Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Quality Skjærgården Hotell og Badepark SAKsLISTE S-sak 88/04 Godkjenning av innkalling S-sak 89/04 Godkjenning av saksliste S-sak 90/04 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 91/04 Informasjonsutveksling S-sak 92/04 Økonomirapport for 2. tertial 2004 S-sak 93/04 Behandling av øremerkede midler i høgskolens budsjettfordelingsmodell S-sak 94/04 Fordeling av budsjettet for Fastsetting av størrelsen på budsjettfordelingsmodellens ulike elementer S-sak 95/04 Studentstatistikk per 1. oktober 2004 (fremlegges i styremøtet) S-sak 96/04 Strategisk plan for Fagprofil S-sak 97/04 Samarbeidsavtale mellom Puls Midt-Telemark og S-sak 98/04 Søknad om videreføring av forsøksordning for opptak til ingeniørutdanning S-sak 99/04 Eventuelt S-sak 100/04 Referatsaker TIL STEDE: : Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Per Wold Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Linda Rekkavik Lind Tarald Espeland

2 2 Administrasjonen: Forfall: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Bjørn Goksøyr, studiedirektør Tone E. Østvedt, fung. økonomidirektør Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Henning Hanto, seniorrådgiver Anita Dale, konsulent/referent Alfhild Skaardal Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 88-94/04, /04 og 95/04. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Gjennomgang av St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen 2005, sammendrag fra høgskoledirektøren S-sak 95/04 Studentstatistikk per 1. oktober 2004 VEDTAKSLISTE S-sak 88/04 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 89/04 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. S-sak 90/04 Godkjenning av møtebok fra møtet Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 91/04 Informasjonsutveksling 1. Gjennomgang av St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen Utdannings- og forskningsdepartementet. Høgskoledirektørens sammendrag ble utdelt og gjennomgått i møtet. Med en totalsum på 396 mill. kroner får en reell vekst i inntektene fra staten på nær 10 mill. kroner i 2005, viser forslaget til statsbudsjett. Økningen skyldes hovedsaklig at studiepoengproduksjonen økte i er også foreslått tildelt en ny doktorgradsstipendstilling.

3 3 S-sak 92/04 Økonomirapport for 2. tertial 2004 Journalnummer: 04/ Vedlegg 1: Økonomirapport for 2. tertial 2004 til UFD Vedlegg 2: Økonomirapport for 2. tertial 2004 samlet for driftsenhetene Vedlegg 3: Oversikt over fellestiltak, strategiske tiltak og øremerkede midler Utrykte vedlegg: Økonomirapporter for 2. tertial 2004 fra driftsenhetene Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 08/04. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. tar økonomirapporten for 2. tertial 2004 til etterretning. 2. viser til forutsetningene for den interne rammebudsjetteringen med tildeling til hver enkelt budsjettenhet. presiserer at dette forutsetter intern budsjettdisponering med budsjettbalanse ved hver enkelt enhet. S-sak 93/04 Behandling av øremerkede midler i høgskolens budsjettfordelingsmodell Journalnummer: 04/ Forslag til revidert budsjettfordelingsmodell for HiT - datert Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene Tilråding: Høgskolens budsjettfordelingsmodell punkt 2.6 nr. 2 fastsettes slik: En basiskomponent på prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, beregnet som et prosentvis gjennomsnitt av opprinnelig total tildeling de tre foregående år korrigert for langsiktige og varige tildelinger, som fordeles etter samme premisser hvert år, samt avdelingenes prosentvise andel av tildelingen fra UFD av studieplassendringer. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 21/04. Tjenestemannsorganisasjonsne sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Trine Ellefsen fremmet følgende endringsforslag: Høgskolens budsjettfordelingsmodell punkt 2.6 nr. 2 fastsettes slik:

4 4 En basiskomponent på prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, beregnet som et prosentvis gjennomsnitt av opprinnelig total tildeling de tre foregående år, korrigert for avdelingens prosentvise andel av tildelinger fra UFD av studieplassendringer. Hvordan øremerkede tiltak skal videreføres, håndteres i budsjettfordelingen hvert år. Votering: Endringsforslaget til Trine Ellefsen ble stilt opp mot høgskoledirektørens tilråding. Endringsforslaget ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Vedtak: Høgskolens budsjettfordelingsmodell punkt 2.6 nr. 2 fastsettes slik: En basiskomponent på prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, beregnet som et prosentvis gjennomsnitt av opprinnelig total tildeling de tre foregående år, korrigert for avdelingens prosentvise andel av tildelinger fra UFD av studieplassendringer. Hvordan øremerkede tiltak skal videreføres, håndteres i budsjettfordelingen hvert år. S-sak 94/04 Fordeling av budsjettet for Fastsetting av størrelsen på budsjettfordelingsmodellens ulike elementer Journalnummer: 04/ Simulering av budsjettfordelingsmodellen Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene Tilråding: For budsjettåret 2005 fastsettes undervisningskomponenten til 34 %, forskningskomponenten til 7 % og basiskomponenten til 59 %. Skjønnskomponenten kommer ikke til anvendelse. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 22/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: Siste setning strykes. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endrede tilråding: For budsjettåret 2005 fastsettes undervisningskomponenten til 34 %, forskningskomponenten til 7 % og basiskomponenten til 59 %..

5 5 S-sak 95/04 Studentstatistikk per 1. oktober 2004 Journalnummer: 04/ Tabelloversikt - Registrerte studenter per , datert Saksdokumentene ble delt ut i møtet. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar saken om studenttall per 1. oktober 2004 til orientering. S-sak 96/04 Strategisk plan for Fagprofil Journalnummer: 03/ Internt notat til avdelingene Referat fra fellesmøte mellom prosjekt- og referansegruppa Internt notat med vedlegg fra EFL Internt notat fra HS Internt notat med vedlegg fra AF Internt notat fra TF Notat HH : Høgskolens nåværende fagprofil Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene Tilråding: vedtar at følgende overordnede synspunkter foreløpig skal legges til grunn for det videre arbeidet med strategisk plan for for når det gjelder fagprofil: 1. I planperioden skal forsterke sin posisjon som en av de store og faglig sterke, statlige høgskolene med mål om å bygge opp doktorgradsutdanning på to fagfelt (nærmere definerte områder innen gass og energisystemer og kulturfag). Tilbudet av mastergradsutdanninger skal stabiliseres rundt om lag 10 slike utdanninger. Denne satsingen reflekterer høgskolens mål om å få universitetsstatus innen 2015, enten alene eller sammen med andre. 2. Samarbeidet med omkringliggende høgskoler skal intensiveres, men det er ikke aktuelt å gå inn i fusjonsforhandlinger nå. 3. Nåværende studiesteder skal opprettholdes, men Grenland skal i sterkere grad utnyttes som potensielt marked og flere utdanninger skal nettbaseres. Den IKT-infrastruktur som høgskolen disponerer, skal også utnyttes bedre.

6 6 4. Internasjonaliseringsvirksomheten skal intensiveres betydelig. Det skal legges til rette for studieopphold i utlandet på minst tre måneder for alle bachelorgradsstudenter som ønsker det, med tilsvarende tilrettelegging i studieprogrammene for innreisende studenter. Fokus skal også rettes mot en videreføring og utviding av allerede godt etablerte bilaterale avtaler bl.a. på mastergradsnivå. 5. Idretts-, kroppsøvings- og friluftslivsområdet skal være ett av hovedsatsingsområdene for høgskolen, og potensialet på dette området skal utnyttes bedre. 6. Helse- og sosialfagene skal være ett av høgskolens hovedsatsingsområder, og det skal legges til rette for videre utvikling og vekst. Avdelingen skal kunne tilby mastergradsutdanning, alene eller i samarbeid med andre avdelinger i høgskolen. FoU-virksomheten skal styrkes. Området for mastergradsutdanningen og styrkingen av FoU-arbeidet skal ses i sammenheng. 7. Det skal legges til rette for at lærerutdanningene kan opprettholde sin dimensjon og framstå som et faglig tyngdepunkt innen lærerutdanningene i Norge. For å befeste og styrke denne posisjonen skal samarbeidet mellom Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Avdeling for allmenne fag intensiveres. Det skal utvikles et tilbud om mastergradsutdanning innen humanistiske fag (språkdidaktikk) og det skal tilbys fem-årig lærerutdanning med integrert PPU. Muligheten for å ta bachelorgrad etter tre år av allmennlærerutdanningen skal framstå tydeligere. Pedagogikkmiljøet skal styrkes og gis et særlig ansvar for utviklingen av høgskolens samlede læringsmiljø. Det kan være aktuelt med en mastergradsutdanning på dette området, f.eks. i samarbeid med Avdeling for helse- og sosialfag. 8. Høgskolen har i dag sterke fagmiljøer innen kunst- og kulturfagområdet. Alle avdelinger bidrar her, men med ulik faglig tyngde. Profilen er likevel noe sprikende og ikke tydelig nok. Samarbeidet mellom avdelingene skal intensiveres og området samlet sett skal profileres bedre, jf. forslaget om faglig utvikling mot rett til å tildele doktorgrad innen nærmere definert kulturfaglig område. 9. Det økonomisk-administrative området i Bø skal framstå som et klarere faglig tyngdepunkt med økt vekt på FoU-virksomhet og samhandling med regionalt samfunns- og næringsliv. Øk/adm-miljøet bør ta mål av seg til å tilrettelegge for en mastergradsutdanning. Det skal også legges til grunn at dette fagområdet skal gi tilbud i Grenland - også på dagtid. 10. Innen teknologiske fag og natur- og miljøvernfag er det en spesiell situasjon ved at studentrekrutteringen og studiepoengproduksjonen i vekslende grad er for lav, mens den faglige kompetansen er høy og FoU-virksomheten av stort omfang og god kvalitet. Det skal gjennomføres omlegginger på både bachelor- og masternivå for å utvikle et konkurransedyktig fagmiljø på det teknologiske området med moderniserte studier. På nærmere definert område innen gass og energisystemer er siktemålet å få rett til å tildele doktorgrad. Bachelorstudiene i natur-, helse- og miljøvernfag skal moderniseres og tilpasses etterspørselen i markedet. Det samme gjelder IT-studiene (videreutvikling av studieprogrammet, integrering i andre studium, desentralisering og nettbasering). 11. skal fortsatt tilby noen studier som er spesielle i nasjonal sammenheng. Disse studiene skal likevel i størst mulig grad behandles som andre studier med hensyn til krav om oppfylling av studieplasser, gjennomstrømming, kandidatproduksjon og kostnadseffektivitet, og de må passe inn i høgskolens fagprofil for øvrig. 12. vil komme tilbake til spørsmålet om det vil være nødvendig med organisatoriske endringer i høgskolen for å realisere målene som gjelder fagprofil.

7 7 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 23/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding og de endringer som fremkom i møtet: 1. I planperioden skal forsterke sin posisjon som en av de store og faglig sterke, statlige høgskolene med mål om å bygge opp doktorgradsutdanning på to fagfelt (nærmere definerte områder innen gass og energisystemer og kulturfag). Tilbudet av mastergradsutdanninger skal stabiliseres rundt om lag 10 slike utdanninger. Denne satsingen reflekterer høgskolens mål om å få universitetsstatus innen 2015, enten alene eller sammen med andre. 2. Samarbeidet med omkringliggende høgskoler skal intensiveres, men det er ikke aktuelt å gå inn i fusjonsforhandlinger nå. 3. Nåværende studiesteder skal opprettholdes, men Grenland skal i sterkere grad utnyttes som potensielt marked og flere utdanninger skal nettbaseres. Den IKT-infrastruktur som høgskolen disponerer, skal også utnyttes bedre. 4. Internasjonaliseringsvirksomheten skal intensiveres betydelig. Det skal legges til rette for studieopphold i utlandet på minst tre måneder for alle bachelorgradsstudenter som ønsker det, med tilsvarende tilrettelegging i studieprogrammene for innreisende studenter. Fokus skal også rettes mot en videreføring og utviding av allerede godt etablerte bilaterale avtaler bl.a. på mastergradsnivå. 5. Idretts-, kroppsøvings- og friluftslivsområdet skal være ett av høgskolens vekstområder, og potensialet på dette området skal utnyttes bedre. 6. Helse- og sosialfagene skal være ett av høgskolens vekstområder, og det skal legges til rette for videre utvikling. Avdelingen skal kunne tilby mastergradsutdanning, alene eller i samarbeid med andre avdelinger i høgskolen. FoU-virksomheten skal styrkes. Området for mastergradsutdanningen og styrkingen av FoU-arbeidet skal ses i sammenheng. 7. Det skal legges til rette for at lærerutdanningene kan opprettholde sin dimensjon og framstå som et faglig tyngdepunkt innen lærerutdanningene i Norge. For å befeste og styrke denne posisjonen skal samarbeidet mellom Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Avdeling for allmenne fag intensiveres. Det skal utvikles et tilbud om mastergradsutdanning innen humanistiske fag (språkdidaktikk) og det skal tilbys fem-årig lærerutdanning med integrert PPU. Muligheten for å ta bachelorgrad etter tre år av allmennlærerutdanningen skal framstå tydeligere. Pedagogikkmiljøet skal styrkes og gis et særlig ansvar for utviklingen av høgskolens samlede læringsmiljø. Det kan være aktuelt med en mastergradsutdanning på dette området, f.eks. i samarbeid med Avdeling for helse- og sosialfag. 8. Høgskolen har i dag sterke fagmiljøer innen kunst- og kulturfagområdet. Dette området skal fortsatt være et hovedsatsingsområde. Alle avdelinger bidrar her, men med ulik faglig tyngde. Profilen er likevel noe sprikende og ikke tydelig nok. Samarbeidet mellom avdelingene skal intensiveres og området samlet sett skal profileres bedre, jf. forslaget om faglig utvikling mot rett til å tildele doktorgrad innen nærmere definert kulturfaglig område. 9. Det økonomisk-administrative området i Bø skal framstå som et klarere faglig tyngdepunkt med økt vekt på FoU-virksomhet og samhandling med regionalt samfunns- og næringsliv.

8 8 Øk/adm-miljøet skal tilrettelegge for en mastergradsutdanning. Det skal også legges til grunn at dette fagområdet skal gi tilbud i Grenland - også på dagtid. 10. Teknologiske fag og natur- og miljøvernfag skal styrkes gjennom omstilling. På disse fagområdene er det en spesiell situasjon ved at studentrekrutteringen og studiepoengproduksjonen i vekslende grad er for lav, mens den faglige kompetansen er høy og FoU-virksomheten av stort omfang og god kvalitet. Det skal gjennomføres omlegginger på både bachelor- og masternivå for å utvikle et konkurransedyktig fagmiljø på det teknologiske området med moderniserte studier. På nærmere definert område innen gass og energisystemer er siktemålet å få rett til å tildele doktorgrad. Bachelorstudiene i natur-, helse- og miljøvernfag skal moderniseres og tilpasses etterspørselen i markedet. Det samme gjelder IT-studiene (videreutvikling av studieprogrammet, integrering i andre studium, desentralisering og nettbasering). 11. skal fortsatt tilby noen studier som er spesielle i nasjonal sammenheng. Disse studiene skal likevel i størst mulig grad behandles som andre studier med hensyn til krav om oppfylling av studieplasser, gjennomstrømming, kandidatproduksjon og kostnadseffektivitet, og de må passe inn i høgskolens fagprofil for øvrig. 12. vil komme tilbake til spørsmålet om høgskolens organisering for å realisere målene som gjelder fagprofil. S-sak 97/04 Samarbeidsavtale mellom Puls Midt-Telemark og Journalnummer: 04/ ) Internt notat av til høgskoledirektøren fra Avdeling for allmenne fag 2) Utkast til samarbeidsavtale mellom Puls Midt-Telemark og 3) Forslag til budsjett av Tilråding: 1. godkjenner at det blir inngått avtale mellom Puls Midt-Telemark og Høgskolen i Telemark i samsvar med utkast datert forutsetter at følgende forhold blir vurdert innarbeidet som egne punkt i avtalen: nærmere avklaring om rettigheter til bruk av testdata og samarbeid om praksisplasser nærmere avklaring med Driftstjenesten om kostnader knyttet til prosjektets bruk av høgskolens lokaler 3. Høgskoledirektøren får fullmakt til å inngå avtalen. 4. Avdeling for allmenne fag får fullmakt til å revidere avtalen. Frode Lieungh fremmet følgende utsettelsesforslag:

9 9 Saken utsettes. Høgskoledirektøren legger saken frem på nytt med en vurdering av finansieringsspørsmålet og spørsmålet om forsøkspersoners rettigheter, sikkerhet og personvern. Høgskoledirektøren trakk sin tilråding i møtet. Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Høgskoledirektøren legger saken frem på nytt med en vurdering av finansieringsspørsmålet og spørsmålet om forsøkspersoners rettigheter, sikkerhet og personvern. S-sak 98/04 Søknad om videreføring av forsøksordning for opptak til ingeniørutdanning Journalnummer: 01/ ) Brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet 2) Internt notat av fra Avdeling for teknologiske fag vedlagt evalueringsrapport for studieåret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: ber om at det blir sendt søknad til Utdannings- og forskningsdepartementet om godkjenning for å ta opp søkere med fagbrev fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag til studieåret S-sak 99/04 Ingen saker. Eventuelt S-sak 100/04 Referatsaker UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

10 10 100/01 "Karakterkrav for opptak til allmennlærerutdanningen fra opptak til studieåret " Brev fra departementet av Det vil bli krav om minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakteren 3 i norsk og 3 i matematikk for opptak til allmennlærerutdanning fra høsten 2005, jf. referatsak 100/02. FELLESADMINISTRASJONEN 100/02 Høring - Spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanningen." Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet av HiT mener at søkere med minst 35 skolepoeng og minimum karakteren 3 i norsk og i matematikk, bør være kvalifisert til allmennlærerstudiet. Spesielle opptakskrav kan, i en overgangsperiode, medføre sterk rekrutteringssvikt til allmennlærerutdanningen ved flere høgskoler. HiT henstilller til departementet å vurdere konsekvensene av dette nærmere, herunder en mulig sentralisering av studietilbudet. Det er viktig at det utdannes allmennlærere i ulike distrikter med ulik praksiserfaring og annen studietilknytning, og lokal rekruttering bidrar til å sikre kvalifiserte lærere i distriktene. HiT ber departementet vurdere om en så rask innføring av ordningen (studieåret 2005/2006) vil kunne bidra til å skape usikkerhet rundt neste års opptaksprosess. 100/03 Rutiner for rapportering av datagrunnlag til finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet av HiT mener å ha utviklet systemer og rutiner for rapportering av data til DBH som sikrer tilfredsstillende kvalitet på datagrunnlaget til finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 100/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Judith Torvik har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som høgskolelektor fra til Stilling i kulturanalyse - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Arne Runar Svendsen har fått innvilget permisjon fra 50 % stilling som høgskolelektor fra til Per Ola Juusola er tilsatt som høgskolelektor i forming og IKT fra

11 11 Avdeling for teknologiske fag Britt Halvorsen er tilsatt i fast stilling som førsteamanuensis i prosess- og energiteknikk. Wenche Bergland er tilsatt i fast stilling som høgskolelektor i prosess- og energiteknikk. Stilling i matematikk, fysikk og IKT - godkjenning av utlysingstekst. Carlos Antonio Dinamarca er tilsatt i stipendiatstilling innen biofilm. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 100/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Stilling som førstesekretær - godkjenning av utlysingstekst. Bjørnar Kjelkenes er tilsatt som førstekonsulent fra Nina Holmberg Lurås er tilsatt i 50 % stilling som førstesekretær fra Leif Rasmussen er tilsatt som førstekonsulent fra Bibliotektjenesten Anne M. Kongshaug har fått forlenget vikariat som avdelingsbibliotekar/ bibliotekleder i Porsgrunn fra til Ellen Hermanrud har fått forlenget vikariat som avdelingsbibliotekar i Porsgrunn fra til Ingrid Rønningen har fått forlenget vikariat som bibliotekar i Porsgrunn fra til Fellesadministrasjonen Bente Arnestø er tilsatt i 50 % stilling som konsulent fra ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 100/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 53/04 IU-sak 54/04 IU-sak 55/05 IU-sak 56/04 IU-sak 57/04 Økonomirapport Søknader om støtte IUs styringsfunksjon i prosjekt om internasjonaliseringssarbeidet Internasjonal dag Engelskkurs

12 12 tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 18. november på Notodden Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 27.02.03 Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 18.11.05 Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: John-Erik Larsen Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 S-sak 122/09 Utkast av 04.12.09 Godkjent av styret (dato): Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret...3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL Møtedato: 19. mars. Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag møterom K3 i sokkel. Møtetidspunkt: Kl. 12.15 14.15. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. november 2013 kl.9.00 12.00 Lysebu, Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bjørn Goksøyr Åshild R. Kise Anne Solberg Arild Hovland Anders Davidsen Widar Madssen Marianne N. Tinnes Bjørn Magne Aakre

Detaljer

Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2

Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2 Høgskolen i Telemark GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK DELRAPPORT 2 02.06.2009 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn og mandat 3 1.2 Oppbygging av delrapport 2 5 1.3 Videre prosess

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer