Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom :, studiested Porsgrunn, møterom G-203 SAKSLISTE S-sak 30/08 Godkjenning av innkalling S-sak 31/08 Godkjenning av saksliste S-sak 32/08 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. april 2008 S-sak 33/08 Informasjonsutveksling S-sak 34/08 Endelig årsregnskap 2007 S-sak 35/08 Fastsetting av retningslinjer for god forskningspraksis og for behandling av saker om mistanke om vitenskapelig uredelighet ved S-sak 36/08 Spørsmål om revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved S-sak 37/08 Utvelgelse av nytt studium for intern evaluering S-sak 38/08 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse S-sak 39/08 Revisjon av reglement for valg til de øverste styringsorganer i Høgskolen i Telemark S-sak 40/08 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet i høgskolen 2007 S-sak 41/08 Enkelte spørsmål knyttet til forholdet mellom ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og høgskolens delegeringsreglement S-sak 42/08 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret S-sak 43/08 Eventuelt S-sak 44/08 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Ikke møtt: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carlsen Peter Fjågesund Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Sigbjørn Molvik Studentene: Linda Pettersen Odd Erling Tjøstheim Nils Røttingen, høgskoledirektør Marianne Thorsdal, PO-direktør Bjørn Goksøyr, studiedirektør John Viflot, økonomidirektør Anita Dale, konsulent Tone E. Østvedt (til S-sak 34/08) Ingrid Risland Gunn Marit Helgesen Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 30/08-44/08. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 38/08 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse reviderte vedlegg VEDTAKSLISTE S-sak 30/08 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 31/08 Godkjenning av saksliste Det ble ikke meldt saker under Eventuelt: Sakslisten ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 32/08 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. april 2008 Møtebok fra møtet 17. april 2008 ble enstemmig godkjent. S-sak 33/08 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: har fått Utdanningskvalitetprisen 2008, jf. også referatsak 44/01. Oppfølging av styreseminaret 16. april 2008 med status for universitetssatsingen Høgskoledirektøren informerte om: er foreslått tildelt 2,1 mill kroner i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett S-sak 34/08 Endelig årsregnskap 2007 Journalnummer: 2007/ Brev fra Riksrevisjonen av unnt.offl.het 2. Brev til Riksrevisjonen uten vedlegg unnt.offl.het 3. Avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen av unnt.offl.het 4. Endelig årsregnskap for 2007 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 8/08. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner endelig årsregnskap for S-sak 35/08 Fastsetting av retningslinjer for god forskningspraksis og for behandling av saker om mistanke om vitenskapelig uredelighet ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2008/ Anbefalte retningslinjer for behandling av forskningsetiske spørsmål, vedtatt av UHRs styre Forslag til retningslinjer for god forskningspraksis ved, datert Forslag til retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet ved Høgskolen i Telemark, datert Internt notat om forslag til retningslinjer for god forskningspraksis og for behandling av saker om mistanke om vitenskapelig uredelighet ved HiT høring 5. Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag

4 4 7. Internt notat fra Avdeling allmennvitenskapelige fag 8. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 14/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknader: Organisasjonene foreslår at siste prikkpunkt i vedlegg 2 (Forslag til retningslinjer for god forskningspraksis ved ) tas ut, da HiT ikke har økonomi til å sette av tid til faglig egenutvikling for det vitenskapelige personale. Forskerforbundet, med tilslutning fra de andre organisasjonene, ber om at det tas inn et punkt i vedlegg 3 (Forslag til retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet ved Høgskolen i Telemark) som presiserer nødvendigheten av taushetsplikt i forbindelse med mistanke om uredelighet for å beskytte den som mistanken er rettet mot. Tilråding: 1) fastsetter retningslinjer for god forskningspraksis ved i samsvar med forslag av ) fastsetter retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet ved i samsvar med forslag av ) Retningslinjene legges ut på høgskolens FoU-side med linker til de nasjonale forskningsetiske komitéer. De skal utgjøre et viktig grunnlag for forskningen ved høgskolen. Peter Fjågesund fremmet følgende endringsforslag til retningslinjene i vedlegg 2: Siste kulepunkt i vedlegg 2 strykes. Peter Fjågesund fremmet følgende endringsforslag til retningslinjene i vedlegg 2: Nytt kulepunkt tas inn med følgende innhold: HiT som institusjon er i sin håndtering av forskningsetiske spørsmål underlagt de samme retningslinjer som sine ansatte. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3, første setning, i tilrådingen:.. og skal gjøres tilgjengelige både på norsk og engelsk. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2 i tilrådingen: med tillegg av følgende nytt punkt 10: Saker etter disse retningslinjene er å anse som personalsaker, bl.a. med de krav som stilles til taushetsplikt. Nåværende punkt 10 blir nytt punkt 11. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 4 i tilrådingen: vil arbeide aktivt videre med å konkretisere, videreutvikle og synliggjøre retningslinjer for etikk i forskning, utdanning og administrasjon. Votering: Endringsforslagene fra Peter Fjågesund ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslagene fra Trine Ellefsen ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

5 5 Tilleggsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) fastsetter retningslinjer for god forskningspraksis ved i samsvar med forslag av , med følgende endringer: Siste kulepunkt strykes. Nytt kulepunkt tas inn med følgende innhold: HiT som institusjon er i sin håndtering av forskningsetiske spørsmål underlagt de samme retningslinjer som sine ansatte. 2) fastsetter retningslinjer for behandling av mistanke om vitenskapelig uredelighet ved i samsvar med forslag av med tillegg av følgende nytt punkt 10: Saker etter disse retningslinjene er å anse som personalsaker, bl.a. med de krav som stilles til taushetsplikt. Nåværende punkt 10 blir nytt punkt 11. 3) Retningslinjene legges ut på høgskolens FoU-side med linker til de nasjonale forskningsetiske komitéer og skal gjøres tilgjengelige både på norsk og engelsk. De skal utgjøre et viktig grunnlag for forskningen ved høgskolen. 4) vil arbeide aktivt videre med å konkretisere, videreutvikle og synliggjøre retningslinjer for etikk i forskning, utdanning og administrasjon. S-sak 36/08 Spørsmål om revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Journalnummer: 2006/ Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved, datert Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 15/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: godkjenner revidert forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, datert Rune Nilsen fremmet følgende endringsforslag til punkt 1b, andre ledd, i forskriften: Ansvaret for den faglige og administrative gjennomføringen av doktorgradsutdanningen er delegert til ansvarlig dekan. Dette gjelder også for doktorgradsutdanninger som går på tvers av avdelinger og der styret har plassert ansvaret for denne utdanningen. Knut Duesund fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 2: ber om at spørsmålet om et sentralt doktorgradsutvalg blir vurdert i forbindelse med oppretting av et forskningsutvalg.

6 6 Votering: Endringsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Knut Duesund ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) godkjenner revidert forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark, datert , med den endring som ble vedtatt i møtet. 2) ber om at spørsmålet om et sentralt doktorgradsutvalg blir vurdert i forbindelse med oppretting av et forskningsutvalg. S-sak 37/08 Utvelgelse av nytt studium for intern evaluering Journalnummer: 2008/621 Saksutredning fra høgskoledirektøren. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 16/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at bachelorgradsstudium i kultur arrangering, formidling og forvaltning ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag skal være gjenstand for intern evaluering i S-sak 38/08 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse Journalnummer: 2008/ Internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning om revidert søknad om godkjenning av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse 2. Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk og ledelse 3. Studieplan 4. Fakta om fagmiljø 5. Kortfattet CV 6. Utlysingstekst for professorat 7. FoU-strategi og satsingsområder 8. Dokumentasjon på FoU-arbeid Utrykte vedlegg: FOR nr 1650: Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved FOR nr 1651: Forskrift om eksamen og studierett ved

7 7 Dokumentasjon på faglig nettverk og samarbeidsavtaler Relevante internasjonale samarbeidsavtaler Internasjonalt faglig samarbeid og beskrivelse av relevante prosjekter Relevante samarbeidsavtaler om mobilitet for studenter og ansatte Organisasjonskart Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse reviderte vedlegg, ble utdelt i møtet. Det ble avsatt lesetid. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 17/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. 2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden før den sendes NOKUT. Votering: Tilrådingen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Vedtak: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. 2. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden før den sendes NOKUT. S-sak 39/08 Revisjon av reglement for valg til de øverste styringsorganer i Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2006/ Reglement for valg til de øverste styringsorganer i, fastsatt av styret Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 3. Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 4. Internt notat fra Driftstjenesten 5. Forslag til revidert reglement for valg til de øverste styringsorganer i Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 18/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding.

8 8 Tilråding: 1. gir høgskoledirektøren fullmakt til å arbeide videre med å utvikle et system for å kunne avvikle valg elektronisk ved Høgskolen Telemark basert på den web-baserte læringsplattformen ClassFronter, og med sikte på at dette kan tas i bruk fra høsten vedtar revidert reglement for valg til de øverste styringsorganer i i samsvar med forslag Linda Pettersen fremmet følgende endringsforslag til 5, punkt 1, i forslag til revidert reglement: Andre og tredje setning i 5 utgår. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til 16, punkt 2, i forslag til revidert reglement: og at slik informasjon i nødvendig utstrekning er tilgjengelig på både norsk og engelsk til samme tid. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til 24 (som nytt punkt 5) i forslag til revidert reglement: Kandidater må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 3 til tilrådingen: ber om å få seg forelagt en sak om styring og ledelse av høgskolen i god tid før nåværende funksjonsperiode utgår. Votering: Endringsforslaget fra Linda Pettersen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslagene fra Trine Ellefsen ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. gir høgskoledirektøren fullmakt til å arbeide videre med å utvikle et system for å kunne avvikle valg elektronisk ved Høgskolen Telemark basert på den web-baserte læringsplattformen ClassFronter, og med sikte på at dette kan tas i bruk fra høsten vedtar revidert reglement for valg til de øverste styringsorganer i i samsvar med forslag , med de endringene som ble vedtatt i møtet. 3. ber om å få seg forelagt en sak om styring og ledelse av høgskolen i god tid før nåværende funksjonsperiode utgår. S-sak 40/08 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet i høgskolen 2007 Journalnummer: 2008/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag om søknad om etablering av mastergradsstudium i Opplevelsesøkonomi

9 9 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 9/08. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar årsrapport om verne- og miljøarbeidet ved for 2007 til etterretning. S-sak 41/08 Enkelte spørsmål knyttet til forholdet mellom ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og høgskolens delegeringsreglement Journalnummer: 2006/1976 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet med vedlegg om forskrift om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Delegeringsreglement for, fastsatt av styret i S-sak 73/07 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 19/08. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar at pkt i delegeringsreglementet endres slik at rektor delegeres myndighet til å oppnevne sakkyndige utvalg til vurdering av søkere til stilling som høgskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor. 2. vedtar, i medhold av 2-2 (8) og 2-3 (4) i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, at tilsettingsutvalget for faglige stillinger skal oppnevne sakkyndige utvalg til å vurdere søknader om opprykk til førstestilling og til dosent. S-sak 42/08 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret Journalnummer: 2007/ Planleggingskalender studieåret Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 10/08.

10 10 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter slik plan for styremøter og styreseminar i studieåret : Dato Tid Sted Evt. tema Torsdag 25. september Kl Bø Torsdag 16. og Styremøte m/seminar fredag 17. oktober Torsdag 27. november Kl Notodden Torsdag 18. desember Kl Porsgrunn Torsdag 26. februar Kl Bø Torsdag 26. og Styremøte m/seminar fredag 27. mars Torsdag 7. mai Kl Notodden Torsdag 18. juni Kl Porsgrunn S-sak 43/08 Ingen saker. Eventuelt S-sak 44/08 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 44/01 "HiT får årets norske pris for utdanningskvalitet. Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet - Utdanningskvalitetsprisen går til for dens pionerarbeid med å tilpasse ordinær tre-årig ingeniørutdanning for søkere med yrkesfag fra videregående skole. Prisen er på kr. Opplegget kalles Y-Vei, Yrkesfaglig vei til ingeniør. Prisen ble utdelt under NOKUT-konferansen på Hamar Juryen for prisen peker på at kan dokumentere resultater hvor fagbrevkandidatene gjør det signifikant bedre enn ordinære studenter i sammenliknbare teoretiske fag. I tillegg er gjennomføringsgraden betydelig bedre. FELLESADMINISTRASJONEN 44/02 Tilbakerapportering fra etatsstyringsmøte." Høgskoledirektørens oppsummering av etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 5. mai 2008 følger som vedlegg til referatsakene.

11 11 ANDRE 44/03 "Statsbudsjettet Kap 551 post 60 Tilsagn til CO 2-rensing i Grenland og til oppretting av en prosjektlederstilling knyttet til universitets- og kompetansefond og partnerskapsavtalen mellom Telemark fylkeskommune og ". Brev fra Telemark fylkeskommune. har fått innvilget 1 million kroner i tre år. Midlene skal gå til styrking av FoU-innsatsen i tiltaket CO2-rensing Grenland viser vei med kr ,- og til oppretting av en prosjektlederstilling knyttet til universitets- og kompetansefond og partnerskapsavtalen mellom Telemark fylkeskommune og. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 44/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Øystein Heggelund er tilsatt som høgskolelektor i moderne engelsk språk fra Connie Kapstad Reksten er ikke innvilget utvidet permisjon ut over fra stilling som høgskolelektor i kulturanalyse. Line Kampe ar fått forlenget tilsetting i 100 % vikariat som høgskolelektor i kulturanalyse fra til Alf Odden er innvilget 40 % permisjon fra stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag til Jens Marcussen har fått forlenget 40 % vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Kjetil Strømme har fått økt stillingsandel fra 50 % til 75 % i vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Geir Møller er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i organisasjons- og ledelsesfag fra til Vikariat i organisasjons- og ledelsesfag godkjenning av utlysingstekst. Svein Fredrik Hjelmås er innvilget permisjon fra 80 % stilling som høgskolelektor i reiselivsfag fra til Vikariat i reiselivsfag godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter godkjenning av utlysingstekst. Aase Haukaas Gjerde er tilsatt som høgskolelektor i eiendomsmekling fra Jakob Christian Petersen er tilsatt som høgskolelektor i juridiske fag fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Professorat i norsk godkjenning av utlysingstekst.

12 12 Avdeling for helse- og sosialfag Anne Kathrine Malme er innvilget permisjon fra 80 % av stilling som høgskolelærer i sykepleie fra til Avdeling for teknologiske fag Stipendiatstilling innenfor området prosesstomografi for flerfasestrømningsmåling godkjenning av utlysingstekst. Stipendiatstilling innenfor området prosesstomografi for rørseparatorer godkjenning av utlysingstekst. Wenche Bergland er tilsatt som stipendiat innenfor området energitapsreduksjon i industri og kraftverk fra dato avtalt med avdelingen. Yuan Song er tilsatt som stipendiat innenfor området naturgasskonverterings-nanometall-partikkel katalysatorer fra dato avtalt med avdelingen. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 44/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Anna Verpe Kåsa er innvilget 20 % permisjon fra vikariat som konsulent fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Nina Lurås har fått utvidet stilling som førstesekretær fra 50 % til 70 % fra til Bibliotektjenesten Anne Opheim Hægeland har fått forlenget vikariat som bibliotekfullmektig fra d.d. til Driftstjenesten Tone Synnøve Bakkåker er innvilget permisjon fra stilling som fagarbeider med fagbrev fra til Fellesadministrasjonen Tove Kammen er tilsatt i vikariat som førstekonsulent fra til

13 13 ANDRE FASTE UTVALG Hoved-AMU 44/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: AMU-sak 2/08 Valg av leder og nestleder for perioden AMU-sak 3/08 Helsefremmende aktiviteter - forslag AMU-sak 4/08 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet 2007 AMU-sak 5/08 Sykefraværsstatistikk ved 4. kvartal 2007 AMU-sak 6/08 Eventuelt AMU-sak 7/08 Samarbeid med bedriftshelsetjenestene handlingsplaner Læringsmiljøutvalget 44/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 14/08 Arbeidsinstruks for representanter i LMU LMU-sak 15/08 Handlingsplan for funksjonshemmede LMU-sak 16/08 Kompensasjon for studentmedlemmer i LMU Likestillingsutvalget 44/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LSU-sak 15/08 Orientering om prosjektet KvinnoHiT v/anette L. Myhre LSU-sak 16/08 Satsningsområder Implementering av revidert handlingsplan - Utvikle ferdigheter spesielt for kvinnelige tilsatte i å skrive søknader om forskningsmidler LSU-sak 17/08 Likestillingskommisjonens forslag høring tok saken til orientering. Neste styremøte: Torsdag 19. juni i Porsgrunn Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 27.02.03 Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 18.11.05 Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ 10-25.2.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 f Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11.

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11. T11. Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 5/13-20.09.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 - Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 7/14-31.10.2014 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ed Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2013 Møtedato: Styremøte: kl. 0830-1200 og 1500-1600 ihht. Saksliste Seminardel: kl. 1300-1500 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL Møtedato: 19. mars. Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag møterom K3 i sokkel. Møtetidspunkt: Kl. 12.15 14.15. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/14 MØTE 27. mai 2014 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Per

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 06.03.2015 Styret Møtedato: 06.03.2015 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

P R O T O K O L L. Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) Ass. universitetsdir. Peter Lykke (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1)

P R O T O K O L L. Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) Ass. universitetsdir. Peter Lykke (S-sakene 4, 6-9, O-sak 1) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2004/57/011.1 10.02.2004 UD/BKR P R O T O K O L L fra Styrets møte 10.02.2004, kl. 09.00 13.45 Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.05.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/2009 REVISJON AV REGLEMENT FOR VALG TIL DE ØVERSTE STYRINGSORGANER I HØGSKOLEN I TELEMARK Saken

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG 04.12.08 kl. 09.00-12.00 Sted: møterom i 4. etasje, Ranheimsveien 10 Til stede fra

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 27.11.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2008/1513 OPPRETTING AV OG FASTSETTING AV MANDAT FOR FOU-UTVALG Saken i korte trekk Styret har

Detaljer

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix Møteprotokoll Utvalg Styret Møtedato 07.6.2013 Tidspunkt 13:00 16:00 Møtested NMH rom 140 Oslo, 13.6.2013 Tilstede medlemmer Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum Møteprotokoll Styret Oslo, 19.12.2013 Møtedato 12.12.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer