S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av Kunst- og designhøgskolens ufordelte avsetninger fra regnskapet for Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Saksfremlegg og vedtak i Sak 51/12 på møte og sak 61/11 på møte Bergen, den

2 BUDSJETT 2014 Disponering av ufordelte midler pr Forslag til foreløpig disponering av ufordelte avsetninger pr I KHiBs årsregnskap 2013 er avsetninger av bevilgningsfinansiert virksomhet vist i note 15 (vedlagt). Med avsetninger menes ubrukte bevilgninger i en regnskapsperiode (2013) som avsettes til bruk i senere perioder. Av avsetningene pr er kr uten bindinger. Dette fremkommer i note 15 som Sum andre avsetninger pr Disse midlene er kunst- og designhøgskolens reserver, og er til d.d. ikke fordelt til bestemte formål. Det er disponering av disse midlene det fremmes forslag om i styremøtet Det presiseres at overførte midler fra 2013 ikke innebærer en varig styrking av disponibel ramme. Av den grunn er enkeltstående tiltak (engangskostnader) enklere økonomisk håndterbar enn tiltak som innebærer varige forpliktelser (kostnader som strekkes over flere år) som f.eks. ansettelser i nye stillinger eller annen styrking av løpende driftsutgifter. Slike langsiktige forpliktelser må i så fall beregnes og sikres i et lengre perspektiv enn inneværende budsjettår. Ved KHiB pågår flere organisasjonsutviklingsprosesser, samt arbeid med byggesaken og arealutvidelse. Usikre kostnadsvirkninger av disse prosessene, samtidig med at KHiB ikke har andre reserver enn de ubundne overføringene, gjør at det p.t. ikke anbefales å disponere mer enn ca. 4,3 MNOK av avsetningene på 5,5 MNOK. Det fremmes forslag om følgende disponering (alle tall i hele 1000): Forslag til disponering Budsjettforslag Styrke avdelingenes driftsrammer 600 Flytting og ombygging ved Avdeling for design Utstyrsprosjekt v/statsbygg (forskottering for 2014 og 2015) Forprosjekt ny grafisk profil 100 Styrking kompetansemidler faglige kurs 200 Sum forslag disponering Reserver 1.232

3 Nærmere om forslagene til disponering av ufordelte midler: Styrke avdelingenes driftsrammer kr. 600 Det er foreslått å bruke deler av overførte midler fra 2013 til å gi avdelingene et noe bedre økonomisk handlingsrom gjennom generell styrking av driftsrammene. Forslaget begrunnes i hovedsak i organisasjonsendringene ved avdelingene. Avdeling for kunst har hatt utskiftning i ledelsen i begynnelsen av Etter sammenslåingen av kunstavdelingene har avdelingen også hatt utfordringer knyttet til enkelte budsjettposter. Det foreslås en engangsøkning av driftsrammen til Avdeling for kunst med kr 300. Avdeling for design har i 2014 et betydelig arbeid med reorganisering, flytting og ombygging. En styrking av rammen vil gi avdelingen bedre handlingsrom til å dekke merkostnader knyttet til arbeidet med dette og andre driftsaktiviteter. Det foreslås en engangsøkning i driftsrammen til Avdeling for design med kr 300. Flytting og ombygging ved Avdeling for design kr For Avdeling for design blir iverksetting av omorganiseringen som er vedtatt av KHiBs styre hovedsatsing i Samtlige ansatte blir berørt av omleggingen til KU-grupper. To KU-ledere og koordinatorer for BA og MA-programmene skal på plass. Som et ledd i arbeidet med omorganisering skal ansatte og studenter alle ha arbeidsplass i Kong Oscars gt. 62. Nærhet mellom ansatte og studenter på avdelingen gir grunnlag for bedre arbeidsflyt og tettere samarbeid om KU-prosjekter, KU-basert undervisning og andre aktiviteter. Verksteder og prosjektrom blir lokalisert i Marken 37. Flytteprosessen er godt planlagt. Avdelingen skal også videreføre utbyggingen av laboratorier og verksteder for å bedre rammevilkårene for læring, undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Samlokaliseringen omfatter ombyggingskostnader, arbeidsplassutrustning for studenter og ansatte, printere og kopimaskiner, kjøkkenutrustning, rydding og containerleie, håndverkertjenester m.m. Det foreslås en ramme for prosjektet på inntil kr 1.900, da budsjettet for prosjektet skal endelig kvalitetssikres før en samlet ramme godkjennes og tildeles. Utstyrsprosjektet v/statsbygg (forskottering av 2014/2015) kr Det arbeides med en modell i byggeprosjektet der Statsbygg skal forestå/bistå KHiB i arbeidet med å planlegge brukerutstyr. Det er vesentlig at vi på et tidlig tidspunkt planlegger for brukerutstyr som er byggpåvirkelig, slik at nødvendig infrastruktur som må på plass for dette utstyret kan prosjekteres inn i detaljplanleggingen. Arbeidet er startet og må forseres i forhold til forventet oppdragsbrev og tildeling fra Kunnskapsdepartementet. KD, Statsbygg og KHiB er i møte blitt enig om at dette formelt løses gjennom at KD, med bistand fra KHiB, gir Statsbygg et oppdragsbrev for et brukerutstyrsprosjekt. I møtet med KD ble det forutsatt at kostnadene ved Statsbyggs arbeid med brukerutstyrsprosjektet vil refunderes KHiB i forbindelse med søknad og tildeling av utstyrsmidler.

4 Det foreligger p.t. ikke gitt et omforent kostnadsoverslag knyttet til Statsbyggs arbeidsinnsats for KHiB i brukerutstyrsprosjektet, men forslaget angir hva KHiB mener å kunne forskottere i hvert fall av disponible midler i Forprosjekt ny grafisk profil kr. 100 I forbindelse med innflytting til nytt bygg 2017 vil det være naturlig å vurdere om KHiB skal ha ny grafisk profil. Ny grafisk profil vil kunne inkludere ny logo, ny web design, brev papir, skilting, etc. Sondering og undersøkelser av omfanget med ny profil bør starte til høsten. Her er det viktig å undersøke hvordan dagens web-sider fungerer og om strukturen skal bearbeides. Samtidig bør KHiB s grafiske identitet diskuteres. Vi bør sette av en sum for å starte et forprosjekt som skal analysere behovet, særlig er dette viktig hvis vi skal ha ny design på våre web sider. Anslått ramme for en slik undersøkelse i følge byrået «Nett-life» er mellom kr 50 og kr 100. Styrking av kompetansemidler - kurs for faglige kr. 200 KHiB har tildelt kompetansemidler med kr 600 for 2014, dette fordeles med kr 350 til faglige kompetansutviklingsprosjekter og kr 250 til kurs for teknisk/administrativt personell. I den senere tid har det også vært økende etterspørsel etter teknisk/administrative kurs for fagpersonalet. Det foreslås derfor en ramme til dette formålet med kr 200. Reserver kr Ved fordeling av ubrukte midler fra 2012 holdt KHiB ca. 2,5 MNOK i reserver, bl.a. som følge av usikre kostnader knyttet til organisasjonsutviklingsprosesser og arealsituasjonen. Det er bl.a. disse reservene som overføres fra 2013 til 2014, og disse formålene som prioriteres i Ved budsjettfordeling 2014 ble det ikke avsatt reserver av tildelt bevilgningsramme. Dette var begrunnet med forventningen om betydelige reserver i ubundne overførte midler fra Det er disse overføringene som er foreslått disponert i denne saken. Etter forslagene over står ca. 1,2 MNOK ufordelt. KHiB anbefaler ikke å disponere mer av disse reservene på nåværende tidspunkt, bl.a. pga. usikker kostnadsutvikling på følgende poster: Det pågår organisasjonsutviklingsprosesser (OU) som kan innebære organisatoriske merkostnader. KHiB arbeider for tiden med alternativer for arealutvidelse, og selv om det er satt av en del midler til dette, er det usikkerhet knyttet til hva kostnadskonsekvensene kan bli. KHiB har vært på befaring i lokaler i C Sundts gate 51 og Møllendalsveien 69 og vurderer p.t. begge disse. Kostnader ved byggesaken er usikre. Selv om KHiB har øremerket midler for kostnader både i 2014 og (dels) i 2015, kan disse kostnadene bli høyere både med hensyn til KHiBs eget arbeid og forskottering av Statsbyggs arbeid med brukerutstyr.

5 Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av Kunst- og designhøgskolens ufordelte avsetninger fra regnskapet for Cecilie Ohm Høgskoledirektør Øivind Skaar Økonomisjef Vedlegg: Note 15 fra avlagt årsregnskap 2013

6 Vedlegg: Note 15 fra avlagt årsregnskap 2013 Inntektsførte bevilgninger og bidrag: Inntektsførte bevilgninger og bidrag: Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Driftsformål Investeringer Faglige tiltak Strategiske tiltak Udisponert midler ved enhetene Udisponerte midler ved styret Sum KD kap KHiB utstyrsmidler (kap 281) KHiB stipendiater (kap 281) KHiB prosjektprogramtildelinger (kap 281) Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (kap 281) Sum KD kap Sum Kunnskapsdepartementet Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: 0 0 Kap 260 Ordinær virksomhet Kap 281 Utstyrsmidler tildelt des NFR-midler Bidragsprosjekter Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Av udisponerte midler kap 260 er 5,5 MNOK uten bindinger

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger

Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger UIT Universitetsiedelsen N 0 R G E s Arkivref: 201 31872/GS0002 ARKTISKE Dato: 19.11.2013 UNIVERSITET SAKSFRA LEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 28.1 1.20 13 Egenfinansiering av byggeplaner og

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer