettene få overført det de har krav på av sitt mindreforbruk, som er inntil 2,5 % av sin driftsramme. Foreløpige vurderinger av domstolenes årsregnskaper viser at det skal tilbakeføres om lag 20,7 mill. kroner til domstolene. På kap. 411 Domstoladministrasjonen er det et regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 på 2 mill. kroner. Dette gir muligheter for endringer på tilsvarende beløp i på kap. 411.

2 Regnskapet for 2014 på kap 413 Jordskiftedomstolene viser et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Dette gir muligheter for endringer på 2 mill. kroner i på kap Det foreslås en disponering av midlene per kapittel. 2. Forslag til anvendelse av mindreforbruk 2.1. Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Ved årsavslutningen er det lagt vekt på å benytte de tildelte midlene i så stor grad som mulig. Det er foretatt årsavslutningsdisposisjoner og utbetalinger i 2014 på til sammen 15,7 mill. kroner. Sammen med det regnskapsmessige mindreforbruket på 10,9 mill. kroner, er det da rom for å foreta omdisponeringer og endringer for 27,6 mill. kroner i. Tabellen nedenfor viser forslag til anvendelse av midlene. Nr. Aktivitet Vedtatt Overføringer fra 2014 Revidert Overføring til domstolene midler fra Nye saksbehandlersystemer Implementering kvalitetsrammeverk Lokalprosjekter/teknisk utstyr Utvikling av fremtidige kompetanseløp Vikarordning for saksbehandlere i domstolene Vitnestøtte Lisenser/hjemmekontorordningen Nytt administrativt saksbehandlingssys. og arkiv Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder Reserve Sum disponering av reelt mindreforbruk Teknisk infrastruktur Vedlikehold Lovisa og Høyrett Vedlikehold mellomvare Årsoppgjørsdisposisjoner domstolene Lønnsoppgjør dommere utbet. 3 mnd i Sum regnskapsmessig mindreforbruk Overføring av mindreforbruk til domstolene Domstolene har anledning til å få overført inntil 2,5 % av sin driftsramme til påfølgende år. En vurdering av domstolenes årsrapporter/årsregnskaper viser at det skal tilbakeføres om lag 20,7 mill. kroner til domstolene som har mindreforbruk i Dette er 2,7 mill. kroner mer enn hva som ble overført fra 2013 til

3 Aktivitet 1-2 Nye saksbehandlingssystemer reduksjon på kroner Prosjektet Nye saksbehandlingssystemer hadde i 2014 et merforbruk på 1,1 mill. kroner på kap Dette må dekkes inn i og et foreslås redusert med kroner. Beløpet er korrigert for mva. Kravet om inndekning av merforbruk er nødvendige for å finansiere andre endringer/overføringer på IKT-området. Det avsettes også midler på kap. 413 til utvikling og ferdigstillelse av maler for nytt saksbehandlingssystem for jordskiftedomstolene. Inndekning av merforbruk på kap. 410 må sees i sammenheng med foreslått økning på kap Aktivitet 1-4 Implementering av kvalitetsrammeverk økning på kroner Domstolene melder tilbake at de trenger mer tid skal de få prøvd ut rammeverket i sin helhet. Mindreforbruket på 0,2 mill. kroner foreslås overført til. Aktivitet 2-9 Lokalprosjekter/teknisk utstyr Det foreslås å overføre mindreforbruket på 0,6 mill. kroner for å dekke utgifter i forbindelse med lokalsaken i Mosjøen. Aktivitet 2-22 Utvikling av fremtidige kompetanseløp / Utvikle og implementere e-læring og basisprogram Prosessen rundt anskaffelse av et LMS (Learning Management System) og derved utvikling av innhold i et LMS har tatt lengre tid enn forventet. Det innebærer at arbeidet med å ferdigstille ulike moduler og e-læringsprogram på nettet vil være ferdigstilt til 1.6. Det foreslås å overføre mindreforbruket i 2014 på 1,87 mill. kroner til. Fra benevnes denne aktiviteten for Utvikle og implementere e-læring og basisprogram. Dette etableres som en AMA. Aktivitet Vikarordning for saksbehandlere i domstolene Ved en forglemmelse har det ikke blitt ert med midler til vikarordningen for saksbehandlere i -et. Det foreslås å overføre kroner av mindreforbruket i 2014 til. Aktivitet Vitnestøtte Budsjettposten for Vitnestøtte ble nedjustert fra 0,6 mill. kroner til 0,5 mill. kroner på grunn av ny mva-ordning. Hoveddelen av posten består av fast betaling på 0,3 mill. kroner til Røde Kors. Dette endres ikke av ny mva.-ordning. Det forslås å anvende 0,1 mill. kroner av mindreforbruket på kap. 410 til styrkning av vitnestøtteordningen. 3

4 Aktivitet Lisenser/hjemmekontorordningen Budsjettposten for lisenser viser et mindreforbruk på om lag 4,2 mill. kroner. Kostnadene vil påløpe i. Det foreslås å overføre 4,2 mill. kroner til. Aktivitet Nytt administrativt saksbehandlingssystem og arkiv Mindreforbruket på kroner foreslås overført til for å dekke siste delbetaling til leverandør ved godkjenning av systemet. Aktivitet Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder Et bokverk ble bestilt i 2014, men faktura kommer først i. Det foreslås å overføre mindreforbruket på kroner. Aktivitet Teknisk infrastruktur Leverandør er kontaktet og skal sende kreditnota på 1,4 mill. kroner. Budsjettet for foreslås nedjustert tilsvarende. Aktivitet Vedlikehold Lovisa og Høyrett Årsoppgjørsdisposisjoner gir anledning til å nedjustere et for med 5,2 mill. kroner. Aktivitet Vedlikehold Mellomvare En årsoppgjørsdisposisjon gir anledning til å nedjustere et for med 0,4 mill. kroner. Finnmarkskommisjonen (FK) og Utmarksdomstolen (UD) I styremøte i desember 2014 (DA STY14 sak 85) ble det avsatt til sammen 15 mill. kroner til FK og UD i. For å ta høyde for saksomkostninger, ble UD tildelt 6 mill. kroner for. Dette innebærer et på 9 mill. kroner for FK i. Etter en tilleggsbevilgning høsten 2014 på kroner, var revidert for FK i 2014 på 10,25 mill. kroner. Med bakgrunn i den betydelige reduksjonen for FK foreslås det ikke inndragning av midler i for å dekke merforbruket i

5 2.2. Kap. 411 Domstoladministrasjonen På kap. 411 Domstoladministrasjonen var det i 2014 om lag 2 mill. kroner i mindreforbruk. Dette tilsvarer 2,4 pst av disponibel bevilgning. Tabellen under sammenstiller forslag om disponering av mindreforbruket på kap. 411 Domstoladministrasjonen. Tiltak Vedtatt Overføringer fra 2014 Revidert Samling nordiske domstoladministrasjoner HMS-tiltak Oppussing av lokaler Felleskurs DA-ansatte Reserve Sum Samling nordiske domstoladministrasjoner DA skal arrangere en samling for de nordiske domstoladministrasjonene i september. Budsjettet skal dekke dagpakker og representasjonsutgifter for arrangementet. HMS- tiltak Det skal gjennomføres en HMS-gjennomgang av arbeidsstasjoner i DA i løpet av. Det foreslås å sette av kroner til kostnader som forventes påløpt i denne forbindelse. Oppussing av lokaler I løpet av våren skal det gjennomføres mindre oppussingsarbeid i lokalene til DA. Etter omorganiseringen i 2014 har det vært behov for å utbedre noen kontorer og møterom. Det foreslås å sette av kroner til formålet. Felleskurs DA-ansatte I et for er det satt av kroner til felleskurs for DA-ansatte. Det foreslås å sette av ytterligere kroner utvikling og implementering av e-læring og basisprogram. Reserven Det foreslås å sette av kroner til reserven i. 5

6 2.3. Kap. 413 Jordskiftedomstolene På kap. 413 Jordskiftedomstolene var det i 2014 et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Dette tilsvarer 0,9 pst av disponibel bevilgning. Tabellen under fremstiller forslag til disponering av mindreforbruk i på kap. 413 Jordskiftedomstolene. Tiltak Fagbokutvalg Regnskapet for 2014 viser et mindreforbruk fordi en faktura ikke kom med før årsskiftet. Mindreforbruket på kroner foreslås overført til. Kompetansetiltak I forbindelse med innføring av ny jordskiftelov er et for kompetanseutvikling redusert i sammenlignet med tidligere år. Det foreslås å sette av kroner til utvikling og implementering av e-læring og basisprogram. Redusere innsparing i stillinger For å oppnå et balansert for ble det lagt opp til å holde ledige stillinger vakante for å oppnå en innsparing på 2,8 mill. kroner. Dette er et offensivt tiltak, og det foreslås å benytte kroner av mindreforbruket til å redusere innsparingsbehovet i. Innføring av ny jordskiftelov I forbindelse med ny jordskiftelov skal Lovisa tilpasses for å omfatte saksbehandling for jordskiftedomstolene. Arbeidet er en del av prosjektet nye saksbehandlingssystemer på kap For at utvikling og ferdigstillelse av maler skal være ferdig innen , er det behov for midler til ytterligere frikjøp av ansatte i jordskiftedomstolene og tilhørende reisekostnader. Det foreslås å sette av kroner til formålet på kap. 413 i. Reserven Vedtatt Overføringer fra 2014 Revidert Fagbokutvalg Kompetanseutvikling Redusere innsparing i stillinger Innføring av ny jordskiftelov Reserve Sum Budsjettrammen for jordskiftedomstolene i er stramme og det ble nødvendig å foreta kutt i sentrale midler for å bringe et i balanse. På bakgrunn av dette foreslås det at gjenstående beløp til overføring tilføres reserven for. 6

7 Direktørens innstilling: Styret vedtar forslagene til anvendelse av mindreforbruk fra 2014 på kap 410, 411 og Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 7

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-10 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan første tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 63/14, kr 64/14 Saksdokumenter: KR 62.1/14 Tallbudsjett 2015 KR 62.2/14 Statsbudsjettet

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer